A A A A A
Alkitab ing setaun
Maret 3

WILANGAN 3:1-51
1. Iki tedhake Rama Harun lan Nabi Musa ing nalikane Sang Yehuwah ngandika marang Nabi Musa ana ing gunung Sinai.
2. Asmane para putrane Rama Harun, kang pambajeng Nadab, banjur Abihu, Eleazar lan Itamar.
3. Iku mau asmane para putrane Rama Harun, imam-imam kang padha kajebadan, lan wus katetepake supaya nindakake kaimaman.
4. Nanging Nadab lan Abihu wus ngajal ana ngarsane Pangeran Yehuwah ana ing pasamunan ing Sinai, nalika padha nyaosake geni kang ora samesthine ana ing ngarsane Sang Yehuwah, sarta padha ora duwe turun. Mulane Eleazar lan Itamar kang nindakake kaimaman nalika Rama Harun, kang rama, isih sugeng.
5. Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa mangkene:
6. “Taler Lewi padha dhawuhana maju lan ngadhep marang Imam Harun, supaya padha ngladenana.
7. Iku padha netepana kuwajibane kang tumrap marang Harun lan kanggo para umat Israel kabeh ana ing ngarepe Tarub Pasewakan, dadi padha nglakoni pagawean kang lumadi marang Tarub Suci.
8. Iku padha rumeksaa marang sakehe pirantine Tarub Pasewakan, sarta padha netepana kuwajibane kang tumrap marang wong Israel, dadi padha nglakoni pagawean kang lumadi marang Tarub Suci.
9. Wong-wong Lewi iku padha kapasrahna marang Harun lan para anake; saka ing antarane wong Israel wong-wong mau padha kapasrahna babar pisan marang Harun.
10. Dene mungguh Harun lan anak-anake iku sira pataha ngimami, dene wong liya kang nyedhak kaukuma pati.”
11. Sang Yehuwah ngandika marang Nabi Musa mangkene:
12. “Lah Ingsun kang mundhut wong Lewi saka ing satengahe wong Israel, kagawe gantine sakehe anake pambarep, kang lair saka ing guwagarba; wong Lewi iku padha dadia kagunganingSun,
13. awitdene sadhengah anak pambarep iku kagunganingSun. Nalika Ingsun mateni sakehe anak pambarep ing tanah Mesir, nuli sakehe anak pambarep ing Israel padha Sunsengker dadi kagunganingSun; Ingsun iki Yehuwah.”
14. Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa ana ing pasamunan ing gunung Sinai:
15. “Wong bani Lewi iku padha cacahna miturut kula-wangsane lan miturut gotrahe; sakehe kang lanang kang umure sasasi sapandhuwur, iku padha kacacahna kabeh.”
16. Nabi Musa banjur nacahake bani Lewi miturut pangandikane Sang Yehuwah, kaya anggone wus kadhawuhan mau.
17. Iki asmane para putrane Rama Lewi: Gerson, Kehat lan Merari.
18. Iki asmane putrane Rama Gerson miturut gotrahe: Libni lan Simei.
19. Para putrane Rama Kehat miturut gotrahe, yaiku: Amram, Yizhar, Hebron lan Uziel.
20. Iki putrane Rama Merari miturut gotrahe: Makhli lan Musi. Yaiku gotrah-gotrahe para bani Lewi miturut kula-wangsane.
21. Rama Gerson nurunake bani Libni lan bani Simei; yaiku gotrahe bani Gerson.
22. Cacahe kang lanang kang umur sasasi sapandhuwur iku, kaetung ana pitung ewu limang atus.
23. Gotrahe bani Gerson iku anggone padha manggon ana ing saburine Tarub Suci ing iring kulon.
24. Kang dadi pemimpine kulawangsane bani Gerson iku: Elyasaf bin Lael.
25. Bubuhane bani Gerson ana ing Tarub Pasewakan yaiku: ngrumat Tarub Suci, Tarub lan payone, wrananing lawange Tarub Pasewakan,
26. geber ing plataran lan wrananing plataran kang ana ing saubenge Tarub Suci lan misbyah, tali-taline, lan liya-liyane kang magepokan karo sakabehe mau.
27. Kang kalebu kula-wangsane Rama Kehat yaiku bani Amram, bani Yizhar, bani Hebron lan bani Uziel; yaiku gotrahe bani Kehat.
28. Sagolongane kang lanang kang umur sasasi sapandhuwur nalika kacathetan cacahe ana wolung ewu nem atus, iku padha rumeksa barang-barang ing pasucen.
29. Gotrahe bani Kehat iku anggone lereb ana ing sakidule Tarub Suci.
30. Kang dadi pemimpine kula-wangsane lan gotrahe bani Kehat iku: Elisafan bin Uziel.
31. Bubuhane ngrumat: pethi, meja, padamaran, misbyah lan piranti ing pasucen kang dianggo pangibadah, apadene geber, lan liya-liyane kang magepokan karo pagawean mau kabeh.
32. Anadene Rama Eleazar putrane Imam Harun iku kang dadi pucuk pimpinane wong bani Lewi, kang manggedheni marang kang padha rumeksa barang-barang ing pasucen.
33. Kang kalebu kula-wangsane Rama Merari yaiku bani Makhli lan bani Musi; yaiku gotrah-gotrahe Rama Merari.
34. Sagolongane kang lanang kang umure sasasi sapandhuwur nalika dicatheti cacahe ana nem ewu rong atus.
35. Kang dadi pemimpine kula-wangsane lan gotrahe bani Merari iku: Zuriel bin Abihail. Pakuwone ana ing salore Tarub Suci.
36. Bubuhane para bani Merari iku: ngopeni blabage Tarub Suci, kendhite, sakane dalah ompake sarta sakehe pirantine, lan liya-liyane kang magepokan karo pagawean mau kabeh;
37. uga cagake plataran mubeng dalah ompake, pathoke lan tali-taline.
38. Kang lereb ana ing ngarepe Tarub Suci ing sisih wetan, ing sangarepe Tarub Pasewakan, Nabi Musa lan Rama Harun saputra-putrane, kang padha nglakoni bubuhan rumeksa pasucen kanggo wong Israel; mangka wong liya kang nyedhak iku mesthi kaukum pati.
39. Sakehe wong bani Lewi kang kacacahake dening Nabi Musa miturut dhawuhe Sang Yehuwah, manut gotrahe, kang lanang kang umur sasasi sapandhuwur iku ana rolikur ewu.
40. Pangeran Yehuwah banjur ngandika marang Nabi Musa: “Sira nacahna sakehe anak lanang pambarep Israel kang umure sasasi sapandhuwur, padha kaetunga gunggunge,
41. Ingsun pilihna wong-wong Lewi -- Ingsun iki Yehuwah -- dadia gantine sakehe anake pambarepe wong Israel, lan raja-kayane wong Lewi dadia lirune sakehe pambarep ing antarane raja-kayane wong Israel.”
42. Nabi Musa banjur nacahake sakehe anake pambarep wong Israel, kaya kang dadi dhawuhe Pangeran Yehuwah marang panjenengane.
43. Sakehe anak pambarep lanang kang umur sasasi sapandhuwur kang padha kacathetan jenenge, cacahe ana rolikur ewu rong atus pitung puluh telu.
44. Sang Yehuwah banjur ngandika marang Musa:
45. “Ingsun pundhutna wong Lewi dadia gegentine sakehe anak pambarepe wong Israel, lan uga raja-kayane wong Lewi lirune raja-kayane wong Israel; wong Lewi iku dadia kagunganingSun; Ingsun iki Yehuwah.
46. Minangka panebuse para pambarepe wong Israel kang rong atus pitung puluh telu, kang cacahe ngluwihi wong bani Lewi iku,
47. saben wong siji sira dhawuhana setor dhuwit limang atus sekel, miturut sekel suci, kang sasekele bobote rong puluh gerah.
48. Dhuwit iku sira tampakna marang Harun lan para anake minangka tebusane wong-wong kang keluwihen iku.”
49. Nabi Musa banjur mundhut dhuwit tebusan tumrap wong-wong kang cacahe keluwihen tinimbang kang wus ditebus dening para wong Lewi mau,
50. dhuwit iku mau kapundhut saka para pambarepe wong Israel, gunggung sewu telung atus suwidak lima sekel, miturut timbangan sekel suci.
51. Dhuwit tebusan iku nuli ditampakake Nabi Musa marang Imam Harun lan para putrane nocogi pangandikaning Yehuwah, kang wus kadhawuhake dening Sang Yehuwah marang Nabi Musa. edit 1: fajar 21 des'00

WILANGAN 4:1-49
1. Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa lan Rama Harun:
2. “Sira padha nacahna para bani Kehat lan sira dhewekna saka ing antarane para bani Lewi, miturut gotrah-gotrahe ing kula-wangsane.
3. Kacacahna kang umur telung puluh taun sapandhuwur nganti tumeka umur seket taun, sakehe wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan.
4. Kang dadi bubuhane bani Kehat ana ing Tarub Pasewakan, yaiku: ngurus barang-barang kang suci pinunjul.
5. Samangsa budhal saka palereban, Harun lan para anake tumuli padha lumebua perlu ngudhunake payone, banjur kagawea nutupi pethi angger-angger,
6. ing dhuwure dilarabana lulang dhuyung, ing dhuwure maneh kajerengana jarit kang wungu tuwa, sarta banjur kaetrapana pikulaning pethi mau.
7. Ing sadhuwure meja sesaosan kataplakana jarit wungu tuwa, tumuli ditatanana panjang, piring apadene tuwung lan kendhining kurban pangecuran dalah rotine sesaosan iya kudu ajeg ana ing kono.
8. Iku banjur kalurubana jarit jingga, banjur ditutupana lulang dhuyung, sawuse mangkono kaetrapana pikulane.
9. Karomaneh padha njupuka jarit wungu tuwa kagawea nutupi padamaran dalah damare, sapit-sapite lan tadhah-tadhahe langes, apadene sakehe wadhah lenga kang kanggo kaperluaning padamaran iku.
10. Padamaran sapirantine kabeh mau tumuli katumpangana ing lulang dhuyung, sarta kaselehna ing amben-ambenane kang kanggo ngusung.
11. Misbyahe mas dilurubana jarit wungu tuwa, dikrukubana lulang dhuyung, sarta dietrapana ing pikulaning misbyah iku.
12. Karomaneh padha njupuka sakehing piranti kang kanggo leladen pangibadah ing pasucen, padha kadekekna ing jarit wungu tuwa, kalarabana lulang dhuyung, banjur kaselehna ing amben-ambenan.
13. Awu ing misbyah karesikana, tumuli kalarabana jarit wungu nom,
14. ing sadhuwure katumpangna sakehe piranti kang kanggo ing gawe, yaiku: anglo, porok, sarta sorok, bokor panyiraman apadene sakehe pirantining misbyah, banjur dilarabana lulang dhuyung, sawuse iku kaetrapana ing pikulaning misbyah.
15. Sawuse Harun lan para anake rampung anggone nutupi barang-barang lan sakehe pirantine pasucen kabeh, samangsa arep budhalan, wong bani Kehat lagi kena lumebu prelu ngusungi barang-barang iku, nanging aja nganti nggepok samubarang kang suci iku, supaya aja nganti nemahi pati. Dadi iku barang-barang ing Tarub Pasewakan kang kudu diusung dening bani Kehat.
16. Anadene Eleazar anake Imam Harun, bubuhane ngreksa lengane padamaran, dupa wangen-wangen, kurban dhaharan ajegan sarta lenga jebad; uga kuwajiban ngreksa Tarub Suci lan saisine kabeh, yaiku barang-barang kang suci lan sapirantine kabeh.”
17. Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa lan Rama Harun, dhawuhe:
18. “Kula-wangsane lan gotrah-gotrahe para bani Kehat iku poma aja nganti cures saka ing satengahe wong Lewi.
19. Supaya padha lestari urip lan ora nganti nemahi pati samangsa maju nyedhaki barang-barang kang suci pinunjul, sira padha nindakna mangkene; kanggo wong-wong mau: Harun lan anak-anake padha lumebua lan mrenahna wong bani Kehat mau, cedhak karo barang-barang kang kudu diusung.
20. Nanging aja ana wong Kehat kang lumebu arep ndeleng barang-barang suci iku sanadyan munga sakedhap netra, supaya aja nganti nemahi pati.”
21. Sang Yehuwah ngandika marang Nabi Musa:
22. “Para bani Gerson iya uga kacacahna miturut kula-wangsane lan para gotrahe,
23. kang umur telung puluh taun sapandhuwur tumeka umur seket taun, kaetunga, iya saben wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan.
24. Kang dadi bubuhane bani Gerson anggone leladi lan ngusung barang-barang iku mangkene:
25. Padha ngusunga tendha-tendhaning Tarub Suci lan Tarub Pasewakan, payone lan rangkepane lulang dhuyung kang ana ing dhuwure, sarta wrananing lawange Tarub Pasewakan,
26. geber-gebering plataran karo wrananing gapura plataran kang ana ing saubenge Tarub Suci apadene misbyah, tali-taline lan sarupane piranti kang kanggo ing gawe; wong-wong iku padha nindakna sakehing bubuhan kang magepokan karo iku mau kabeh.
27. Bubuhane para bani Gerson, anggone ngusungi barang-barang lan anggone ngladeni, kabeh iku katindakna miturut kang dadi prentahe Harun lan para anake; padha sira tuduhana apa kang dadi tanggung-jawabe tumrap sadhengah kang diusung iku.
28. Iku mau kang dadi bubuhane bani Gerson ana ing Tarub Pasewakan, sarta anggone padha nyambutgawe iku kapimpina dening Itamar anake Imam Harun.
29. Para wong Merari kacacahna miturut gotrahe lan kula-wangsane,
30. kang umur telung puluh taun sapandhuwur nganti tumeka umur seket taun, iku kaetunga, yaiku saben wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan.
31. Kang dadi bubuhane kang magepokan karo sakehe pagaweane ana ing Tarub Pasewakan: ngusungi blabag-blabag Tarub Suci, palang-palange, cagak-cagake, ompake,
32. cagake plataran mubeng, ompake, pathok-pathoke lan tali-taline, dalah sapirantine; iku kabeh klebu kuwajibane. Dene piranti kang kudu diusung iku tuduhna peprincene.
33. Iku mau bubuhane gotrah-gotrahe para bani Merari, yaiku sakehe pagaweane ana ing Tarub Pasewakan, kang dadi pemimpine Itamar anake Imam Harun.”
34. Kaya mangkono Nabi Musa lan Rama Harun dalah para pemimpine umat Israel anggone padha nacahake para bani Kehat miturut gotrah-gotrahe ing kula-wangsane,
35. yaiku wong-wong kang umure telung puluh taun sapandhuwur tumeka umur seket taun, sakehe wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan.
36. Gunggunge kang kacacahake iku miturut gotrahe ana rong ewu pitung atus seket.
37. Samono cacahe wong bani Kehat, kang padha ngladeni ana ing Tarub Pasewakan, kang padha dicatheti dening Nabi Musa lan Rama Harun, miturut dhawuhe Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Musa.
38. Para bani Gerson iku anggone kacacahake miturut gotrah-gotrahe ing kula-wangsane,
39. yaiku para wong kang umur telung puluh taun sapandhuwur tumeka umur seket taun, saben wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan.
40. Dadi kang kacacahake miturut gotrahe lan kula-wangsane, gunggunge rong ewu nem atus telung puluh.
41. Samono iku gunggunge cacahe gotrah-gotrahe para bani Gerson, kang padha ngladeni ana ing Tarub Pasewakan, kang padha dicatheti dening Nabi Musa lan Rama Harun, miturut dhawuhe Sang Yehuwah.
42. Para bani Merari iku anggone kacacahake miturut gotrah-gotrahe lan kula-wangsane,
43. kang umur telung puluh taun sapandhuwur tumeka umur seket taun, saben wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan,
44. dadi kang kacacahake miturut gotrahe, gunggunge telung ewu rong atus.
45. Samono cacahe gotrah-gotrahe para bani Merari, kang padha kacathetan dening Nabi Musa lan Rama Harun, miturut dhawuhe Sang Yehuwah lumantar Nabi Musa.
46. Sakehe wong Lewi kang kacacahake dening Nabi Musa lan Rama Harun kanthi para pemimpine Israel miturut gotrah-gotrahe lan kula-wangsane,
47. kang umur telung puluh taun tumeka umur seket taun, saben wong kang kudu ngayahi kuwajiban lumadi marang Tarub Pasewakan, sarta ngusung barang-barang;
48. dadi kang kacathetan, gunggunge wolung ewu limang atus wolung puluh.
49. Anggone nacahake iku marga saka dhawuhe Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Musa, sawiji-wijine padha diparingi tanggung-jawab tumrap apa kang kudu dilakoni lan kang diangkuti. Kaya mangkono anggone kacacahake, miturut dhawuhe Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Musa.

JABUR 30:1-7
1. Masmur. Kidung kanggo nucekake Padaleman Suci. Anggitane Prabu Dawud.
2. Dhuh Yehuwah, Paduka badhe kawula luhuraken, amargi Paduka sampun ngentas kawula, saha boten marengaken manawi mengsah kawula sami bingah margi saking kawula.
3. Dhuh Yehuwah, Allah kawula, kawula sesambat nyuwun tulung dhumateng Paduka, lajeng Paduka sarasaken.
4. Dhuh Yehuwah, Paduka sampun ngentas nyawa kawula saking ing teleng palimengan, Paduka nggesangaken kawula wonten ing antawisipun tiyang-tiyang ingkang sampun lumebet ing kubur.
5. Padha ngidungna masmur kagem Sang Yehuwah, he para wong kang dikasihi, sarta padha nyaosna pamuji sokur marang asmane kang suci!
6. Amarga bebendune mung sadhela, nanging kamirahane tetep ing salawase urip; ing wayah bengi ana panangis, ing wayah ngarepake esuk keprungu surak-surak.
7. Ing salebeting kabingahan kawula, osiking manah kawula: “Aku ora bakal gloyoran salawase!”

WULANG BEBASAN 10:30-32
30. Wong bener ora bakal kaontang-antingake ing salawase, nanging wong duraka ora bakal manggon ing nagara.
31. Cangkeme wong mursid metokake kawicaksanan, nanging ilat rangkep iku dikethok.
32. Lambene wong bener sumurup samubarang kang ngresepake, nanging cangkeme wong duraka mung nglairake kaculikan.

MARKUS 8:1-21
1. Nalika samana ing kono uga ana wong akeh maneh, kang akeh banget cacahe, padha ora ana kang dipangan. Gusti yesus banjur nimbali para sakabate lan ngandika:
2. “Atiku trenyuh banget marga saka welasKu marang wong akeh iki. Wis telung dina anggone padha ngetutake Aku, mangka saiki ora ana kang dipangan.
3. lan manawa padha Dakkon mulih, mangka padha luwe mangkono, bakal padha ambrk ana ing dalan, sabab ana kang adoh sangkane.”
4. Para sakabate padha munjuk: “Kadospundi anggenipun saged angsal roti wonten panggenan ingkang sepi makaten ingkang kangge nedhani tiyang-tiyang punika ngantos tuwuk?”
5. Gusti Yesus nuli ndangu: “Kowe duwe roti pira?” Unjuke para sakabat: “Wonten pitu.”
6. Wong akeh mau banjur padha kadhawuhan linggih ana ing lemah. Sawuse mangkono Gusti yesus banjur mundhut roti pitu mau, lan sawise saos sokur, nuli dicuwil-cuwil sarta diparingake marang para sakabat supaya didum-dum marang wong akeh mau lan iya banjur diwaratakake.
7. Para sakabat iya nggawa iwak sawatara, sawise diberkahi, banjur dhawuh supaya didum-dumake uga.
8. Wong-wong tumuli padha mangan nganti wareg. Turahane cuwil-cuwilan banjur diklumpukake dadi pitung wakul.
9. Anadene wong kang padha mangan iku cacahe watara ana patang ewu. Tumuli padha didhawuhi mulih.
10. Gusti Yesus banjur engal-enggal nitih prau kanthi para sakabate lan tindak menyang ing tlatahe tanah Dalmanuta.
11. Para wong Farisi tumuli padha sowan lan padha bebantahan karo Gusti Yesus. Wong-wong iku padha nyoba marang Panjenengane kanthi nyuwun supaya diparingana pratandha saka ing swarga.
12. Sajroning panggalih Gusti Yesus ngesah, banjur ngandika: “Yagene jinis iki kok njaluk pratandha? Aku pitutur marang kowe, satemene jinis iki babar pisan ora bakal kaparingan pratandha.”
13. Wong-wong mau tumuli padha ditilar minggah ing prau maneh lan tindak menyang ing sabrang.
14. Nalika samana para sakabat lali ora sangu roti, mung ana roti siji ing prau kono.
15. Gusti Yesus banjur ngengetake marang para sakabate, pangandikane: “Padha sing awas, padha ngwekanana ragine wong Farisi lan ragine Raja Herodhes.”
16. Para sakabat banjur padha rerasanan: “Anggone ngandika mangkono iku, marga aku padha ora nggawa roti.”
17. Bareng Gusti Yesus mirsa rerasanane iku, banjur ngandika: “Yagene kowe kok padha rasanan bab anggonmu padha ora nggawa roti? Apa kowe padha durung sumurup lan durung mangreti? Apa atimu wis dableg?
18. Kowe wong duwe mripat apa ora ndeleng, kowe duwe kuping apa ora krungu? Apa kowe padha ora kelingan,
19. nalika aku nyuwil-nyuwil roti kanggo wong limang ewu kae, pirang wakul turahane cuwilan?” Ature para sakabat: “Kalih welas wakul.”
20. “Lan nalika roti pitu kanggo wong patang ewu, anggonmu nglumpukake cuwilan pirang wakul?” Atur wangsulane: “Pitung wakul.”
21. Banjur ngandika: “Apa kowe meksa durung mangreti?”