A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 16

Amós 8:1-14
1. Seo an rud a thaispeáin an Tiarna Dia dom: cliabh de thorthaí aibí.
2. «A Amós, cad é a fheiceann tú?» a dúirt sé. «Cliabh de thorthaí aibí,» a dúirt mé. Ansin dúirt an Tiarna liom: Tá mo phobal Iosrael aibí chun treascairt, ní ligfidh mé a gcionta leo níos mó.
3. Beidh caointe á gcanadh sa teampall an lá sin, is é an Tiarna mo Dhia a labhraíonn beidh na corpáin gan áireamh ann agus i ngach áit cuirfear an tost i bhfeidhm.
4. Éistigí leis seo, sibhse a shatlaíonn ar na hainniseoirí chun bochtáin na tíre a dhíothú.
5. Sibhse a deir: Cathain a chuirfear deireadh leis an ré nua, ionas go ndíolfaimid arbhar, agus leis an tsabóid, ionas go gcuirfimid ár gcruithneacht ar an margadh, agus go ndéanfaimid an t-éafá beag agus an seicil mór trí chaimiléireacht a dhéanamh ar na scálaí,
6. go dtig linn an bochtán a cheannach le hairgead agus an t-ainniseoir le péire cuarán, agus go dtig linn fiú barraíl na cruithneachta a dhíol?
7. Mhionnaigh an Tiarna dar mórtas Iacóib. Go deimhin, ní dhearmadfaidh mé choíche aon rud dá bhfuil déanta acu.
8. Nach dá bhrí seo a chritheann an talamh agus a chaoineann gach duine dá gcónaíonn ann? Tá sí ag borradh ar nós na Níle agus ag éirí agus ag titim mar Abhainn na hÉigipte?
9. An lá sin, a deir an Tiarna mo Dhia, tabharfaidh mé ar an ngrian dul faoi um nóin, agus clúdóidh mé an tír le dorchadas i lár an lae ghil.
10. Déanfaidh mé údar bróin de bhur n-oilithreachtaí agus is caointe a bheidh in bhur gcainticí uile; cuirfidh mé sacéadach um an uile leasrach, agus bearrfaidh mé bhur gcinn go léir. Beidh sibh ag caoineadh amhail is dá mba aonmhac a bhí á chaoineadh; agus is é an chríoch a bheidh air, lá searbh.
11. Féach, tá na laethanta chugaibh, a deir an Tiarna Dia, nuair a chuirfidh mé gorta sa tír, nach gorta bia ná dí é, ach díth dúile in éisteacht bhriathra an Tiarna.
12. Tuisleofar ó fharraige go farraige; seachránfar ón tuaisceart soir, ar lorg bhriathar an Tiarna agus gan teacht air.
13. An lá sin titfidh idir chailín deas agus bhuachaill breá i laige le tart.
14. An dream a mhionnaíonn dar Aisioma na Samáire agus a deir: «Go maire do dhia, a Dhán!, go maire Cumhacht Bhéar Seaba!», titfidh siad seo uile agus ní éireoidh siad arís go brách.

Amós 9:1-15
1. Chonaic mé an Tiarna ina sheasamh os cionn na haltóra. Bhuail sé mullaigh na gcolún agus chrith na hursaineacha. Dúirt sé: «Scoiltfidh mé iad ar chinn na ndaoine go léir; maróidh mé a mbeidh fágtha leis an gclaíomh, ní éalóidh aon duine, ní thiocfaidh aon duine slán.
2. Má thochlann siad a mbealach go Seól tarraingeoidh mo lámhsa as iad; má dhreapann siad go harda neimhe cuirfidh mé d' iallach orthu teacht anuas.
3. Má théann siad i bhfolach ar bharr Chairmeil cuardóidh mé agus ropfaidh mé liom iad; má théann siad i bhfolach uaim i ngrinneall na farraige ordóidh mé don Nathair greim a bhaint astu ansiúd.
4. Fiú má chuireann a naimhde i ngéibheann iad ordóidh mé don chlaíomh iad a mharú ansin, agus ní le gnaoi ach le holc chucu a choimeádfaidh mé súil orthu.»
5. An Tiarna Dia na Slua, baineann sé leis an domhan agus leánn é, agus caoineann cách dá gcónaíonn ann; éiríonn borradh sa domhan go léir mar a tharlaíonn sa Níl agus síothlaíonn arís mar Abhainn na hÉigipte.
6. Ardaíonn sé a staighre suas chun na bhflaitheas, agus leagann a stua ar an talamh. Glaonn sé ar uiscí na farraige agus doirteann sé amach iad ar dhromchla na talún. Is é an Tiarna a ainm.
7. «Nach ionann domsa sibhse agus clann na nAetóipeach, a chlann Iosrael,» a deir an Tiarna. «Nach mise a thug Iosrael aníos ón Éigipt, nár thug mé chomh maith céanna na Filistínigh ó Chaftór agus na hAramaeigh ó Chír?
8. Féach, tá súile an Tiarna Dia ar an ríocht pheacúil agus scriosfaidh mé í de dhromchla na talún; ach ní mhillfidh mé teach Iacóib go hiomlán,» a deir an Tiarna.
9. «Óir, féach, ordóidh mé teach Iosrael a chraitheadh i measc na gciníocha go léir mar a chraithfeá arbhar le criathar; ach ní thitfidh an gráinne is lú ar an talamh.
10. Éagfaidh an uile pheacach de mo phobalsa leis an gclaíomh, iadsan a deir: 'Ní bhéarfaidh an t-olc orainne ná ní thiocfaidh sé fhad linn.'»
11. «An lá sin tógfaidh mé athuair both Dháiví, atá ar lár, druidfidh mé a bhearnaí, deiseoidh mé na fothraigh, atógfaidh mé é mar a bhí anallód,
12. ionas go mbeidh ar a gcumas iarmhar Eadóm agus na náisiúin uile arb é m' ainmse atá orthu a ghabháil,» a deir an Tiarna, an té a chuirfidh na nithe sin i gcríoch.
13. «Féach, tiocfaidh na laethanta,» a deir an Tiarna, «nuair a thiocfaidh an treabhdóir suas leis an mbuannaí, agus fear brúite na bhfíonchaor suas leis an síoladóir; silfidh na sléibhte fíon milis a rithfidh ina slaoda ón uile chnoc.
14. Cuirfidh mé bail ar mo phobal Iosrael athuair; tógfaidh siad na cathracha scriosta agus cónóidh siad iontu; cuirfidh siad fíniúna agus ólfaidh siad a bhfíon; saothróidh siad gairdíní agus íosfaidh siad dá dtorthaí.
15. Suífidh mé ina ndúiche féin iad, agus go deo arís ní sracfar iad ón tír atá tugtha agamsa dóibh,» a deir an Tiarna, bhur nDia.

Salm 143:1-6
1. Salm Dháiví. Éist le m' urnaí, a Thiarna; éist le m' achainí as ucht do dhílse, freagair mé as ucht d' fhíréantachta. Salm 142
2. Ná glaoigh ar do ghiolla chun breithiúnais; óir níl aon neach fíréanta i d' fhianaise.
3. Óir chuaigh an namhaid sa tóir orm; threascair sé m' anam go huir; thug sé orm fanacht sa dorchacht ar nós daoine atá marbh le fada.
4. Dá bhrí sin tháinig meath ar mo mheanma; agus chalcaigh mo chroí istigh ionam.
5. Is cuimhin liom na laethanta fadó; déanaim machnamh ar d' oibreacha go léir. Bím ag smaoineamh ar shaothar do lámh
6. agus sínim mo sciatháin amach chugat; mar thalamh spalptha bíonn m' anam ag tnúth leat.

Seanfhocal 30:1-4
1. Briathra Ágúr
2. Táimse, ní foláir, ródhúr le bheith daonna níl tuiscint duine agam.
3. Níor foghlaim mé eagna, ná ní bhfuair mé aithne ar an Aon Naofa.
4. Cé a chuaigh suas ar neamh agus a thuirling arís? Cé a cheap na gaoithe ina mháma? Cé a ghabh na huiscí ina bhrat? Cé a chuir bonn faoi chríocha na cruinne? Céard is ainm dó féin agus céard is ainm dá mhac? Ar ndóigh is eol duit!

Apacailipsis 6:1-17
1. Ansin san fhís dom, nuair a d' oscail an tUan an chéad cheann de na seacht séala, chuala mé ceann de na ceithre dúile beo á rá de ghlór mar thoirneach: «Tar.»
2. D' fhéach mé agus b' shiúd an t-each bán, agus bogha ag a mharcach; tugadh coróin dó agus chuaigh sé amach faoi bhua agus chun bua a bhreith.
3. Nuair a d' oscail sé an dara séala, chuala mé an dara dúil á rá: «Tar.»
4. Agus amach le heach eile, é seo craorag, agus ceadaíodh dá mharcach an tsíocháin a bhreith leis ón talamh, chun go maródh daoine a chéile; agus tugadh claíomh mór dó.
5. Nuair a d' oscail sé an tríú séala chuala mé an tríú dúil á rá: «Tar.» D' fhéach mé agus b' shiúd an t-each dubh, agus scálaí ina láimh ag a mharcach.
6. Agus chuala mé mar a bheadh guth i lár na gceithre dúile beo á rá: «Miosúr cruithneachta ar phingin, agus trí mhiosúr eorna ar phingin; agus ná mill an ola ná an fíon.»
7. Nuair a d' oscail sé an ceathrú séala, chuala guth an cheathrú dúil bheo á rá: «Tar.»
8. D' fhéach mé, agus b' shiúd an t-each báiteach bán agus «An Bás» a ba ainm don mharcach a bhí air, agus lean Ifreann é; agus tugadh dóibh cumhacht ar an gceathrú cuid den domhan chun maraithe leis an gclaíomh, le gorta, le plá agus le hainmhithe allta na talún.
9. Nuair a d' oscail sé an cúigiú séala, chonaic mé faoin altóir a n-anmacha uile úd a maraíodh ar son bhriathar Dé agus ar son na fianaise a thug siad.
10. Agus ghlaoigh siad de ghuth ard: «A Thiarna uasail, atá naofa fírinneach, cá fada go ndéana tú breithiúnas agus díoltas ar son ár gcuid fola ar áitritheoirí an domhain?»
11. Ansin tugadh éide gheal do gach duine díobh agus dúradh leo feitheamh go fóillín go gcomhlíonfaí líon a gcomhsheirbhíseach agus a mbráithre a bhí le cur chun báis, a ndála féin.
12. Nuair a d' oscail sé an séú séala, d' fhéach mé; agus tharla crith mór talún, agus dhubhaigh an ghrian mar éadach róin, agus dheargaigh an ghealach go léir mar fhuil,
13. agus thit réaltaí neimhe chun talún faoi mar a scaoileann an crann fígí a chaora geimhridh uaidh nuair a croitheann cóch gaoithe é.
14. Agus bhailigh an spéir léi mar scrolla ag filleadh ar a chéile agus cuireadh gach sliabh agus gach oileán as a n-ionad.
15. Ansin, ríthe an domhain, agus na maithe móra, agus na cinn feadhma, lucht an tsaibhris agus an nirt, agus gach daor agus saor, chuaigh siad i bhfolach i bpluaiseanna agus i measc carraigeacha na gcnoc,
16. agus iad á rá leis na cnoic agus leis na carraigeacha: «Titigí orainn agus folaigí sinn ar ghnúis an té atá ina shuí sa ríchathaoir agus ar fhearg an Uain;
17. óir tháinig lá mór a fheirge, agus cé a fhéadann é a sheasamh?»