A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Márta 28

Deotranaimí 17:1-20
1. «Ná híobair don Tiarna do Dhia damh ná caora ar a bhfuil máchail, nó iomard ar bith, mar is gráin leis an Tiarna do Dhia a leithéid.
2. Má bhíonn aon duine, fear nó bean, in bhur measc in aon cheann de na bailte atá an Tiarna do Dhia a thabhairt duit, a dhéanann coir is fuath leis an Tiarna do Dhia agus a bhriseann a chonradh,
3. agus a théann ag déanamh seirbhíse do dhéithe eile ag adhradh dóibh nó don ghrian nó don ghealach nó do cheann de shluaite neimhe, rud a choisc mé,
4. agus go bhfaigheann tú faisnéis air, ansin déan an scéal a fhiosrú go beacht; más fíor é go dearfa go ndearnadh a leithéid de rud gráiniúil in Iosrael,
5. tabhair leat lasmuigh de gheataí do chathrach an fear nó an bhean sin a bhíonn ciontach sa drochbheart seo, agus ní foláir duit an fear nó an bhean sin a chur chun báis le clocha.
6. Ní ceadmhach duine a chur chun báis ach ar fhianaise bheirt nó triúr finné; ní ceadmhach duine a chur chun báis ar fhianaise aon fhinné amháin.
7. Lámh na bhfinnéithe is túisce a ardófar ina choinne á chur chun báis; ansin lámh an phobail uile. Díbir an t-olc seo ó bhur lár ar an gcuma sin.
8. «Má thugtar cás faoi bhráid do bhreithiúnais i mbaile leat a bhíonn róchasta duit, cás faoi mharú, faoi chearta dlí, nó faoi ionsaí, ní foláir duit imeacht leat chun na háite a thoghfaidh an Tiarna do Dhia,
9. agus dul chun na sagart Léivíteach agus chun an bhreithimh a bhíonn in oifig; téigh i gcomhairle leo agus tabharfaidh siad a mbreith duit.
10. Ní foláir duit déanamh de réir na breithe a thabharfaidh siad duit san áit úd a thoghfaidh an Tiarna; déan go beacht de réir a dtreoracha go léir duit.
11. Cloígh leis na treoracha a thugann siad duit, agus déan de réir na breithe a thabharfaidh siad duit; ná claon ar dheis nó ar chlé ón mbreith a fhógróidh siad duit.
12. Má leomhaíonn aon duine gan aird a thabhairt ar an sagart atá ansiúd ag déanamh seirbhíse don Tiarna do Dhia, nó ar an mbreitheamh, ní foláir é a chur chun báis. Díbir an t-olc seo ó Iosrael ar an gcuma sin.
13. Cluinfidh an pobal go léir ina thaobh seo agus beidh eagla orthu agus ní dhéanfaidh siad a leithéid de dhánaíocht arís.
14. «Nuair a théann tú isteach sa tír atá an Tiarna do Dhia a thabhairt duit, agus go ngabhann tú seilbh air agus cónaí ann, agus ansin go ndeir tú, ' Ní mór dom rí a cheapadh os mo chionn dála na gciníocha i mo thimpeall,'
15. ní foláir duit rogha an Tiarna do Dhia de rí a cheapadh os do chionn; ní foláir duine ar do bhráithre a cheapadh os do chionn mar rí; eachtrannach nach bráthair leat ní ceadmhach duit a cheapadh os do chionn.
16. Ná cruinníodh sé a lán each dó féin áfach, agus ná cuireadh sé iallach ar an bpobal filleadh ar an Éigipt d' fhonn méadú ar líon a eachra; óir dúirt an Tiarna libh: 'Ná filligí ar ais ar an mbealach sin go brách arís.'
17. Ná cruinníodh sé a lán ban dó féin, óir chuirfeadh sin a chroí amú; agus ná cruinníodh sé an iomad óir agus airgid dó féin.
18. Nuair a bheidh sé ina shuí sa chathaoir ríoga, déanadh sé cóip den dlí seo as leabhar faoi chúram na sagart Léivíteach a scríobh dó féin i leabhar;
19. bíodh sé láimh leis i gcónaí, agus léadh sé é gach lá dá shaol, d' fhonn go bhfoghlaimeodh sé eagla an Tiarna a Dhia ag coimeád briathra uile an dlí seo agus na reachtanna seo agus á gcomhlíonadh.
20. Ar an gcaoi sin ní bheidh éirí in airde air i leith a bhráithre agus ní chlaonfaidh sé ar dheis ná ar chlé ón aithne, i dtreo go mbeidh fad saoil ina fhlaitheas in Iosrael aige, é féin agus a chlann.

Deotranaimí 18:1-22
1. «Ní bheidh aon chuid ná oidhreacht le hIosrael ag na sagairt Léivíteacha, treibh Léiví, is é sin. Mairfidh siad ar na hofrálacha bia don Tiarna agus ar na nithe is dual dó.
2. Ní bheidh aon oidhreacht acu lena mbráithre; is é an Tiarna a n-oidhreacht, faoi mar a gheall sé dóibh.
3. An méid seo leanas is dual do na sagairt ón muintir a ofrálann damh nó caora mar íobairt: an ghualainn, an dá phluc, agus an goile;
4. ní foláir duit mar an gcéanna céadtorthaí d' arbhair, do fhíona agus d' ola, agus céadlomra do chaorach a thabhairt dó.
5. Óir thogh an Tiarna do Dhia é as do threibheanna go léir le seasamh i láthair an Tiarna do Dhia, chun cúraimí na seirbhíse diaga a dhéanamh, chun ainm an Tiarna a bheannú sea eisean agus a chlann mhac ina dhiaidh go brách.
6. «Má thagann Léivíteach as aon cheann de do bhailte in Iosrael go léir mar a bhfuil cónaí air agus ní cás dó teacht nuair is maith leis chun na háite a thoghfaidh an Tiarna,
7. ní miste dó freastal ansiúd in ainm an Tiarna a Dhia, dála a chomh-Léivíteach a bhíonn ina seasamh ansiúd ag freastal i láthair an Tiarna.
8. Bíodh cuid chothrom leo aige le hithe, seachas a bhfaigheann sé de bharr a oidhreachta a dhíol.
9. «Nuair a thiocfaidh tú isteach sa tír atá an Tiarna do Dhia a thabhairt duit, ná téigh i dtaithí chleachtaí uafara na gciníocha úd.
10. Ná faightear choíche in bhur measc aon duine a sheolann a mhac nó a iníon tríd an tine, ná aon duine a chleachtann fáistine, ná astralaí, ná ágar, ná draíodóir,
11. ná orthaíoch, ná fear spioraid nó púcaí nó mairbh a agallamh.
12. Cibé a dhéanann na nithe sin, is gráin leis an Tiarna é, agus is de bharr na nósanna gráiniúla seo atá an Tiarna do Dhia ag tiomáint na gciníocha seo amach romhat.
13. Bíse dílis ar fad don Tiarna do Dhia.
14. Óir na ciníocha seo a bhfuil tú ar tí seilbh a fháil ar a gcríocha, tugann siad aird ar asarlaígh agus lucht fáistineoireachta; ach maidir leatsa, níor cheadaigh an Tiarna do Dhia duitse a leithéid sin a dhéanamh.
15. Ardóidh an Tiarna do Dhia suas fáidh mar mise duit ó do lár, ó do bhráithre; tugaigí aird airsean.
16. Sin é a d' iarr tú féin ar an Tiarna do Dhia ag Horaeb, lá an Tionóil. ' Ná lig dom guth an Tiarna mo Dhia a chlos arís,' arsa tú, ' ná an tine mhór seo a fheiceáil a thuilleadh, le heagla go bhfaighinn bás.'
17. Dúirt an Tiarna liom: 'Is maith mar a dúradar a bhfuil ráite acu.
18. Ardóidh mé suas fáidh mar thusa dóibh, ó lár a mbráithre; cuirfidh mé mo bhriathra ina bhéal agus inseoidh sé dóibh gach a n-ordaím dó.
19. An té nach dtabharfaidh aird ar na briathra a labhróidh sé i m' ainm, éileoidh mé díoltas air.
20. Ach an fáidh a leomhfaidh focal a labhairt i m' ainmse nár ordaigh mé dhó a labhairt, nó a labhróidh in ainm dé eile, gheobhaidh an fáidh sin bás.'
21. Agus má deir tú i do chroí: 'Conas a aithneoimid an briathar nár labhair an Tiarna?'
22. nuair a labhraíonn fáidh in ainm an Tiarna, mura dtagann an rud i gcrích ná chun cinn, ansin ní briathar é a labhair an Tiarna; labhair an fáidh é sin le barr dánaíochta, ní gá duit eagla a bheith ort roimhe.

Salm 37:37-40
37. Féach an fíréan, tabhair do d' aire an duine ionraic, óir beidh sliocht ag fear na síochána;
38. ach dísceofar na peacaigh uile le chéile; déanfar sliocht na n-éagráifeach a scriosadh.
39. Ón Tiarna a thagann slánú na bhfíréan, is é a ndídean é in am na trioblóide.
40. Tiocfaidh an Tiarna i gcabhair orthu lena bhfuascailt; sábhálfaidh sé iad ó na hurchóidigh de bhrí gurb ann atá a ndóchas.

Seanfhocal 12:20-22
20. Tá feall i gcroí lucht beartaithe oilc; ach tá lúcháir ag lucht síocháin a chur i gcrích.
21. Níl aon olc i ndán don fhíréan, ach bíonn trioblóidí sa mhullach ar na hurchóidigh.
22. Is fuath leis an Tiarna beola an éithigh; ach is gean leis lucht labhartha na fírinne.

Lúcás 4:1-30
1. Tháinig Íosa, agus é lán den Spioraid Naomh, ar ais ón Iordáin, agus seoladh faoi luí an Spioraid san fhásach é
2. go ceann daichead lá, á phromhadh ag an diabhal. Agus níor ith sé aon ní sna laethanta sin, agus nuair a bhí siad caite bhí ocras air.
3. Dúirt an diabhal leis: «Más tú Mac Dé, abair leis an gcloch seo arán a dhéanamh di.»
4. Agus d' fhreagair Íosa é: «Tá scríofa: 'Ní ar arán amháin a mhairfidh an duine.'»
5. Agus tar éis do é a sheoladh suas ar ard, thaispeáin sé dó ríochtaí uile na cruinne i nóiméad aimsire;
6. agus dúirt an diabhal leis: «Tabharfaidh mé duit an forlámhas seo uile agus a nglóir siúd, óir is ar mo láimh a tugadh é, agus tugaim dó cibé is áil liom é.
7. Dá bhrí sin, má dhéanann tusa adhradh i mo láthair, is leat é uile.»
8. Dúirt Íosa leis á fhreagairt: «Tá scríofa: 'Adharfaidh tú an Tiarna do Dhia, agus is dó amháin a bheidh tú ag seirbhís.'»
9. Ansin sheol sé go Iarúsailéim é, chuir sé ar bhinn an Teampaill é agus dúirt leis: «Más tú Mac Dé, caith tú féin as seo síos;
10. óir tá scríofa: 'Tabharfaidh sé ordú dá aingil mar gheall ort, chun go ngardálfaidís tú';
11. agus: 'Iompróidh siad ina lámha tú, le heagla go mbuailfeá do chos faoi chloch.'»
12. Dúirt Íosa leis á fhreagairt: «Tá ráite: 'Ní bhainfidh tú triail as an Tiarna do Dhia.'»
13. Agus tar éis don diabhal é a phromhadh i ngach slí, d' fhág sé é nó go dtiocfadh an uain.
14. Agus d' fhill Íosa le neart an Spioraid ar an nGailíl, agus leath a cháil ar fud na tíre go léir.
15. Agus bhíodh sé ag teagasc ina sionagóga, agus moladh ó chách air.
16. Tháinig sé go Nazará, mar ar oileadh é, agus chuaigh isteach mar ba ghnáthbhéas dó sa tsionagóg lá na sabóide, agus d' éirigh ina sheasamh chun an léitheoireacht a dhéanamh.
17. Síneadh chuige leabhar Íseáia fáidh, agus ar oscailt an leabhair dó, fuair sé an t-ionad ina raibh scríofa:
18. «Tá Spiorad an Tiarna orm, mar gur choisric le hola mé. Chuir sé uaidh mé ag tabhairt an dea-scéil do na boicht, ag fógairt a scaoilte do bhránna agus aiseag a radhairc do dhaill; ag scaoileadh lucht géarbhroide saor;
19. ag fógairt bhliain ghrásta an Tiarna.»
20. D' fhill sé an leabhar ina chéile, thug ar ais don seirbhíseach é, agus shuigh. Agus bhí súile a raibh sa tsionagóg dlúite air.
21. Agus thosaigh sé ag rá leo: «Inniu atá an scríbhinn seo comhlíonta i gclos bhur gcluas.»
22. Agus thug cách fianaise air, b' ionadh leo na briathra grástúla a bhí ag teacht as a bhéal, agus deiridís: «Nach é mac Iósaef é seo?»
23. Agus dúirt sé leo: «Gan amhras, tagróidh sibh liom an seanfhocal: 'A lia, leighis tú féin. Na nithe a chualamar déanta i gCafarnáum, déan anseo iad freisin i do dhúiche féin.'»
24. Ach dúirt sé: «Deirim libh go fírinneach, fáidh ar bith ní ghlactar ina dhúiche féin.
25. Ach go deimhin deirim libh, bhí mórán baintreach in Iosrael i laethanta Éilias, nuair a bhí an spéir dúnta ar feadh trí mblian agus sé mhí, ionas go raibh gorta mór sa tír go léir,
26. agus ní chun aon duine acu a cuireadh Éilias ach chun mná baintrí i Saireipte i dtír na Síodóine.
27. Agus bhí mórán lobhar in Iosrael le linn Eilíseá fáidh, ach aon duine acu sin níor glanadh ach Námán an Suíreach.»
28. Agus a raibh sa tsionagóg, nuair a chuala siad an méid sin, líon siad d' fheirg,
29. agus d' éirigh siad agus thiomáin amach as an gcathair é agus sheol é go dtí mala an chnoic ar a raibh a gcathair tógtha chun é a chaitheamh le faill.
30. Ach ghabh sé trína lár agus d' imigh leis.