A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 20

Míocá 4:1-13
1. Síón, Lár na Ríochta Nua
2. Is iomaí pobal a rachaidh ann agus a déarfaidh: «Seo linn, téimis suas go sliabh an Tiarna, go teach Dhia Iacóib, chun go múine sé dúinn a shlite agus go siúlaimis a bhealaí. Óir ó Shíón rachaidh an dlí amach, agus ó Iarúsailéim briathar an Tiarna.»
3. Beidh smacht aige ar na ciníocha agus déanfaidh sé réiteach idir an iomad pobal atá i bhfad i gcéin, agus buailfidh siad a gclaimhte amach ina socanna céachta agus a sleánna ina gcorráin. Ní thógfaidh na ciníocha an claíomh in aghaidh a chéile a thuilleadh, ná ní chleachtfaidh siad cogadh níos mó.
4. Beidh an uile dhuine ina shuí faoina fhíniúin agus faoina chrann fígí agus ní chuirfidh aon fhear eagla orthu. Is é béal Tiarna na Slua a dúirt é.
5. Óir gluaiseann gach uile cheann de na ciníocha ar aghaidh in ainm a dhé féin ach siúlfaimidne in ainm an Tiarna, ár nDia, go brách is choíche.
6. An lá sin a deir an Tiarna, cruinneoidh mé na caoirigh bhacacha; baileoidh mé na cinn a ruaigeadh chun fáin agus na cinn ar thug mé drochíde dóibh.
7. Beidh na bacaigh sin ina bhfuílleach agam agus déanfaidh mé náisiún láidir den mhuintir atá tuirseach traochta. Beidh an Tiarna féin ina rí orthu ar Shliabh Shíón as seo amach agus go deo.
8. Agus tusa, a thúir an tréada, a chnocáin iníon Shíón, tiocfaidh chugat ar ais an tiarnas a bhí agat tráth agus ríúlacht iníon Iarúsailéim.
9. Cén fáth a nglaonn tú amach chomh hard sin anois? Nach bhfuil aon rí agat? An amhlaidh a cailleadh do chomhairleoir sa chaoi gur ghabh arraingeacha thú mar bhean ina leaba luí seoil?
10. Bí ag lúbarnaíl agus ag cneadach, a iníon Shíón, mar bhean ina leaba luí seoil. Óir beidh ort imeacht as an gcathair anois agus cur fút faoin tuath. Rachaidh tú go dtí an Bhablóin ach slánófar ann thú. Mar is ann a fhuasclóidh an Tiarna thú ó lámha do naimhde.
11. Tá a lán náisiún ag cruinniú le chéile i d' aghaidh anois. Deir siad: «Go dtruaillítear í ionas go bhfeicfidh ár súile féin bascadh Shíón.
12. Ach ní eol dóibh smaointe an Tiarna agus ní mó ná sin a thuigeann siad a rún; mar tá sé tar éis iad a bhailiú le chéile mar phunanna ar urlár buailte.
13. Éirigh, a iníon Shíón, agus déan an bualadh. Tabharfaidh mé adharca iarainn agus crúba cré-umha duit chun go mbascfaidh tú mórán ciníocha agus go gcoisricfidh tú a gcreach don Tiarna agus a saibhreas do Thiarna an domhain go léir.

Míocá 5:1-14
1. [Gearr thú féin anois, a iníon chogúil] táthar tar éis léigear a chur orainn agus breitheamh Iosrael a bhualadh sa leiceann le slat. 4:14
2. 1 Ach tusa, a Bheithil Eafrátá bíodh gur beag thú i measc chlanna Iúdá is asatsa a thiocfaidh chugam an té a bheidh ina cheann urra ar Iosrael, an té a dtéann a shinsearacht na cianta siar go dtí an t-am fadó.
3. 2 Sin é an fáth a dtréigfidh Dia iad go dtí go mbéarfar mac di siúd, a bhfuil tinneas clainne uirthi, ansin fillfidh iarmhar a bhráithre ar chlann Iosrael.
4. 3 Seasfaidh sé go daingean agus beathóidh sé a thréad trí chumhacht an Tiarna agus le mórgacht ainm an Tiarna, a Dhia. Mairfidh siad go slán sábháilte mar leathnóidh a chumhacht amach ansin go críocha na cruinne.
5. 4 Beidh sé féin ina údar síochána; nuair a thiocfaidh an Asaír isteach inár dtír, nuair a chuirfidh siad cos laistigh dár gcríocha, músclóimid seachtar aoire agus ochtar taoiseach ina gcoinne.
6. 5 Smachtóidh siad tír na hAsaíre le claíomh agus dúiche Niomrod le treise lainne. Fuasclóidh sé sinn ón Asaír má thagann siad isteach inár dtír, fiú má chuireann siad cos laistigh dár gcríocha.
7. Agus beidh fuílleach Iacóib i measc a lán náisiún mar a bheadh an drúcht a thagann ón Tiarna nó mar bhraonta báistí ar an bhféar glas. Ní chuirfidh siad a muinín as aon fhear; ní bheidh siad ag tnúth le cabhair ó mhuintir an tsaoil seo. 6
8. 7 Beidh fuílleach Iacóib i measc a lán náisiún (i measc a lán pobal), mar leon i measc ainmhithe na foraoise nó mar liopard i measc tréada caorach. Nuair a théann sé thart gabhann sé de chosa ina chreach agus stróiceann sé as a chéile í agus ní sciobfar uaidh í go deo.
9. 8 Ardóidh tú do lámha ín aghaidh d' eascairde agus díothófar do naimhde go léir.
10. An lá sin a deir an Tiarna dísceoidh mé na capaill atá agat agus scriosfaidh mé do chuid carbad. 9
11. 10 Scartálfaidh mé bailte do thíre agus leagfaidh mé do dhúnta uile.
12. 11 Bainfidh mé do chuid orthanna as do láimh agus ní bheidh aon draoi agat feasta.
13. 12 Millfidh mé na híola agus na liagáin atá agat agus ní dhéanfaidh tú sléachtadh níos mó do dhéantús do lámh féin.
14. 13 Stoithfidh mé do chuaillí naofa aníos as an talamh agus treascróidh mé do chuid íomhánna cloch.

Salm 145:1-9
1. Salm Aibítreach Salm 144
2. Molfaidh mé thú in aghaidh an lae; agus molfaidh mé d' ainm trí shaol na saol.
3. Is mór an Tiarna agus is inmholta thar cuimse é; ní féidir a mhórgacht a mhionransú.
4. Fógrófar d' oibreacha ó ghlúin go glúin agus foilseofar do chumhacht mar an gcéanna.
5. Déanfar trácht ar mhórghlóir do mhaorgachta; agus inseofar d' éachtaí iontacha.
6. Labhrófar faoi do bhearta uafásacha; beifear ag caint faoi do chumhacht is do chumas.
7. Cuimhneofar ar líonmhaireacht do mhaitheasa; agus déanfar d' fhíréantacht a chanadh go háthasach.
8. Is cineálta an Tiarna agus is trócaireach, mall chun feirge, agus lán de thrua.
9. Is grámhar an Tiarna le gach aon neach; tá trua aige do gach dúil dá ndearna sé.

Seanfhocal 30:11-14
11. Tá pór ann a chuireann mallacht ar a n-athair, agus nach gcuireann beannacht ar a máthair.
12. Agus pór atá glan, dar leo féin, ach nár níodh fós as a mbrocamas.
13. Tá pór na súl uaibhreach ann, le mór níos fiú i ngach tógáil súile.
14. Tá pór ann le claímhte mar fhiacla, agus sceana mar ghialla acu, Leis na boicht a alpadh agus a scrios de chlár na cruinne; agus lucht na gannchúise a shlogadh agus a scuabadh ó chomhluadar daoine.

Apacailipsis 10:1-11
1. Ansin chonaic mé aingeal tréan eile ag tuirlingt ó na flaithis, agus néal mar éide ina thimpeall, agus an bogha sine ar a cheann. Bhí a cheannaithe mar an ngrian agus a chosa mar cholúin tine,
2. agus bhí scrolla beag ar oscailt aige ina lámh. Chuir sé a chos dheas ar an bhfarraige agus a chos chlé ar an talamh,
3. agus ghlaoigh sé de ghlór ard mar leon ag búireadh. Agus nuair a ghlaoigh, labhair na seacht dtoirneach lena nglór ar leith féin.
4. Agus nuair a labhair na seacht dtoirneach, bhíos ar tí scríofa, agus chuala guth ó na flaithis á rá: «Cuir séala lena bhfuil ráite ag na seacht dtoirneach, agus ná scríobh é.»
5. Agus an t-aingeal a chonaic mé ina sheasamh ar an bhfarraige agus ar an talamh, d' ardaigh sé a lámh chun na bhflaitheas agus
6. mhionnaigh sé dar an té a mhaireann ar feadh na síoraíochta, an té a chruthaigh na flaithis agus a bhfuil iontu, agus an talamh agus a bhfuil air, agus an fharraige agus a bhfuil inti; mhionnaigh sé: «Ní bheidh moill ann feasta,
7. ach sna laethanta a ghlaofaidh an seachtú haingeal, nuair a bheidh sé ar tí a thrumpa a shéideadh, ansin beidh rúndiamhair Dé arna comhlíonadh faoi mar a d' fhógair sé dá sheirbhísigh, na fáithe.»
8. Ansin an guth a chuala ó na flaithis labhair sé liom arís, agus dúirt sé liom: «Ar aghaidh leat, tóg an scrolla atá ar oscailt i lámh an aingil atá ina sheasamh ar an bhfarraige agus ar an talamh.»
9. Chuaigh mé chun an aingil á rá leis an scrolla beag a thabhairt dom. Agus dúirt sé liom: «Tóg agus slog é, agus cuirfidh sé casadh searbh ar do ghoile, ach beidh sé milis mar mhil i do bhéal.»
10. Thóg mé an scrolla beag, más ea, ó lámh an aingil agus shlog mé é, agus bhí sé milis mar mhil i mo bhéal, agus nuair a bhí sé ite agam tháinig casadh searbh ar mo ghoile.
11. Ansin dúradh liom: «Ní foláir duit fáistine a dhéanamh arís i dtaobh pobal agus ciníocha (agus teangacha) agus a lán ríthe.»