A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Lúnasa 22

Iób 35:1-16
1. Lean Eilíhiú air lena aitheasc agus dúirt:
2. An dóigh leat gur chóir duit A rá: «Táimse fíréanta i láthair Dé»?
3. Agus ceist a chur air: «Cad é sin duitse? Cén dochar duitse é má dhéanaimse peaca?»
4. Tabharfaidh mise freagra ort féin Agus ar do chairde chomh maith.
5. Féach suas chun na spéartha, agus feic; Spiúnaigh na néalta go hard os do chionn.
6. Má pheacaíonn tú, conas a sháraíonn tú é? Más líonmhar iad do chionta cén dochar a dhéanann tú dó?
7. Má bhíonn tú fíréanta, cad a bhronnann tú air? Agus cad a fhaigheann sé ó do láimh?
8. Do chomharsa a bhíonn thíos le d' urchóid, Agus is leis an duine daonna a bhaineann do dheabhearta.
9. Glaonn daoine os ard de bharr géarleanúintí, Agus bíonn siad ag cáiseamh de bharr forneart an tréin.
10. Ach ní deir aon duine: «Cá bhfuil Dia, mo chruthaitheoir, An té a thugann fóirithint san oíche,
11. Agus a dhéanann sinn níos gaoismheara ná ainmhithe na cruinne. Agus níos críonna ná éanlaith an aeir.»
12. Glaonn siadsan, ach ní thugann sé freagra, De bharr dhíomas na n-urchóideach.
13. Nach baoth a mheas go bhfuil Dia bodhar, Agus nach dtugann an tUilechumhachtach aon ní faoi deara.
14. Deir tú: «Ní fheiceann sé mé; Tá mo chás curtha faoina bhraid, ach ní mór dom feitheamh fós!»
15. Nó: «Ní chuireann a fhearg pionós i bhfeidhm, Ná ní dhealraíonn sé gur eol dó ceannairc na ndaoine.»
16. Is le barr baoise a osclaíonn Iób a bhéal, Agus le teann aineolais a labhraíonn sé chomh fadálach sin.

Iób 36:1-33
1. Lean Eilíhiú air ag caint agus dúirt:
2. Bí foighneach go fóill, agus taispeánfaidh mé duit, Óir tá breis le rá agam ar son Dé.
3. Beidh argóintí liom ag teacht ón imigéin Agus mé á dheimhniú go bhfuil mo cruthaitheoir sa cheart.
4. Níl bréag i mo ráite, bí deimhin de, Tá duine atá foirfe ina chuid eolais ag plé leat.
5. Ní dhiúltaíonn Dia don té atá glan ó chroí;
6. Ná ní fhágann an peacach i mbláth a chumhachta. Tugann sé a chuid don bhocht,
7. Agus cosnaíonn cearta an fhíréin. Nuair a ardaíonn sé ríthe chun na corónach, Agus go dtagann díomas orthu de bharr a réime gan chrích,
8. Cuireann sé i ngéibheann geimhleach iad, Go daingean i mbraighdeanas an anró.
9. Fógraíonn sé a mbearta dóibh, Agus peacaí an uabhair a rinne siad.
10. Cuireann sé cogar ina gcluais, Á áiteamh orthu casadh ó chosán a bpeacaí.
11. Má éisteann siad agus rud a dhéanamh air, Bíonn an rath ar dheireadh a saoil, Agus a mblianta deiridh go sochma.
12. Ach mura ndéanann siad, maraítear le faobhar claímh íad, Agus buaileann an bás iad gan choinne.
13. Déanann na héagráifigh ó chroí an fhearg a chothú Agus ní ghlaonn siad ag lorg cabhrach nuair a chraplann sé iad.
14. Faigheann siad bás ina n-óige, Nó caitheann siad saol náireach;
15. Ach saorann sé an mhuintir umhal lena n-ainnise, Agus osclaíonn a gcluasa le cruatan.
16. Tá faoiseamh á bheartú aige duitse freisin; Bhí cónaí ort tráth i só gan teorainn, Agus sólais mhéithe ar do bhord.
17. Ach ní dhearna tú na coirpigh a dhaoradh; Rinne tú slad ar chearta na ndílleachtaí.
18. Seachain agus ná mealladh maoin thú, Agus ná déanadh breabanna teanna thú a chur amú.
19. Cúisigh lucht na maoine chomh maith leis na boicht, Lucht an lámh láidir chomh maith leis an dream lag.
20. Ná satail ar na daoine nach aithnid duit D' fhonn do ghaolta a chur ina n-áit.
21. Seachain agus ná claon leis an olc, Mar sin é is cúis dáiríre le d' anró.
22. Féach! tá Dia á mhóradh lena neart, Cé is teagascóir mar é?
23. Cé a dúirt leis riamh céard a bhí le déanamh aige? Nó go raibh sé de dhánaíocht ann a rá: «Rinne tú éagóir»?
24. Féach chuige go mórfaidh tú a oibreacha; Bhí siad go minic ina n-ábhar molta ag daoine.
25. Is soiléir iad don saol mór, Agus tá radharc orthu ón imigéin.
26. Is éachtach é Dia, agus sáraíonn sé ár n-eolas; Níl áireamh ar líon a bhlianta.
27. Eisean a chuireann srian leis an mbáisteach Agus déanann sé na ceathanna a scaipeadh ina gceo;
28. Bíonn na scamaill á sceitheadh Ina dtuilte ar an gcine daonna. ABN; 28, 31, 29, 30, 32
29. Cé a thuigfeadh conas a leathann sé na scamaill, Nó a bhriseann an toirneach óna phailliún?
30. Leathann sé a cheo ina thimpeall, Agus clúdaíonn sé barr na gcnoc.
31. Leosan a dhéanann sé na pobail a chothú, Agus a dháileann sé bia go fial.
32. Cnuasaíonn sé an tintreach ina mhám, Agus tugann treoir di i leith na sprice.
33. Tugann an toirneach rabhadh é bheith ag teacht; Faigheann an fhearg an lámh in uachtar ar an urchóid.

Salm 99:1-9
1. Salm 98 Tá an Tiarna ina rí, tá na ciníocha ar crith; tá sé ina shuí ar na ceiribíní, creathnaíonn an talamh.
2. Is mór é an Tiarna i Síón; tá sé i réim os cionn na gciníocha uile.
3. Tugaidís moladh dá ainm óir is éachtach é agus is uamhnach; is naofa é agus [lán de chumhacht].
4. Is tú an Rí a thugann grá don fhíréantacht. Bhunaigh tú cothromas agus ceart agus cóir; agus chuir tú i bhfeidhm iad in Iacób.
5. Móraigí an Tiarna, ár nDia; umhlaígí i láthair a stóil choise; de bhrí gur naofa é an Tiarna.
6. Bhí Maois agus Árón ar líon a shagart. Bhí Samúéil orthu siúd a ghaireadh ar a ainm. Ghairidís ar an Tiarna agus d' éisteadh sé leo.
7. Is leo a labhair sé as colún an néil. Rinneadar a thoil agus choinníodar a dhlí, na haitheanta a thug sé dóibh.
8. Thug tú freagra orthu, a Thiarna, ár nDia, agus bhí tú i do Dhia so-mhaitheach dóibh, cé go ndearna tú a bpeacaí a agairt orthu.
9. Móraigí an Tiarna, ár nDia, agus umhlaígí ar a Shliabh Naofa; óir is naofa é an Tiarna, ár nDia.

Seanfhocal 23:22-25
22. Éist leis an athair a ghin thú, agus ná bíodh drochmheas agat ar do mháthair ina seanaois.
23. Ná déan an fhírinne riamh a dhíol, ach í a cheannach, mar an gcéanna le heagna, le smacht, agus le tuiscint.
24. Beidh lúcháir, ar ndóigh, ar athair an fhíréin; an té a ghineann mac ciallmhar, beidh áthas air dá bharr.
25. Gura tú ábhar lúcháire d' athar agus suáilceas na mná a d' iompair thú!

1 Corantaigh 4:1-21
1. Tuigeadh daoine gurb é atá ionainne, seirbhísigh do Chríost agus maoir ar rúndiamhara Dé.
2. Éilítear ansin ar na maoir duine a bheith dílis.
3. Is róchuma liomsa, más ea, sibhse nó cúirt daoine ar bith a thabhairt breithe orm. Go deimhin ní thugaim féin breith orm féin
4. mar siúd is go bhfuil coinsias glan agam ní fhágann sin neamhchiontach mé. Is é an Tiarna féin a thugann breith ormsa.
5. Ná bígíse, dá bhrí sin, ag tabhairt breithe roimh ré, nó go dtiocfaidh an Tiarna agus tabharfaidh seisean chun solais na nithe atá folaithe sa dorchadas agus nochtfaidh sé rúin na gcroíthe, agus ansin gheobhaidh cách a mholadh ó Dhia.
6. Thagair mé na nithe seo dom féin agus d' Apollós, a bhráithre, ar mhaithe libhse, i dtreo go bhfoghlaimeodh sibh ónár gcásna gan a bheith ag dul thar cailc, agus gan duine a bheith ag déanamh mórtais as duine amháin i gcoinne duine eile.
7. Cé a thugann an seasamh ar leith duitse? Céard atá agat nach bhfuair tú? Agus más amhlaidh a fuair tú é, cad ab áil leat bheith ag maíomh as faoi mar nach bhfuair tú é.
8. Sea, tá sibh sásta anois; tá sibh saibhir; tá rí agus rath oraibh dár mbuíochasna! Is trua liom gan an rath a bheith oraibh dáiríre ionas go mbeimisne i réim i bpáirt libh.
9. Mar is dóigh liom go bhfuilimidne, aspail, curtha ar taispeáint ag Dia in eireaball thiar na caithréime mar chimí a mbeadh an bás i ndán dóibh, mar gur sampla saolta sinn os comhair aingeal agus daoine.
10. Is amadáin sinne ar son Chríost fad atá sibhse stuama i gCríost. Táimidne lag agus tá sibhse láidir; tá sibhse faoi mheas agus tá drochmheas orainne.
11. Go dtí an uair seo féin tá ocras agus tart agus easpa éadaigh orainn; bítear ag gabháil de dhoirne orainn agus gan teach ná treibh againn.
12. Bímid ag obair agus ag luain lenár lámha féin. Nuair a cháintear sinn, guímid beannacht; nuair a dhéantar géarleanúint orainn fulaingímid leis;
13. nuair a mhaslaítear sinn tugaimid an freagra séimh. Níl ionainn go dtí anois féin ach dríodar an tsaoil agus dramhaíl an uile ní.
14. Ní ag iarraidh sibh a náiriú atáim ag scríobh na nithe seo ach ag tabhairt comhairle bhur leasa daoibh mar gur sibhse mo chlann mhuirneach féin.
15. Bíodh na mílte treoraí agaibh i gCríost, níl mórán aithreacha agaibh mar gur mise a ghin sibh in Íosa Críost tríd an dea-scéal.
16. Impím oraibh dá bhrí sin aithris a dhéanamh orm.
17. Is chuige sin atáim ag cur Tiomóid chugaibh: is é mo mhac muirneach dílis é sa Tiarna agus cuirfidh sé i gcuimhne daoibh mo bhealaí i gCríost a bhíonn agam á bhfógairt i ngach eaglais ar fud an bhaill.
18. Tá cuid agaibh éirithe mórchúiseach faoi mar nach mbeinn ag teacht chugaibh ar chor ar bith.
19. Beidh mé chugaibh gan mhoill áfach le cúnamh Dé agus is é éifeacht lucht na mórchúise a bhraithfidh mé ansin agus ní hea a gcuid cainte.
20. Mar ní sa chaint atá ríocht Dé suite ach san éifeacht.
21. Cé acu is rogha libh, mar sin, mé a theacht chugaibh le slat nó mé a theacht le grá agus le spiorad na séimhe?