A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Feabhra 1

Eaxodus 13:1-22
1. Labhair an Tiarna le Maois:
2. «Coisric dom,» ar sé, «gach céadghin; cibé a chéadosclóidh broinn i measc chlann Iosrael, idir fhear is bheithíoch, is liomsa é.»
3. Dúirt Maois leis an bpobal: «Cuimhnígí ar an lá seo a tháinig sibh amach ón Éigipt ó theach na daoirse; óir is le neart a láimhe a rug an Tiarna sibh amach as; ná hitear aon arán gabháilte.
4. Inniu, ar an lá seo i mí Áibíb, tá sibh ag cur chun bóthair.
5. Dá bhrí sin, nuair a thabharfaidh an Tiarna isteach tú i dtír na gCanánach, agus na Hiteach, agus na nAmórach, agus na Hiveach, agus na Iabúsach, an tír a mhionnaigh sé a thabharfadh sé do d' aithreacha, tír ina bhfuil bainne agus mil ina slaoda, bíodh an tseirbhís seo agat an mhí seo.
6. Ar feadh na seacht lá íosfaidh tú arán gan ghabháile, agus ar an seachtú lá beidh féile agat don Tiarna.
7. I gcaitheamh na seacht lá sin, itear arán gan ghabháile; ná bíodh aon arán gabháilte le feiceáil agat ná radharc ar aon ghabháile ar fud do chríoch go léir.
8. Agus tabhair fios fátha an scéil do do mhac an lá sin: 'Is de bharr a ndearna an Tiarna dom nuair a tháinig mé amach as an Éigipt é seo!'
9. Beidh sé mar a bheadh marc ar do láimh, nó mar chuimhneachán ar chlár d' éadain i dtreo go mbeidh dlí an Tiarna ar do bheola de shíor; óir is le láimh láidir a thug an Tiarna thú as an Éigipt amach.
10. Comhlíon an reacht seo gach bliain dá bhrí sin ag an am atá beartaithe dó.
11. «Nuair a thabharfaidh an Tiarna thú go dtír na gCanánach, rud a mhionnaigh sé duit féin agus do d' aithreacha a dhéanfadh sé, agus an tír a thabhairt duit,
12. déan gach céadghin a osclóidh broinn a choisreacan don Tiarna; mar an gcéanna le gach céadghin ó ainmhí, is leis an Tiarna na fireannaigh orthu.
13. Gach céadghin asail, déan é a fhuascailt ar uan, nó mura ndéanann tú, bris a mhuineál. Gach céadghin mic ar do chlann mhac, déan é a fhuascailt.
14. Nuair a chuirfidh do mhac ceist chugat san am atá romhat: 'Cén chiall atá leis seo?' déarfaidh tú leis: 'Thug an Tiarna amach sinn ón Éigipt, ó theach na daoirse;
15. óir nuair a dhiultaigh Forann le barr ceanndáine ligean dúinn imeacht, mharaigh an Tiarna gach céadghin i gcríocha na hÉigipte, idir chéadghin an duine agus chéadghin an ainmhí. Uime sin íobraím don Tiarna gach fireannach a chéadosclaíonn broinn; ach gach céadghin mhic liom, fuasclaím é.'
16. Beidh an tseirbhís mar mharc ar do láimh agat, nó mar lann ar d' éadan; óir thug an Tiarna as an Éigipt amach sinn le láimh láidir.»
17. «Nuair a lig Forann do chlann Iosrael imeacht, níor sheol Dia iad ar an mbóthar trí thír na bhFilistíneach, cé gur chóngar é, «le heagla,» a dúirt Dia, «go dteipfeadh an misneach ar an bpobal nuair a d' fheicfidís cogadh rompu, agus go bhfillfidís ar an Éigipt.»
18. Ach threoraigh Dia an timpeall iad tríd an bhfásach go dtí Muir na nGiolcach. Ghabh clann Iosrael as an Éigipt amach faoi chóiriú catha.
19. Thug Maois cnámha Iósaef leis mar gur chuir seisean clann Iosrael faoi bhrí na mionn á rá: «Déanfaidh Dia sibh a fhiosrú, déanfaidh sin; agus ansin ní foláir daoibh mo chnámha a bhreith ón áit seo.»
20. Ghluaiseadar ar aghaidh ó Shucót agus shuíodar a gcampa in Éatám ar imeall an fhásaigh.
21. Ghabh an Tiarna rompu mar cholún néil sa lá ag tabhairt eolas na slí dóibh, agus mar cholún tine san oíche ag tabhairt solais dóibh, i dtreo nár chás dóibh taisteal de lá nó d' oíche.
22. Níor theip an colún néil sa lá ná an colún tine san oíche, ach lean ar aghaidh os comhair an phobail.

Eaxodus 14:1-31
1. Agus labhair an Tiarna le Maois:
2. «Abair,» ar sé, «le clann Iosrael filleadh agus campáil os comhair Phí Haichíorót idir Migdeol agus an fharraige, os coinne Bhálzafón. Suígí bhur gcampa sall ón áit sin cois na farraige.
3. Óir déarfaidh Forann leis féin: 'Féach mar atá clann úd Iosrael ar seachran san fhásach; d' iaigh an fásach orthu.'
4. Ansin cruafaidh mé croí Fhorainn agus rachaidh sé sa tóir orthu agus bainfidh mé glóir amach de bharr Fhorainn agus a shlua; beidh a fhios ag na hÉigiptigh gur mise an Tiarna.» Rinneadar amhlaidh.
5. Nuair a insíodh do rí na hÉigipte go raibh an pobal bailithe leo, tháinig malairt aigne air féin agus ar a shearbhóntaí i dtaobh an phobail. «Cad é seo atá déanta againn,» ar siad, «á rá is gur scaoileamar le hIosrael óna seirbhís dúinn?»
6. Ghabh Forann a charbad dá bhrí sin agus thionóil sé a shlua.
7. Thóg sé sé chéad de thogha na gcarbad agus carbaid eile na hÉigipte go léir agus foireann thofa le gach ceann.
8. Chruaigh an Tiarna croí Fhorainn rí na hÉigipte agus chuaigh sé sa tóir ar chlann Iosrael agus iad ag cur díobh faoi thréanchosaint.
9. Chuaigh na hÉigiptigh sa tóir orthu le heachra agus le carbaid Fhorainn lena mharcshlua agus lena arm go léir; agus thángadar orthu agus a gcampa suite acu cois na farraige ag Pí Haichíorót os coinne Bhálzafón.
10. Agus Forann ag druidim leo d' fhéach clann Iosrael ina dtimpeall, agus b' shiúd na hÉigiptigh sa tóir orthu! Tháinig scéin orthu, agus ghlaoigh clann Iosrael ar an Tiarna;
11. agus dúradar le Maois: «B' ea ann nach raibh aon uaigheanna san Éigipt a rá is gur chaith tú sinn a sheoladh amach chun bás a fháil san fhásach? Cén mhaith dúinn thú dár mbreith amach as an Éigipt?
12. Nár phléamar é seo leat san Éigipt? ' Lig dúinn,' a dúramar, ' seirbhís a dhéanamh do na hÉigiptigh; b' fhearr dúinn bheith ag déanamh seirbhíse do na hÉigiptigh ná bás a fháil san fhásach!'»
13. D' fhreagair Maois an pobal: «Bíodh misneach agaibh!» ar sé; «seasaigí an fód! agus feicfidh sibh conas a fhuasclóidh an Tiarna sibh inniu. Mar na hÉigiptigh a fheiceann sibh inniu, ní fheicfidh sibh go brách arís.
14. Troidfidh an Tiarna ar bhur son; ní gá daoibh ach fanacht socair.»
15. Dúirt an Tiarna le Maois: «Cén fáth go bhfuil tú ag glaoch orm? Abair le clann Iosrael dul ar aghaidh.
16. Ardaigh do shlat agus sín do lámh os cionn na farraige agus deighil ó chéile í i dtreo go siúlfaidh clann Iosrael ar thalamh tirim tríd an bhfarraige.
17. Agus cruafaidh mé croíthe na nÉigipteach i dtreo go rachaidh siad isteach ina ndiaidh. Gheobhaidh mé glóir de bharr Fhorainn agus a airm go léir agus a charbad agus a mharcshlua.
18. Beidh a fhios ag na hÉigiptigh gur mise an Tiarna nuair a bheidh glóir buaite agam de bharr Fhorainn agus a charbad agus a mharcshlua.»
19. Ansin aingeal an Tiarna a bhí ar bhéala shlua Iosrael san aistear, d' fhág sé an áit sin agus tháinig ar a gcúla; agus an colún néil a bhí rompu amach tháinig sé laistiar díobh agus d' fhan ann,
20. agus é ag teacht idir slua na hÉigipte agus slua Iosrael. Leis an néal agus an dorchadas chaitheadar an oíche gan teacht i ngiorracht dá chéile ar feadh na hoíche.
21. Shín Maois a lámh os cionn na farraige agus thiomáin an Tiarna an fharraige ar ais le gaoth láidir anoir a shéid ar feadh na hoíche, agus rinneadh talamh tirim den fharraige. Dheighil na huiscí óna chéile,
22. agus chuaigh clann Iosrael isteach i lár na farraige ar thalamh tirim agus na huiscí ina mballaí ar dheis agus ar chlé acu.
23. Chuaigh na hÉigiptigh sa tóir orthu agus isteach leo i lár na farraige ina ndiaidh, le capaill agus carbaid agus marcshlua Fhorainn go léir.
24. Le ham faire na maidine, d' fhéach an Tiarna anuas ar shluaite na hÉigipteach ón gcolún tine agus néil agus rinne sé cíor thuathail de shluaite na nÉigipteach.
25. Chuir sé rothaí na gcarbad i ngreim i dtreo gur dheacair dóibh dul chun cinn. Liúigh na hÉigiptigh: «Teithimís ó láthair na nIosraelach mar go bhfuil an Tiarna ag troid ar a son in aghaidh na nÉigipteach.»
26. Ansin dúirt an Tiarna le Maois: «Sín do lámh amach os cionn na farraige i dtreo go bhfillfidh na huiscí ar ais anuas ar na hÉigiptigh ar a gcarbaid agus ar a marcshlua.»
27. Shín Maois a lámh amach os cionn na farraige dá bhrí sin agus le breacadh an lae d' fhill an fharraige ar a cúrsa gnáth. Chuaigh na hÉigiptigh ceann ar aghaidh isteach inti ina raon teite agus chloígh an Tiarna na hÉigiptigh i mbroinn na bóchna.
28. Ag filleadh di threascair an tuile carbaid agus marcshlua agus sluaite uile Fhorainn a lean na hIosraelaigh isteach san fharraige; níor tháinig fear inste scéil slán.
29. Ach shiúil clann Iosrael ar thalamh tirim tríd an bhfarraige agus na huiscí ina mballaí ar dheis agus ar chlé acu.
30. D' fhuascail an Tiarna clann Iosrael an lá sin ó na hÉigiptigh agus chonaic Iosrael na hÉigiptigh sínte marbh ar an gcladach.
31. Chonaic Iosrael an t-éacht groí a rinne an Tiarna ar na hÉigiptigh agus thugadar ómós don Tiarna; chreideadar sa Tiarna agus i Maois a shearbhónta.

Salm 18:13-19
13. 14 Bhí an Tiarna ag déanamh toirní sna spéartha, agus thug an Té is Airde a ghlór uaidh.
14. 15 Scaoil sé a shaigheada agus scaip iad, agus chaith a chaora tine gur threascair iad.
15. 16 Bhí foinsí na farraige le feiceáil agus nochtadh fothaí na cruinne de thoradh do bhagartha, a Thiarna, de thoradh sí gaoithe do chuid feirge.
16. 17 Shín sé anuas agus rug orm, agus tharraing as na tuilte móra mé.
17. 18 Shaor sé mé ón namhaid a bhí róláidir dom ó lucht m' fhuatha ba threise ná mé.
18. 19 D' ionsaíodar mé lá mo thubaiste, ach tharla an Tiarna ina thaca dom.
19. 20 Sheol sé amach in áit fhairsing mé, do mo tharrtháil as ucht a ghrá dom.

Seanfhocal 6:6-11
6. A leisceoir, téigh chun an tseangáin; déan machnamh ar a bhealaí, agus bíodh ciall agat.
7. Níl aon duine le hordú a thabhairt dó, saoiste ná máistir;
8. Ach cóiríonn sé a chuid bia sa samhradh, agus bailíonn a sholáthairtí san fhómhar.
9. An fada a fhanfaidh tú i do luí ansin, a leisceoir? cathain a éireoidh tú ón suan?
10. Bíodh beagán suain, beagán codlata agat; fill do lámha, ábhar, ar mhaithe le socracht,
11. Agus beidh an bhochtaine taobh leat mar fhánaí, agus an ghannchúis, dála an [déirceora].

Matha 21:1-22
1. Nuair a bhí siad ag teacht i ngar do Iarúsailéim agus iad tagtha go Béatfaigé i dtreo Chnoc na nOlóg, chuir Íosa beirt dheisceabal uaidh
2. ag rá leo: «Téigí isteach sa bhaile atá os bhur gcomhair, agus gheobhaidh sibh láir asail ceangailte agus searrach lena cois;
3. scaoiligí iad agus tugaigí chugam iad; agus má deir aon duine focal libh abraigí: 'Tá gá ag an Tiarna leo, ach cuirfidh sé ar ais gan mhoill iad.'»
4. Tharla an méid sin chun go gcomhlíonfaí a ndúradh tríd an bhfáidh:
5. «Abraigí le hiníon Shíón: Féach, tá do rí ag teacht chugat, agus é go ceansa, ag marcaíocht ar asal, ar shearrach beithígh iompair.»
6. D' imigh na deisceabail agus rinne siad de réir mar bhí beartaithe ag Íosa dóibh:
7. thug siad leo an láir asail agus an searrach. Chuir siad a mbrait anuas orthu ansin agus chuaigh Íosa ina shuí orthu.
8. Agus rinne na daoine, slua an-mhór díobh, a mbrait a leathadh ar an mbóthar, agus bhí cuid eile acu ag baint craobhacha na gcrann le leathadh ar an mbóthar;
9. agus na sluaite a bhí roimhe amach agus iad seo a bhí á leanúint, bhí na gártha acu á gcur suas: «Hósana do Mhac Dháiví! Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna! Hósana sna harda.»
10. Nuair a chuaigh sé isteach in Iarúsailéim, bhí an chathair go léir ar bís: «Cé hé seo?» deirtí.
11. Agus deireadh na sluaite: «Is é seo Íosa, an fáidh ó Nazarat sa Ghailíl.»
12. Chuaigh Íosa isteach sa Teampall agus thiomáin sé amach iad seo uile a bhí ag díol agus ag ceannach sa Teampall. Leag sé ar lár na cláir ar lucht airgead a mhalartú agus na suíocháin ar lucht na gcolmán a dhíol.
13. Agus dúirt sé leo: «Tá scríofa: 'Glaofar teach urnaithe ar mo theachsa'; ach tá sibhse ag déanamh uaimh robálaithe de.»
14. Tháinig daill chuige freisin agus bacaigh sa Teampall, agus leigheas sé iad.
15. Agus bhí uachtaráin na sagart agus na scríobhaithe míchéadfach nuair a chonaic siad na nithe iontacha a rinne sé, agus na leanaí agus «Hósana do Mhac Dháiví!» mar gháir acu sa Teampall.
16. Dúirt siad leis: «An gcluineann tú cad tá á rá acu seo?» «Cinnte!» arsa Íosa leo, «nár léigh sibh riamh é seo: 'As béal naíonán agus leanaí deoil bhain tú moladh amach duit féin'?»
17. D' éalaigh sé uathu, chuaigh amach as an gcathair go Béatáine agus thug sé an oíche ann.
18. Ag filleadh ar an gcathair a bhí sé go moch ar maidin agus bhí ocras air,
19. agus nuair a chonaic sé crann fígí le hais an bhóthair, bhuail sé ina threo ach ní bhfuair air ach duilleoga. Agus dúirt sé leis: «Nár fhása aon toradh ortsa as seo amach go brách!» Agus shearg an crann fígí ar an mball.
20. Chonaic na deisceabail é agus rinne siad ionadh de: «Cén chaoi,» ar siad, «ar shearg an crann fígí láithreach?»
21. Dúirt Íosa leo á bhfreagairt: «Deirim libh go fírinneach, má bhíonn creideamh agaibh agus gan bheith in amhras faoi, ní hé an beart seo amháin an chrann fígí a dhéanfaidh sibh, ach fós, má deir sibh leis an sliabh seo: 'Éirigh suas agus déan tú féin a chaitheamh san fharraige', déanfar sin.
22. Agus an uile ní a iarrfaidh sibh le barr creidimh sa ghuí, gheobhaidh sibh é.»