A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Meitheamh 30

1 Croinicí 23:1-32
1. Nuair a bhí Dáiví ina laethe lána liatha, cheap sé Solamh a mhac ina rí ar Iosrael.
2. Chruinnigh sé taoisigh Iosrael go léir le chéile, agus na sagairt agus na Léivítigh.
3. Áiríodh na Léivítigh go léir a bhí tríocha bliain d' aois nó níos mó agus ba é a líon ná tríocha hocht míle fear.
4. Bhí ceithre mhíle fichead díobhsan i bhfeighil sheirbhís theach an Tiarna; ba scríobhaithe agus breithiúna sé mhíle díobh;
5. bhí ceithre mhíle díobh i bhfeighil na ngeataí, agus ceithre mhíle díobh ag moladh an Tiarna leis na gléasanna ceoil a chuir [Dáiví] á ndéanamh chuige sin.
6. Ansin roinn Dáiví iad ina ranganna de réir chlann Léiví: Géirseon, Cohát, Maráraí.
7. Clann mhac Géirseon: Ladán agus Simeí.
8. Clann Ladán: Ichíéil sa chéad áit, Zeatám agus Ióéil: triúr ar fad.
9. Clann mhac Shimeí: Sealmót, Haizíéil agus Hárán: triúr. Ba iad sin cinn finí Ladán.
10. Clann mhac Shimeí: Iachat, Zíneá, Ieúis, Beiríá; ba iadsan clann mhac Shimeí, ceathrar ar fad.
11. Ba é Iachat an sinsear, Zízeá an dara duine; ansin de bhrí nach raibh clann mhac mhór ag Ieúis agus ag Beiriá, áiríodh iadsan mar aon fhine amháin.
12. Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár, Heabrón agus Uizíéil: ceathrar.
13. Clann mhac Amrám: Árón agus Maois. Cuireadh Árón ar leithligh leis na nithe rónaofa a choisreacan é féin agus a chlann mhac go brách le túis a dhó i láthair an Tiarna, seirbhís a dhéanamh dó, agus beannacht a thabhairt ina ainm go brách.
14. Áiríodh clann Mhaois, giolla Dé, ar threibh Léiví.
15. Clann mhac Mhaois: Géirseom agus Eilíeizir.
16. Clann mhac Ghéirseom: Seabúéil an sinsear.
17. Clann mhac Eilíeizir: Rachaibiá an sinsear; ní raibh aon mhac eile ag Eilíeizir, ach bhí clann mhór ar Rachaibiá.
18. Clann mhac Izeár: Sealoimít an sinsear.
19. Clann mhac Heabrón: Iríá an sinsear, Amairiá an dara mac, Iachaizíéil an tríú mac, agus Iacamám an ceathrú mac.
20. Clann mhac Uizíéil: Míceá an sinsear agus Isíá an dara mac.
21. Clann mhac Mharáraí: Mailí agus Múisí. Clann mhac Mhailí: Eileázár agus Cís.
22. D' éag Eileázár gan oidhre mic, ach iníonacha, agus phós a ngaolta clann mhac Chís iadsan.
23. Clann mhac Mhúisí: Mailí, Éidir agus Iaraemót: triúr acu.
24. Ba iadsan clann Léiví de réir a bhfiní, cinn a bhfiní, mar a ríomhadh iad ó ainm ina nduine agus ina nduine; aon duine a bhí fiche bliain d' aois nó breis, bhí dualgas air i mbun seirbhís Theampall an Tiarna.
25. Óir dúirt Dáiví: «Thug an Tiarna Dia Iosrael síocháin dá phobal agus tá sé ag cur faoi in Iarúsailéim go brách.
26. Níl sé de cheangal ar na Léivítigh an taibearnacal ná aon ní a ghabhann le freastal air a iompar a thuilleadh.»
27. Óir na Léivítigh a áiríodh, de réir focail deiridh Dháiví, bhí siad fiche bliain agus ós a chíonn
28. «Sé an dualgas atá orthu ná cabhrú le clann Árón i mbun seirbhís Theampall an Tiarna, agus a bheith i bhfeighil na gcúirteanna agus na seomraí, agus gach ní naofa a ghlanadh; sé a ndualgas freastal ar Theampall an Tiarna.
29. Tá sé mar chúram orthu freisin lámh chúnta a thabhairt le harán an taispeántais, leis an bplúr don ofráil arbhair, leis na habhlanna aráin gan ghabháile, leis an arán bruite ar an ngrideall agus leis an arán lena bhfúil ola measctha, agus le cúrsaí tomhais agus meáchana de gach sórt.
30. Ní mór dóibh a bheith i láthair gach maidin, agus tráthnóna chomh maith, ag moladh agus ag móradh an Tiarna,
31. agus nuair a bhíonn ofrálacha loiscthe á n-ofráil don Tiarna ar an tsabóid, ar an ré nua, nó ar shollúntas líon áirithe díobh is é sin de réir mar a shocródh an riail. Dualgas seasmhach orthu é sin i láthair an Tiarna.
32. I bhfeighil Theampall an Tiarna dóibh, leanaidís gnásanna Bhoth na Teagmhála, gnásanna an tsanctóra agus gnásanna a ngaolta, clann Árón.»

1 Croinicí 24:1-31
1. Seo iad na ranna atá ar chlann mhac Árón: Clann mhac Árón: Nádáb, Aibíchiú, Eileázár agus Íteámár.
2. D' éag Nádáb agus Aibíchiú roimh a n-athair, gan clann a fhágáil, i dtreo go ndearnadh sagairt de Eileázár agus d' Íteámár.
3. Rinne Dáiví iad a eagrú ina ranna de réir a ndualgais seirbhíse le cabhair Zádóc, mac le hEileázár, agus Aichímeilic mac le hÍteámár.
4. Bhí níos mó ceannairí ar chlann mhac Eileázár ná ar chlann mhac Íteámár; rinneadh dá réir sin sé roinn déag de chinn finí chlann Eileázár agus ocht gcinn díobh siúd de chlann Íteámár.
5. Rinneadar an dá dhream acu a eagrú ar cranna mar bhí feidhmeannaigh choisricthe, feidhmeannaigh le Dia, ar chlann Eileázár agus ar chlann Íteámár chomh maith.
6. Rinne duine de na Léivítigh, an scríobhaí Seamaiá mac Natanael, iad a scríobh síos i láthair an rí agus a mhaithe, agus Zádóc an sagart agus Aichímeilic mac Aibíátár agus chinn finí na sagart agus na Léivíteach. Cuireadh gach fine de chlann mhac Eileázár agus de chlann mhac Íteámár ar cranna ar a n-uair.
7. Thit an chéad chrann ar Iahóiáraíb, an dara ceann ar Iadaiá,
8. an tríú ceann ar Háirim, an ceathrú ceann ar Shoirím,
9. an cúigiú ceann ar Mhailciá, an séú ceann ar Mhíáimin,
10. an seachtú ceann ar Hacóz, an t-ochtú ceann ar Aibíá,
11. an naoú ceann ar Iéisiúa, an deichiú ceann ar Shacainiá,
12. an t-aonú ceann déag ar ar Eiliáisíb, an dara ceann déag ar Iácaím,
13. an tríú ceann déag ar Húpá, an ceathrú ceann déag ar Ís Bál,
14. an cúigiú ceann déag ar Bhilgeá, an séú ceann déag ar Iméar,
15. an seachtú ceann déag ar Héizír, an t-ochtú ceann déag ar Haipizéar,
16. an naoú ceann déag ar Phataichiá, an fichiú ceann ar Ichizcéil,
17. an t-aonú ceann fichead ar Iáicín, an dara ceann fichead ar Ghámúl,
18. an tríú ceann fichead ar Dhaláiá, an ceathrú ceann fichead ar Mháiziá.
19. Ba iadsan na fir, mar a claraíodh iad de réir a ndualgas ar leith, a raibh sé de chúram orthu dul isteach i dTeampall an Tiarna de réir mar a shocraigh Árón, a sinsear, dóibh, faoi mar a d' ordaigh an Tiarna Dia Iosrael dó.
20. Maidir leis an gcuid eile de chlann Léiví: de chlann Amrám, Siúbáéil; de chlann Shiúbáéil, Iadaiá.
21. De Rachaibiá, de chlann mhac Rachaibiá: Isíá an sinsear.
22. De na hIzeáraigh: Sealómót; de chlann mhac Shealómót, Iáchat.
23. De chlann Heabrón, Iríá an sinsear, Amairiá, an dara duine, Iachaizíéil an tríú duine, Iacamám an ceathrú duine.
24. Clann mhac Uizíéil, Míceá. Clann mhac Mhíceá, Seámair.
25. Deartháir Mhíceá, Ísía. De chlann Ísía, Zacairiá.
26. De chlann Mharáraí, Mailí agus Múisí. De chlann Iáizíá, Banó.
27. Clann mhac Mharáraí: Iáizíá, Banó, Seoham, Zacúr agus Ibrí.
28. De Mhailí, Eileázár a bhí gan mhac.
29. De Chís, clann mhac Chís: Iarachmael.
30. Clann Mhúisí: Mailí, Éidir agus Iaraemót. Ba iadsan clann Léiví de réir a bhfiní.
31. Dála a ngaolta, clann Árón, cuireadh na finí seo, idir shinsear agus shóisear, ar cranna i láthair an rí Dáiví: Zádóc, Aichímeilic agus cinn finí na sagart agus na Léivíteach.

1 Croinicí 25:1-30
1. Dáiví, agus na feidhmeannaigh shinsearacha, chuir siad ar leithligh: clann mhac Ásáf agus Haemán agus Iadútún, fáithe a chanadh le tionlacan ó chruit ó chláirseach agus ó chiombal, agus rinneadh liosta díobh siúd a raibh na dualgais sin le comhlíonadh acu.
2. De chlann Ásáf: Zacúr, Iósaef, Natainiá, Aisearaelá. Bhí clann Ásáf faoi threoir Ásáf, a rinne fáidheoireacht faoi threoir an rí.
3. De Iadútún: clann mhac Iadútún: Gadailiá, Zeirí, Íseáia, [Simeí], Haisaibiá, Maititiá; bhí seisear díobh faoi threoir Iadútún, a n-athair, a rinne fáidheoireacht le tionlacan na cruite ag moladh agus ag móradh an Tiarna.
4. De Haemán: clann mhac Haemán: Buicíá, Matainiá, Uizíéil, Seabúéil, Iaraemót, Hanainiá, Hanáiní, Eilíátá, Giodailtí, Romaimtí Eizir, Iosbacáiseá, Malóití, Hóitír, Machaizíót.
5. Clann mhac Haemán an fáidh iadsan go léir. Ba iad a shéideadh an stoc mar thionlacan le briathra Dé. Bhronn Dia ceathrar mac déag agus triúr iníon ar Haemán.
6. Chanaidís go léir i dTeampall an Tiarna faoi threoir a n-athar, le tionlacan an chiombail, na cruite, na clairsí, i gcomhair an liotúirge i dteach an Tiarna faoi threoir an rí. Maidir le hÁsáf, Iadútún agus Haemán,
7. an méid díobh a bhí oilte le canadh don Tiarna, cláraíodh iad lena ngaolta; ba é líon na ndaoine a cláraíodh ná dhá chéad agus ochtó a hocht.
8. Cuireadh a dtéarmaí dualgais ar cranna dóibh go léir, idir shóisear agus shinsear, idir mháistir agus dhalta.
9. Ba é an chéad duine ar ar thit an crann an tÁsáfach, Iósaef; an dara duine, Gadailiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
10. An tríú duine, Zacúr.
11. An ceathrú duine, Ízrí, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
12. An cúigiú duine, Natainiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
13. An séú duine, Buicíá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
14. An seachtú duine, Aisearaelá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
15. An t-ochtú duine, Íseáia, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
16. An naoú duine, Matainiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
17. An deichiú duine, Simeí, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
18. An t-aonú duine déag, Azarael, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
19. An dara duine déag, Haisaibíá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
20. An tríú duine déag, Seabúéil, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
21. An ceathrú duine déag, Maititiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
22. An cúigiú duine déag, Iaraemót, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
23. An séú duine déag, Hanainiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
24. An seachtú duine déag, Iosbacáiseá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
25. An t-ochtú duine déag, Hanáiní, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
26. An naoú duine déag, Malóití, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
27. An fichiú duine, Eilíátá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
28. An t-aonú duine fichead, Hóitír, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
29. An dara duine fichead, Giodailtí, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
30. An tríú duine fichead, Machaizíót, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.

Salm 78:40-55
40. Nach minic a bhí siad easumhal dó san fhásach, go ndearna siad a chrá san uaigneas.
41. Chuir siad cathú ar Dhia arís eile agus chiap Neach Naofa Iosrael.
42. Níor chuimhin leo feasta a ghníomhartha ná an lá a shaor sé óna naimhde iad,
43. nuair a d' oibrigh sé a éachtaí, san Éigipt, a mhíorúiltí ar mhachaire Zoan;
44. nuair a rinne sé fuil dá n-aibhneacha ionas nach bhféadfaidís an t-uisce a ól.
45. Chuir sé cuileoga chucu a d' alp iad, agus froganna ina scaotha á milleadh.
46. Thug sé a bhfómhar don chruimh, agus toradh a saothair don lócaiste.
47. Mhill sé a bhfíniúna le clocha sneachta agus mhill a gcrainn bhána leis an sioc.
48. Bhuail sé a n-airnéis le clocha sneachta agus a gcaoirigh le caora tine.
49. Lig sé amach orthu racht a fheirge, a chuthach agus a fhraoch agus a chonfa; slua de thimirí na tubaiste,
50. go ndearna sé slí dá dhíbheirg. Níor scaoil sé saor ón mbás iad ach rinne sé a mbualadh leis an bplá.
51. Bhuail sé gach céadghin san Éigipt; céadthoradh a nirt i gcampa Hám.
52. Sheol sé a phobal mar chaoirigh, rinne a dtreorú mar thréad san fhásach.
53. Sheol sé slan iad gan eagla gur bádh a naimhde san fharraige.
54. Sheol sé isteach ina thír naofa iad chun an tsléibhe a bhuaigh a dheaslámh féin.
55. Chaith sé na ciníocha rompu amach, agus roinn sé an tír mar oidhreacht orthu; thug sé ar threibheanna Iosrael baint fúthu ina mbothanna siúd.

Seanfhocal 20:3-3
3. Is onóir do dhuine aighneas a sheachaint, ach beidh gach amadán ag achrann.

Gníomhartha 9:22-43
22. Ach is ag dul i neart a bhí Sól agus chuir sé mearbhall ar Ghiúdaigh Dhamaisce toisc é bheith ag dearbhú gurb é Íosa an Meisias.
23. I gceann tamaill mhaith chuaigh na Giúdaigh i gcomhairle le chéile chun é a mharú,
24. ach fuair Sól eolas ar a gcomhcheilg. Bhídís ag faire na ngeataí go géar de lá agus d' oíche chun é a mharú
25. ach thóg na deisceabail leo é san oíche agus lig síos i gciseán ar cheann téide é trí scoilt san fhalla.
26. Ar theacht dó go Iarúsailéim rinne sé iarracht ar dhul i bpáirt leis na deisceabail ach bhí eagla orthu go léir roimhe mar ní chreidfidís gur dheisceabal é.
27. Ansin thóg Barnabas faoina chúram é agus thug i láthair na n-aspal é, ag aithris dóibh conas mar a chonaic sé an Tiarna ar an mbóthar agus mar a rinne sé comhrá leis agus mar a labhair sé go teann in ainm Íosa i nDamaisc.
28. D' fhan Sól in éineacht leo in Iarúsailéim gan chosc gan cheangal air ach é ag labhairt go dána in ainm an Tiarna.
29. Bhíodh sé ag caint agus ag conspóid leis na Giúdaigh Heilléanacha freisin. Rinne siadsan iarracht ar é a mharú
30. ach nuair a fuair na bráithre amach é, thóg siad Sól leo go Céasaráia agus chuir as sin go Tarsas é.
31. Mar sin bhí síocháin ag an Eaglais ar fud Iúdáia go léir agus na Gailíle agus na Samáire. Lean sí á tógáil féin agus ag dul chun cinn faoi eagla an Tiarna agus ag dul i méid le cabhair an Spioraid Naoimh.
32. Tharla nuair a bhí Peadar ar a chamchuarta go ndeachaigh sé chun an phobail naofa a chónaigh i Lioda.
33. Tháinig sé ar dhuine ann arbh ainm dó Aenéas pairiliseach a bhí ag coimeád na leapa le hocht mbliana anuas.
34. Labhair Peadar leis: «A Aenéas,» ar sé, «tá Íosa Críost do do leigheas. Éirigh i do shuí agus cóirigh do leaba.» Agus d' éirigh sé láithreach.
35. Agus nuair a chonaic muintir Lioda agus muintir Sharóin é, d' iompaigh siad go léir chun an Tiarna.
36. Bhí in Iopae bandeisceabal darbh ainm Taibít (Dorcas sa Ghréigis, focal a chiallaíonn «eilit»). Bean ba ea í a raibh a saol tugtha aici i mbun carthanachta agus déirce.
37. Tharla sna laethanta sin gur buaileadh breoite í agus go bhfuair sí bás. Tar éis dóibh í a thonach chuir siad ar chlár í i seomra uachtarach.
38. Tá Lioda i ngar do Iopae agus nuair a chuala na deisceabail Peadar a bheith san áit, chuir siad beirt fhear chuige á iarraidh air teacht chucu gan mhoill.
39. D' éirigh Peadar agus tháinig lena gcois. Ar shroichint na háite dó thug siad in airde chun an tseomra uachtaraigh é. Tháinig na baintreacha go léir chuige ag sileadh deor agus ag taispeáint dó na léinte agus na gcótaí a dhéanadh Dorcas dóibh fad a bhí sí ina beatha.
40. Ach chuir Peadar gach duine acu amach agus chaith sé é féin ar a ghlúine ag guí. Ansin d' iompaigh sé chun an choirp, á rá: «A Thaibít, éirigh i do shuí.» D' oscail sise a súile agus ar fheiceáil Pheadair di, d' éirigh sí aniar.
41. Shín Peadar a lámh chuici agus chuir ina seasamh í. Ansin ghlaoigh sé chuige an pobal naofa agus na baintreacha agus thug suas dóibh í go beo beathach.
42. Leath an scéal sin ar fud Iopae agus chreid mórán sa Tiarna.
43. D' fhan sé in Iopae ar feadh i bhfad fara súdaire darbh ainm Síomón.