A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Meán Fómhair 17

Íseáia 25:1-12
1. A Thiarna, is tú mo Dhia; móraim thú agus ceiliúraim d' ainm; mar chuir tú do bheartaíocht iontach i gcrích, comhairle ar cinneadh uirthi fadó riamh, chuir go fíréanta agus go fírinneach.
2. Óir d' fhág tú cathracha ina gcarnáin chloch agus bailte poirt ina gconamar. Ní baile é feasta dúnfort na ndíomasach, ní dhéanfar a atógáil arís go deo.
3. Is uime sin a thugann an cine borb seo glóir duit; uime sin atá eagla ar chathracha na náisiún danartha romhat.
4. Mar is tearmann thú don dearóil, tearmann don dealbh in am a ghátair; dídean ón stoirm agus scáth ón teas, mar is cosúil confa na mborb le doineann gheimhridh.
5. Mar a bheadh spalladh triomaigh ar an bhfásach, ceansóidh tú gleo lucht an díomais; mar a mhúchtar an teas faoi scáth scamaill, cuirfear ceol na mborb ina thost.
6. Ullmhóidh Tiarna na Slua ar an sliabh seo le haghaidh na gciníocha go léir cóisir saille, cóisir do rogha na bhfíonta, de smior na saille, de thogha agus de rogha na bhfíonta;
7. agus tógfaidh sé ar shiúl an chaille bhróin a bhí ag clúdach na gciníocha go léir, agus an eisléine a bhí ag folach na náisiún uile;
8. cuirfidh sé an bás ar ceal go deo. Triomóidh Dia na deora de na gnúiseanna go léir; tógfaidh sé an milleán dá phobal agus den domhan uile; óir is é an Tiarna a dúirt é.
9. Déarfar an lá sin: «Breathnaígí, is é ár nDia é, a raibh muid ag dréim le slánú uaidh; is é an Tiarna é, a raibh muid ag dréim leis. Déanaimid gairdeas agus lúcháir mar gur shlánaigh sé sinn»;
10. óir tá lámh an Tiarna ag lonnú ar an sliabh seo. Tá Móáb á shatailt síos ina áit féin, mar a shatlaítear cochán síos i gclais aoiligh;
11. agus síneann sé amach a lámha ansin, mar a shíneann snámhadóir amach iad chun snámha. Ach tugann an Tiarna béim síos dá uabhar le gach bang dá ndéanann sé.
12. Do bhábhúin arda uaibhreacha scriosann sé iad, leagann sé iad, caitheann sé síos iad sa láib.

Íseáia 26:1-21
1. An lá sin, beidh an laoi seo á ceol ar thalamh Iúdá: «Tá baile daingean againn; leag sé amach bábhún agus forbhalla dár ndídean.
2. Osclaígí na geataí! Isteach leis an bpobal fíréanta, an té a sheasann lena ghealltanas,
3. atá bunúsach ó chroí, a choinníonn an tsíocháin, óir is asatsa atá a mhuinín.
4. Bíodh bhur muinín as an Tiarna go deo, óir is é an Tiarna an charraig shíoraí;
5. d' ísligh sé an dream a bhí ina gcónaí ar na harda, muintir an dúnfoirt daingin, leagann sé iad, leagann iad ar lár, caitheann sé síos iad sa láib;
6. cosa na n-úiríseal agus na mbochtán, siúlann siad orthu ina gcoiscéim.»
7. Is díreach bealach an fhíréin, réitíonn tú bóthar díreach don fhíréan.
8. Is ea, ar bhealach do chuid breithiúnas tá muid ag fanacht ort, a Thiarna, is é d' ainm agus do chuimhne tnúthán ár n-anama.
9. Bíonn m' anam ag dréim leat san oíche, agus mo spiorad do do lorg ionam féin istigh; nuair a fhoilsítear do bhreithiúnais ar talamh, foghlaimíonn muintir an domhain ceart agus cóir.
10. Má thugtar fabhraíocht don urchóideach, ní fhoghlaimíonn sé ionracas. i dtír na córa, déanann sé urchóid; ní fheiceann sé maorgacht an Tiarna.
11. A Thiarna, tá do lámh tógtha in airde; ní fheiceann siad í. Feiceadh siad do dhúthracht i leith an phobail seo, is bíodh náire orthu; an tine a lasadh le haghaidh do naimhde, alpfaidh sí iad.
12. A Thiarna, is tú a thugann síocháin dúinn, óir caitheann tú linn de réir mar tá tuillte againn.
13. A Thiarna, a Dhia linn, bhí réim ag tiarnaí seachas tú féin orainn ach ní aithnímid ach tusa feasta, ní aithnímid ach d' ainmse amháin.
14. Marbh atá siad siúd, agus níl saol i ndán dóibh arís. Scáilí is ea iad, ní éireoidh siad níos mó, mar tá siad smachtaithe scriosta agat agus tá a gcuimhne curtha ar ceal.
15. Méadaigh do phobal, a Thiarna, méadaigh é; tabhair glóir don phobal, cuir fairsinge le críocha na tíre go léir!
16. A Thiarna, san anbhroid dúinn tá muid do do lorg; anacair agus ansmacht, ba iad siúd do phionós orainn.
17. Mar bhean ag iompar, ag lúbarnach is ag screadach i dtinneas clainne, is amhlaidh dúinn féin, a Thiarna, os do chomhair;
18. ghabh muid gin, tá muid i bpriacal mar bheimis ag saolú; ach níor thug muid spiorad an tslánaithe ar an saol, níl áitritheoirí á mbreith don domhan níos mó.
19. Beidh saol ag do chuid marbhánach arís, éireoidh a gcoirp as an nua; músclaígí, déanaigí gairdeas, sibhse uile atá sínte sa láib; óir is geal é mar dhrúcht do dhrúchtsa, agus tiocfaidh sliocht ar thír na scáth.
20. Imigh, a phobal liom, gabh isteach i do sheomraí agus dún na doirse i do dhiaidh. Gabh i bhfolach seal nóiméid go dtí go dté an fhearg thart.
21. Óir féach, tá an Tiarna ag teacht as a áras amach chun a n-urchóid a aifirt ar mhuintir an domhain go léir. Tá an talamh chun an fhuil a doirteadh air a aiseag, agus ní choinneoidh sé a chuid marbh faoi chlúdach níos mó.

Salm 107:23-32
23. Sheol cuid acu an mhuir i loingeas; a thrádáil ar an aigéan imleathan,
24. mar a bhfaca siad oibreacha an Tiarna, agus na héachtaí a dhéanann sé san fharraige.
25. Óir labhair sé agus mhúscail sé an t-anfa, agus thóg sé mórthonnta na mara.
26. Suas go haer leo agus síos leo go grinneall, gur theip ar a meanma ina n-anbhroid.
27. Bhí siad ag tuisliú is ag titim amhail lucht meisce, mar dhaoine a bhí i mbarr a gcéille.
28. Ach ghlaoigh siad ar an Tiarna ina ngátar; agus rinne sé a bhfuascailt óna mbuaireamh.
29. Chiúnaigh sé an t-anfa is an doineann; agus chuir tonnta na mara ina dtost.
30. Ghabh áthas iad as ucht an chiúnais; agus sheol sé iad sa chuan ba mhian leo.
31. Gabhaidís buíochas leis an Tiarna as ucht a bhuanghrá, as ucht na n-iontas a dhéanann sé don Ádhamhchlann.
32. Tugaidís moladh dó i gcomhthionól an phobail; déanaidís a mhóradh i seanad na sean.

Seanfhocal 25:18-19
18. Is cuma nó cleith nó claíomh nó ga géar an té a thugann fianaise bhréige in aghaidh a chomharsan.
19. Is cuma nó fiacail lofa nó cos leonta fear gan dílseacht ar a mbeifí ag brath in am an ghátair;

2 Corantaigh 1:9-15
9. Bhraitheamar gurbh í breith an bháis a bhí tugtha orainn, rud a mhúin dúinn gan bheith ag brath orainn féin ach ar an Dia a thógann na mairbh.
10. Eisean a thug saor ó bhéala an bháis sinn agus is é a thabharfaidh saor sinn feasta. Is air sin atá ár seasamh go dtabharfaidh sé slán sinn amach anseo
11. ach sibhse a theacht i gcabhair orainn le hurnaithe. Sa tslí sin, ní beag a bheidh ag gabháil buíochais thar ár gceann as an aisce a bhronnfaidh sé orainn ar impí mhórán.
12. Is é seo ár gcúis mhórála: fianaise ár gcoinsiasa go raibh ár n-iompar de réir naofacht agus ionracas Dé os comhair an tsaoil, go háirithe inár gcaidreamh libhse; agus ní ar eagna dhaonna a bhíomar ag brath ach ar ghrásta Dé.
13. Ní chuirimid aon ní síos inár litreacha chugaibh thar an méid a léann sibh iontu nó a thuigeann sibh astu.
14. Agus tá súil agam go dtuigfidh sibh go hiomlán ar ball an ní a thuigeann sibh go pointe áirithe anois, is é sin, go bhféadfaidh sibh bheith chomh mórálach céanna asainn lá an Tiarna Íosa agus a bheimidne asaibhse.
15. Bhí mé chomh cinnte de sin gur bheartaigh mé ar dtús dul chugaibh ar cuairt agus comaoin dhúbailte a chur oraibh