English
A A A A A

Efeso 5:17-33
17. Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.
18. Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.
19. Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.
20. Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo.
21. Beduru gi winjruok e kindu, kumiyog Kristo duong’.
22. Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,
23. nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.
24. Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.
25. Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.
26. Ne ochiwore kamano mondo opwodhe, kolwoke gi pi kendo gi wach,
27. mondo ka okawe obedo mare, to obed gi duong’ kendo maler, maonge chilo kata jowruok kata gimoro amora ma kamano.
28. Chwo onego oher mondgi mana kaka gihero ringregi giwegi. Ng’at mohero chiege oherore owuon.
29. Onge ng’ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite, mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar joma oyie kuome,
30. nikech en ringre owuon. Wan to, wan fuond ringreno.
31. En mana kaka Muma wacho niya, “Emomiyo, ng’ato weo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel.”
32. Nitie adiera maduong’ mopondo e wachni, to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie.
33. To un bende owuoyo kuomu kama: Ng’ato ka ng’ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore.