A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 27

Zacairia 4:1-13
1. D' fhill an t-aingeal a bhí ag caint liom agus dhúisigh sé mé mar a dhúisítear duine as a chodladh.
2. «Cad é a fheiceann tú?» ar seisean liom. «Is é rud a fheicim,» arsa mise, «ná crann solais agus é déanta go hiomlán d' ór agus babhla ar a bharr. Tá seacht lampa air agus seacht ngob ar gach ceann díobh.
3. In aice leis tá dhá chrann ológ, ceann amháin ar an taobh deas de agus ceann eile ar an taobh clé.»
4. Labhair mé ansin leis an aingeal a bhí ag caint liom, á cheistiú: «Cad iad seo, a dhuine uasail?»
5. Mar fhreagra air sin dúirt an t-aingeal a bhí ag caint liom: «Nach bhfuil a fhios agat cad iad seo?» «Níl ná a fhios, a dhuine uasail,» arsa mise leis.
6. 6a Dúirt sé liom ansin, do mo fhreagairt: 6b Seo é briathar an Tiarna i dtaobh Zarubáibil: «Ní le treise arm ná le teann fornirt a dhéanfar é ach le cuidiú mo spioraid féin, a deir Tiarna na Slua. ABN: 6a, 10b, 11, 12, 13, 14, 6b, 7, 8, 9, 10.
7. Céard é thusa, a shliabh mhóir? Déanfar má díot roimh Zarubáibil. Nuair a bhéarfaidh sé an chloch chinn amach, gáirfear os ard: «Nach álainn í! Nach álainn í.'»
8. Labhraíodh briathar an Tiarna liom mar a leanas:
9. «Is iad lámha Zarubáibil a leag bunsraith an Teampaill seo, agus is iad a lámhasan freisin a thabharfaidh chun dea-chríche é. Agus beidh a fhios agat gurb é Tiarna na Slua a chuir chugaibh mé.
10. 10 Óir, duine ar bith a chaith drochmheas ar an lá seo na mioneachtraí cuirfear áthas air agus feicfidh sé an chloch thofa i lámha Zarubáibil.» 10b «Is iad na seacht lampa seo súile an Tiarna a bhíonn ag breathnú uathu amach ar fud an domhain uile.»
11. Labhair mé leis arís, á rá: «Cad é an chiall atá leis an dá chrann ológ seo a bhfuil ceann díobh ar dheis an chrainn solais agus an ceann eile ar a chlé.»
12. Labhair mé leis aon uair amháin eile agus dúirt: «Cad iad an dá chraobh olóige seo a dhoirteann an ola tríd an dá phíopa óir?»
13. «Nach bhfuil a fhios agat cad iad seo?» ar seisean liom. «Níl ná a fhios, a dhuine uasail,» arsa mise.

Zacairia 5:1-11
1. D' ardaigh mé mo shúile arís agus cad a chonaic mé ach scrolla ag eitilt.
2. «Cad é a fheiceann tú?» ar seisean liom. «Feicim scrolla ar eitilt,» arsa mise, «tá sé fiche banlámh ar fad agus deich mbanlámh ar leithead.»
3. Dúirt sé liom ansin: «Is é seo an mhallacht atá ag gabháil amach thar aghaidh na tíre. Óir, de réir taobh amháin de, díbreofar gach duine a dhéanann goid; agus de réir an taoibh eile de, díbreofar as an áit seo gach duine a thugann mionn éithigh dar m' ainmse.
4. Scaoilfidh mé an mhallacht seo uaim amach, a deir Tiarna na Slua, agus rachaidh sí isteach i dteach an ghadaí agus i dteach an duine a thugann mionn éithigh dar m' ainmse. Fanfaidh sí i lár a thí agus scriosfaidh sí é idir adhmad agus chlocha.»
5. Thaispeáin an t-aingeal a bhí ag caint liom é féin dom ansin agus dúirt: «Ardaigh do shúile agus féach ar an rud seo atá ag nochtadh chugainn amach.»
6. «Cad é seo?» arsa mise. «Bairille is ea an rud seo atá ag nochtadh chugainn,» ar seisean. Ansin dúirt sé: «Is é seo [an t-olc] atá siad a dhéanamh ar fud na tíre uile.»
7. Ardaíodh an clúdach luaidhe den bhairille ansin agus bhí bean ina suí istigh ann.
8. «Is í seo an Urchóid,» ar seisean agus sháigh sé síos sa bhairille í agus theann sé an clúdach luaidhe ar a bhéal.
9. D' ardaigh mé mo shúile ansin agus cad a chonaic mé ach beirt bhan ag nochtadh chugainn agus an ghaoth ag séideadh faoina sciatháin óir, is amhlaidh a bhí sciatháin acu cosúil le sciatháin na coirre báine. Thóg siad an bairille suas idir an talamh agus an spéir.
10. «Cá bhfuil an bairille á thabhairt acu?» arsa mise leis an aingeal a bhí ag caint liom.
11. «Go dtí tír na Sionáire,» ar seisean liom, «chun teampall a thógáil dó ann. Nuair a bheidh sé ullamh dó, cuirfear síos ar a bhonn féin é.»

Zacairia 6:1-15
1. D' ardaigh mé mo shúile arís agus cad a chonaic mé ach ceithre charbad ag nochtadh chugainn amach idir dhá shliabh. Sléibhte cré-umhaí ba ea na sléibhte seo.
2. Bhí capaill rua faoin gcéad charbad, agus capaill dhubha faoin dara ceann,
3. agus capaill bhána faoin tríú ceann, agus capaill bhallacha láidre faoin gceathrú ceann.
4. Cheistigh mé an t-aingeal a bhí ag caint liom, á rá: «Cad iad seo, a dhuine uasail?»
5. Dúirt an t-aingeal liom ansin, do mo fhreagairt: «Tá siad seo ag gabháil amach faoi cheithre hairde na cruinne tar éis dóibh a bheith ag freastal ar Thiarna an domhain uile.
6. Tá carbad na gcapall dubh ag dul go dtí an tuaisceart agus carbad na gcapall bán ag dul go dtí an t-iarthar agus carbad na gcapall ballach ag dul go dtí an deisceart.»
7. Tháinig siad amach go beo bríomhar agus flosc orthu chun dul anonn agus anall ar fud an domhain mhóir. «As go brách libh as seo anonn agus anall ar fud an domhain,» arsa an t-aingeal agus d' imigh siad leo ar chuairt na cruinne.
8. Ghlaoigh sé ormsa ansin agus labhair sé liom mar a leanas: «Féach,» ar seisean, «na cinn atá ag dul i dtreo an tuaiscirt tabharfaidh siad ar spiorad [an Tiarna] tuirling ar an tuaisceart.
9. Labhraíodh briathar an Tiarna liom mar a leanas:
10. «Glac ofrálacha ó na hiarchimí Haldae agus Tóibiá agus Iadáia agus imigh leat an lá céanna go dtí teach Ióisíá, mac Zafainiá is amhlaidh a bhí na daoine seo tar éis teacht ón mBablóin.
11. Tóg airgead agus ór agus déan coróin agus cuir ar cheann an ardsagairt Iósua, mac Iózádác, í
12. agus abair é seo leis: Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: Seo fear darb ainm ' An Beangán'; eascróidh sé mar a bhfuil sé agus tógfaidh sé Teampall an Tiarna.
13. Is eisean go deimhin a atógfaidh Teampall an Tiarna, agus a chuirfidh air féin na suaitheantais ríoga, agus a shuífidh mar rialtóir ina ríchathaoir. Beidh sagart ar a dheis agus beidh comharaíocht chairdiúil eatarthu.
14. Cuirfear an choróin i dTeampall an Tiarna mar thoirbhirt chuimhneacháin ar Haldae agus ar Thóibiá agus ar Iadáia agus ar Ióisíá, mac Zafainiá.»
15. Tiocfaidh daoine atá i bhfad ar shiúl agus atógfaidh siad Teampall an Tiarna. Agus beidh a fhios agaibh gurbh é Tiarna na Slua a chuir chugaibh mé. Titfidh sé seo amach má éisteann sibh go haireach le guth an Tiarna bhur nDia.»

Salm 148:1-6
1. Alleluia. Molaigí an Tiarna ó na flaithis, molaigí é sna spéartha!
2. Molaigí é, a aingle Dé, Molaigí é, a shluaite go léir!
3. Molaigí é, a ghrian is a ghealach, molaigí é, a réaltaí lonracha!
4. Molaigí é, a fhlaitheasa is airde, agus a uiscí atá os cionn na bhflaitheas!
5. Molaidís ainm an Tiarna, le hordú uaidh a cruthaíodh iad.
6. Shocraigh sé go brách iad; thug sé dlí dóibh nach rachaidh ar ceal.

Seanfhocal 30:24-28
24. Tá ceithre nithe ar an talamh atá bídeach, ach is acu atá togha na gaoise:
25. Na seangáin, treibh gan neart iad, ach sa samhradh déanann siad deimhin dá soláthar:
26. Na coiníní carraige, treibh gan chosaint iad, ach cuireann siad fúthu sna carraigeacha.
27. Na lócaistí, níl rí orthu, ach máirseálann siad go léir faoi dhea-eagar.
28. An t-earc luachra, d' fhéadfá greim a fháil air i do láimh, ach gnáthaíonn sé páláis ríthe.

Apacailipsis 17:1-18
1. Ansin tháinig ceann de na seacht n-aingeal leis na seacht soitheach chugam, agus labhair sé liom á rá: «Gabh i leith! taispeánfaidh mé duit an breithiúnas ar an striapach mhór, í siúd atá ina suí ar na tuiltí lána.
2. Rinne ríthe an domhain striapachas léi-se, agus chuir fíon a striapachais áitritheoirí an domhain ar meisce.»
3. Rug sé leis isteach i bhfásach ansin mé faoi luí an Spioraid, agus chonaic mé an bhean ina suí ar bheithíoch craorag, agus eisean breac le hainmneacha diamhasla agus seacht gceann air agus deich n-adharc.
4. Bhí an bhean gafa i gcorcra agus i gcraorag, agus í órmhaisithe le hór agus le cloch lómhar agus le péarlaí. Bhí cupán óir ina deaslámh agus é lán d' uafáis agus de shalachair a striapachais.
5. Ar chlár a héadain bhí ainm scríofa (rúndiamhair é): «An Bhablóin Mhór, Máthair Striapacha agus Uafáis an Domhain.»
6. Agus chonaic mé an bhean agus í ar meisce le fuil na naomh agus le fuil finnéithe Íosa. Arna feiceáil dom ghabh ionadh thar na bearta mé.
7. Agus dúirt an t-aingeal liom: «Cad a bheir ionadh ort? Inseoidh mise duit rúndiamhair na mná agus an bheithígh atá á hiompar, é siúd ar a bhfuil seacht gceann agus deich n-adharc.
8. «An beithíoch a chonaic tú, bhí sé ann agus níl anois, agus tá sé le teacht aníos as an duibheagan agus tá sé ar bhóthar a léirscriosta. Agus iad siúd d' áitritheoirí an domhain, nach bhfuil a n-ainm scríofa i leabhar na beatha ó chruthú an domhain, beidh ionadh orthu nuair a fheicfidh siad an beithíoch a bhí ann agus nach bhfuil, ach atá le teacht.
9. Éilíonn sé seo ceann lán d' eagna. Na seacht gceann, seacht gcnoc iadsan ar a bhfuil a suíochán ag an mbean,
10. agus seachtar ríthe leis; tá cúigear díobhsan tite, tá duine díobh faoi réim, agus duine eile gan teacht fós; nuair a thiocfaidh sé, ní mór an mhoill a bheidh air.
11. Agus an beithíoch, a bhí ann, agus nach bhfuil, eisean an t-ochtú duine, cé go bhfuil sé ar an seachtar, agus tá sé ar bhóthar a léirscriosta.
12. Agus na deich n-adharc a chonaic tú, deichniúr ríthe iad nár ghabh ríocht fós, ach tá cumhacht le fáil acu ar feadh aon uaire amháin mar ríthe le cois an bheithígh.
13. Táid d' aon mhéin agus ag toirbhirt a nirt agus a gcumhachta don bheithíoch.
14. Fearfaidh siad sin cogadh ar an Uan, ach cloífidh an tUan iad mar is é sin tiarna na dtiarnaí agus rí na ríthe; agus a lucht leanúna, is iadsan an lucht a glaodh, na tofaigh, na dílsigh.»
15. Lean sé air ag caint liom: «Na huiscí a chonaic tú mar a bhfuil an striapach ina suí, pobail agus slóite iad, agus ciníocha agus teangacha.
16. Agus na deich n-adharc a chonaic tú, agus an beithíoch, tiocfaidh fuath acu don striapach, agus fágfaidh siad tréigthe lomnocht í; íosfaidh siad a cuid feola agus loiscfidh í féin le tine,
17. óir chuir Dia ina gcroí a mhian féin a dhéanamh, a bheith d' aon mhéin, agus a ríocht a thoirbhirt don bheithíoch nó go gcomhlíonfar briathra Dé.
18. Agus an bhean a chonaic tú, ise an chathair mhór, í siúd a bhfuil údarás aici ar ríthe an domhain.»