A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 15

Amós 6:1-14
1. Is mairg don mhuintir atá sócúil i Síón, agus a mhothaíonn slán sábháilte ar shliabh na Samáire, móruaisle scoth cine na gciníocha ar a mbíonn triall theach Iosrael.
2. Téigí go Calna agus féachaigí, ar aghaidh libh uaidh sin go Hamát mór, agus ansin síos go Gat na bhFilistíneach libh; an fearr iadsan ná na ríochtaí seo? nó an mó a dtailte ná bhur gcuidse?
3. Sibhse a mheasann an drochlá a chur ar cairde, is ag luathú réim an uafáis chugaibh féin atá sibh!
4. [Is mairg] dá luíonn ar leapacha eabhair, a shíneann iad féin ar tholga; a chothaíonn iad féin ar uain an tréada, agus ar na gamhna as na stalla;
5. a chanann baothamhráin le fuaim na cruite, a chumann (ar nós Dháiví) nuaghléasanna ceoil;
6. a ólann fíon i gcoirn agus a ungann iad féin leis na holaí is tofa; ach gur cuma leo faoi thurnamh Iósaef.
7. Beidh siad, dá bhrí sin, ar an gcéad dream ar deoraíocht; agus an mhuintir sínte ar tholga beidh deireadh lena ragairne.
8. Mhionnaigh an Tiarna Dia dar a cheann féin, is é an Tiarna, Dia na Slua, a labhraíonn Is fuath liom díomas Iacóib, is beag orm a pháláis; tréigfidh mé an chathair agus a bhfuil inti.
9. Agus má fhanann deichniúr fear in aon teach gheobhaidh siad bás.
10. An fear gaoil a iompraíonn na cnámha amach as na tithe chun iad a dhó, déarfaidh sé leis an té atá sa chuid is sia isteach den teach: «An bhfuil aon duine i do chuideachta fós?» Freagróidh seisean: «Níl! bí i do thost! caithimid gan ainm an Tiarna a lua.»
11. Óir, féach, ordaíonn an Tiarna féin é; buaileann sé agus déantar smionagar den teach mór agus titeann an teach beag as a chéile.
12. An ritheann capaill ar charraigeacha? An dtreabhtar an fharraige le daimh? le go ndéanfadh sibh nimh den cheart agus mormónta de thoradh an ionracais.
13. Tá áthas oraibh faoi Ló Dabár; «Nach lenár neart féin a ghabhamar Carnáim?» a deir sibh.
14. Ach, féach, a theach Iosrael, a deir an Tiarna, Dia na Slua, gríosfaidh mé cine in bhur gcoinne, cine a chiapfaidh sibh isteach ó bhéal Hamát ó dheas go sileán an Arabá.

Amós 7:1-17
1. An Chéad Trí Fhís
2. Nuair a bhí féar na tíre go léir nach mór alptha acu, dúirt mise: «A Thiarna Dia, tabhair maithiúnas, impím ort. Cad é mar a mhairfidh Iacób agus é chomh beag sin?»
3. Agus tháinig aithreachas ar an Tiarna; «Ní thitfidh sé seo amach,» a dúirt an Tiarna.
4. Seo an rud a thaispeáin an Tiarna dom: An Tiarna Dia féin ag fogairt pionóis le tine. Bhí an duibheagán mór dóite aici, agus bhí sí ag creimeadh na talún roimpi.
5. Dúirt mise ansin: «Éirigh as, a Thiarna Dia, impím ort. Cad é mar a mhairfidh Iacób agus é chomh beag sin?»
6. Agus ghlac an Tiarna trua; «Ní thitfidh sé seo amach ach oiread,» a dúirt an Tiarna.
7. Seo an rud a thaispeáin an Tiarna dom: An Tiarna ina sheasamh cois balla agus dorú pluma ina láimh aige.
8. Dúirt an Tiarna liom: «A Amós, cad é a fheiceann tú?» «Dorú pluma,» arsa mise. Ansin dúirt an Tiarna liom: «Féach, tá mé chun mo phobal Iosrael a thomhas le dorú pluma; ní ligfidh mé a gcionta leo níos mó.
9. Creachfar áiteanna arda Íosác; bánófar sanctóirí Iosrael nuair a thabharfaidh mé ruathar ar theach Iarobám leis an gclaíomh.»
10. Chuir Amaiziá, sagart Bhéit Éil, scéal ansin chuig Iarobám, rí Iosrael, á rá: «Tá Amós ag beartú comhcheilge i d' aghaidh i lár theach Iosrael; ní féidir leis an tír a bhriathra uile a fhulaingt níos mó.
11. Óir is mar seo a deir sé: 'Tá sé i ndán do Iarobám bás a fháil leis an gclaíomh, agus do Iosrael dul ar deoraíocht i bhfad ó bhaile.'»
12. Dúirt Amaiziá le hAmós: «Imigh leat a fhísí, fill ar thír Iúdá; saothraigh do chuid aráin ansin, déan do chuid tairngreachta ansin.
13. Níl do thairngreacht uainn anseo i mBéit Éil mar is ann atá sanctóir an rí, teampall ríoga.»
14. Dúirt Amós le hAmaiziá á fhreagairt: «Ní fáidh mé ná mac fáidh, ach aoire agus coimeádaí seiceamar;
15. ach ba é an Tiarna a thóg mé ón mbuachailleacht agus ba é a dúirt liom: 'Téigh agus tairngir do mo phobal Iosrael.'»
16. Mar sin éist le briathar an Tiarna: Deir tusa: «Ná tairngir i n-aghaidh Iosrael, ná bí ag seanmóireacht in aghaidh theach Íosác.»
17. Maith go leor, seo mar a deir an Tiarna: «Rachaidh do bhean le striapachas sa chathair, titfidh do mhic agus do iníonacha leis an gclaíomh, roinnfear d' fhearann leis an dorú, gheobhaidh tú féin bás ar thalamh truaillithe, agus rachaidh Iosrael ar deoraíocht i bhfad i gcéin óna thír dhúchais.»

Salm 142:1-7
1. 1 Mascil Dháiví nuair a bhí sé san uaimh. Urnaí. 2 Glaoim os ard ar an Tiarna; achainím os ard ar an Tiarna. Salm 141
2. 3 Déanaim mo ghearán go dian ina fhianaise; agus nochtaim m' anacra ina láthair.
3. 4 Nuair a bhí mo spiorad á chloí istigh ionam, b' eol duit féin mo shlí. Sa tslí ina bhfuil mo shiúl cuireadh gaiste i bhfolach romham.
4. 5 Breathnaím ar mo dheis agus feicim nach bhfuil neach ann a dhéanfadh cúram díom. Níl bealach éalaithe agam; ní chuireann aon neach spéis i m' anam.
5. 6 Is ort a ghlaoim, a Thiarna; deirim: «Is tú mo dhídean; a bhfuil agam i dtír na mbeo.»
6. 7 Éist, dá bhrí sin, le mo ghlao; óir tá mé i gcorrach na haimiléise. Fuascail mé ó lucht mo ghéarleanúna, óir is treise iad siúd ná mé.
7. 8 Seol mé amach as an gcarcair seo chun go dtabharfaidh mé buíochas do d' ainm. Tionólfaidh na fíréin i mo thimpeall toisc go roinnfidh tú go flaithiúil fial liom.

Seanfhocal 29:27-27
27. Is fuath leis an bhfíréan an coirpeach; agus is fuath leis an urchóideach an té is díreach slí.

Apacailipsis 5:1-14
1. Agus chonaic mé go raibh, i ndeaslámh an té a bhí ina shuí sa ríchathaoir, scrolla ar a raibh scríbhneoireacht laistigh agus lasmuigh, agus é séalaithe le seacht séala;
2. agus chonaic mé aingeal tréan ag fógairt de ghlór ard: «Cé hé ar fiú é an scrolla a oscailt agus a shéalaí a bhriseadh?»
3. Ach níor fhéad aon duine ar neamh ná ar talamh ná faoin talamh an scrolla a oscailt, ná féachaint air.
4. Ghoil mé go fuíoch mar nach bhfuarthas aon duine arbh fhiú é an scrolla a oscailt ná féachaint air.
5. Ach dúirt duine de na seanóirí liom: «Ná bí ag gol. Féach! bhí an bua ag an leon de threibh Iúdá, fréamh Dháiví, i dtreo go n-osclóidh sé an scrolla agus a sheacht séala.»
6. Agus chonaic mé an tUan, mar a bheadh tar éis a bhásaithe, ina sheasamh i lár slí, idir an ríchathaoir agus na ceithre dúile beo, agus na seanóirí; bhí seacht n-adharc air agus seacht súil aige arbh iad seacht spiorad Dé a seoladh amach ar fud an domhain uile.
7. Agus tháinig sé agus thóg sé [an scrolla] as deaslámh an té a bhí ina shuí sa ríchathaoir.
8. Agus nuair a thóg sé an scrolla, shléacht na ceithre dúile beo agus an ceathrar seanóirí fichead go talamh os comhair an Uain, agus ag cách díobh bhí cruit agus cuach óir lán de thúis urnaithe na naomh is é sin.
9. Chan siad iomann nua á rá: «Is fiú thú an scrolla a ghlacadh, agus a shéalaí a bhriseadh, óir básaíodh thú agus d' fhuascail tú daoine do Dhia le d' fhuil, as gach treibh, agus teanga, agus pobal, agus cine,
10. agus rinne tú díobh ríocht agus sagairt dár nDia, agus rialóidh siad ar talamh.»
11. Ansin san fhís dom, chuala mé glór iliomad aingeal timpeall na ríchathaoireach agus na ndúl beo, agus na seanóirí, agus ba é a líon deich míle faoi dheich míle agus na mílte ar mhílte.
12. Agus is é a bhí á rá acu de ghlór ard: «Is fiú é an tUan arna bhású, é a fháil cumhachta, agus saibhris, agus eagna, agus nirt, agus onóra, agus glóire, agus molta.»
13. Ansin, an uile chréatúr sna flaithis, agus ar talamh, agus faoi thalamh, agus san fharraige, chuala mé iad go léir sna baill sin, á rá: «Go raibh moladh agus onóir agus glóir agus cumhacht don té atá ina shuí sa ríchathaoir agus don Uan ar feadh na síoraíochta.»
14. Agus dúirt na ceithre dúile: «Amen.» Agus shléacht na seanóirí agus rinne siad adhradh.