A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Meitheamh 21

1 Croinicí 5:1-26
1. Clann mhac Reúbaen, céadghin Iosrael. Ba eisean an chéadghin, ach de bhrí gur thruailligh sé leaba a athar, tugadh a cheart céadghine do chlann mhac Iósaef mac Iosrael. Chaill sliocht Reúbaen ceart na céadghine,
2. óir d' éirigh Iúdá níos tréine ná a dheartháireacha mar tháinig flaith ar a shliocht ach d' fhan ceart na céadghine ag Iósaef.
3. Clann mhac Reúbaen, céadghin Iosrael: Hanóc Palú, Heazrón, Cairmi.
4. Clann mhac Ióéil: Seamaiá a mhac; Góg a mhacsan; Simeí a mhacsan;
5. Míceá a mhacsan; Reáiá a mhacsan; Bál a mhacsan;
6. Béará a mhacsan, an té a thug Tigleat Pileisir rí na hAsaíre i ndeoraíocht; flaith de na Reúbaenaigh ab ea é.
7. A ghaolta de réir finí, in ord de réir gaoil: Ieíael an taoiseach, Zacairiá,
8. Beala mac Ázáz, mac Sheama, mac Ióéil. Chuir Reúbaen faoi in Aroéir, agus leath go Neabó agus Bál Meón.
9. Shín a thailte soir go dtí an fásach ar an taobh seo den Eofrataes mar bhí a lán tréada acu i dtír Ghileád.
10. Le linn Shóil chuir siad cogadh ar na Hagraígh. Fuair siad an lámh in uachtar orthu agus fuair siad seilbh ar a mbothanna ar fud na dúiche go léir lastoir de Ghileád.
11. Mhair clann Ghád ina gcóngar ag cur fúthu i dtír Bháiseán chomh fada le Salacá:
12. Ióéil, an taoiseach, Seáfám an dara duine, ansin Ianaí agus Seáfát i mBáiseán.
13. A ngaolta de réir finí: Míocáéil, Misiulám, Seaba, Iórai, Iacán, Zía, Eibir; seachtar.
14. Seo iad clann mhac Aibíochail: Bein Húraí, Bein Ioróach, Bein Gileád, Bein Míocáéil, Bein Isíseaí, Bein Iachdó, Bein Búz.
15. Aichí mac Aibdíéil mac Ghúnaí ceann a gclainne.
16. Chuir siad fúthu i nGileád, i mBáiseán agus ina bhailte fearainn agus ar fud tailte féaraigh Sheárón ó cheann ceann.
17. Le linn Iótám rí Iúdá (agus Iarobám rí Iúdá) dáileadh iad de réir a gceap faoi leith.
18. Clann Reúbaen, clann Ghád, leaththreibh Mhanaise, cuid dá ngaiscígh, lucht iompartha scéithe agus claímh, agus láimhsithe bogha, le taithí ar chogaíocht, daichead a ceathair míle seacht gcéad seasca díobh ullamh chun seirbhíse
19. chuir siad cogadh ar na Hagraígh, ar Iatúr, ar Náifís agus ar Nódáb.
20. Tháinig [Dia] i gcabhair orthu ina gcoinne agus tugadh na Hagraígh agus a lucht tacaíochta go léir ar láimh dóibh; óir bhíodar ag guí chun Dé ag troid dóibh, agus de bhrí go raibh muinín acu as, d' éist sé lena nguí.
21. Thugadar leo óna n-eallach: caoga míle camall, dhá chéad go leith míle caora, dhá mhíle asal agus céad míle fear,
22. óir, de bhrí go raibh Dia i bhfeighil an chatha, leagadh a lán ar lár. Chuir siad fúthu ina n-áit siúd go dtí an deoraíocht.
23. Chuir sliocht leath-threibh Mhanaise fúthu sa dúiche idir Báiseán agus Bál Hearmón, Sainír agus Sliabh Hearmón. Bhíodar an-líonmhar.
24. Seo iad cinn a bhfiní: Éifir, Ísí, Eilíéil, Aizríéil, Irimia, Hódaiviá, Iachdiéil. Gaiscígh thréana iadsan, fir cháiliúla, cinn a bhfiní
25. Ach chiontaíodar in aghaidh Dhia a sinsear, agus rinneadar striapachas le déithe ciníocha na tíre a scrios Dia rompu.
26. Uime sin spreag Dia Iosrael fíoch Púl rí na hAsaíre, agus Tigleat Pileisir rí na hAsaíre, agus rinne sé iad a sciobadh leis Reúbaen, Gád agus leath-threibh Mhanaise, agus rug sé leis iad go dtí Halach, Hábór, Hárá, agus abhainn Ghózán. Tá siad ansin go dtí inniu féin.

1 Croinicí 6:1-81
1. Clann mhac Léiví: Géirseon, Cohát, Maráraí. 5:27
2. 5:28 Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár, Heabrón, Uizíéil.
3. 5:29 Clann Amrám: Árón, Maois agus Miriám. Clann Árón: Nádán, Aibíchiú, Eileázár agus Íteámár.
4. 5:30 Ghin Eileázár Píneachás. Ghin Píneachás Aibíseúa.
5. 5:31 Ghin Aibíseúa Bucaí. Ghin Bucaí Uizí.
6. 5:32 Ghin Uizí Zaraichiá. Ghin Zaraichiá Maráiót.
7. 5:33 Ghin Maráiót Amairiá. Ghin Amairiá Aichítiúb.
8. 5:34 Ghin Aichítiúb Zádóc. Ghin Zádóc Aichímeaz,
9. 5:35 Ghin Aichímeáz Azairiá. Ghin Azairiá Ióchánán.
10. 5:36 Ghin Ióchánán Azairiá eisean a bhí ag fónamh mar shagart sa Teampall a thóg Solamh in Iarúsailéim.
11. 5:37 Ghin Azairiá Amairiá. Ghin Amairiá Aichítiúb.
12. 5:38 Ghin Aichítiúb Zádóc. Ghin Zádóc Sealúm.
13. 5:39 Ghin Sealúm Hilcíá. Ghin Hilcíá Azairiá.
14. 5:40 Ghin Azairiá Saráiá. Ghin Saráiá Iahózádác.
15. 5:41 Chaith Iahózádác dul ar deoraíocht nuair a sheol an Tiarna Iúdá agus Iarúsailéim chun deoraíochta i lámha Nabúcadnazar.
16. 6:1 Clann mhac Léiví: Géirseom, Cohát, Maráraí.
17. 2 Seo iad ainmneacha chlann mhac Ghéirseom: Libní agus Simeí.
18. 3 Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár, Heabrón, Uizíéil.
19. 4 Clann mhac Mharáraí: Mailí agus Múisí. Sin iad finí Léiví de réir a sinsear.
20. 5 Maidir le Géirseom: Libní a mhac, Iachat a mhacsan, Zimeá a mhacsan,
21. 6 Ióách a mhacsan, Ideo a mhacsan, Zearach a mhacsan, Iataraí a mhacsan.
22. 7 Clann mhac Chohát: Amaíneádáb a mhacsan, Corach a mhacsan, Aisír a mhacsan,
23. 8 Ealcáná a mhacsan, Eibiásáf a mhacsan, Aisír a mhacsan,
24. 9 Tachat a mhacsan, Úiríéil a mhacsan, Uizíá a mhacsan, Seáúl a mhacsan.
25. 10 Clann mhac Ealcáná: Amásai agus Aichímeot.
26. 11 Ealcáná a mhacsan, Sófaí a mhacsan, Nachat a mhacsan,
27. 12 Eilíáb a mhacsan, Iarochám a mhacsan, Ealcáná a mhacsan.
28. 13 Clann mhac Ealcáná: Samúéil a chéadghin, Aibíá a dhara mac.
29. 14 Clann mhac Mharáraí: Mailí, Libní a mhac,
30. 15 Simeí a mhacsan, Haigíá a mhacsan, Asáiá a mhacsan.
31. 16 Seo iad an mhuintir a chuir Dáiví i bhfeighil na cantaireachta i dTeampall Dháiví tar éis don áirc teacht ann go seasta.
32. 17 Ba é a ndualgas cúram a dhéanamh den chantaireacht os comhair taibearnacal Bhoth na Teagmhála nó gur thóg Solamh Teampall an Tiarna in Iarúsailéim; de réir na rialacha a ceapadh dóibh is ea a rinne siad a gcúram.
33. 18 Seo iad na fir a rinne seirbhís, agus a mic: De chlann mhac Chohát: Haemán an cantaire, mac Ióéil, mac Shamúéil,
34. 19 mac Ealcáná, mac Iarochám, mac Eilíéil, mac Thóach,
35. 20 mac Zúf, mac Ealcáná, mac Mhachat, mac Amasai,
36. 21 mac Ealcáná, mac Ióéil, mac Azairiá, mac Zafainiá,
37. 22 mac Thachat, mac Aisír, mac Eibiásáf, mac Chorach,
38. 23 mac Izeár, mac Chohát, mac Léiví, mac Iosrael.
39. 24 Sheas a dheartháir Ásáf ar dheis: Ásáf mac Bheiriciá, mac Shimeá,
40. 25 mac Mhíocáéil, mac Bháiséiá, mac Mhíocáéil,
41. 26 mac Eitní, mac Zearach, mac Adáiá,
42. 27 mac Éatán, mac Zimeá, mac Shimeí,
43. 28 mac Iachat, mac Ghéirseom, mac Léiví.
44. 29 Ar chlé bhí clann mhac Mharáraí: Éatán mac Chisí, mac Aibdí, mac Mhallúc,
45. 30 mac Haisibiá, mac Amaiziá, mac Hilcíá,
46. 31 mac Aimzí, mac Bháiní, mac Sheimir,
47. 32 mac Mhailí, mac Mhúisí, mac Mharáraí, mac Léiví.
48. 33 Bhí a ndeartháireacha na Léivítigh tíolactha go hiomlán do sheirbhís thaibearnacal Theampall an Tiarna.
49. 34 Árón agus a chlann mhac a dhéanadh na hofrálacha a dhó ar altóir an uileloiscthe agus ar altóir na túise; ní raibh de churam orthu ach na nithe rónaofa, agus seirbhís an leorghnímh d' Iosrael de réir gach ar ordaigh Maois searbhónta an Tiarna.
50. 35 Seo iad clann mhac Árón: Eileázár, Píneachás a mhac, Aibíseúa a mhacsan,
51. 36 Bucaí a mhacsan, Úizí a mhacsan, Zaraichiá a mhacsan,
52. 37 Maráiót a mhacsan, Amairiá a mhacsan, Aichítiúb a mhacsan,
53. 38 Zádóc a mhacsan, Aichímeáz a mhacsan.
54. 39 Seo iad a n-áitribh de réir teorainneacha a dtailte: Do chlann mhac Árón d' fhine na gCohátach (mar is orthu a thit an crann),
55. 40 thug siad Heabrón i dtír Iúdá, agus a fhéarach máguaird;
56. 41 ach thug siad páirceanna agus sráidbhailte na cathrach seo do Chálaeb mac Iafuna.
57. 42 Do chlann mhac Árón, thug siad na cathracha tearmainn: Heabrón, Libneá agus a thalamh féaraigh, Iaitir, Eistimeo, lena thalamh féaraigh,
58. 43 Híléin lena thalamh féaraigh, Deibír lena thalamh féaraigh,
59. 44 Áiseán lena thalamh féaraigh, Béit Seimis lena thalamh féaraigh.
60. 45 Ó threibh Bhiniáimin thug siad Geaba lena thalamh féaraigh, Ailimit lena thalamh féaraigh, Anatót lena thalamh féaraigh; fuair a bhfiní trí chathair déag ar fad.
61. 46 Tugadh ar cranna don chuid eile de na Cohátaigh, deich gcathracha ó fhiní na treibhe, ón leath-threibh, leath Mhanaise.
62. 47 Tugadh trí chathair déag do na Géirseomaigh de réir a bhfiní, as treibh Íosácár, as treibh Áiséar, as treibh Naftáilí agus as treibh Mhanaise i mBáiseán.
63. 48 Tugadh dhá chathair déag do na Maráraígh de réir a bhfiní, as treibh Reúbaen, as treibh Ghád, agus as treibh Zabúlun.
64. 49 Thug clann Iosrael na cathracha sin lena dtalamh féaraigh do na Léivítigh.
65. 50 Thug siad dóibh chomh maith, de chur crann, na cathracha a ainmníodh uathu as treibh Iúdá, as treibh Shimeon, agus as treibh Bhiniáimin.
66. 51 Tugadh freisin d' fhiní de chlann Chohát cathracha dá gcuid féin de threibh Eafráim.
67. 52 Tugadh dóibh na cathracha tearmainn: Seicim lena thalamh féaraigh in ardáin Eafráim, Geizir lena thalamh féaraigh,
68. 53 Iocmám lena thalamh féaraigh, Béit Horon lena thalamh féaraigh,
69. 54 Aiálón lena thalamh féaraigh, Gat Rimeon lena thalamh féaraigh;
70. 55 as leath-threibh Mhanaise: Ánaer lena thalamh féaraigh, Bileám lena thalamh féaraigh, don chuid eile d' fhiní chlann Chohát.
71. 56 Tugadh do shliocht Ghéirseom as leath-threibh Mhanaise: Gólán i mBáiseán lena thalamh féaraigh, agus Aisteárót lena thalamh féaraigh;
72. 57 agus as treibh Íosácár: Ceidis lena thalamh féaraigh, Dábarat lena thalamh féaraigh.
73. 58 Rámot lena thalamh féaraigh agus Ánaem lena thalamh féaraigh;
74. 59 as treibh Áiséar: Máiseál lena thalamh féaraigh, agus Abdón lena thalamh féaraigh,
75. 60 Húcoc lena thalamh féaraigh, agus Rachob lena thalamh féaraigh;
76. 61 as treibh Naftáilí: Ceidis sa Ghailíl lena thalamh féaraigh, Hamón lena thalamh féaraigh, Ciriátaím lena thalamh féaraigh.
77. 62 Don chuid eile de na Maráraígh, tugadh as treibh Zabúlun, Rimeonó lena thalamh féaraigh, Tábór lena thalamh féaraigh;
78. 63 agus thar Iordáin ag Ireachó, lastoir den Iordáin, as treibh Reúbaen: Beizir san fhásach lena thalamh féaraigh, Iahzá lena thalamh féaraigh,
79. 64 Cidéamót lena thalamh féaraigh, agus Maefát lena thalamh féaraigh;
80. 65 as treibh Ghád: Rámot i nGileád lena thalamh féaraigh, Machanaím lena thalamh féaraigh,
81. 66 Heisbeón lena thalamh féaraigh, agus Iazaer lena thalamh féaraigh.

Salm 77:1-3
1. 1 Don stiúrthóir. Dé réir Iduthun. Salm Ásáf. 2 Glaoim ar Dhia os ard; glaoim os ard i dtreo go n-éistfidh sé. Salm 76
2. 3 Lorgaim an Tiarna in am mo bhuartha; Sínim mo lámha chuige gan sos ar feadh na hoíche, agus diúltaíonn m' anam don sólás.
3. 4 Ligim osnadh is mé ag smaoineamh ar Dhia; ar mo mharana dom is lag liom mo mheanma. Selah

Seanfhocal 19:10-12
10. Ní cuí don amadán maireachtáil i sócamas, agus is lú ná sin is cuí do dhaor bheith i gceannas ar fhlatha.
11. Cuireann ciall srian le fearg duine, agus is glóir dó scaoileadh le coir.
12. Is geall le glam leoin fearg rí, ach le drúcht ar fhéar a ghnaoi.

Gníomhartha 5:1-21
1. Ach bhí fear ann darbh ainm Anainias, é féin agus a bhean Saifíre. Dhíol sé a ghabháltas
2. agus, i bhfios dá bhean, choinnigh sé cuid den luach aige féin agus níor thug ach cuid de suas do na haspail.
3. Labhair Peadar leis: «A Anainias,» ar seisean, «cén fáth ar líon Sátan do chroí sa chaoi gur inis tú bréag don Spiorad Naomh agus cuid de luach na feirme a choinneáil agat féin.
4. Fad a bhí an talamh i do sheilbh, nár leat féin é? Agus tar éis duit é a dhíol nach raibh a luach faoi do réir agat? Cad ab áil leat an rud seo a bheartú i do chroí? Ní do dhaoine a thug tú an t-éitheach ach do Dhia.»
5. Ní luaithe an chaint sin cloiste ag Anainias ná thit sé marbh. Agus tháinig uamhan ar a raibh ag éisteacht.
6. Ansin d' éirigh na hógánaigh ina seasamh, chóirigh siad an corp, d' iompair amach é agus rinne é a adhlacadh.
7. Timpeall trí huaire a chloig ina dhiaidh sin tháinig an bhean isteach agus gan a fhios aici cad a bhí tite amach.
8. Labhair Peadar léi: «Inis dom,» ar seisean, «an é seo an méid a fuair sibh ar an talamh?» «Is ea,» ar sise, «sin an méid.»
9. «Cad a thug oraibh,» arsa Peadar léi, «socrú le chéile ar thriail a bhaint as Spiorad an Tiarna? Féach, sin iad ag an doras coiscéimeanna na ndaoine atá tar éis d' fhear a adhlacadh agus ardóidh siad thusa chomh maith.»
10. Agus thit sí marbh ar lár ag a chosa ar an toirt. Ar theacht isteach do na hógánaigh fuair siad marbh í agus d' ardaigh siad amach í gur adhlaic siad i taobh lena fear.
11. Tháinig uamhan ar an Eaglais go léir agus ar gach duine a chuala an scéal.
12. Bhí mórán míorúiltí agus éachtaí á ndéanamh ag na haspail i measc an phobail. Chruinnídís de thoil a chéile i bPóirse Sholaimh
13. ach ní leomhfadh duine ar bith eile dul i bpáirt leo. Mar sin féin bhí ardmholadh ag an ngnáthphobal orthu,
14. agus bhí líon na bhfear agus na mban a chreid sa Tiarna ag dul i mbreis i gcónaí
15. sa tslí go mbíodh na hothair á dtabhairt amach ar na sráideanna acu agus á síneadh ar réleapacha agus ar shráideoga le súil, nuair a bheadh Peadar ag gabháil thar bráid, go luífeadh a scáil féin ar dhuine éigin acu.
16. Thagadh na sluaite freisin ó na bailte mórthimpeall Iarúsailéim, ag tabhairt othar leo agus daoine a bhíodh á gciapadh ag spioraid neamhghlana, agus leigheastaí gach duine acu.
17. Ansin chuir an t-ardsagart chun oibre, é féin agus a pháirtithe go léir d' aicme na Sadúcach.
18. Le teann éada rinne said na haspail a ghabháil agus a chur sa phríosún poiblí.
19. Ach i rith na hoíche d' oscail aingeal an Tiarna geataí an phríosúin agus lig amach iad, á rá leo
20. imeacht agus seasamh sa Teampall agus faisnéis iomlán a thabhairt don phobal ar an mbeatha seo.
21. Rinne siad rud air: chuaigh siad isteach sa Teampall le breacadh an lae agus chrom ar theagasc. Tháinig an t-ardsagart agus a bhuíon, thionóil siad an tsainidrín is é sin, seanad iomlán chlann Iosrael agus chuir siad scéala chun an phríosúin na haspail a thabhairt i láthair.