A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Aibreán 24

Breithiúna 13:1-25
1. Chrom clann Iosrael ar an olc a dhéanamh arís i bhfianaise an Tiarna, agus thug an Tiarna ar láimh iad do na Filistínigh ar feadh daichead bliain.
2. Bhí fear ó Zorá de threibh Dhán darbh ainm Mánóach, agus bhí a bhean aimrid, gan aon chlann uirthi.
3. Thaispeáin aingeal an Tiarna é féin don bhean seo agus dúirt sé léi: «Féach, tá tú aimrid, gan chlann (ach gabhfaidh tú gin agus béarfaidh tú mac).
4. Bí ar d' aire le barr cúraim dá bhrí sin as seo amach, agus ná hól aon fhíon ná aon deoch chrua, agus ná hith aon ní neamhghlan,
5. mar féach, gabhfaidh tú gin agus bearfaidh tú mac. Ná luíodh rásúr ar a cheann mar beidh an mac ina naizíreach do Dhia ó bhroinn a mháthar; eisean a chuirfidh tús le fuascailt Iosrael ó láimh na bhFilistíneach.»
6. D' imigh an bhean ansin agus dúirt lena céile: «Tháinig giolla ó Dhia chugam agus bhí a ghnúis mar ghnúis aingeal Dé le maorgacht. Níor chuir mé ceist air cárbh as dó, ná níor inis seisean dom cad ab ainm dó.
7. Ach dúirt sé liom: 'Gabhfaidh tú gin, féach, agus béarfaidh tú mac; ná hól aon fhíon ná aon deoch chrua, dá bhrí sin, agus ná hith aon ní neamhghlan, mar beidh an mac ina naizíreach do Dhia ó lá a shaolaithe go lá a bháis.'»
8. Ansin rinne Mánóach achainí chun an Tiarna agus dúirt: «A Thiarna, tagadh, impím ort, an giolla Dé a chuir tú cheana, chugainn arís; agus múineadh sé dúinn céard atá le déanamh againn leis an mac nuair a shaolófar é.»
9. D' éist an Tiarna le glór Mhánóach agus tháinig aingeal Dé arís chun na mná agus í ina suí sa ghort, gan Mánóach a céile ina teannta.
10. Rith sí le teann deabhaidh agus dúirt lena fear: «Féach, an fear a tháinig chugam an lá eile, thaibhsigh sé arís dom.»
11. D' éirigh Mánóach agus lean a bhean agus tháinig chun an fhir agus dúirt leis: «An tú an té a labhair leis an mbean seo?» «Is mé,» ar sé.
12. Ansin dúirt Mánóach: «Anois, nuair a chomhlíonfar do bhriathra, cén sort riail bheatha a bheidh ag an ógánach agus conas a dhéanfaidh sé é féin a iompar?»
13. Agus dúirt aingeal an Tiarna le Mánóach: «Na nithe a choisc mé ar an mbean seo, seachnaíodh [seisean] chomh maith.
14. Ná blaiseadh [sé] aon ní de thoradh na fíniúna, agus ná hóladh sé aon fhíon ná aon deoch chrua, agus ná hitheadh sé aon ní neamhghlan; déanadh sé de réir na n-orduithe go léir a thug mé don bhean seo.»
15. Dúirt Mánóach le haingeal an Tiarna: «Fan farainn, le do thoil, nó go n-ullmhóimid meannán duit,»
16. mar nach raibh a fhios ag Mánóach gurbh é aingeal an Tiarna é. Dúirt aingeal an Tiarna le Mánóach: «Fiú amháin má fhanaim faraibh, ní íosfaidh mé bhur mbia; ach más mian libh íobairt uileloiscthe a dhéanamh, ofráil í don Tiarna.»
17. Ansin dúirt Mánóach le haingeal an Tiarna: «Cad is ainm duit, i dtreo go dtabharfaimís ómós duit nuair a chomhlíonfar do bhriathra?»
18. D' fhreagair aingeal an Tiarna é: «Cad a ba áil leat ag fiafraí m' ainm díom, mar is iontach é.»
19. Ansin thóg Mánóach an meannán leis an abhlann agus d' ofráil é mar uileloscadh ar an gcarraig don Tiarna, an té a dhéanann iontais a chur i gcrích.
20. Nuair a bhí an bhladhm ag dul in airde chun na bhflaitheas ón altóir, ghabh aingeal an Tiarna suas i lasracha na haltóra os comhair súl Mhánóach agus a mhná, agus thiteadar ar a mbéal agus ar a bhfiacla ar an talamh.
21. Níor thaispeáin aingeal an Tiarna é féin a thuilleadh do Mhánóach agus dá bhean; thuig Mánóach as sin gurbh é aingeal an Tiarna a bhí ann.
22. Ansin dúirt Mánóach lena bhean: «Gheobhaimid bás, gheobhaimid, mar chonaiceamar Dia.»
23. Ach dúirt a bhean leis: 'Dá mba mhian leis an Tiarna sinn a chur chun báis, ní ghlacfadh sé íobairt uileloiscthe ná abhlann ónár lámha, ní thaispeánfadh sé na nithe seo go léir dúinn, ná ní inseodh sé a leithéidí seo dúinn.»
24. Rug an bhean mac agus thug sí Samsón air. D' fhás an leanbh, agus chuir an Tiarna a bheannacht air,
25. agus thosaigh spiorad an Tiarna ar é a spreagadh i Longfort Dhán idir Zorá agus Eisteáól.

Breithiúna 14:1-20
1. Chuaigh Samsón síos go Timneá agus luigh a shúil ansiúd ar cheann d' iníonacha na bhFilistíneach.
2. D' fhill sé ar ais ansin agus d' inis é sin dá athair agus dá mháthair. «Chonaic mé,» ar sé, «ceann d' iníonacha na bhFilistíneach i dTimneá. Faighigí dom í le bheith mar bhean agam.»
3. Dúirt a athair agus a mháthair leis: «An bhfuil aon bhean ar iníonacha do ghaolta, nó do chine go léir, a rá is go gcaitheann tú dul agus bean a fhail i measc na bhFilistíneach gan timpeallghearradh?» D' fhreagair Samsón a athair: «Faigh í seo dom, faigh sin! Mar taitníonn sí go mór liom.»
4. Ní raibh a fhios ag a athair ná ag a mháthair gur ón Tiarna a tháinig sé sin go léir; óir bhí seisean ag lorg iarraim cúis chugat chun na bhFilistíneach, mar bhí na Filistínigh i gceannas ar Iosrael an t-am úd.
5. Chuaigh Samsón síos go Timneá ansin (lena athair agus lena mháthair). Ag druidim le fíonghoirt Thimneá dó, chonaic sé leon óg ag teacht faoina dhéin agus é ag glamaíl.
6. Tháinig spiorad an Tiarna go tréan air agus stoll sé an leon ó chéile mar a dhéanfadh duine le meannán; ach níor inis sé dá athair ná dá mháthair céard a rinne sé.
7. Ghabh sé síos ansin agus labhair sé leis an mbean agus thaitin sí go mór leis.
8. D' fhill Samsón go luath ina dhiaidh sin chun í a phósadh. Chuaigh sé i leataobh chun conablach an leoin a fheiceáil, agus, féach! bhí saithe beach i gcabhail an leoin, agus roinnt meala.
9. Scríob sé cuid den mhil amach ina láimh agus d' ith í ag gabháil an bhóthair. Nuair a d' fhill sé ar a athair agus ar a mháthair, thug sé roinnt dóibhsean freisin; d' ith siadsan leis an mhil, ach níor inis sé dóibh gur thóg sé í ó chonablach an leoin.
10. Ghabh a athair síos ansin go dtí an bhean, agus rinneadar féile do Shamsón ansiúd ar feadh seacht lá, mar ba nós le fir óga.
11. Ach nuair a fuaireadar radharc air, thoghadar deichniúr comrádaí ar fhichid chun fanacht ina theannta.
12. Ansin dúirt Samsón leo: «Cuirim tomhas chugaibh. Má bhíonn an freagra agaibh dom agus a fháil amach céard é laistigh de sheacht lá na féile, tabharfaidh mé tríocha brat de línéadach mín, agus tríocha éide aonaigh daoibh.
13. Ach mura féidir daoibh teacht ar an bhfreagra dom, tabharfaidh sibhse ansin tríocha brat de línéadach mín agus tríocha éide aonaigh domsa.» «Cuir do thomhas chugainn!» ar siad leis, «táimid ag éisteacht.»
14. Dúirt sé leo dá bhrí sin: «As an iteoir, tháinig rud le hithe; As an tréan, tháinig an milis.» Ar feadh trí lá chuaigh díobh an tomhas a réiteach.
15. Ar an gceathrú lá dúradar le bean Shamsón: «Meall d' fhear chun réiteach an tomhais a thabhairt dúinn, nó dófaimid thú féin agus teach d' athar. An chun sinn a chreachadh a thug tú cuireadh anseo dúinn?»
16. Ansin chrom bean Shamsón ar na deora a shileadh ina láthair a rá: «Ní grá atá agat dom ar ndóigh, ach fuath. Chuir tú tomhas chun mo mhuintire, ach níor bhac tú fiú leis an bhfreagra a insint dom.» Agus dúirt sé léi: «Féach, níor inis mé é fiú do m' athair ná do mo mháthair, agus an amhlaidh a d' inseoinn duitse é?»
17. Bhí sí ag sileadh na ndeor os a chomhair ar feadh na seacht lá a mhair a bhféile, agus ar an seachtú lá d' inis sé an freagra di mar gur lean sí uirthi chomh dian sin. Ansin d' inis sise freagra an tomhais dá muintir.
18. Ar an seachtú lá sula ndeachaigh Samsón isteach i seomra na lanúine, dúirt fir na cathrach leis: «Cad is milse ná mil? Cad is tréine ná leon?» D' fhreagair sé: «Gan treabhadh le mo bhodóg Ní bhfaigheadh sibh fios mo thomhais.»
19. Ansin tháinig spiorad an Tiarna air go tréan agus chuaigh sé síos go hAiscileon agus mharaigh deichniúr is fiche de mhuintir an bhaile, thug leis a gcreach, agus thug a n-éidí aonaigh dóibh siúd a réitigh an tomhas. D' fhill sé ar a athair ansin agus cuthach feirge air.
20. Tugadh bean Shamsón dá chomrádaí, an té a sheas leis.

Salm 50:16-23
16. Ach is é a deir Dia leis an bpeacach: «Cén ceart atá agatsa mo dhlí a fhógairt agus lán béil a dhéanamh de mo chonradh?
17. Ó tharla gur fuath leat mo dhlí agus go ndéanann tú neamhní de mo bhriathra?
18. Nuair a fheiceann tú gadaí téann tú i bpáirt leis agus gabhann tú i gcomhar le lucht adhaltranais.
19. Tugann tú do bhéal don olc agus cumann tú bréaga le do theanga.
20. Tugann tú míchlú do bhráthar i do shuí duit, tromaíonn tú ar mhac do mháthar féin.
21. Déanann tú amhlaidh, agus an mbeidh mise i mo thost? An dóigh leat gurb é do dhálasa agamsa é? Táim do do cheartú agus do do chúisiú.
22. Aire daoibh, a lucht dearmadta Dé; sula mbéarfainn oraibh is gan fear bhur dtarrthála ann;
23. an té a ghabhann buíochas mar íobairt, is é sin an té a thugann urraim dom; agus don té a mhaireann gan cháim taispeánfaidh mé slánú Dé.»

Seanfhocal 14:29-30
29. Is mór é tuiscint an té atá mall chun feirge; is [measa ná baoth] an fear lasánta.
30. Cuireann an croí socair anam san fheoil, ach creimeann an fhearg na cnámha.

Lúcás 17:20-37
20. Nuair a d' fhiafraigh na Fairisínigh de cén uair a bheadh ríocht Dé ag teacht, dúirt sé leo á bhfreagairt: «Ríocht Dé, ní amhlaidh a bhraitear ag teacht í,
21. ná ní amhlaidh a déarfar: 'Féach, tá sí anseo'; nó: 'Tá sí ansiúd'; óir bíodh a fhios agaibh go bhfuil ríocht Dé in bhur lár.»
22. Dúirt sé fós leis na deisceabail: «Tiocfaidh an t-am ar mian libh aon lá amháin a fheiceáil de laethanta Mhac an Duine, agus ní fheicfidh sibh é.
23. Beifear á rá libh: 'Féach, tá sé ansiúd'; nó: 'Féach, tá sé anseo!' Ná téigí ann: ná bígí ar a thóir.
24. De bhrí, ar nós mar a scinneann an splanc ó thaobh den chruinne ina lasair go dtí an taobh eile, is amhlaidh sin a bheidh Mac an Duine ina lá féin.
25. Ar dtús, áfach, ní foláir dó mórán a fhulaingt agus an diúltú a fháil ón nglúin seo.
26. Agus amhail mar a bhí i laethanta Naoi, is amhlaidh sin freisin a bheidh i laethanta Mhac an Duine;
27. bhí siad ag ithe, bhí siad ag ól, bhí siad ag gabháil fear céile nó ban céile, go dtí an lá a ndeachaigh Naoi san áirc; agus tháinig an díle gur thug an bás dóibh uile.
28. Mar an gcéanna, amhail mar a bhí i laethanta Lót: bhí siad ag ithe, bhí siad ag ól, bhí siad ag ceannach, bhí siad ag díol, bhí siad ag plandáil, bhí siad ag tógáil;
29. ach an lá ar imigh Lót amach as Sodom, fearadh tine agus ruibh ó Dhia as an spéir gur thug an bás dóibh uile.
30. Sa chaoi chéanna a bheidh, an lá a bhfuil Mac an Duine le foilsiú.
31. An lá sin, an té a bheidh ar bharr an tí agus a urra tí sa teach, ná téadh sé síos chun é a bhreith leis, agus mar an gcéanna an té a bheidh sa ghort, ná casadh sé ar ais.
32. Cuimhnígí ar mhnaoi Lót!
33. Cibé a iarrfaidh a anam a choinneáil slán, caillfidh sé é, agus cibé a chaillfidh é, déanfaidh sé é tharrtháil.
34. Deirim libh, beidh beirt fhear in aon leaba an oíche sin; tógfar duine acu agus fágfar an duine eile.
35. Beidh beirt bhan ag meilt in éineacht; tógfar bean acu ach fágfar an bhean eile.
36. (Beidh beirt sa ghort; tógfar duine acu, ach fágfar an duine eile.)»
37. Dúirt siad leis á fhreagairt: «Cén áit, a Thiarna?» Dúirt sé leo: «Mar a mbíonn an corpán, is ann freisin a bheidh na badhbha cruinnithe le chéile.»