A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Lúnasa 10

Iób 11:1-20
1. Ansin d' fhreagair Zófar ó Namát agus dúirt:
2. Nach bhfuil freagra le tabhairt ar chlabaireacht? An bhfuil caint phras le bheith mar urra ag duine ar an gceart?
3. An ndéanfaidh na briathra a spalpann tú daoine a chur ina dtost? An ndéanfaidh tú fonóid, gan duine do do bhréagnú?
4. Agus an ndéarfaidh tú: «Is íon é mo theagasc, Agus an bhfuilim glan i do radharc?»
5. Uch nach labhródh Dia Agus a bhéal a oscailt chugat,
6. Agus rúin na heagna a nochtadh duit! Is de bharr a chomhairle agus a thuisceana iontaí Atá do choirpeacht á cúiteamh aige leat.
7. An féidir duit teorainn Dé a shroicheadh Nó ciumhais an Uilechumhachtaigh a bhaint amach?
8. Is airde é ná na spéartha! Cad tá ar do chumas? Is doimhne é ná Seól! Cad tá ar eolas agat?
9. Is faide é a thomhas ná an domhan, Is fairsinge é ná an fharraige.
10. Má ghabhann sé thar bráid, agus braighdeanas a chur i bhfeidhm, Nó cúisiú go poiblí, cé a chuirfidh cosc leis?
11. Is eol dó a pheacúla atá an duine; Tá an urchóid os comhair a shúl, agus tugann sé aird uirthi.
12. Tá an duine baoth ar uireasa tuisceana; Is cuma nó searrach an asail fhiáin an duine ag teacht ar an saol.
13. Má chuireann tú do chroí in ord, Agus do lámha a leathadh chun Dé
14. Má bhíonn an t-olc idir lámha agat, cuir i bhfad uait é, Agus ná lonnaíodh an éagóir i do bhoth
15. Ansin ardóidh tú do cheann agus gan máchail air, Agus beidh tú daingean, gan eagla ort.
16. Déanfaidh tú dearmad de d' ainnise, Gan de chuimhne agat air ach mar an tuile a ghabh thart.
17. Beidh do shaol níos gile na meán lae, Agus déanfar láchan dá dhorchadas.
18. Beidh misneach agat, mar tá dóchas agat; Féachfaidh tú i do thimpeall, agus luífidh tú síos go slán sábháilte.
19. Luífidh tú síos, gan eagla aon duine ort, Ach a lán ar thóir do ghnaoi.
20. Ach féachfaidh lucht an oilc ina dtimpeall le súile marbhánta; Ní bheidh bealach éalaithe fágtha acu, Agus gan de dhóchas acu ach an dé deiridh.

Iób 12:1-25
1. Ansin d' fhreagair Iób agus dúirt:
2. Sibhse gan amhras lucht na tuisceana, Agus gheobhaidh an eagna bás libhse!
3. Ach tá tuiscint agamsa chomh maith libh, Agus níl an tosach agaibh orm, Agus, ó luaigh mé é, cé dó nach eol sin?
4. Is ceap magaidh mé do mo chairde, Mar glaoim ar Dhia agus súil agam le freagra! Níl san fhíréan gan locht ach ceap magaidh.
5. An té atá ar a shuaimhneas níl ach drochmheas aige ar an ainnise, Agus sonc don té a fuair barrthuisle.
6. Tá an rath ar bhothanna na ladrann; Níl baol ar lucht Dia a ghriogadh, An mhuintir a rinne dia de neart a lámh.
7. Ní gá duit ach ceist a chur ar na hainmhithe agus cuirfidh siad ar an eolas thú! Nó ar éanlaith an aeir agus múinfidh siad thú;
8. Nó labhair leis an talamh, agus inseoidh sé duit, Agus tabharfaidh iasc na farraige eolas duit.
9. Céard é ina measc seo go léir nach eol dó Gurb é lámh Dé a rinne é seo go léir?
10. Tá anam gach dúile beo ina ghlaic, Agus anáil anama an chine dhaonna.
11. Nach ndéanann an chluas na briathra a phromhadh Agus an carball an bia a bhlas?
12. Leis an tseanaois a ghabhann an eagna Agus an chríonnacht le síneadh na mblianta.
13. Is i [nDia] atá eagna agus cumhacht, Is aige atá comhairle agus tuiscint.
14. Má leag sé anuas, níl tógáil i ndán; Má chuireann sé duine i ngéibheann, níl fuascailt ann dó;
15. Má stopann sé na huiscí, téann siad i ndísc; Má scaoileann sé leo, bánn siad an talamh. ABN: 15, 23, 24, 25, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
16. Tá neart ann agus teacht aniar; Is leis an dul amú agus an cur amú;
17. Fágann sé comhairleoirí ag siúl cosnochta Agus breithiúna ina n-amadáin.
18. Scaoileann sé crios na ríthe Agus ceanglann brat íochtair faoina gcoim.
19. Fágann sé sagairt ag siúl cosnochta Agus leagann ar lár na huaisle.
20. Ní fhágann sé focal ag na soilbhire, Agus sciobann ar shiúl gaois na seanóirí.
21. Maslaíonn sí flatha Agus coilleann ceandáine na dtréan.
22. Nochtann sé rúin as an dorchadas, Agus tugann an scáil dhorcha chun solais.
23. Mórann sé náisiúin agus ansin déanann iad a threascairt; Cuireann sé an rath ar chiníocha agus ansin déanann iad a mhilleadh.
24. Sciobann sé ar shiúl tuiscint lucht ceannais na tíre, Agus fágann iad ar guardal i bhfásach gan treoir;
25. Bíonn siad ag únfairt sa dorchadas gan solas Agus fágann sé iad ag longadaíl mar a bheadh duine ar meisce.

Salm 94:1-11
1. A Thiarna Dia, is leatsa an díoltas; a Dhia, a dhíoltasaí, bí do do thaispeáint féin dúinn. Salm 93
2. Éirigh! tabhair breithiúnas ar an talamh; tabhair a ndíol do lucht an díomais.
3. Cá fhad a mhaífidh na héagráifigh, a Thiarna; cá fhad a mhaífidh siad a mbua?
4. Ag gaotaireacht dóibh is ag labhairt go díomasach, bíonn na hainbheartaigh ag maíomh go mórtasach.
5. Gabhann siad de chosa i do phobal, a Thiarna, agus déanann siad d' oidhreacht a chiapadh.
6. Maraíonn siad an bhaintreach is an strainséir, agus tugann siad ár an dílleachta.
7. Agus deir siad: «Ní fheiceann an Tiarna é; ní thugann Dia Iacóib dá aire é.»
8. Bíodh tuiscint agaibh, a lucht na díchéille; a phleidhcí an phobail, bíodh ciall agaibh!
9. An té a chruthaigh an chluas, an ea nach gcluinfidh sé? agus an té a chum an tsúil, an ea nach bhfeicfidh sé?
10. An té a smachtaíonn na náisiúin nach n-agróidh sé? an té a theagascann na daoine, nach mbeidh eolas aige?
11. Is eol don Tiarna smaointe an duine; is eol dó nach bhfuil iontu ach puth anála.

Seanfhocal 22:24-25
24. Ná déan muintearas leis an té atá tugtha don fhearg, agus ná bíodh caidreamh agat ar fhear drochmhianaigh,
25. Le heagla go bhfoghlaimeofá a bhealaí, agus go mbéarfaí ort i ngaiste.

Rómhánaigh 10:1-21
1. Go deimhin, a bhráithre, is é mian mo chroí é agus mo ghuí chun Dé orthu go slánófaí iad.
2. Tugaim fianaise orthu go bhfuil díograis acu do Dhia ach nach díograis dea-eolais é.
3. Mar nuair nár aithin siad fíréantacht Dé ach iad ag iarraidh a bhfíréantacht féin a bhunú, níor ghéill siad d' fhíréantacht Dé.
4. Mar is é Críost buaic an dlí chun fíréantachta don uile dhuine a chreideann ann.
5. Is é a scríobhann Maois faoin bhfíréantacht a thagann ón dlí: «An té a choimhlíonann í, mairfidh sé inti.»
6. Ach is é a deir an fhíréantacht a thagann ó chreideamh: Ná habair leat féin: «Cé a rachaidh suas ar neamh?» (is é sin le rá chun Críost a thabhairt anuas);
7. nó: «Cé a rachaidh síos sa duibheagán?» (is é sin le rá chun Críost a thabhairt aníos ó mhairbh).
8. Ach cad a deir sé? «Tá an briathar i ngar duit, i do bhéal agus i do chroí» (is é sin le rá briathar an chreidimh atáimidne a fhógairt).
9. Mar má adhmhaíonn tú ó do bhéal gurb é Íosa an Tiarna agus má chreideann tú ó do chroí gur thóg Dia ó mbairbh é, slánófar thú.
10. Is sa chroí a bhíonn an creideamh a fhíréanaíonn agus sa bhéal a bhíonn an admháil a shlánaíonn.
11. Agus deir an scrioptúr: «Gach aon duine a chreideann ann ní bheidh díomá air.»
12. Mar níl aon dealú idir Giúdach agus Gréagach mar is é an t-aon Tiarna amháin atá orthu go léir agus caitheann sé go flaithiúil lena nglaonn air,
13. «mar gach aon duine a ghlaofaidh ar ainm an Tiarna, slánófar é.»
14. Ach conas a ghlaofaidís ar an té nár chreid siad ann? Agus conas a chreidfidís sa te nár chuala siad trácht air? Agus conas a chloisfidís trácht air gan duine á fhógairt dóibh?
15. Agus conas a dhéanfadh daoine é a fhógairt mura gcuirtear amach iad chuige sin? Mar atá scríofa: «Nach álainn iad cosa lucht fógartha an dea-scéil.»
16. Ach ní gach aon duine a ghéill don dea-scéal, de réir mar a deir Íseáia: «A Thiarna, cé a chreid ár dteagasc?»
17. Is ó theagasc a thagann an creideamh, mar sin, agus is trí sheanmóireacht Chríost a thagann an teagasc féin.
18. Ach ceist agam: An é nár chuala siad an scéala? Chuala go deimhin mar «chuaigh a nglór amach ar fud an domhain go léir agus a mbriathra go himill na cruinne.»
19. Ceist eile agam: An amhlaidh nár thuig Iosrael an scéal? Ar an gcéad ásc dúirt Maois: «Cuirfidh mé in éad sibh le dream nach pobal agus cuirfidh mé i bhfeirg sibh le cine gan chiall.»
20. Agus téann Íseáia chomh fada lena rá: «An mhuintir nach raibh do mo lorg, is iad a fuair mé. Agus an mhuintir nach raibh do m' fhiafraí, is dóibh a d' fhoilsigh mé mé féin.»
21. Ach is é a deir sé faoi Iosrael: «Shíneas mo lámha ar feadh an lae chun pobail atá easumhal ceanndána.»