A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Aibreán 30

1 Samúéil 1:1-28
1. Bhí fear áirithe ann ó Rámátaím Zóifím i sléibhte Eafráim. Sé ainm a bhí air Ealcáná mac Iarohám mhic Eilíhiú mhic Thochú mhic Zúf, Eafráimeach.
2. Bhí beirt bhan aige; Hanná a ba ainm do dhuine díobh agus Pinineá a ba ainm do dhuine eile. Bhí clann ar Phinineá, ach ní raibh ar Hanná.
3. Théadh an fear seo suas gach bliain as a chathair féin chun adhradh agus chun íobairt a ofráil do Thiarna na Slua i Sileo. Bhí beirt mhac Éilí, Hofnaí agus Píneachás, mar shagairt leis an Tiarna ansiúd.
4. An lá a dhéanadh Ealcáná íobairt thugadh sé scaireanna do Phinineá a bhean agus dá clann mhac agus iníonacha go léir.
5. Bíodh gurbh ionúin leis Hanná, ní thugadh sé ach scair amháin di, toisc gur dhruid an Tiarna a broinn.
6. A comhleacaí mná, bhíodh sí ag caitheamh achasán léi, ag spochadh aisti, á chasadh léi gur dhruid an Tiarna a broinn.
7. Mar sin a bhí, bliain i ndiaidh na bliana; gach uair dá dtéadh Hanná suas go teach an Tiarna, bhíodh Pinineá ag caitheamh achasán léi. Bhíodh Hanná ag gol dá bharrsan agus ní chaitheadh sí greim bia.
8. Ansin dúirt Ealcáná a fear léi: «A Hanná, cad chuige a bhfuil tú ag gol? Cad chuige nach bhfuil tú ag ithe? Cad chuige go bhfuil tú dubhach? Nach fearr mise agat na deichniúr mac?»
9. Nuair a bhí bia agus deoch caite acu i Sileo, d' éirigh Hanná agus sheas sí os comhair an Tiarna. Bhí Éilí an sagart ina shuí ina chathaoir láimh le hursain theampall an Tiarna.
10. Bhí sí an-bhuartha agus ghuigh sí an Tiarna agus na deora léi go goirt.
11. Thug sí móid á rá: «A Thiarna na Slua! Má thugann tú aird ar bhuaireamh do bhanóglaigh agus cuimhneamh orm, agus gan dearmad a dhéanamh de do bhanóglach, agus leanbh mic a thabhairt do do bhanóglach, tabharfaidh mise é don Tiarna lena shaol uile, agus ní bhainfidh rásúr lena cheann.»
12. Lean sí uirthi ag guí i láthair an Tiarna agus bhí Éilí ag breathnú ar a béal,
13. mar bhí Hanná ag labhairt ina croí agus a beola ag corraí ach gan aon ghlór le cloisteáil. Shíl Éilí dá bhrí sin go raibh sí ar meisce
14. agus dúirt sé léi: «An fada a bheidh tú ar meisce? Cuir uait do chuid fíona.»
15. D' fhreagair Hanná: «Ní amhlaidh atá agam, a mháistir,» ar sí, «ach is bean mé ar a bhfuil an-doilíos croí. Níor ól mé fíon ná deoch chrua ach bhí m' anam á dhoirteadh amach agam i láthair an Tiarna.
16. Ná bí á cheapadh gur bean táir mé; mar i rith an achair is amhlaidh a bhí mé ag cásamh le barr bróin agus buairimh.»
17. D' fhreagair Éilí ansin: «Imigh faoi shíocháin, agus go dtuga Dia Iosrael duit ar iarr tú air.»
18. Agus dúirt sise: «Go bhfaighe do bhanóglach fabhar i do láthair.» Ansin d' imigh an bhean léi; [d' fhill sí ar an halla], d' ith bia, agus ní raibh cuma ghruama uirthi níos mó.
19. D' éirigh siad go moch ar maidin agus rinne adhradh i láthair an Tiarna, agus d' fhill siad abhaile go Rámá. Luigh Ealcáná lena bhean Hanná agus chuimhnigh an Tiarna uirthi.
20. Ghabh sí gin, agus in am agus i dtráth rug sí mac agus thug Samúéil mar ainm air, toisc, ar sí «gur iarr mé ar an Tiarna é.»
21. An bhliain dár gcíonn ghabh Ealcáná agus a chlann go léir suas chun an íobairt bhliantúil a ofráil don Tiarna agus a mhóid a chomhlíonadh don Tiarna.
22. Ach ní dheachaigh Hanná, mar dúirt sí lena fear: «Nuair a bhainfear an leanbh den chíoch, tabharfaidh mé liom ansin é agus cuirfear i láthair an Tiarna é, agus fanfaidh sé ansiúd go brách.»
23. Dúirt Ealcáná a fear ansin léi: «Déan mar is fearr a fheictear duit: fan go mbainfidh tú den chíoch é. Go gcuire an Tiarna a bhfuil ráite aige i gcrích.» D' fhan an bhean mar a raibh aici dá bhrí sin agus thug diúl don leanbh nó gur bhain den chíoch é.
24. Nuair a bhain sí ó dhiúl é, thug sí léi é, maille le tarbh trí bliana, agus éafá plúir, agus soitheach fíona; thug sí go teach an Tiarna i Sileo é, agus é fós ina leanbh óg.
25. Ansin mharaíodar an tarbh, agus thugadar an leanbh do Éilí.
26. Dúirt sí «A mháistir, dar do bheo, mise an bhean a sheas anseo láimh leat ag guí chun an Tiarna.
27. Seo é an leanbh á bhí a iarraidh agam, agus dheonaigh an Tiarna dom an rud a d' iarr mé air.
28. Uime sin thug mé suas don Tiarna é lena shaol. Tá sé tugtha suas don Tiarna.» [D' fhag sí] ansiúd ag an Tiarna é.

1 Samúéil 2:1-36
1. Ansin ghuigh Hanná mar leanas: «Tá mórtas croí orm sa Tiarna. Cuireadh breis le mo neart sa Tiarna. Tá mo bheola ag déanamh fonóide faoi mo naimhde, Mar gur lúcháir liom do chumas slánaithe.
2. Níl aon neach naofa mar an Tiarna níl aon neach seachas thú Níl carraig mar ár nDia.
3. Cuir uait an chaint, an chaint uaibhreach sin. Ná bíodh sotal ag sceith as do bhéal, Mar Dia an eolais é an Tiarna Agus meánn seisean na bearta.
4. Briseadh bogha na dtréan, Ach chuir an mhuintir lag an neart mar chrios fúthu.
5. Reic an sách é féin ar arán, Ach tá cothú maith arís ar an seang. Tá seachtar clainne ag an aimrid, Ach tá máthair an áil mhóir tréigthe.
6. Tugann an Tiarna beatha agus bás. Seolann sé daoine síos go Seol agus iompraíonn daoine aníos;
7. Fágann an Tiarna duine saibhir, duine eile daibhir. Leagann ar lár agus ardaíonn in airde.
8. Tógann sé an bocht as an luaithreach; Ardaíonn sé na gátaraigh ón gcarn aoiligh, Á gcur ina suí le flatha Agus ag bronnadh cathaoir onóra orthu. Óir is leis an Tiarna colúin na cruinne Agus is orthu a bhunaigh sé an domhan.
9. Cumhdóidh sé a dhílsigh ar a mbealach; Ach scriosfar na ciontaigh sa dorchadas, Óir ní bheidh an bua ag aon duine trí láimh láidir.
10. Déanfar smidiríní de naimhde an Tiarna; Beidh an Té is Airde ag toirneach ina n-aghaidh sna flaithis. Tugann an Tiarna a bhreith ar chríocha na cruinne; Bronnann sé neart ar a rí Agus breis cumhachta ar a ungthach.»
11. D' imigh Ealcáná abhaile go Rámá ansin, ach d' fhan an buachaill ag fónamh don Tiarna i láthair Éilí an sagart.
12. Scraistí a ba ea clann mhac Éilí, gan aon aird acu ar an Tiarna
13. agus ba chuma leo faoi chearta an tsagairt i leith a phobail. Nuair a d' ofráladh duine íobairt, thagadh giolla an tsagairt agus an fheoil á bruith; bhíodh forc trí bheann ina láimh
14. agus ropadh sé sa choire nó sa phota é agus thugadh an sagart leis a dtugadh an forc aníos. Mar sin a dhéanaidís leis na hIosraelaigh go léir a thagadh ansiúd go Sileo.
15. Thagadh giolla an tsagairt aníos fiú sula mbeadh an tsaill dóite agus deireadh leis an té a bhíodh ag déanamh na híobartha: «Tabhair feoil don sagart le róstadh; ní thógfaidh sé feoil bhruite uait, ach feoil amh.»
16. Dá ndéarfadh an duine: «Dóidís an tsaill, ar dtús, agus ansin tóg cibé rud is mian leat,» deireadh sé, «Cuir uait! Tabhair dom anois é, nó neachtar acu, tógfaidh mé liom é le láimh láidir.»
17. Ba pheaca gráiniúil do na hógánaigh é sin i súile an Tiarna, óir bhí tarcaisne á tabhairt acu don íobairt a bhí á déanamh don Tiarna.
18. Bhí Samúéil ag freastal i láthair an Tiarna, agus bhí éafód línéadaigh faoina choim ar an mbuachaill.
19. Dhéanadh a mháthair cóta beag dó gach bliain agus thugadh sí chuige é nuair a thagadh sí aníos lena fear chun an íobairt bhliantúil a ofráil.
20. Ansin thugadh Éilí a bheannacht d' Ealcáná agus a bhean á rá: «Go mbronna an Tiarna clann ort ón mbean seo in áit an mhic a thug sí suas don Tiarna.» Ansin théidís abhaile.
21. D' fhiosraigh an Tiarna Hanná: toirchíodh í agus rug sí triúr mac agus beirt iníon. Idir an dá linn bhí an leanbh Samúéil ag fás aníos os comhair an Tiarna.
22. Cé go raibh Éilí an-aosta faoin am seo, fuair sé fios gach ní a bhí á dhéanamh ag a chlann mhac ar Iosrael go léir (agus go mbídís ag luí leis na mná a bhíodh ag freastal ag doras Bhoth na Teagmhála).
23. Dúirt sé leo: «Cad chuige a bhfuil nithe mar sin ar siúl agaibh? Cluinim faoi bhur ndrochbhearta ón bpobal seo go léir.
24. Mo náire, a mhaca, ní aon scéalta fónta fúibh a chluinim á scaipeadh ag pobal an Tiarna.
25. Má pheacaíonn fear in aghaidh fir eile, tá Dia aige mar idirghabhálaí; ach má pheacaíonn sé in aghaidh an Tiarna, cé dhéanfaidh idirghuí ar a shon?» Ach thugadar an chluas bhodhar dá n-athair, mar ba é toil an Tiarna iad a chur chun báis.
26. Idir an dá linn bhí an leanbh Samúéil ag dul ar aghaidh i bpearsa agus i ngrásta i láthair an Tiarna agus i láthair daoine.
27. Tháinig giolla Dé go hÉilí agus dúirt leis: «Deir an Tiarna: 'Nár nocht mé mé féin do theaghlach d' athar agus iad i ndaoirse ag muintir Fhorainn san Éigipt?
28. Thogh mé féin iad as treibheanna Iosrael go léir le bheith ina sagairt, le dul suas chun m' altóra, le túis a dhó, leis an éafód a iompar; do theaghlach d' athar a thug mé m' íobairtí loiscthe ó chlann Iosrael go léir.
29. Cad ab áil libh más ea súil na sainte a chaitheamh ar na híobairtí agus ar na hofrálacha a d' ordaigh mé? Agus onóir a thabhairt do bhur gclann thar mar a thugann sibh dom féin, á gcothú ar thogha spólaí na n-ofrálacha go léir ó mo phobal Iosrael?
30. Uime sin agus sé an Tiarna Dia Iosrael atá ag labhairt anois fág gur gheall mé go siúlfadh do theaghlach agus teaghlach d' athar i m' fhianaise go brách, anois, áfach sé an Tiarna Dia Iosrael atá ag caint i bhfad uaim a leithéid! An mhuintir a thugann onóir domsa, tugaim onóir dóibh; an mhuintir a thugann tarcaisne domsa, ní bheidh meas orthu.
31. Féach, tá na laethanta ag teacht nuair a smiotfaidh mé do neart agus neart theaghlach d' athar i dtreo nach bhfágfar oiread agus aon seanduine amháin i do theaghlach.
32. Caithfidh tú súil éadmhar namhad ar an maith go léir a dhéanfar d' Iosrael, ach ní fhágfar oiread agus aon seanduine amháin i do theaghlach go brách.
33. An duine agaibh nach scriosfaidh mé ó m' altóir, fanfaidh sé lena shúile a dhalladh agus lena mhisneach a chreimeadh; ach scriosfar an bhreis ar do theaghlach le claíomh [na bhfear].
34. Bíodh an íde a imeoidh ar do bheirt mac, Hofnaí agus Píneachás, mar chomhartha agat; gheobhaidh siad araon bás an lá céanna.
35. Ardóidh mé suas sagart dílis dom féin; déanfaidh sé de réir mo chroí agus m' intinne. Tógfaidh mé teach daingean dó agus siúlfaidh sé i láthair m' ungthaigh go brách.
36. Gach duine de do theaghlach a fhágfar, tiocfaidh siad ar a nglúine chuige, ag lorg bonn airgid nó builín aráin á rá: Tabhair gnó beag éigin sagairt dom le déanamh le do thoil, d' fhonn go mbeadh greim éigin aráin le hithe agam.'»

1 Samúéil 3:1-21
1. Bhí an gasúr Samúéil ag fónamh don Tiarna i láthair Éilí. Is annamh a bhíodh focal ón Tiarna sna laethanta sin, agus is annamh a d' fheictí físeanna.
2. Tharla lá amháin go raibh Éilí ina luí ina sheomra féin. Bhí radharc na súl ag teip air i dtreo nach raibh sé in ann dada a fheiceáil.
3. Ní raibh lóchrann Dé imithe as fós, agus bhí Samúéil ina luí i dteampall an Tiarna mar a raibh áirc Dé.
4. Ansin ghlaoigh an Tiarna: «A Shamúéil!» D' fhreagair seisean: «Seo anseo mé,»
5. agus rith sé leis go dtí Éilí agus dúirt: «Seo anseo mé, mar ghlaoigh tú orm.» Ach dúirt seisean: «Níor ghlaoigh mé ort; luigh síos arís.» D' imigh sé mar sin, agus luigh síos.
6. Ghlaoigh an Tiarna arís. «A Shamúéil!» D' éirigh Samúéil agus chuaigh go dtí Éilí agus dúirt: «Seo anseo mé mar ghlaoigh tú orm.» Agus d' fhreagair seisean: «Níor ghlaoigh mé ort, a mhic; luigh síos arís.»
7. Ní raibh aon aithne fós ag Samúéil ar an Tiarna, ná níor foilsíodh briathar an Tiarna dó fós.
8. Ghlaoigh an Tiarna ar Shamúéil den tríú huair. D' éirigh seisean agus chuaigh go dtí Éilí agus dúirt: «Seo anseo mé, mar ghlaoigh tú orm.» Thuig Éilí ansin gurbh é an Tiarna a bhí ag glaoch ar an ngasúr.
9. Dúirt sé le Samúéil: «Imigh agus luigh síos, agus má ghlaonn aon duine ort abair: 'Labhair, a Thiarna, tá do sheirbhíseach ag éisteacht.'» D' imigh Samúéil mar sin agus luigh sé síos ina áit féin.
10. Tháinig an Tiarna ansin agus sheas ansiúd agus ghlaoigh mar a rinne roimhe sin: «A Shamúéil! A Shamúéil!» D' fhreagair Samúéil: «Labhair, tá do sheirbhíseach ag éisteacht.»
11. Ansin dúirt an Tiarna le Samúéil: «Táim ar tí beart a dhéanamh in Iosrael a chuirfidh cigilteas ar dhá chluais gach duine a chluinfidh é.
12. Cuirfidh mé i gcrích an lá sin in aghaidh Éilí gach rud atá ráite agam i dtaobh a theaghlaigh, ó thús deireadh.
13. Ní foláir duit a insint dó go bhfuil a theaghlach á dhaoradh agam go brách, mar go raibh fios an oilc aige go raibh a chlann ag aithsiú Dé agus nár cheartaigh sé iad.
14. Uime sin, mionnaím do theaghlach Éilí nach ndéanfaidh íobairt ná ofráil cúiteamh i gcoirpeacht theach Éilí go brách.»
15. D' fhan Samúéil ansiúd ina luí go maidin agus ansin d' oscail sé doirse theampall an Tiarna. Bhí eagla air an fhís a insint do Éilí,
16. ach ghlaoigh Éilí air agus dúirt: «A Shamúéil, a mhic.» «Seo anseo mé,» ar seisean.
17. «Cén teachtaireacht a thug sé duit?» arsa Éilí, «ná ceil orm é. Go ndéana Dia seo agus siúd leat, agus a thuilleadh fós, má cheileann tú aon ní orm dá ndúirt sé leat.»
18. D' inis Samúéil gach ní dó ansin, gan aon ní a choimeád ar gcúl uaidh. Dúirt Éilí: «Eisean an Tiarna; déanadh sé mar is áil leis.»
19. D' fhás Samúéil agus bhí an Tiarna maille leis agus níor lig sé d' aon fhocal dá chuid titim ar lár.
20. Thuig Iosrael go léir ó Dhán go Béar Seaba, go raibh Samúéil ceaptha ina fháidh don Tiarna.
21. Agus bhíodh an Tiarna á thaispeaint féin arís i Sileo mar go dtaispeánadh sé é féin do Shamúéil i Sileo trí bhriathar an Tiarna.

Salm 53:1-6
1. Do stiúrthóir an chóir. Leis an bhfonn «Mahalat». Mascil Dháiví. Salm 52
2. 2 Deir an t-amadán ina chroí: «Níl aon Dia ann.» Tá siad truaillithe; déanann siad gníomhartha gránna; níl aon duine maith ann. 3 Breathnaíonn an Dia ó neamh ar chlann na ndaoine go bhfeice sé an bhfuil tuiscint ag aon duine nó an iarrfaidh sé Dia.
3. 4 Chuaigh siad uile ar seachrán; truaillíodh iad uile, níl neach ann a dhéanfadh an mhaith, níl oiread is duine.
4. 5 An ea nach bhfuil ciall ag lucht an oilc? Slogann siad mo phobal go díreach mar a shlogfaí arán. Ní ghlaonn siad ar Dhia.
5. 6 Beidh siad ar crith le heagla gan aon chúis eagla acu. Óir scaip Dia cnámha do lucht ionsaithe; tugadh a náire agus dhiúltaigh Dia dóibh.
6. 7 Á, go dtaga slánú Iosrael as Síón amach! Nuair a chasfaidh an Tiarna an rath ar a phobal beidh áthas ar Iacób agus gairdeas ar Iosrael.

Seanfhocal 15:8-11
8. Is gráin leis an Tiarna íobairt an urchóidigh; is gean leis urnaí an fhíréin.
9. Is gráin leis an Tiarna bealach an urchóidigh, ach is gean leis an té a mbíonn tóir aige ar an bhfíréantacht.
10. Tá smachtú dian i ndán don té a thréigeann an cosán; an té ar fuath leis an ceartú, ní mhairfidh sé beo.
11. Tá Seól agus Abadón ar leathadh roimh an Tiarna, nach mó ná sin atá croíthe na ndaoine!

Lúcás 20:27-47
27. Tháinig chuige ansin cuid de na Sadúcaigh iad seo a shéanann aiséirí a bheith ann
28. agus chuir siad ceist air: «A Mháistir,» ar siad, «seo mar a d' ordaigh Maois dúinn sa scríbhinn: 'Má bhíonn ag duine deartháir pósta a gheobhadh bás gan chlann, é féin a ghabháil na baintrí chun gin sleachta a thógáil dá dheartháir.'
29. Sea: bhí seachtar dearthár ann: phós an chéad duine agus fuair bás gan chlann.
30. An dara duine ansin,
31. agus an tríú duine, ghabh siad an bhaintreach, agus an seachtar ar fad mar an gcéanna; níor fhág siad sliocht agus fuair bás.
32. Sa deireadh, fuair an bhean féin bás.
33. San aiséirí, más ea, cé acu a mbeidh an bhean ina bean chéile aige? Óir bhí sí ina bean chéile ag an seachtar.»
34. Dúirt Íosa leo: «Gabhann clann an tsaoil seo fear céile nó bean chéile,
35. ach iad seo a mheasfar gur fiú iad an saol úd eile a shroicheadh agus an aiséirí ó mhairbh, ní ghabhann siad fear céile ná bean chéile;
36. óir ní fhéadann siad bás a fháil níos mó, mar is geall le haingil iad; agus is clann iad do Dhia ós clann iad don aiséirí.
37. Ach thug Maois féin le tuiscint na mairbh a éirí, sa dréacht úd faoin tor, mar a dtugann ar an Tiarna, Dia Abrahám agus Dia Íosác agus Dia Iacóib.
38. Ní hé Dia na marbh é, ach na mbeo; óir is dó is beo cách.»
39. Dúirt cuid de na scríobhaithe á fhreagairt: «A Mháistir, is maith a dúirt tú é!»
40. Óir níor leomh siad as sin amach ceist ar bith a chur air.
41. Dúirt sé leo ansin: «Conas is féidir a rá gur Mac do Dháiví an Críost?
42. Óir is é Dáiví féin a deir i Leabhar na Salm: ' Dúirt an Tiarna le mo Thiarna: Suigh ar mo dheis,
43. nó go gcuirfead do naimhde mar stól faoi do chosa.'
44. «Dá bhrí sin, glaonn Dáiví Tiarna air, agus cad a bheir ina mhac dó é?»
45. Agus i gcomhchlos don phobal uile dúirt sé lena dheisceabail:
46. «Seachnaígí na scríobhaithe, an dream arb áil leo a bheith ag siúl timpeall sna róbaí fada, agus gur gnaoi leo go mbeifí ag beannú dóibh sna háiteanna poiblí, agus na príomhshuíocháin sna sionagóga agus na príomhthoilg ag na fleánna;
47. an dream a ídíonn tithe na mbaintreach, ar scáth bheith ag déanamh urnaithe fada. Is daoire an bhreith a gheobhaidh siad seo.»