A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 28

Zacairia 7:1-14
1. Sa cheathrú bliain de réimeas Dháire rí, ar an gceathrú lá den naoú mí, is é sin le rá, de mhí Chisléu, labhraíodh briathar an Tiarna le Zacairia.
2. Is amhlaidh a chuir muintir Bhéit Éil feidhmeannach de chuid an rí darb ainm Searaizir uathu, i dteannta a chuid fear, chun fabhar a impí ar an Tiarna,
3. agus chun an cheist seo a chur ar shagairt Theampall Thiarna na Slua agus ar na fáithe: «An gcaithfidh mé caoineadh agus troscadh a dhéanamh go fóill sa chúigiú mí faoi mar atá á dhéanamh agam leis an oiread sin blianta anuas?»
4. Labhraíodh briathar Thiarna na Slua liom ansin mar a leanas:
5. «Abair é seo le muintir uile na tíre agus leis na sagairt: 'Nuair a dhéanadh sibh troscadh agus caoineadh sa chúigiú agus sa seachtú mí le seachtó bliain anuas, an ar mo shonsa a dhéanadh sibh é?
6. Agus nuair a d' itheadh agus a d' óladh sibh nach ar bhur son féin a dhéanadh sibh ithe agus ól?
7. Nárbh iad seo na briathra a d' fhógair an Tiarna trí bhéal na bhfáithe tosaigh, nuair a bhí daoine ina gcónaí faoi rath in Iarúsailéim, agus sna bailte atá ina timpeall agus sa Neigib agus sna hÍsleáin freisin?'»
8. Labhraíodh briathar an Tiarna ansin le Zacairia mar a leanas:
9. «Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Tugaigí fíorbhreithiúnas uaibh; taispeánadh gach duine agaibh buanghrá agus trua dá bhráthair.
10. Ná déanaigí foréigean ar an mbaintreach ná ar an dílleachta, ar an gcoimhthíoch ná ar an mbochtán; ná bíodh aon duine agaibh ag meabhrú oilc ina chroí in aghaidh a bhráthar.'»
11. Ach dhiúltaigh siad éisteacht liom agus d' iompaigh siad gualainn stailceach chugam agus thug siad cluas bhodhar dom ar eagla go gcloisfidís.
12. Rinne siad a gcroíthe chomh dáigh le diamant ar eagla go gcloisfidís an teagasc, agus an teachtaireacht a chuir Tiarna na Slua chucu lena spiorad trí bhéal na bhfáithe a bhí ann fadó. Dá dheasca sin chuir Tiarna na Slua smachtú dian orthu le neart feirge.
13. Seo mar a tharla sé, a deir Tiarna na Slua: «Nuair a ghlaoigh mise orthu, níor éist siad liom; mar an gcéanna, nuair a ghlaoigh siadsan ormsa, níor éist mise leo.
14. Ach scaip mé chun fáin iad i measc na náisiún uile nach raibh aithne acu orthu; agus tar éis dóibh imeacht bánaíodh an tír sa chaoi nach raibh duine ná deoraí ag gabháil anonn agus anall inti. Ar an gcuma sin rinne siad fásach folamh dá ndúiche álainn.»

Zacairia 8:1-23
1. Labhraíodh briathar Thiarna na Slua liom mar a leanas:
2. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Tá teasghrá éadmhar agam do Shíón, a mhúsclaíonn tocht díograise ionam di.»
3. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Fillfidh mé ar Shíón agus déanfaidh mé cónaí i lár Iarúsailéim. Glaofar an Chathair Dhílis ar Iarúsailéim, Sliabh Thiarna na Slua, an Sliabh Naofa.»
4. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Beidh seanfhir agus seanmhná ina suí arís i gcearnóga Iarúsailéim; beidh bata ag gach duine díobh ina láimh de dheasca a sheanaoise.
5. Agus beidh cearnóga na cathrach lán de bhuachaillí agus de chailíní agus iad ag súgradh iontu.»
6. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Más geall le míorúilt é seo le hiarmhar an phobail seo sna laethanta sin, an gá gurb ionadh liomsa é?» a deir Tiarna na Slua.
7. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Sábhálfaidh mé mo phobal ón domhan thoir agus ón domhan thiar.
8. Tabharfaidh mé ar ais iad chun cónaí a dhéanamh in Iarúsailéim. Beidh siad ina bpobal agamsa agus beidh mise i mo Dhia acusan go dílis agus go cóir.»
9. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Músclaígí bhur misneach, sibhse atá ag éisteacht sna laethanta seo leis na briathra seo ó bhéal na bhfáithe atá ag déanamh tairngreachta, ón lá ar leagadh bunsraith theach Thiarna na Slua, ionas go n-atógfaí an Teampall.
10. Óir, roimh na laethanta seo ní raibh luach saothair le fáil ag fear nó ag ainmhí, agus, mar gheall ar a chuid naimhde, ní raibh sábháilteacht ar bith ann do dhuine agus é ag dul i mbun a ghnó; mar bhí mé tar éis an uile dhuine a chur in aghaidh a chomharsan.
11. Ach anois ní chaithfidh mé le hiarmhar an phobail seo faoi mar a chaith mé leo tráth,» a deir Tiarna na Slua.
12. «Beidh rath agus bláth ar a síol; tabharfaidh an fhíniúin a caora agus an talamh a thorthaí; fearfaidh na spéartha a ndrúcht, agus cuirfidh mé iarmhar an phobail seo i seilbh na maitheasaí seo go léir.
13. Faoi mar ba mhallacht sibh tráth i measc na náisiún, a theaghlaigh Iúdá agus a theaghlaigh Iosrael, sin mar a shábhálfaidh mé sibh nó go mbeidh sibh in bhur n-ábhar beannachtaí dóibh; ná bíodh aon eagla oraibh mar sin ach músclaígí bhur misneach.»
14. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Faoi mar a bheartaigh mé dochar a dhéanamh daoibh nuair a chuir bhur n-aithreacha fearg orm,» a deir Tiarna na Slua, «agus nár tháinig aithreachas ar bith orm faoi,
15. sin mar atá sé beartaithe agam athuair rath a chur ar Iarúsailéim agus ar theaghlach Iúdá sna laethanta seo. Ná bíodh eagla oraibh.
16. Is iad seo na haitheanta atá le comhlíonadh agaibh: labhraíodh gach duine an fhírinne lena chomharsa; ag bhur ngeataí tugaigí fíorbhreithiúnais, a bhuanóidh an tsíocháin eadraibh;
17. ná beartaíodh aon duine agaibh olc ina chroí in aghaidh a chomharsan; agus ná bígí tugtha do mhionnaí bréige; óir, is fuath liom na nithe sin go léir,» a deir an Tiarna.
18. Labhraíodh briathar an Tiarna liom mar a leanas:
19. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Beidh troscadh an ceathrú agus an cúigiú agus an seachtú agus an deichiú mí ina n-ábhar áthais agus lúcháire agus ina bhféilte aoibhnis do theaghlach Iúdá. Dá bhrí sin, gráigí an fhírinne agus an tsíocháin.»
20. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Tiocfaidh ciníocha eile fós, áitritheoirí cathracha móra.
21. Agus rachaidh áitritheoirí cathrach amháin go ceann eile, á rá: 'Téimis láithreach chun impí a dhéanamh ar an Tiarna agus chun Tiarna na Slua a lorg. Táimse féin ag dul.'
22. Tiocfaidh mórán ciníocha agus náisiún tréan chun Tiarna na Slua a lorg in Iarúsailéim agus chun impí a dhéanamh ar an Tiarna.»
23. Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: «Sna laethanta sin béarfaidh deichniúr fear as gach náisiún a bhfuil a theanga féin aige, greim ar chiumhais róba gach Giúdaigh, á rá: ' Lig dúinn dul in éineacht leat. óir chualamar go bhfuil Dia in bhur dteannta.'»

Zacairia 9:1-17
1. Ionradh an Tiarna
2. Tá sé i Hamát freisin, áit atá ar a teorainn agus sa Tuír agus i Síodón, dá mhéad í a n-eagna.
3. Tá an Tuír tar éis daingean a thógáil di féin, agus airgead a charnadh mar dheannach, agus ór a chnuasach mar lathach na sráideanna.
4. Ach, féach! Gabhfaidh an Tiarna seilbh uirthi; brisfidh sé a cumhacht ar an bhfarraige agus loiscfear í le tine.
5. Feicfidh Aiscileon é sin agus tiocfaidh eagla uirthi; feicfidh Gazá é chomh maith agus beidh sí ag lúbarnaíl le scéin; beidh Eacrón ar crith freisin, mar cuirfear a dóchas ó chrích. Díothófar rí Ghazá agus ní dhéanfar cónaí in Aiscileon feasta.
6. Lonnóidh pór measctha in Aisdeod, agus buailfidh mé an t-uabhar as an bhFilistíneach.
7. Sracfaidh mé óna bhéal an fheoil a bhfuil an fhuil inti fós, agus sciobfaidh mé a ofrálacha gráinniúla ó idir a fhiacla. Lena chois sin déanfar iarmhar dár nDia de, agus beidh sé ina chlann in Iúdá; agus beidh Eacrón cosúil le Iabúsach.
8. Suífidh mé mo champa mórthimpeall mo thí, mar gharda in aghaidh a dtiocfaidh agus a n-imeoidh; ní ghluaisfidh aon tíoránach tríothu feasta, mar táimse tar éis bheith ag faire orthu anois le mo shúile cinn féin.
9. Déan gairdeas go spleodrach, a iníon Shíón; tóg gártha áthais, a iníon Iarúsailéim. Féach, tá do rí ag teacht chugat, é go caithréimeach slán, agus go ceansa, agus ag marcaíocht ar asal, ar bhromaichín, ar shearrach asail.
10. Scuabfaidh sé an carbad chun siúil as Eafráim agus an capall catha as Iarúsailéim; agus brisfear an bogha cogaidh. Labhróidh sé leis na náisiúin faoin tsíocháin, agus beidh sé i réim ó mhuir go muir agus ón Abhainn go himill na cruinne.
11. Ach maidir leatsa, ar son fhuil do chonartha liomsa, seolfaidh mé do chimí ar ais ón bpoll nach bhfuil aon uisce ann.
12. Filligí ar an daingean, a chimí an dóchais, an lá inniu féin dearbhaím go ndéanfaidh mé cúiteamh libh faoi dhó.
13. Óir, táim tar éis Iúdá a lúbadh dom féin mar bhogha, agus an bogha sin a ghléasadh le hEafráim mar shaighead. Beartóidh mé do chlann mhac, a Shíón, mar airm in aghaidh chlann mhac Iáván, agus déanfaidh mé claíomh gaiscígh díot.
14. Nochtfaidh an Tiarna os a gcionn. Seinnfidh a shaighead amach mar splanc thintrí; séidfidh an Tiarna Dia an stoc, agus réabfaidh sé leis ar aghaidh ar stoirmeacha an deiscirt.
15. Cosnóidh Tiarna na Slua iad; dísceoidh siad [a naimhde] agus gabhfaidh siad de chosa sna clocha tabhaill. Ólfaidh siad agus tógfaidh siad racán, faoi mar a bheadh siad ar meisce le fíon; beidh siad chomh lán le babhla íobartha chomh smeartha le cúinní altóra.
16. An lá sin, sábhálfaidh an Tiarna, a nDia, iad, a phobal féin, mar thréad caorach. Óir beidh siad ag drithliú ar a thalamh amhail seoda corónach.
17. Nach maith an bhail a bheidh orthu go deimhin! Nach álainn a bheidh siad! Cuirfidh arbhar bláth ar na hógánaigh agus cuirfidh fíon nua maise ar na maighdeana.

Salm 148:7-14
7. Molaigí an Tiarna ón talamh, a mhíolta mhóra agus a dhuibheagána go léir!
8. A thine is a chloichshneachta, a shneachta is a cheobhrána, a anfaí gaoithe a chomhlíonann a bhriathar,
9. a shléibhte agus a chnoca uile, a chranna toraidh agus a chéadrasa!
10. A ainmhithe allta agus clóis, a phéisteanna agus a éanlaith an aeir!
11. A ríthe agus a náisiúna na cruinne, a fhlatha an domhain is a bhreithiúna!
12. A ógánacha agus a chailíní, a sheanóirí agus a leanaí le chéile,
13. molaigí ainm an Tiarna! óir is é amháin is airde, agus sáraíonn a ainm neamh agus talamh in éineacht.
14. D' ardaigh sé neart a phobail; bíonn a naoimh uile á mholadh; molann clann Iosrael é, an pobal atá ina fhogas. Alleluia!

Seanfhocal 30:29-31
29. Tá trí nithe ann le céim mhaorga, agus ceithre cinn go deimhin le hiompar stáidiúil:
30. An leon, an gaiscíoch ar na hainmhithe, nach dtugann cúl le haon ní;
31. An coileach ag starrfach i measc na gcearc, an pocán, taoiseach an tréada, agus an rí [ag aitheasc] a phobail.

Apacailipsis 18:1-24
1. Ina dhiaidh seo i bhfís chonaic mé aingeal eile ag teacht anuas ó na flaithis, agus údarás mór aige, agus lonraigh an domhan lena ghlóir.
2. Ghlaoigh sé in ard a ghutha á rá: «Tá sí ar lár, ar lár, an Bhablóin Mhór! Rinne nead lonnaithe deamhan di, agus daingean gach spioraid mhíghlain, agus tearmann gach éin bhréin, [agus lóiste gach ainmhí neamhghlain] uafair;
3. óir d' ól na ciníocha go léir fíon corraitheach a striapachais. Rinne ríthe an domhain striapachas léi Agus d' éirigh ceannaitheoirí an domhain saibhir le teann a teaspaigh.»
4. Ansin chuala guth eile ó na flaithis á rá: «Amach libh aisti, a phobal liom, i dtreo nach mbeadh sibh páirteach ina cionta, agus nach mbeadh cuid dá plánna le hiompar agaibh.
5. Óir shroich a cionta na flaithis agus thug Dia a héagóra chun cuimhne.
6. Díolaigí an comhar léi; cúitígí a hoibreacha faoi dhó léi. An cupán a mheasc sí [do dhaoine eile], meascaigí dise é le dúbailt tomhais.
7. De réir mar a bhí éirí in airde uirthi agus teaspach, tugaigí di peannaid agus doilíos. Óir is é a deir sí ina croí: 'Is banríon mé i mo chathaoir; ní baintreach mé ná ní baol dom doilíos a fheiceáil.'
8. Uime sin in aon lá amháin tiocfaidh a plánna bás agus doilíos agus gorta, agus loscfar í le tine. Óir is tréan é an Tiarna Dia, an té a dhaor í.»
9. Agus ríthe an domhain, an dream a rinne striapachas léi agus teaspach, déanfaidh siad caoineadh agus lógóireacht fúithi nuair a fheicfidh siad deatach a tóiteáin;
10. agus iad ina seasamh i bhfad amach uaithi le heagla a peannaide, déarfaidh siad: «Is mairg duit, is mairg a chathair mhór, a Bhablóin, a chathair thréan, óir in aon uair amháin tháinig an bhreith ort.»
11. Beidh ceannaitheoirí an domhain á caí agus á caoineadh mar nach gceannaíonn aon duine aon lasta leo feasta
12. lasta óir ná airgid, ná cloch lómhar, ná péarlaí, lasta línéadaigh mhín ná éadaigh chorcra, ná síoda, ná scarlóide, ná aon adhmad cumhra, ná aon ghréithe eabhair ná adhmaid mhórluaigh, ná práis, ná iarainn, ná marmair;
13. ná aon chainéal, ná spíosraí, ná musc, ná miorr, ná túis; ná fíon, ná ola, ná plúr mín, na cruithneacht, ná stoc, ná caoirigh, ná capaill, ná carbaid, ná daoráin anamacha daoine is é sin.
14. «Tá fómhar mór mhiangas d' anama éalaithe uait. Tá imeacht gan teacht déanta ag do shólaistí agus ag do ghalántacht go léir.»
15. Ceannaitheoirí na nithe seo, an lucht a rinne saibhreas tríthi, beidh siad ina seasamh i bhfad amach uaithi le heagla a peannaide agus iad ag caoi agus ag olagón,
16. á rá: «Is mairg di, is mairg don chathair mhór, í siúd a bhí gléasta i línéadach mín, i gcorcra is i scarlóid, agus órmhaisithe le hór agus le cloch lómhar agus le péarlaí.
17. Óir in aon uair amháin scriosadh an saibhreas sin uile.» Agus gach captaen farraige, agus cách a sheolann ar muir, agus mairnéalaigh, agus an dream a shaothraíonn a mbeatha ar farraige, sheas siad i bhfad amach
18. agus chaoin siad go hard nuair a chonaic siad deatach a tóiteáin á rá: «An raibh leithéid eile na cathrach móire ann?»
19. Agus chaith siad luaithreach ar a gceann agus ghoil siad go hard ag caoineadh is ag olagón: «Is mairg di, is mairg don chathair mhór, mar ar chruinnigh lucht na loingeas go léir ar muir saibhreas de bharr a rachmais; in aon uair amháin scriosadh í.
20. A fhlaitheasa, a naomha, agus a aspala agus a fháithe, bíodh lúcháir oraibh dá barr. Óir thug Dia a bhreith uirthi, breith ar bhur son.»
21. Ansin thóg aingeal tréan carraig mar lia mór bró agus chaith sé isteach san fharraige í á rá: «Mar sin is ea a theilgfear an Bhablóin, an chathair mhór, chun láir d' aon iarracht, gan fáil uirthi feasta.
22. Agus ní chloisfear a thuilleadh ionat ceol na gcruitirí, ná na gcantairí, ná na bpíobairí ná na dtrumpadóirí. Ní bheidh ceardaí aon cheirde, le fáil ionat a thuilleadh; ná ní bheidh glór an mhuilinn le clos ionat feasta.
23. Ná ní shoilseoidh solas lóchrainn ionat a thuilleadh; ná ní bheidh guth fir ná mná céile le cloisteáil ionat feasta. Óir ba iad do mhangairí flatha an domhain; agus mealladh na ciníocha go léir le d' asarlaíocht.
24. Fuarthas inti fuil na bhfáithe agus na naomh go léir agus a bhfuil úd uile a básaíodh ar talamh.»