A A A A A
Bible in one year
April 16

Luc 13:1-22
1. Bato moko bazalaki wana na tango wana, oyo bayebisaki Yesu makambo oyo esalamaki na bato ya Galileya, baoyo Pilato asangisaki makila na bango elongo na mbeka na bango.
2. Yesu azongiselaki bango: —Boni, bokanisi ete bato ya Galileya wana bazwi pasi wana mpo bazalaki bato ya masumu koleka bato ya Galileya nyonso?
3. Ezali bongo te! Pamba e, bino mpe soki bobongwani te, bokokufa bino nyonso.
4. To bokanisi ete bato zomi na mwambe oyo bakufaki tango ndako ya molayi ya Silowe ekweyilaki bango, baleki bato mosusu nyonso ya Yeruzalem na masumu?
5. Ezali bongo te! Pamba te, bino mpe soki bobongwani te, bokokufa bino nyonso.
6. Bongo alobaki lisapo oyo: —Moto moko azalaki na nzete ya figi oyo ezalaki ya kolonama na elanga na ye ya banzete ya vino; bongo akendaki koluka bambuma, kasi amonaki ata moko te.
7. Bongo alobaki na mosali ya elanga ya vino: “Tala, oyo ekomi mbula misato nayaka koluka bambuma na nzete oyo ya figi, kasi namonaka ata mbuma moko te. Kata yango; mpo na nini ezali kokanga mabele pamba?”
8. Mosali ya elanga azongiselaki ye: “Mokonzi, tika yango lisusu mbula oyo! Nakotimola mabele pembeni na yango mpe nakotia matiti ya kopola;
9. soki eboti mbuma na mbula oyo ezali koya, a! a! wana malamu! Kasi soki eboti te, bongo okata yango.”
10. Mokolo moko ya saba, Yesu azalaki koteya na moko ya bandako ya mayangani.
11. Mwasi moko azalaki wana, azalaki na molimo ya mabe, bambula zomi na mwambe. Mokongo na ye ezalaki ya kogumbama mpe azalaki kokoka kotelema malamu te.
12. Tango Yesu amonaki ye, abengaki ye mpe alobaki na ye: —Mwasi, okangolami na pasi na yo!
13. Bongo atielaki ye maboko, mpe kaka na tango wana atelemaki malamu, mpe abandaki kokumisa Nzambe.
14. Kasi mokonzi ya ndako ya mayangani asilikaki mpo Yesu abikisaki moto na mokolo ya saba. Bongo alobaki boye na ebele ya bato: —Mikolo ezali motoba mpo na kosala mosala; boya, mpe babikisa bino na mikolo wana! Kasi na mokolo ya saba te!
15. Nkolo azongiselaki ye: —Ipokrite! Boni, moko-moko na kati na bino afungolaka ngombe to mpunda na ye te na elielo ya banyama mpo na kokende komelisa yango mayi na mokolo ya saba?
16. Bongo mwasi oyo, oyo azali mwana ya Abraham, oyo satana akangaki na nse ya bokonzi na ye bambula zomi na mwambe, ekokaki te akangolama na minyololo wana, na mokolo ya saba?
17. Tango alobaki bongo, bayini na ye nyonso batondaki na soni. Bongo bato nyonso batondaki na esengo mpo na makambo nyonso ya kokamwa ye azalaki kosala.
18. Bongo Yesu atunaki: —Bokonzi ya Nzambe ekokani na nini? Nakoki komeka yango na nini?
19. Bokonzi ya Nzambe ekokani na mbuma ya mutarde oyo moto moko azwaki mpe alonaki yango na elanga na ye; ebima mpe ekoma nzete monene, bongo bandeke bayaki kovanda na bitape na yango.
20. Yesu alobaki lisusu: —Bokonzi ya Nzambe ekokani lisusu na nini?
21. Bokonzi ya Nzambe ekokani na kisi ya mampa oyo mwasi moko akamataki mpe asangisaki yango na kopo misato na farine, kino tango farine nyonso evimbaki.
22. Bongo Yesu azalaki koleka na bavile mpe na bamboka, mpe azalaki koteya awa azalaki kokende na Yeruzalem.