A A A A A

1 Timotheo 2:1-15
1. Koro wach mokwongo ma akwayo en ni mondo ji oter ywakgi ir Nyasaye ka gilemo kendo ka gisayo ni ji duto, kendo gigoyo erokamano.
2. Nyaka gilem ni ruodhi gi jotelo duto, mondo wadag e ngima mokue kendo moboch, kwaluoro Nyasaye, kendo ka wan joma odimbore chuth.
3. Lemo ma kamago en gima ber kendo malong’o ni Nyasaye Jawarwa,
4. ma dwaro mondo ji duto okwo, kendo ong’e adiera.
5. Nyasaye en achiel, to e kinde kod ji bende nitie jagach achiel, ma en Yesu Kristo, ma bende en dhano kaka ji.
6. En ne ochiwore mondo owar ji duto. Kamano kane kinde mowinjore ochopo, to nonyiso ratiro ni Nyasaye dwaro waro ji duto.
7. Mano emomiyo noketa jaote, mondo aland wachno, kapuonjo joma ok jo-Yahudi wach mar yie maradier. Ok ariambi, to awacho adiera!
8. Emomiyo adwaro ni mondo kamoro amora ma ji ochokoree e lemo, to chwo ema mondo olem. To nyaka gibed joma ler, manyalo ting’o luetgi malo kaonge gi mirima kata mbaka moro e chunygi.
9. Mon bende onego rwakre gi lewni mowinjore, ka gibidhore kendo giritore kare. Rwakruokgi kik bed mana mar kado wich, kata mar dhahabu, kata kite mabeyo, kata lewni ma nengogi tek,
10. to onego girwakre gi timbe mabeyo kaka owinjore gi mon ma wacho ni oluoro Nyasaye.
11. Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.
12. Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,
13. nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.
14. Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.
15. To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nywolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi puodhruok kod ritruok.