A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Meitheamh 20

1 Croinicí 3:1-24
1. Seo iad clann mhac Dháiví a rugadh dó i Heabrón: an chéadghin Amnon ó Aichíonam as Izréil; an dara mac Dáníéil ó Aibiogáil ó Chairmeil.
2. An tríú mac Aibseálóm mac Mhácá iníon Talmai rí Ghisiúr; an ceathrú mac Adoiníá mac Haigít;
3. an cúigiú mac Safaitiá mac Aibíteál; an séú mac Itreám óna bhean Eaglá.
4. Rugadh seisear dó dá bhrí sin i Heabrón mar a raibh sé i réim seacht mbliana agus sé mhí. Bhí sé tríocha trí bliana i réim in Iarúsailéim.
5. Seo iad na mic a rugadh dó in Iarúsailéim: Simeá, Seobáb, Nátán, Solamh, clann Bhaitseúa iníon Aimíéil an ceathrar sin;
6. Ibcheár, Eiliseámá, Eilífilit,
7. Noga, Neifig, Iáifia,
8. Eilíseámá, Eiliádá, Eilífilit; naonúr.
9. Sin iad clann mhac uile Dháiví, seachas clann mhac na leannán. Deirfiúr dóibh ab ea Támár.
10. Sliocht Sholaimh: Rachabám, Aibíá a mhac, Ásá a mhacsan, Iahóiseáfát a mhacsan,
11. Iórám a mhacsan, Achaizíá a mhacsan, Ióáis a mhacsan,
12. Amaiziá a mhacsan, Azairiá a mhacsan, Iótám a mhacsan,
13. Áchaz a mhacsan, Hiziciá a mhacsan, Manaise a mhacsan,
14. Ámón a mhacsan, Ióisíá a mhacsan.
15. Clann mhac Ióisíá: Ióchánán an chéadghin, Iahóiácaím an dara mac, Zidicíá an tríú mac, Sealúm an ceathrú mac.
16. Clann mhac Iahóiácaím: Iacoiniá a mhac, Zidicíá a mhacsan.
17. Clann Iacoiniá an cime: Seailtíéil a mhac;
18. Mailcíreám, Padáiá, Seanazar, Iacaimiá, Hóiseámá, Nadaibiá.
19. Clann mhac Phadáiá: Zarubáibil, Simeí. Clann mhac Zarubáibil: Misiulám agus Hanainiá; deirfiúr dóibh Sealoimít.
20. [Clann mhac Mhisiulám] Haisiubá, Óihil, Biriciá, Hasaidiá, Iúiseab Heisid; cúigear.
21. Clann mhac Hanainiá; Palaitiá, Íseáia a mhacsan; Rafáiá a mhacsan, Arnán a mhacsan, Obaidiá a mhacsan, Seacainiá a mhacsan.
22. Clann mhac Sheacainiá: Seamaiá. Clann mhac Sheamaiá: Hatúis, Igeal, Báiriá, Nairiá, Seáfát; seisear.
23. Clann mhac Nairiá; Eilióaenai, Hizcía, Aizríocám; triúr.
24. Clann mhac Eilióaenai: Hódaiviá, Eiliáisíb, Paláiá, Acúl, Ióchánán, Daláiá, Anáiní, seachtar.

1 Croinicí 4:1-43
1. Clann mhac Iúdá: Bearna, Heazrón, Cairmí, Húr, Seobál.
2. Ghin Reáiá mac Sheobál Iachat; ghin Iachat Achúmai agus Lachad. Sin iad finí na Zorátach.
3. Seo iad clann mhac Eatám: Izréil, Ismeá, Iodbáis. Hazalalpóiní ab ainm dá ndeirfiúr.
4. Ghin Panúéil Gador; ghin Eizir Húiseá. Iadsan clann mhac Húr, céadghin Eafrátá, athair Bhéitlihim.
5. Bhí beirt bhan ag Aischiúr, athair Theacóá, Healá agus Nárá.
6. Rug Nárá dó: Achuzám, Héifir, na Timnigh agus na hAchaisteáraigh. Iadsan clann mhac Nárá.
7. Clann mhac Healá: Zeirit, Zochar, Eatnán.
8. Ghin Cóz Anúb, Hazobaebá, agus finí Acharchael mac Hárum.
9. Thuill Iabaez onóir thar a dheartháireacha, agus thug a mháthair Iabaez air, «mar,» ar sí, «thug mé ar an saol é in anacair.»
10. Ghlaoigh Iabaez ar Dhia Iosrael á rá: «Má chuireann tú do bheannacht orm dáiríre, cuirfidh tú breis le mo chríocha, beidh do lámh le m' ais, déanfaidh tú mé a chumhdach ón olc agus beidh deireadh le mo bhroid.» Dheonaigh Dia dó gach ar iarr sé.
11. Ghin Calúb, deartháir Shiúchá, Meichír. Ghin seisean Eisteon.
12. Ghin Eisteon Béatráfá, Pásaech, agus Titineá athair Iornácháis. Sin iad fir Reacá.
13. Clann mhac Chanaz: Oitníéil agus Saráiá. Clann mhac Oitníéil: Hatat agus Meonotai.
14. Ghin Meonatai Ofrá agus ghin Saráiá Ióáb, athair Ghaeharáisím, agus ba cheardaithe iadsan.
15. Clann mhac Chálaeb mac Iafuna: Írú, Éalá, Nám; clann mhac Éalá: Canaz.
16. Clann mhac Iahallalael: Zíf, Zífeá, Tíriá, Asarael.
17. Clann mhac Eazrá: Ieitir, Meirid, Éifir, Iálón. Ansin rug [a bhean] Miriám, Seamaí, agus Isbeach, athair Eistimeoa.
18. Rug a bhean Iúdách Ieirid athair Ghador, Heibir athair Shócó, agus Iacúitíéil athair Zánóa. Sin iad clann mhac Bhitiá, iníon Fhorainn a phós Meirid.
19. Clann mhac bhean Hóidíá, deirfiúr Nacham: athair Cheíleá an Garmach agus Eistimeoa an Mácátach.
20. Clann mhac Shimeon: Amnón Rinneá, Bein Hánán, Tíleón. Clann mhac Isí: Zóchaet agus Bein Zóchaet.
21. Clann mhac Shéileá mac Iúdá: Éar athair Laecá, Ladá athair Mháiréiseá, finí lucht déanta línéadaigh ag Béit Aisbéa,
22. Iócaím, muintir Chozaebá; Ióáis agus Sárof a chuaigh go Móáb le mná a fháil [roimh filleadh go Béitlihim]. (Sin mar a bhí fadó.)
23. Ba chriadóirí iadsan agus mhaireadar i Natáím agus i nGadaerá. D' fhan siad leis an rí ansiúd ag obair ina cheardlann.
24. Clann mhac Shimeon: Namúéil, Iáimín, Iáraíb, Zearach, Seáúl;
25. Sealúm a mhac; Miobsám a mhacsan; Mismeá a mhacsan.
26. Clann mhac Mhismeá: Hamúéil a mhac; Zacúr a mhacsan; Simeí a mhacsan.
27. Bhí sé mhac déag ag Simeí agus seisear iníon ach ní raibh a lán clainne ag a dheartháireacha, agus níor mhéadaigh líon a bhfiní mar a tharla do mhic Iúdá.
28. Chuireadar fúthu i mBéar Seaba, Móládá, Hazar Siúál,
29. Bilheá, Eizim, Tólád,
30. Batúéil, Hormá, Zicleag,
31. Béit Marcábót, Hazar, Súsaím, Béit Birí, Seáraím. Ba iadsan a gcathracha go dtí réimeas Dháiví.
32. Ba iad seo a sráidbhailte: Éatám, Aín, Rimeon, Toicin, Áiseán, cúig bailte,
33. leis na sráidbhailte go léir timpeall na mbailte sin chomh fada le Bál. Ba iadsan a n-áiteanna lonnaithe, agus dáileadh iad de réir a bhfiní ar leith sa seanchas.
34. Meiseóbáb, Iamlaec, Ióiseá mac Amaiziá,
35. Ióéil, Iéahú mac Ióisibiá, mac Shearáiá, mac Asíél,
36. Eiliónaenaí, Iácobá, Íseocháiá, Asáiá, Aidíéil, Íosaímiéil, Banáiá,
37. Zízeá mac Shifí, mac Allón, mac Iadáiá, mac Shimrí, mac Sheamaiá.
38. Tháinig na fir a ainmníodh ansin lena gclann agus lena muintir, chuadar i líonmhaire agus leathadar amach.
39. Ag lorg féaraigh dá dtréada bhogadar leo ó bhealach [Ghearár] go hoirthear an ghleanna;
40. fuair siad féarach breá méith ansiúd; bhí fairsinge ann, é socair síochánta. Bhí sliocht Hám ina gcónaí ann rompu.
41. Tháinig [na Simeonaigh] ansiúd, agus iad cláraithe ó ainm, i réimeas Hizicíá, rí Iúdá. Scriosadar a mbothanna agus na háitribh a fuaireadar rompu. Chuir siad iad faoi bhang atá i bhfeidhm fós inniu agus chuir siad fúthu ina n-áit mar go raibh féarach ann dá dtréada.
42. Cuid acu, cúig céad fear de shliocht Shimeon, shroich siad Sliabh Shaeír; Palatiá, Neairiá, Rafáiá, agus Uizíéil, clann mhac Isí, a bhí i gceannas orthu.
43. Bhriseadar ar a raibh fágtha d' fhuíoll áir na nAmailéiceach agus tá siad ina gcónaí ann go dtí inniu féin.

Salm 76:7-12
7. 8 Is uafásach tú! cé a sheasfaidh i d' éadan; nuair a bhíonn racht róbhuile ort?
8. 9 Nuair a thug tú breithiúnas ó neamh ghabh critheagla an talamh agus thost sé.
9. 10 Nuair a d' éirigh Dia a thabhairt breithiúnais, a tharrtháil daoine ísle na cruinne. Selah
10. 11 Déanfaidh fraoch an duine féin thú a mholadh; déanfaidh fuíoll a chuid feirge crios duit.
11. 12a Díolaigí bhur móideanna leis an Tiarna bhur nDia
12. 12b an té a bhaineann an t-anam as taoisigh gur uafásach le ríthe na cruinne é.

Seanfhocal 19:8-9
8. An té a aimsíonn an eagna, fónann sé dó féin; an té a dhéanann cúram den tuiscint, aimsíonn sé sonas.
9. Ní rachaidh an finné bréagach gan phionós, agus scriosfar an té a spalpann éitheach.

Gníomhartha 4:23-37
23. Tar éis a scaoilte chuaigh siad go dtí a muintir féin agus thug tuairisc dóibh ar gach ní dá ndúirt na hardsagairt agus na seanóirí leo.
24. Ar chlos an scéil dóibhsean ghuigh siad os ard d' aonghuth chun Dé. «A Mháistir,» ar siad, «is tusa a rinne neamh agus talamh agus an mhuir agus gach a bhfuil iontu.
25. Is tú a dúirt tríd an Spiorad Naomh, trí bhéal do sheirbhísigh, ár n-athair Dáiví: ' Cad ab áil leis na ciníocha bheith ar buile le feirg? Cad ab áil leis na náisiúin nithe baotha a bheartú?
26. Chuaigh ríthe an domhain in ordú catha agus na flatha i gcomhcheangal le chéile in éadan an Tiarna agus a Ungthaigh.'
27. «Is ea go deimhin, chuaigh Héaród agus Pointias Pioláit mar aon leis na ciníocha agus le pobal Iosrael i gcomhcheangal le chéile sa chathair seo féin in aghaidh do sheirbhísigh naofa, Íosa, tar éis duitse é a ungadh,
28. agus rinne siad an ní a bhí ceaptha agatsa a thitim amach le do chumhacht agus le do chomhairle féin.
29. Agus anois, a Thiarna, tabhair do d' aire a gcuid bagartha agus deonaigh do do sheirbhísigh do theachtaireacht a fhógairt go seasmhach dána.
30. Sín amach do dheaslámh chun leigheas agus míorúiltí agus éachtaí a dhéanamh in ainm do sheirbhísigh naofa, Íosa.»
31. Níor thúisce an phaidir sin ráite acu ná chrith an áit ina raibh siad cruinnithe; líonadh iad go léir den Spiorad Naomh agus thosaigh siad ag fógairt teachtaireacht Dé go teann dána.
32. Bhí buíon na gcreidmheach ar aon aigne agus ar aon intinn le chéile. Ní deireadh aon duine acu liom ná leat faoina chuid maoine mar bhí gach ní i bpáirt acu.
33. Bhí na haspail go lándícheallach ag tabhairt fianaise ar aiséirí Chríost agus bhí grásta Dé go fras orthu uile.
34. Agus ní raibh duine ar bith acu ar an ngannchuid: iad siúd a raibh talamh nó tithe acu, dhíolaidís amach iad
35. agus thugaidís suas a luach do na haspail agus roinntí amach ar chách é de réir mar bhíodh sé ina ghá.
36. Cuirim i gcás bhí gort ag Léivíteach ón gCipir darbh ainm Iósaef Barnabas a thugadh na haspail air, ainm a chiallaíonn «Mac an tSóláis».
37. Dhíol sé an gort, rug leis an luach agus thug suas do na haspail é.