A A A A A
Biblija per vienerius metus
Kovas 2

Skaičių 1:1-54
1. Antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas:
2. „Surašykite visą izraelitų bendriją pagal kiltis ir protėvių namus, įrašydami visus vyrus vardais.
3. Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimt metų ir vyresnius Izraelio vyrus, tinkamus karinei tarnybai.
4. Gausite iš kiekvienos giminės po žmogų, jo protėvių namų galvą, jums padėti.
5. Vardai vyrų, kurie jums padės, yra šie: iš Rubeno — Šedeūro sūnus Elicūras,
6. iš Simeono — Cūrišadajo sūnus Šelumielis,
7. iš Judo — Aminadabo sūnus Nachšonas,
8. iš Isacharo — Cuaro sūnus Netanelis,
9. iš Zabulono — Helono sūnus Eliabas;
10. tarp Juozapo sūnų: iš Efraimo — Amihudo sūnus Elišama, iš Manaso — Pedacūro sūnus Gamelielis,
11. iš Benjamino — Gideonio sūnus Abidanas,
12. iš Dano — Amišadajo sūnus Ahiezeras,
13. iš Ašero — Ochrano sūnus Pagielis,
14. iš Gado — Deuelio sūnus Eljasafas,
15. iš Naftalio — Enano sūnus Ahyra“.
16. Jie buvo bendrijos išrinkti savo protėvių giminių vadai; jie buvo Izraelio tūkstančių galvos.
17. Tad Mozė ir Aaronas pasiėmė tuos išvardytus vyrus
18. ir antro mėnesio pirmą dieną surinko visą bendriją. Tada izraelitai buvo surašyti pagal savo protėvių namų kiltis, įrašant dvidešimt metų ir vyresnius vyrus vardais.
19. Kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs, taip jis ir surašė juos Sinajaus dykumoje.
20. Izraelio pirmagimio Rubeno palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus — visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą,
21. — surašytų iš Rubeno giminės, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
22. Simeono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus — visų vyrų nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą,
23. — surašytų iš Simeono giminės, buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
24. Gado palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
25. — surašytų iš Gado giminės, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.
26. Judo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
27. — surašytų iš Judo giminės, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
28. Isacharo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
29. — surašytų iš Isacharo giminės, buvo penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
30. Zabulono palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
31. — surašytų iš Zabulono giminės, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
32. Tarp Juozapo palikuonių — Efraimo palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, —
33. surašytų iš Efraimo giminės, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
34. Manaso palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
35. — surašytų iš Manaso giminės, buvo trisdešimt du tūkstančiai ir du šimtai.
36. Benjamino palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
37. — surašytų iš Benjamino giminės, buvo trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
38. Dano palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
39. — surašytų iš Dano giminės, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai ir septyni šimtai.
40. Ašero palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
41. — surašytų iš Ašero giminės, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis ir penki šimtai.
42. Naftalio palikuonių, pagal jų kilčių kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
43. — surašytų iš Naftalio giminės, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
44. Tiek tat surašė Mozė ir Aaronas drauge su Izraelio vadais, kurių buvo dvylika, po vieną iš kiekvienų protėvių namų.
45. Taigi visų izraelitų, įrašytų pagal protėvių namus nuo dvidešimt metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai,
46. iš viso buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.
47. Tačiau levitai kartu su kitais nebuvo surašyti pagal jų protėvių giminę.
48. VIEŠPATS buvo Mozei kalbėjęs, tardamas:
49. „Kartu su kitomis nesurašysi tik Levio giminės, jų surašymo kartu su kitomis giminėmis nedarysi.
50. Levitus įpareigosi rūpintis Sandoros Padangte, visais reikmenimis ir viskuo, kas jai priklauso. Jie turi nešti Padangtę ir visus jos reikmenis; ją turės prižiūrėti ir aplink ją palapines statytis.
51. Kai Padangtė turės leistis į kelionę, levitai ją nuardys; o kai Padangtė turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi.
52. Kiti izraelitai statysis palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo.
53. Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Padangtę, kad [Dievo] rūstybė neištiktų izraelitų bendrijos. Levitai eis Sandoros Padangtės sargybą“.
54. Visa tai izraelitai įvykdė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Skaičių 2:1-34
1. VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas:
2. „Izraelitai statysis palapines kiekvienas savo dalinyje, prie savo protėvių namų ženklo. Jie statysis palapines aplinkui Susitikimo Palapinę, atstu nuo jos.
3. Rytų pusėje, į saulėtekio pusę, bus Judo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Judo žmonių vadas bus Aminadabo sūnus Nachšonas.
4. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.
5. Šalia jo statysis palapines Isacharo giminė. Isacharo žmonių vadas bus Cuaro sūnus Netanelis.
6. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
7. Toliau — Zabulono giminė. Zabulono žmonių vadas bus Helono sūnus Eliabas.
8. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.
9. Iš viso įrašyta į sąrašą Judo stovykloje pagal jų gretas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai. Jie pakils į kelionę pirmieji.
10. Pietų pusėje bus Rubeno stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Rubeno giminės vadas bus Šedeūro sūnus Elicūras.
11. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
12. Šalia jo statysis palapines Simeono giminė. Simeono žmonių vadas bus Cūrišadajo sūnus Šelumielis.
13. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.
14. Toliau — Gado giminė. Gado giminės vadas bus Reuelio sūnus Eljasafas.
15. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.
16. Iš viso įrašyta į sąrašą Rubeno stovykloje pagal jų gretas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt. Jie pakils į kelionę antrieji.
17. Tada Susitikimo Palapinė drauge su levitų stovykla pakils į kelionę viduryje tarp kitų stovyklų. Kaip jie gyveno palapinėse, taip ir keliaus, kiekvienas savo vietoje, prie savo ženklo.
18. Vakarų pusėje bus Efraimo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Efraimo žmonių vadas bus Amihudo sūnus Elišama.
19. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
20. Šalia jo statysis palapines Manaso giminė. Manaso žmonių vadas bus Pedacūro sūnus Gamelielis.
21. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.
22. Toliau — Benjamino giminė. Benjamino giminės vadas bus Gideonio sūnus Abidanas.
23. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo trisdešimt penki tūkstančiai ir keturi šimtai.
24. Iš viso įrašyta į sąrašą Efraimo stovykloje pagal jų gretas šimtas aštuoni tūkstančiai ir vienas šimtas. Jie pakils į kelionę tretieji.
25. Šiaurės pusėje bus Dano stovykla, greta prie gretos. Dano žmonių vadas bus Amišadajo sūnus Ahiezeras.
26. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
27. Šalia jo statysis palapines Ašero giminė. Ašero žmonių vadas bus Ochrano sūnus Pagielis.
28. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.
29. Toliau — Naftalio giminė. Naftalio žmonių vadas bus Enano sūnus Ahyra.
30. Jo vyrų, pasak surašymo, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
31. Iš viso įrašyta į sąrašą Dano stovykloje šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai. Jie pakils į kelionę paskutiniai, greta po gretos.“
32. Tiek surašyta izraelitų pagal jų protėvių namus. Iš viso įrašyta pagal jų gretas stovyklose šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.
33. Tačiau levitai nebuvo įrašyti į sąrašą tarp kitų izraelitų, kaip VIEŠPATS ir buvo Mozei įsakęs.
34. Izraelitai visa darė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. Statydamiesi palapines ir keliaudami, jie buvo su savo gretomis, kiekvienas pagal savo kiltį ir protėvių namus.

Psalmynas 29:7-11
7. VIEŠPATIES balsas blyksi žaibais,
8. VIEŠPATIES balsas supurto dykumą, VIEŠPATS sudrebina Kadešo tyrus.
9. VIEŠPATIES balsas triuškina ąžuolus, ir plikai nušluoja miškus, o jo šventykloje visi šaukia: „Šlovė!“
10. VIEŠPATS karaliauja virš tvano, VIEŠPATS karaliauja amžinai.
11. Tesuteikia VIEŠPATS stiprybės savo tautai! Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe!

Patarlių 10:26-29
26. Ką actas daro dantims ir dūmai — akims, tą tingus žmogus — siunčiantiems jį su užduotimi.
27. Pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą, o nedorėlių metai bus sutrumpinti.
28. Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą, o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais.
29. Dorajam VIEŠPATIES kelias yra tvirtovė, o piktadariams — pražūtis.

Morkaus 7:14-37
14. Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite:
15. nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“.
16. ***
17. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą.
18. Jis sako: „Nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti,
19. nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan?“ (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius.)
20. Jis dar pasakė: „Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina.
21. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės,
22. svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas.
23. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.
24. Išvykęs iš ten, Jėzus nukeliavo į Tyro sritis. Užėjęs į vienus namus jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti.
25. Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsėsta netyrosios dvasios, atėjo ir puolė jam po kojų.
26. Moteris buvo graikė, kilimo sirofinikietė. Ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną.
27. Jėzus tarė jai: „Leisk pirmiau pasisotinti vaikams. Juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“.
28. Tačiau moteris atsakė: „Taip, Viešpatie! Bet ir šunyčiai po stalu ėda, ką vaikai pritrupino“.
29. Tuomet jis tarė: „Dėl šitų žodžių eik namo; demonas jau išėjęs iš tavo dukters“.
30. Parėjusi namo, ji rado savo mergaitę gulinčią patale ir demoną atstojusį.
31. Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.
32. Ten buvo atvestas jam sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką.
33. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, paseilino ir palietė jam liežuvį,
34. pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“ — tai yra: „Atsiverk!“
35. Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.
36. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.
37. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.