A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Lúnasa 6

Iób 3:1-26
1. Mallacht ar Lá a Bhreithe
2. Seo mar a dúirt sé:
3. Scrios ar an lá a rugadh mé Agus ar an oíche a dúirt: «Gineadh mac.»
4. Gura dorchadas an lá sin! Nár chuire Dia in Airde aon spéis ann! Nár lonraí solas air.
5. Gura seilbh dhílis ag gruaim agus ag scáil an bháis é! Go luí na scamaill air, Agus go scanraí urú an lae é!
6. Go bhfaighe dorchadas tiubh greim ar an oíche úd, Nár [chuirtear] í le laethe na bliana, Nár áirítear i le líon na míonna!
7. Bíodh an oíche úd gruama, Nár thaga gáir áthais ina gaire!
8. Go gcuire mallachtóirí an lae a mallacht uirthi, Agus an mhuintir atá réidh Leiviatan a mhúscailt!
9. Gura dorcha iad réaltaí a camhaoire; Ná bíodh toradh ar a fuireach le solas; Nár fheice sí fabhraí na maidine!
10. Uch nár dhún sé comhlaí na broinne orm Agus nár cheil an brón ar mo shúile.
11. Cén fáth nár cailleadh mé sa bhroinn, Nach bhfuair mé bás ag teacht dom aisti?
12. Cén fáth ar ghlac dhá ghlúin liom, Cén fáth a raibh cíocha ann dom le diúl?
13. Ansin a luífinn síos faoi shuaimhneas, Rachainn a chodladh agus ligfinn mo scíth,
14. Mar aon le ríthe agus le comhairleoirí na cruinne, A thóg dóibh féin na láithreacha a bhí bánaithe,
15. Nó le flatha a mbíodh ór ina seilbh, Agus a líonadh a dtithe le hairgead;
16. Nó mar mharbhleanbh folaithe [nach raibh ann], Amhail naíonáin nach bhfaca riamh an solas.
17. Ansiúd a scoireann na hurchóidigh dá n-urchóid Agus ansiúd a bhíonn lucht tuirse faoi shuaimhneas.
18. Bíonn na cimí ar a suaimhneas le chéile, Gan guth an tseiléara le clos a thuilleadh.
19. Is cuma uasal agus íseal ansiúd, Agus tá an daor saor óna mhaistir.
20. Cad chuige a dtugtar an solas don té atá faoi bhuairt? Agus an bheatha don drong atá faoi sheirfean anama,
21. An drong a shantaíonn an bás ach gan é a theacht Agus gur mó a dtóir air ná ar chiste folaithe;
22. An drong a bhíonn ag rince le corp lúcháire, Agus iad ag déanamh gairdis nuair a shroicheann siad an uaigh;
23. Cad chuige a dtugtar an solas don duine a bhfuil a shlí i bhfolach, Agus ar thóg Dia fál ina thimpeall?
24. Mar bhia tagann chugam m' osnaíl Agus scaoiltear le m' uchláin ina dtuile.
25. An rud is baol liom, tagann sé i gcrích orm; An rud is eagal liom, titeann sé sa mhullach orm.
26. Níl agam suaimhneas ná síoth, Níl agam sos, ach buaireamh i mo dháil.

Iób 4:1-21
1. Ansin d' fhreagair Eilífeaz ó Théamán agus dúirt:
2. Má leomhann duine focal á rá leat, an gcuirfidh tú suas leis? Ach cé a d' fhéadfadh fanacht ina thost?
3. Féach! nach iomaí duine a cheartaigh tú! Do lámha laga thug tú neart.
4. Ba thaca iad do bhriathra don té a fuair tuisle; Neartaigh tú na glúine laga.
5. Anois is é do thuras féin é, agus theip ar d' fhoighne. Buaileann sé thú féin agus titeann an lug ar an lag agat.
6. Nach bhfuil muinín agat as d' fhíréantacht Agus dóchas agat as do bheatha ionraic?
7. Cuimhnigh anois, cén duine ionraic riamh a scriosadh? Cár milleadh lucht na córa?
8. Dé réir mar a chonaic mise, an dream a threabhann an urchóid Agus a chuireann síol na trioblóide, baineann siad í mar fhómhar.
9. Scriosann anáil Dé iad, Agus milleann racht dá fhearg iad.
10. [Múchtar] búir an leoin agus scréach an bhanleoin; Bristear fiacla na gcoileán leoin.
11. Cailltear an seanleon d' uireasa creiche, Agus téann scaipeadh ar choileáin an bhanleoin.
12. Fuair mé focal, más ea, faoi choim, Agus fuair mo chluas gaoth an fhocail sin.
13. I measc smaointe a rith chugam in aislingí oíche, Nuair a bhíonn daoine i dtoirchim suain,
14. Tháinig scéin orm agus critheagla, Agus bhí mo chnámha go léir ar ballchrith.
15. Shleamhnaigh leoithne thar m' aghaidh Agus d' éirigh mo ghuairí ina gcolgsheasamh.
16. Bhí neach ina sheasamh ansiúd, nár aithin mé a chló; Bhí scáil os comhair mo shúl. Bhí ciúnas, agus ansin chuala glór caoin:
17. «An féidir do dhuine daonna a bheith cóir i láthair Dé? An féidir do dhuine a bheith glan i láthair a chruthaitheora?
18. Ní chuireann [Dia] a mhuinín ina searbhóntaí féin; Agus faigheann sé locht ar a aingil féin.
19. Nach mó is amhlaidh sin do lucht cónaithe i dtithe cré, Arb é an luaithreach a mbunús, A bhruítear mar an leamhan!
20. Scriostar iad idir maidin agus nóin; Milltear go brách iad, gan neach á dtarrtháil.
21. Staitear [pionna] a mbotha Agus faigheann siad bás d' uireasa eagna.»

Salm 91:14-16
14. De bharr a dhilghrá dom déanfaidh mé a shaoradh, agus a dhíonadh toisc gur admhaigh sé m' ainm.
15. Nuair a ghlaofaidh sé orm déarfaidh mé: «Táim i d' fhochair.» Déanfaidh mé é a shaoradh agus a onórú in am a bhuartha.
16. Déanfaidh mé é a shásamh le fad saoil a thabhairt dó; agus déanfaidh mé mo shlánú a nochtadh dó.

Seanfhocal 22:15-15
15. Tá an bhaois ginte i gcroí an linbh; ach déanfaidh slat an smachtaithe í a dhíbirt i gcéin as.

Rómhánaigh 8:1-21
1. Níl aon daorbhreith anois, mar sin, ar an muintir atá in Íosa Críost,
2. mar tá dlí Spiorad na beatha in Íosa Críost tar éis tú a fhuascailt ó dhlí an pheaca agus an bháis.
3. An ní nárbh fhéidir don dlí a dhéanamh mar gur fhág an cholainn gan feidhm é, rinne Dia é i dtaobh an pheaca nuair a sheol sé uaidh a Mhac féin i riocht colainne an pheaca, agus gur thug sé daorbhreith ar an bpeaca sa cholainn
4. i dtreo go bhféadfaí dualgais an dlí a chomhlíonadh ionainn nuair nach faoi réir na colainne a mhairimid ach faoi réir an Spioraid.
5. Iad sin a mhaireann faoi réir na colainne is ar nithe collaí a bhíonn a n-aird, ach iad sin a mhaireann faoi réir an Spioraid is ar nithe spioradálta a bhíonn a n-airdsean.
6. Gabhann an bás leis an meon collaí ach is beatha agus síocháin a ghabhann leis an meon spioradálta.
7. Is namhaid do Dhia an meon collaí mar nach ngéilleann sé do dhlí Dé agus nach féidir dó é;
8. agus na daoine, atá faoi réir na colainne ní féidir dóibh Dia a shásamh.
9. Ní faoi réir na colainne atá sibhse, áfach, ach faoi réir an Spioraid más rud é go bhfuil Spiorad Dé lonnaithe ionaibh. Má tá duine gan Spiorad Chríost aige ní le Críost é.
10. Ach má tá Críost ionaibh, más marbh féin bhur gcorp de bharr an pheaca, is beo bhur spiorad de bharr na fíréantachta.
11. Go deimhin má bhíonn Spiorad an té a thóg Críost ó mhairbh lonnaithe ionaibh, déanfaidh an té sin a thóg Críost ó mhairbh bhur gcorp básmhar a bheoú trína Spiorad atá lonnaithe ionaibh.
12. Ar an ábhar sin, a bhráithre, níl aon cheangal ag an gcolainn orainn go mairfimis dá réir.
13. Más faoi réir na colainne a mhaireann sibh tá an bás i ndán daoibh; ach má bhásaíonn sibh gníomhartha na colainne le cúnamh an Spioraid, mairfidh sibh beo.
14. Mar an mhuintir a mbíonn Spiorad Dé á dtreorú is clann ag Dia iad.
15. Óir, an spiorad a fuair sibh ní spiorad na daoirse é chun eagla a chur oraibh athuair ach spiorad na clainne trína nglaoimid «Abba! Athair.»
16. Dearbhaíonn an Spiorad féin dár spioradna gur clann Dé sinn;
17. agus, más clann sinn, is oidhrí sinn chomh maith, oidhrí Dé agus comhoidhrí le Críost, ós rud é go bhfuilimid páirteach leis ina pháis, le hionchas a bheith páirteach leis ina ghlóir chomh maith.
18. Measaim nach fiú le háireamh pianta na huaire seo le hais na glóire atá le foilsiú dúinn.
19. Mar tá an dúlra féin ag tnúth go díocasach le foilsiú chlann Dé.
20. Cuireadh an dúlra freisin ó rath, ní dá dheoin féin ach mar gheall ar an té úd a chuir ó rath é, ach i ndóchas;
21. mar fuasclófar an dúlra féin ó dhaoirse na truaillitheachta, chun saoirse ghlórmhar chlann Dé.