A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Lúnasa 20

Iób 31:1-40
1. Rinne mé margadh le mo shúile, Nach ndéanfaidís moill ag amharc ar mhaighdean.
2. Cén roinn a dheonaíonn Dia ó neamh? Cén oidhreacht a bhronnann an tUilechumhachtach ó na flaithis?
3. Nach tubaiste ar an gcoirpeach? Agus mí-adh ar lucht na hurchóide?
4. Nach bhfeiceann sé mo bhealaí Agus nach n-áiríonn sé mo choiscéimeanna?
5. An raibh mé cois ar chois leis an mbreag? Nó ar sodar i ndiaidh na calaoise?
6. Déanadh sé mé a mheá sa mheá ionraic, Agus bíodh m' fhíréantacht ar eolas ag Dia!
7. Má chuaigh mo chos i leataobh ón mbealach, Nó má lean mo dhúil mo shúil, Nó má thóg mé aon ní i mo ghlac,
8. Go gcuireadsa an síol ach go mbaine duine eile an fómhar; Go ndéantar mo shliocht a stoitheadh ar shiúl!
9. Má mealladh mé riamh ag bean, Nó má fhan mé ag faire ag doras mo chomharsan,
10. Go meile mo bhean a phlúr do dhuine eile, Agus go gcodlaí sí faoi bhraillín nach liomsa.
11. Ba pheaca drúise é sin, Coir le [díolt ag an dlí],
12. Coir a d' adhnfadh tine a loscfadh go hAbadón. Agus a dhófadh m' fhómhar go léir.
13. Dá ndiúltóinn do cheart mo dhaoráin Nó mo dhaoirsí, nuair a bhíodar ag aighneas liom,
14. Cad a dhéanfainn nuair a d' éireodh Dia? Cad déarfainn nuair a dhéanfadh sé fiosrú?
15. An té a rinne mise sa bhroinn, nach ndearna sé iadsan freisin? Nach é an [Dia] céanna a rinne sinn go léir i mbolg ár máthar?
16. Ar dhiúltaigh mé don bhocht aon ní a bhí de dhíth air? Ar chuir mé gruaim ar shúile na baintrí?
17. Ar chaith mé mo chuid bia liom féin, Gan cuid a thabhairt don dílleachta?
18. Óir bhí [Dia] mar athair agam do m' oiliúint ó m' óige, Agus threoraigh sé mé ó bhroinn mo mháthar.
19. An bhfaca mé riamh ainniseoir gan éadach, Nó fear bocht gan bhrat,
20. Agus gan é do mo bheannú ó chroí, Agus lomra mo chaorach á théamh?
21. Ar ardaigh mé mo lámh in aghaidh an [neamhchiontaigh], Le barr muiníne as mo dhea-mheas ag an ngeata?
22. Má rinne mé amhlaidh, go dtite mo ghualainn ó mo shlinneán, Agus go stractar mo ghéag as alt!
23. Óir thiocfadh uafás Dé anuas orm, Agus ní sheasóinn an fód i láthair a mhórgachta.
24. Ar chuir mé mo mhuinín san ór? Nó ar dhúirt mé leis an ór fíre: «Is tú mo thaca.»
25. Ar mhaígh mé as flúirse mo mhaoine? Nó as an raidhse a ghnóthaigh mé i mo ghlac?
26. Nuair a chonaic mé an ghrian ina glóir, Nó niamh na gealaí ina cúrsa,
27. Ar mealladh mo chroí os íseal Is gur chaith mé póg ó mo láimh leo?
28. Ba choir é sin leis a bheadh le díolt ag an dlí Mé a shéanadh Dé in airde.
29. Ar bhain mé taitneamh as mí-ádh mo namhad, An ndearna mé lúcháir nuair a bhuail an tubaiste é?
30. Cé nár lig mé do mo theanga aon olc a dhéanamh, Á mhallachtú nó ag guí dianbhás do.
31. Nár dhúirt lucht mo bhotha: «An bhfuil aon duine nach bhfuair a sháith dá fheoil?»
32. Níor ghá do dheoraí riamh codladh sa tsráid; Bhí mo dhoras riamh ar leathadh don [taistealaí]. ABN: 32, 38, 39, 40a, 40b, 33, 34, 35, 36, 37, 40c
33. Ar cheil mé riamh mo chionta [ó dhaoine]? Agus ar chuir mé m' urchóid i bhfolach i mo chliabh?
34. An raibh eagla orm riamh roimh chúlghearradh an phobail Nó scéin roimh fhonóid ón aon teaghlach?
35. Uch gan [Dia] le héisteacht liom! Tá deireadh ráite agam, ó A go U; freagraíodh an tUilechumhachtach mé.
36. Nuair a bheidh a scrolla scríofa ag mo chúisitheoir i mo choinne, Caithfidh mé ar mo ghualainn é, Nó cuirfidh mé ar mo cheann é mar choróin;
37. Tabharfaidh mé cúntas ar gach beart de mo shaol, Agus rachaidh mé go fearúil, mar thaoiseach, ina araicis.
38. Má ghlaoigh mo chuid talún i m' aghaidh, Agus go raibh gach clais ar snámh le deora,
39. Má ith mé a thoradh gan díol as, Nó má thug mé cúis ghearáin do lucht a shaothraithe,
40. 40a Go bhfása sceacha mar a mbíodh an chruithneacht, 40b Agus fiailí nimhneacha mar a mbíodh an eorna. 40c (Sin críoch ar bhriathra Iób.)

Iób 32:1-22
1. Réamhrá: Aitheasc a hAon
2. Ach tháinig racht feirge ar Eilíhiú mac Bharacael ó Bhúz, de chlann Rám. Bhí a racht dírithe ar Iób mar gur mheas seisean nárbh é Dia ach é féin a bhí sa cheart.
3. Bhí a racht dírithe leis ar a thriúr cairde, mar nár thángadar ar fhreagra, agus gur dhaoradar [Dia].
4. Fad a bhíodarsan ag caint le Iób, bhí foighne ag Eilíhiú mar ba shine iad ná eisean.
5. Ach nuair a chonaic Eilíhiú nár fágadh focal le freagairt i mbéal an triúir, tháinig rabharta feirge air.
6. Agus ansin d' fhreagair Eilíhiú mac Bharacael agus dúirt: Táim ar bheagán blianta Agus sibhse in bhur seanóirí, Uime sin bhí eagla agus ceann faoi orm Mo smaointe a nochtadh.
7. Dúirt mé: «Labhraíodh na blianta Agus cuireadh an aois mhór an eagna in iúl!»
8. Ach tá fhios agam anois gur spiorad sa duine, Agus anáil ón Uilechumhachtach a thugann tuiscint.
9. Ní le haois mhór a thagann an chríonnacht, Ná ní hiad na seanóirí is géire breith.
10. Deirim, dá bhrí sin, «Tugaigí cluas dom! Bíodh cead cainte agamsa freisin le m' eagna a fhógairt!»
11. Bhí mise ag éisteacht le bhur mbriathra, Agus cluas agam do bhur ráite gaoise; Fad a bhí sibh ag cuartú focal le freagairt,
12. Bhí aird agam oraibh. Ach, féach, ní raibh aon duine le Iób a bhreagnú; Ní raibh aon duine in bhur measc lena ráitis a fhreagairt.
13. Ná bíodh sé de dhánaíocht ionaibh a rá go bhfuair sibh greim ar an eagna, Ná gurbh ó Dhia agus nach ó dhuine [bhur dteagasc].
14. Nílimse chun feidhm a bhaint as a leithéid sin d' argóint; Beidh malairt cló ar mo fhreagrasa.
15. Tá siad bainte dá mbonna, gan focal astu, Ná freagra ina mbéal.
16. D' fhan mé nó gur éisteadar, Gur stadadar, gan a thuilleadh a rá.
17. Beidh rud éigin le rá agamsa anois! Déanfaidh mise anois m' eolas a fhógairt.
18. Féach! táim lán de chaint! Agus tá an spiorad i mo bholg do m' éigniú.
19. Tá mo bholg mar fhíon nua ag lorg poill sceite, Agus ag pléascadh seithe nuaghlan fíona.
20. Níl d' fhaoiseamh agam ach labhairt, Osclóidh mé mo bhéal agus tabharfaidh mé freagra.
21. Ní bheidh lé agam le haon duine, Ná ní bheidh mé ag bladar le fear ar bith.
22. Nílim oilte ar an mbladar Nó is gearr go gcuirfeadh mo chruthaitheoir deireadh liom.

Salm 98:1-3
1. Salm. Canaigí amhrán úr don Tiarna, óir rinne sé éachtaí. Le neart a dheasláimhe is a chuisle naofa, rug sé bua dó féin. Salm 97
2. D' fhoilsigh an Tiarna a shlánú; nocht sé a fhíréantacht do na náisiúin.
3. Chuimhnigh sé ar a bhuanghrá agus a dhílse do theaghlach Iosrael. Chonaic críocha uile na cruinne slánú ár nDé.

Seanfhocal 23:17-18
17. Ná bíodh do chroí in éad le peacaigh, ach bí go teann gach lá faoi eagla an Tiarna;
18. Óir tiocfaidh an lá amárach, agus ní rachaidh do dhóchas amú.

1 Corantaigh 2:1-16
1. I dtaca liomsa, a bhráithre, nuair a tháinig mé chugaibh, níor tháinig mé ag fógairt [rúndiamhair] Dé le hardnós cainte ná eagna.
2. Shocraigh mé i m' aigne fad a bheinn in bhur measc gan aon ní eile a aithint ach Íosa Críost agus eisean arna chéasadh.
3. Is mé a bhí go lagbhríoch in bhur measc agus mé lán d' uamhan agus d' eagla.
4. Agus ní ar bhriathra mealltacha na heagna daonna a bhí mo scéal agus m' fhógra ag brath ach ar fhoilsiú an Spioraid agus na cumhachta,
5. i dtreo nach ar eagna dhaonna a bheadh bhur gcreideamhsa bunaithe ach ar chumhacht Dé.
6. Ach labhraimidne eagna i measc na muintire atá tagtha in inmhe, ach ní hí eagna an tsaoil seo í ná eagna lucht ceannais an tsaoil seo, dream atá ag imeacht as.
7. Is í eagna rúnda Dé atá i gceist againne, an eagna a bhí folaithe ó dhaoine ach a bhí ceaptha ag Dia roimh thús aimsire chun glóir a thabhairt dúinne.
8. Ní raibh fios na heagna seo ag duine ar bith de cheannairí an tsaoil seo mar dá mbeadh a fhios acu í ní chéasfaidís Tiarna na glóire ar an gcrois.
9. Mar atá scríofa: «Nithe nach bhfaca súil iad agus nár chuala cluas iad, nithe nár smaoinigh an duine orthu ina aigne, is iad atá ullamh ag Dia dóibh siúd a bheir grá dó.»
10. Is dúinne a nocht Dia [na nithe seo] le cabhair an Spioraid. Scrúdaíonn an Spiorad gach uile ní, fiú duibheagáin Dé féin.
11. Cé a thuigeann cúrsaí an duine ach spiorad an duine féin istigh ann? Ar an gcuma chéanna níl aon duine a thuigeann cúrsaí Dé ach Spiorad Dé.
12. Ní hé spiorad an tsaoil seo atá faighte againne ach an Spiorad a sheol Dia chun go dtuigfimis na nithe atá bronnta orainn ag Dia.
13. Agus ní i mbriathra na heagna daonna a chuirimid síos ar na nithe sin ach i mbriathra a mhúin an Spiorad dúinn nuair a bhímid ag míniú cúrsaí an spioraid dóibh siúd a bhfuil an Spiorad iontu.
14. An duine nádúrtha, ní ghlacann sé leis na nithe a bhaineann le Spiorad Dé; is díth céille leis iad agus ní féidir dó iad a thuiscint mar is de réir an Spioraid nach foláir iad a mheas.
15. Ach an duine spioradálta, féadann seisean gach ní a mheas ach ní féidir d' aon duine eisean a mheas.
16. Óir «cé a thuigeann aigne an Tiarna? Nó cé a thabharfaidh comhairle dó?» Tá aigne Chríost againne, áfach.