A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Feabhra 10

Eaxodus 31:1-18
1. Labhair an Tiarna le Maois agus dúirt:
2. Féach! Roghnaigh mé ó ainm Bazalael mac Úirí mac Húr de threibh Iúdá,
3. agus líon mé é le spiorad Dé, le cumas agus le héirim, le heolas agus le gach sórt ceardaíochta
4. i gcomhair dearadh agus saothar in ór agus in airgead agus i gcré-umha,
5. i gcomhair seoda a ghearradh dá leaba, adhmad a shnoí, agus gach saghas saothar ceirde.
6. Agus seo anois mé ag tabhairt páirtí dó Ohoilíáb mac Aichíosámác de threibh Dhán; agus gach duine ina bhfuil éirim, chuir mé breis di ann, i dtreo go ndéanfaidís gach ar ordaigh mé duit:
7. Both na Teagmhála, áirc na Fianaise, cathaoir na trócaire os a cionn, agus troscán uile an taibearnacail,
8. an bord agus a ghréithe, an coinnleoir glan lena ghréithe uile, altóir na túise,
9. agus altóir na hofrála loiscthe lena gréithe go léir, agus an t-umar gona bhonn,
10. agus na héidí dea-mhaisithe na héidí naofa d' Árón an sagart agus na héidí dá mhic i gcomhair a seirbhísí sagairt,
11. agus an criosma agus an túis chumhra don áit naofa. Déanfaidh siad gach ar ordaigh mé duit.»
12. Labhair an Tiarna le Maois agus dúirt:
13. «Labhair le clann Iosrael agus abair: 'Coimeádaigí mo shabóidí óir is comhartha idir mise agus sibhse an tsabóid ó ghlúin go glúin i dtreo go mbeadh a fhios agaibh gur mise, an Tiarna, a naomhaíonn sibh.
14. Ní foláir daoibh an tsabóid a choimeád, dá réir sin; bíodh sí naofa agaibh. An té a bhriseann í, cuirfear chun báis é; aon duine a dhéanann saothar ar an tsabóid, déanfar é a ionnarbadh óna phobal.
15. Beidh obair á déanamh ar feadh sé lá, ach ní foláir an seachtú lá a choimeád ina lá saoire ar fad, sabóid choisricthe don Tiarna. An té a dhéanann obair ar an tsabóid, ní foláir é a chur chun báis.
16. Coimeádfaidh clann Iosrael an tsabóid, á cleachtadh ó ghlúin go glúin, mar chonradh síoraí.
17. Is comhartha í go brách, idir mé agus clann Iosrael, go ndearna an Tiarna neamh agus talamh i sé lá, ach ar an seachtú lá gur scoir sé agus gur lig a scíth.'»
18. Nuair a bhí deireadh ráite aige le Maois ar Shliabh Shíonái, thug sé do Mhaois dhá chlár na Fianaise, leaca cloiche ar ar scríobhadh le méar Dé.

Eaxodus 32:1-35
1. Nuair a chonaic an pobal go raibh moill mhór ar Mhaois ag teacht anuas on sliabh, chruinníodar timpeall ar Árón agus dúradar leis: «Corraigh, déan dia dúinn le gabháil romhainn; Maois seo againn, an fear a thug sinn amach as tír na hÉigipte, ní eol dúinn cad a d' imigh air.»
2. D' fhreagair Árón: «Bainigí,» ar sé leo, «na fáinní óir de chluasa bhur mban, agus bhur mac, agus bhur n-iníonacha, agus tugaigí chugam iad.»
3. Agus bhaineadar go léir a bhfáinní óir dá gcluasa agus thugadar go hÁrón iad.
4. Ghlac seisean an t-ór óna lámha, agus, le cabhair múnla, leáigh sé é agus theilg sé dealbh lao. «Seo é do dhia, a Iosrael,» ar siad de liú, «a thug thú amach as tír na hÉigipte!»
5. Nuair chonaic Árón an méid sin, thóg sé altóir os a chomhair, agus rinne sé forógra: «Lá féile don Tiarna an lá amárach!»
6. D' éiríodar go moch arna mhárach dá bhrí sin agus d' ofráladar íobairtí loiscthe agus thugadar leo íobairtí síochána; ansin shuigh an pobal uile chun bia agus dí, agus d' éiríodar chun scléipe.
7. Ansin dúirt an Tiarna le Maois: «Síos leat! óir an pobal sin agat a thug tú amach as tír na hÉigipte, thruaillíodar iad féin.
8. Is luath atá siad imithe i leataobh ón mbealach a d' ordaigh mé dóibh; rinneadar lao de mhiotal leáite dóibh féin agus d' adhradar é agus rinneadar íobairt dó, agus liúdar: 'Seo é do dhia, a Iosrael, a thug thú amach as tír na hÉigipte.'»
9. «Is léir dom,» arsa an Tiarna le Maois, «a cheanndáine mar phobal an pobal seo!
10. Lig dom anois más ea agus lasfaidh m' fhearg go dian ina gcoinne á ndísciú; tusa ámh, déanfaidh mé náisiún mór díot.»
11. Ach chrom Maois ar ghuí chun an Tiarna a Dhia: «A Thiarna,» ar sé, «cén fáth go lasfadh do fhearg go dian i gcoinne do phobail féin, an pobal a thug tú amach as tír na hÉigipte le mórchumhacht agus le láimh thréan?
12. Cén fáth é a thabhairt le rá do na hÉigiptigh: 'I bhfeall a rug sé amach iad, d' fhonn iad a mharú sna sléibhte agus iad a scrios de chlar na cruinne'? Scaoil uait d' fhearg chuthaigh, agus scoir den drochíde seo a thabhairt ar do phobal.
13. Cuimhnigh ar Abrahám, ar Íosác agus ar Iosrael, do shearbhóntaí, dár mhionnaigh tú dar thú féin agus dár gheall tú: 'Déanfaidh mé bhur síol chomh líonmhar le réaltaí neimhe, agus an tír seo go léir a gheall mé, tabharfaidh mé do bhur sliocht é agus beidh sé ina oidhreacht acu go síoraí.'»
14. Bhog an Tiarna dá bhrí sin, agus níor thug sé ar a phobal an drochíde a bhagair sé.
15. D' fhill Maois agus tháinig anuas ón sliabh agus dhá leac na Fianaise ina lámha, leaca ar a raibh scríbhinn ón dá thaobh, scríbhinn ar a n-aghaidh agus scríbhinn ar a gcúl.
16. Obair Dé na leaca agus scríobh Dé an scríbhinn orthu agus í greanta ar na leaca.
17. Chuala Iósua geoin an phobail agus iad ag gáraíl. «Tá gleo catha sa champa,» ar sé le Maois.
18. D' fhreagair Maois é agus dúirt: «Ní gáir chaithréime an gháir seo, Ná olagón cloíte an gháir seo; Glór cantaireachta is ea a chluinim.»
19. Nuair a dhruid sé leis an gcampa agus go bhfaca sé an lao agus an rince, las fearg Mhaois, agus chaith sé na leaca uaidh as a lámha agus bhris iad ag bun an tsléibhe.
20. Rug sé greim ar an lao a bhí déanta acu agus loisc é, agus mheil é ina phúdar agus leath ar an uisce é agus chuir d' iallach ar chlann Iosrael é a ól.
21. Dúirt Maois le hÁrón: «Cad a rinne an pobal seo leat a rá is go dtug tú peaca chomh mór sin sa mhullach orthu?»
22. D' fhreagair Árón: «Ná bíodh d' fhearg, a thiarna, ar dearglasadh. Is eol duit a chlaonta chun an oilc atá an pobal seo.
23. Dúradar liom: 'Déan dia dúinn le gabháil romhainn amach; Maois seo againn, an fear a thug sinn amach as tír na hÉigipte, ní eol dúinn cad a d' imigh air.'
24. Dúirt mé leo dá bhrí sin: 'An té a bhfuil ór aige, baineadh sé anuas de féin é,' agus thugadar chugam é. Chaith mé san fhoirnéis é agus tháinig an lao seo amach.»
25. Nuair a chonaic Maois go raibh an pobal imithe chomh mór sin ó smacht óir lig Árón dóibh titim in íoladhradh agus a naimhde ina dtimpeall
26. sheas sé ag geata an champa agus dúirt: «Cé tá ar thaobh an Tiarna? Tagadh sé chugamsa!» agus chruinnigh clann Léiví go léir chuige.
27. Agus dúirt sé leo: «Seo mar a deir an Tiarna, Dia Iosrael: 'Gabhadh gach fear díbh a chlaíomh lena ais, agus téadh sé sall agus anall ó gheata go geata ar fud an champa; agus maraíodh fear a dheartháir, fear eile a chomrádaí, fear eile a chomharsa.'»
28. Rinne clann Léiví de réir mar a dúirt Maois leo, agus thit timpeall trí mhíle fear den phobal an lá úd.
29. Agus dúirt Maois: «Inniu rinneabhair sibh féin a oirniú do sheirbhís an Tiarna, fear ag díol as lena mhac, fear eile lena dheartháir; dáileann sé beannacht oraibh inniu dá bhrí sin.»
30. Lá ar na mhárach dúirt Maois leis an bpobal: «Rinne sibh peaca trom; ach rachaidh mise suas anois chun an Tiarna: b' fhéidir go n-éireodh liom leorghníomh a dhéanamh in bhur bpeaca.»
31. Agus d' fhill Maois ar an Tiarna. «Mo bhrón,» ar sé, «rinne an pobal seo peaca trom trí dhia óir a dhéanamh.
32. Ach anois dá mba áil leat an peaca seo dá gcuid a mhaitheamh! Ach mura ndéanann tú, ansin, impím ort, scrios mise as an leabhar atá scríofa agat.»
33. Ach d' fhreagair an Tiarna Maois: «An té a pheacaigh i m' aghaidh is ea a scriosfaidh mé as mo leabhar.
34. Imigh anois, agus treoraigh an pobal chun na háite a dúirt mé leat; féach! rachaidh m' aingeal romhat amach; ach ar lá an fhiosraithe agam, déanfaidh mé a bpeaca a dhíolt orthu.»
35. Agus sheol an Tiarna plá ar an bpobal de bharr an lao, a rinne Árón, a dhéanamh.

Salm 21:1-7
1. 1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví. 2 Gairdíonn an rí as do chumhacht, a Thiarna, cá hionadh lúcháir air de chionn do chúnaimh! Salm 20
2. 3 Thug tú mian a chroí go deimhin dó, is níor eitigh tú air achainíocha a bhéil.
3. 4 Tháinig tú ina airicis le beannachtaí búidhe, agus chuir tú coróin de ghlanór ar a cheann.
4. 5 D' iarr sé an bheatha ort agus bhronn tú fadsaol air a mhairfidh go brách ó aois go haois.
5. 6 Is mór é a ghradam de bharr do chúnaimh. Bronnann tú maorgacht agus maise rómhór air.
6. 7 Rinne tú ábhar beannachta go brách de; cuireann do láithreacht ríméad is lúcháir air.
7. 8 Tá dóchas an rí go daingean sa Tiarna: toisc bhuanghrá an Té is Airde ní dhéanfar a bhogadh.

Seanfhocal 7:24-27
24. Éist liom anois, [a mhic], agus tabhair aird ar bhriathra mo bhéil:
25. Ná lig do do chroí dul amú ina bealaí, agus ná bí ag faoileáil ar a cosáin.
26. Óir is iomaí fear a leag sí ar lár, agus thug sí íde ar na gaiscígh go léir.
27. Sé a teach an bealach go Seól agus an tslí síos go cúirteanna an bháis.

Matha 25:31-46
31. «Nuair a thiocfaidh Mac an Duine ina ghlóir agus na haingil uile in éineacht leis, rachaidh sé ina shuí an uair sin i ríchathaoir a ghlóire.
32. Beidh na náisiúin uile cruinnithe os a chomhair, agus déanfaidh sé na daoine a scaradh ó chéile, mar a scarann an t-aoire na caoirigh ó na gabhair.
33. Cuirfidh sé na caoirigh ar a láimh dheis agus na gabhair ar a láimh chlé.
34. Ansin déarfaidh an rí le lucht na láimhe deise: 'Tagaigí, a lucht bheannaithe m' Athar, glacaigí mar oidhreacht an ríocht a ullmhaíodh daoibh ó thúsú an domhain.
35. Óir bhí ocras orm agus thug sibh rud le hithe dom, bhí tart orm agus thug sibh rud le hól dom, bhí mé i mo strainséir agus thug sibh aíocht dom,
36. bhí mé nocht agus chuir sibh éadach orm, bhí mé tinn agus tháinig sibh do m' fheiceáil, bhí mé i bpríosún agus thug sibh cuairt orm.'
37. Freagróidh na fíréin é ansin: 'A Thiarna, cén uair a chonaiceamar thú agus ocras ort go dtabharfaimis bia duit, nó tart ort go dtabharfaimis deoch duit?
38. Cén uair a chonaiceamar i do strainséir thú go dtabharfaimis aíocht duit, nó nocht go gcuirfimis éadach ort?
39. Nó cén uair a chonaiceamar tinn thú, nó i bpríosún, go dtabharfaimis cuairt ort?'
40. Agus déarfaidh an rí á bhfreagairt: 'Deirim libh go fírinneach, sa mhéid go ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú de na bráithre seo agamsa, is domsa a rinne sibh é.'
41. Ansin déarfaidh sé le lucht na láimhe clé ar a seal: 'Imígí uaim, a dhream mhallaithe, isteach sa tine shíoraí a ullmhaíodh don diabhal agus dá chuid aingeal.
42. Óir bhí ocras orm agus níor thug sibh aon rud le hithe dom, bhí tart orm agus níor thug sibh aon rud le hól dom,
43. bhí mé i mo strainséir agus níor thug sibh aíocht dom, bhí mé nocht agus níor chuir sibh aon éadach orm, bhí mé tinn agus i bpríosún agus níor tháinig sibh do m' fheiceáil.'
44. Agus freagróidh siad sin é ansin: 'A Thiarna, cén uair a bhí tú le feiceáil againn agus ocras nó tart ort, nó i do strainséir, nó nocht nó tinn nó i bpríosún agus nach ndearnamar freastal ort?'
45. Ansin freagróidh sé iad: 'Deirim libh go fírinneach, sa mhéid nach ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú díobh seo, ní dhearna sibh domsa é ach oiread.'
46. Agus imeoidh siad leo, iad seo isteach i bpionós síoraí, ach na fíréin i mbeatha shíoraí.»