Instagram
English
A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Nollaig 12

Ióéil 1:1-20
1. Briathar an Tiarna a labhraíodh le Ióéil, mac Phatuéil.
2. Tuairisc na Plá
3. Insígí do bhur gclann é agus insíodh bhur gclann dá sliocht féin é agus insíodh a sliochtsan é do ghlúin eile fós.
4. Cibé rud a d' fhág an gearrthóir d' alp an lócaiste é agus cibé rud a d' fhág an lócaiste d' alp an preabaire é agus cibé rud a d' fhág an preabaire d' alp an scriostóir é.
5. Dúisígí, a mheisceoirí, agus goiligí! Déanaigí olagón faoi shú na bhfíniúna, a lucht olta an fhíona, mar nach bhfuil fliuchadh bhur mbéil de ann!
6. Óir, tá scaoth chumhachtach gan áireamh tar éis ionradh a dhéanamh ar mo thír. Fiacla leoin a bhfiacla agus is starrfhiacla banleoin atá acu.
7. Rinne siad léirscrios ar mo chuid fíniúna agus scéalp siad mo chrainn fígí; bhain siad an choirt go léir díobh agus leag iad; is bán iad a ngéaga anois.
8. Caoin thú féin mar a dhéanfadh maighdean a bheadh gléasta i sacéadach ar son céile a hóige.
9. Ní dhéantar ofráil arbhair ná íobairt dí níos mó i dteach an Tiarna. Caoinigí, a shagarta, a lucht friotháilte an Tiarna!
10. Tá na páirceanna bánaithe agus an talamh triomaithe; óir, scriosadh an t-arbhar agus tá an t-úrfhíon ag dul i ndísc agus tá meath ag teacht ar an ola nua.
11. Bíodh ceann faoi oraibhse, a fheirmeoirí! Déanaigí olagón, a shaothróirí fíniúna, faoin gcruithneacht agus faoin eorna mar tá fómhar na ngort millte.
12. Tá an fhíniúin slabhctha agus an crann fígí ag meath. Tá an phomagránait agus an phailm agus an crann úll agus crainn uile na tíre seargtha agus an sult súite as croíthe na ndaoine.
13. Cuirigí sacéadach oraibh, a shagarta, agus canaigí caoineadh! Déanaigí olagón, a lucht friotháilte na haltóra! Téanaigí, caithigí an oíche i sacéadach, a fhriothálaithe mo Dhé, mar tá an ofráil arbhair agus an íobairt dí díbeartha as teach bhur nDé.
14. Ordaígí troscadh! Fógraígí comóradh sollúnta! Bailígí le chéile, a sheanóirí, áitritheoirí uile na tíre, isteach i dteach an Tiarna, bhur nDia. Glaoigí air.
15. Faraor! Cad é mar lá! Óir, tá lá an Tiarna in achmaireacht agus is mar spréach ón spéir a theacht.
16. Nár imigh an bia ar ceal os comhair ár súl? Nár díbríodh an t-áthas agus an lúcháir as teach ár nDé?
17. Tá na síolta seargtha faoi na fóid agus na hiothlanna folamh agus na sciobóil scriosta mar gur mheath an t-arbhar.
18. Cad é mar a chneadann na beithígh! Tá na sealbháin bó ar mire mar níl féarach ar bith acu; agus fiú amháin na tréada caorach féin tá aithne na héigne faighte acusan chomh maith.
19. Is ortsa a ghlaoim, a Thiarna, mar tá tine tar éis tailte féaraigh na steipeanna a mhilleadh agus tá lasair tar éis crainn uile na tíre a dhó.
20. Fiú amháin beithígh an mhachaire féin tá siad ag tnúthán leat. Óir, tá na claiseanna uisce imithe i ndísc agus tá tine tar éis tailte féaraigh na steipeanna a mhilleadh.

Ióéil 2:1-32
1. Séidigí an stoc i Síón! Tógaigí gártha rabhaidh ar mo shliabh naofa! Creathnaíodh áitritheoirí uile na tíre! Óir, tá lá an Tiarna ag teacht, tá sé in achmaireacht.
2. Lá dorchadais agus doiléire! Lá scamall agus dúnéalta! Ar nós na camhaoire tá scaoth líonmhar láidir ag leathadh thar na sléibhte; ní raibh a leithéid ann riamh ná ní bheidh a leithéid ann arís go ceann na gcianta cairbreacha.
3. Rompu amach tá tine ag ídiú léi agus tá na lasracha ag loscadh ina ndiaidh. Sula dtagann siad bíonn an dúiche cosúil le gairdín Éidin ach is cuma nó fásach folamh í ina ndiaidh; ní théann aon ní slán uathu.
4. Cruth capall a gcruth agus réabann siad leo ar aghaidh ar nós eachra cogaidh.
5. Ag scinneadh thar mhullaí na sléibhte dóibh déanann siad torann mar thormáil carbad nó mar chnagarnach lasracha ag ídiú coinligh nó mar arm cumhachtach faoi chóiriú catha.
6. Tá na daoine ag cúbadh rompu le teann duainéise: iompaíonn a lí orthu uile.
7. Réabann siadsan leo ar aghaidh mar laochra láidre; amhail fir chogaidh dreapann siad an balla; téann gach ceann díobh ar aghaidh ina líne féin agus ní chlaonann siad óna raon.
8. Ní bhuaileann siad le chéile mar gluaiseann gach ceann díobh feadh a chasáin féin. Réabann siad leo ar aghaidh trí lár na ndiúracán i ranganna gan briseadh.
9. Ionsaíonn siad an chathair, ritheann siad ar an mballa, dreapann siad suas ar na tithe agus déanann siad a mbealach isteach trí na fuinneoga ar nós gadaithe.
10. Tá an talamh ar crith agus na spéartha suaite rompu; tá an ghrian agus an ghealach ag dorchú agus na réaltaí ag cailleadh a ngile.
11. Ardaíonn an Tiarna a ghlór ar thosach a shlua; is do-áirithe an t-arm atá aige agus is cumhachtach an té a chomhlíonann a orduithe. Óir lá mór is ea lá an Tiarna agus is scéiniúil é go deimhin. Cé atá in ann a fhulaingt?
12. «Ach anois féin,» a deir an Tiarna, «filligí ormsa le lándúthracht bhur gcroí agus sibh ar troscadh agus ag gol agus ag olagón;
13. agus réabaigí bhur gcroí in ionad bhur mball éadaigh.» Filligí chun an Tiarna, bhur nDia, mar tá sé truachroíoch agus trócaireach, mall chun feirge agus lán de bhuanghrá agus is aithreachas dó an t-olc.
14. Cá bhfios ná go dtiocfaidh aithreachas air arís agus go bhfágfaidh sé a bheannacht ina dhiaidh sa chaoi go mbeidh ofráil arbhair agus íobairt dí agaibh le haghaidh an Tiarna bhur nDia.
15. Séidigí an stoc i Síón! Ordaígí troscadh! Fógraígí comóradh sollúnta!
16. Cruinnigí an pobal, ordaígí tionól, bailígí na seanóirí, tugaigí na leanaí i gceann a chéile, fiú na naíonáin chíche féin. Imíodh an nuachéile as a sheomra agus an nuachar as a cailleach.
17. Idir an póirse agus an altóir goileadh na sagairt, lucht friotháilte an Tiarna, agus abraidís: «Coigil do phobal, a Thiarna; ná déan ceap magaidh de d' oidhreacht, í ina staicín aiféise i measc na náisiún. Cén fáth a mbeadh sé le rá ag na náisiúin: ' Cá bhfuil a nDia siúd?'»
18. Tháinig tocht díograise ar an Tiarna dá thír agus ghlac sé trua dá phobal.
19. D' fhreagair an Tiarna a phobal agus dúirt: «Féach, tá arbhar agus úrfhíon agus ola nua á gcur chugaibh agam agus beidh bhur ndóthain díobh agaibh agus ní dhéanfaidh mé ceap magaidh díbh arís go deo os comhair na náisiún.
20. Seolfaidh mé an tuaisceartach i bhfad uaibh; tiomáinfidh mé go dtí talamh loiscneach lom é, a thosach go dtí Muir an Oirthir agus a dheireadh go dtí Muir an Iarthair agus éireoidh bréantas agus drochbholadh uaidh mar tá éachtaí oilc déanta aige.
21. «A thalaimh, ná bíodh eagla ort feasta! Bíodh áthas ort agus gairdeas! Óir, tá éachtaí déanta ag an Tiarna.
22. Ná bíodh eagla oraibhse ach oiread, a bheithíocha an mhachaire! Mar tá tailte féaraigh na steipeanna glas arís agus na crainn trom faoi thorthaí agus an crann fígí agus an fhíniúin ag tabhairt a gcuid saibhris uathu.
23. «A chlann Shíón, bíodh áthas agus gairdeas oraibh ar son an Tiarna, bhur nDia. Óir, thug sé fearthainn an fhómhair daoibh mar is é is cóir; agus chuir sé flúirse báistí anuas oraibh, fearthainn an fhómhair agus fearthainn an earraigh, mar a dhéanadh sé fadó.
24. Tá na hurláir bhuailte lán d' arbhar agus na cantaoirí ag cur thur maoil le húrfhíon agus le hola nua.
25. Tabharfaidh mé daoibh a dhá oiread den mhéid a d' ith an lócaiste agus an preabaire agus an scriostóir agus an gearrthóir, m' arm mór a chuir mé in bhur n-aghaidh.
26. «Íosfaidh sibh bhur ndóthain agus beidh sibh sách. Molfaidh sibh ainm an Tiarna, bhur nDia, a chaith chomh fial sin libh (agus ní náireofar mo phobal arís go deo).
27. Beidh a fhios agaibh go bhfuilimse i lár Iosrael. Is mise an Tiarna, bhur nDia, agus níl aon Dia eile ann ach mé. Ní náireofar mo phobalsa arís go deo.
28. Doirtfear amach an Spiorad 3:1
29. 3:2 An uair sin doirtfidh mé mo spiorad fiú amháin ar bhur sclábhaithe, idir fhir agus mhná.
30. 3:3 Taispeánfaidh mé iontais sa spéir agus ar an talamh, fuil agus tine agus colúin deataigh.
31. 3:4 «Dorchóidh an ghrian agus beidh an ghealach chomh dearg le fuil nuair a thiocfaidh lá mór scéiniúil an Tiarna.
32. 3:5 Agus cibé duine a ghlaofaidh ar ainm an Tiarna slánófar é. Óir fágfar fuíoll éigin slán ar Shliabh Shíón, faoi mar a dúirt an Tiarna agus in Iarúsailéim beidh iarmhar áirithe ann a nglaofaidh an Tiarna orthu.

Ióéil 3:1-21
1. «Féach, sna laethanta sin agus ag an am sin a rathóidh mé Iúdá agus Iarúsailéim arís 4:1
2. 4:2 cruinneoidh mé na náisiúin uile le chéile agus seolfaidh mé síos iad go dtí Gleann Iahóiseáfát chun breith a thabhairt orthu ansin mar gheall ar mo phobal agus m' oidhreacht Iosrael; mar scaip siad i measc na náisiún iad agus roinn siad mo thír eatarthu féin.
3. 4:3 Chaith siad crainn ar mo phobal agus thug siad garsún ar láimh mar mhalairt ar striapach agus dhíol siad cailín ar fhíon agus d' ól siad é.
4. 4:4 Cad ab áil libh uaimse, a Thuír agus a Shíodón agus a dhúichí na bhFilistíneach? An amhlaidh is mian libh díoltas a imirt orm? Má imríonn sibh díoltas orm casfaidh mé bhur bhfeillbheart ar bhur gceann féin go tiubh te.
5. 4:5 Sibhse a thóg mo chuid airgid agus óir agus a d' iompair isteach in bhur dteampall féin mo chuid earraí sárluachmhara!
6. 4:6 Sibhse a dhíol clann mhac Iúdá agus Iarúsailéim leis na Iávánaigh agus a sheol i bhfad óna dtír dhúchais féin iad!
7. 4:7 Féach! Gríosfaidh mé iad chun teacht ón áit ina bhfuil siad díolta agaibh agus casfaidh mé bhur bhfeillbheart ar bhur gceann féin
8. 4:8 Díolfaidh mé bhur gclann mhac agus bhur n-iníonacha le muintir Iúdá agus díolfaidh siadsan iad leis na Sabaeigh, náisiún atá i bhfad ar shiúl uathu. Is é an Tiarna féin a dúirt é.
9. 4:9 Fógraígí é seo i measc na náisiún! Ullmhaígí don chogadh! Gríosaígí na laochra! Tagadh na saighdiúirí go léir i láthair agus gluaisidís leo!
10. 4:10 Déanaigí claimhte de bhur gcuid soc agus sleánna de bhur gcorráin bhainte. Abradh an lag: 'Is laoch mé.'
11. 4:11 Tagaigí go tapa, a náisiúna uile na comharsanachta! Bailígí le chéile ansin! (A Thiarna, cuirse do laochra féin chugainn anuas.)
12. 4:12 «Corraíodh na náisiúin iad féin agus tagadh siad go dtí Gleann Iahóiseáfát mar is ansin a shuífidh mé chun breith a thabhairt ar náisiúin uile na comharsanachta.
13. 4:13 Tá an fómhar aibí cuirigí an corrán ag obair air mar sin. Tagaigí, satlaígí tá an chantaoir lán agus na dabhcha ag cur thar maoil. Is mór í a mallaitheacht go deimhin.»
14. 4:14 Tá na sluaite tiubha bailithe le chéile i nGleann an Bhreithiúnais. Óir, tá lá an Tiarna in achmaireacht i nGleann an Bhreithiúnais.
15. Tá an ghrian agus an ghealach ag dorchú agus na réaltaí ag cailleadh a ngile. 4:15
16. 4:16 Tá an Tiarna ag búiríl ó Shíón agus cloistear a ghlór ó Iarúsailéim. Tá an spéir agus an talamh ar crith. Beidh an Tiarna ina dhídean dá phobal. beidh sé ina dhúnáras do chlann Iosrael.
17. 4:17 «Beidh a fhios agaibh gur mise an Tiarna, bhur nDia, a chónaíonn ar Shíón, mo shliabh naofa. Beidh Iarúsailéim ina háit naofa agus ní ghluaisfidh aon eachtrannach tríthi níos mó.»
18. An lá sin silfidh na sléibhte fíon nua; beidh leamhnacht ina slaoda ar na cnoic agus uisce ag rith i gclaiseanna uile Iúdá. Bhrúchtfaidh tobar amach as teach an Tiarna agus uisceoidh sé Gleann Sitím. 4:18
19. 4:19 Beidh an Éigipt ina díthreabh agus Eadóm ina fhásach lom de dheasca na hainíde a d' imir siad ar chlann Iúdá nuair a dhoirt siad a gcuid fola neamhchiontaí ina dtír.
20. 4:20 Beidh daoine ina gcónaí in Iúdá agus in Iarúsailéim ó ghlúin go glúin go deo.
21. 4:21 «Bainfidh mé éiric a gcuid fola amach agus ní ligfidh mé aon duine díobh slán. Is ar Shíón a bheidh a áitreabh ag an Tiarna.»

Salm 140:6-13
6. 7 Deirim leis an Tiarna: «Mo Dhia thú!» Éist, a Thiarna, le glór mo ghuí.
7. 8 A Thiarna Dia, is tú mo chabhair chumhachtach; cumhdaíonn tú mo cheann lá an chatha.
8. 9 Ná géill, a Thiarna, do mhianta na n-urchóideach; nár éirí lena mírúin mhailíseacha. Selah
9. 10 Tógann an drong atá thart timpeall orm a gceann; go dtreascraí mailís a mbruas féin iad.
10. 11 Go bhfeara sé sméaróidí dearga orthu anuas; go gcaithe sé isteach i bpoll talún iad, i dtreo is nach n-éirí siad arís.
11. 12 Ní bheidh an rath ar fhear na drochtheanga; tiocfaidh an tubaiste ar fhear an fhoréigin.
12. 13 Is eol dom go ndéanfaidh an Tiarna, ceart is cóir don duine bocht ' s don duine dealbh.
13. 14 Tabharfaidh na fíréin buíochas do d' ainm; agus mairfidh lucht an ionracais i do láthair.

Seanfhocal 29:24-24
24. Tá fuath ag comrádaí an ghadaí dá bheo féin; cluineann sé an mhallacht ach ní sceitheann.

Apacailipsis 2:1-29
1. «Scríobh go dtí aingeal na heaglaise in Eifeasas: 'Mar seo a deir an té a bhfuil greim aige ar na seacht n-eaglaisí ina dheasláimh, agus a shiúlann i measc na seacht gcoinnleoirí óir:
2. Is eol dom d' oibreacha, agus do shaothar, agus d' fhoighne, agus mar nach féidir duit lucht an oilc a fhulaingt, agus mar a phromhaigh tú an dream a thug aspail orthu féin agus nach amhlaidh dóibh, agus mar a fuair tú bréagach iad.
3. Is eol dom go bhfuil foighne agat, gur fhulaing tú ar son m' ainm gan traochadh.
4. Ach tá seo agam i d' aghaidh: gur thréig tú an grá a bhí agat a chéaduair.
5. Cuimhnigh, más ea, ar cad as ar thit tú, agus déan aithrí agus déan na hoibreacha a rinne tú ar dtús. Mura ndéana tú, tiocfaidh mé chugat agus tógfaidh mé do choinnleoir óna ionad, mura ndéana tú aithrí.
6. Ach tá seo i d' fhabhar, go bhfuil an ghráin agat ar oibreacha na Niocoláiteach faoi mar atá an ghráin agamsa leis.
7. An té a bhfuil cluas air, éisteadh sé lena bhfuil á rá ag an Spiorad leis na heaglaisí: An té a bheireann bua tabharfaidh mé bia dó ó chrann na beatha atá i bparthas Dé.'
8. «Scríobh go dtí aingeal na heaglaise i Smiorna: 'Mar seo a deir an té atá ar tosach agus ar deireadh, an té ba mharbh agus ar tháinig anam ann:
9. Is eol dom do dhuainéis agus do bhochtaine cé gur saibhir tú agus tromaíocht an dreama a thugann Giúdaigh orthu féin, ach nach amhlaidh dóibh ach gur sionagóg le Sátan iad.
10. Ná bíodh eagla ort roimh a bhfuil le fulaingt agat. Feach! tá an diabhal ar tí cuid agaibh a chaitheamh i bpríosún d' fhonn sibh a phromhadh, agus beidh duainéis oraibh ar feadh deich lá. Bí dílis go bás, agus tabharfaidh mé duit coróin na beatha.
11. An té a bhfuil cluas air, éisteadh sé lena bhfuil á rá ag an Spiorad leis na heaglaisí: An té a bheireann bua, ní baol dó dochar ón dara bás.'
12. «Scríobh go dtí aingeal na heaglaise i bPeargamas: 'Mar seo a deir an té a bhfuil an claíomh géar dhá fhaobhar aige:
13. Is eol dom cá bhfuil cónaí ort, mar a bhfuil ríchathaoir Shátain; agus coinníonn tú m' ainm agus níor thréig tú do chreideamh ionam fiú i laethanta Aintipeas, an finné dílis liom a cuireadh chun báis ar an mbaile agaibh, mar a bhfuil cónaí ar Shátan.
14. Tá beagán agam i d' aghaidh, áfach, mar tá daoine agat ansin atá ag cloí le teagasc Bhalám, an té a mhúin do Bhalac ceap tuisle a chur os comhair chlann Iosrael le go n-íosfaidís bia íobartha d' íola agus striapachas a dhéanamh.
15. Tá daoine agat chomh maith atá ag cloí le teagasc na Niocoláiteach sa tslí chéanna.
16. Déan aithrí dá bhrí sin. Mura ndéana tú, tiocfaidh mé chugat gan mhoill agus troidfidh mé leo le claíomh mo bhéil.
17. An té a bhfuil cluas air, éisteadh sé lena bhfuil á rá ag an Spiorad leis na heaglaisí: An té a bheireann bua tabharfaidh mé dó cuid den mhana folaigh; agus tabharfaidh mé dó cloch gheal agus ainm nua scríofa ar an gcloch, ainm nach fios d' aon duine ach don té a ghlacann é.'
18. «Scríobh go dtí aingeal na heaglaise i dTíaitíora: 'Mar seo a deir Mac Dé, an té a bhfuil súile aige mar bhladhm thine, agus a bhfuil a chosa mar phrás líofa:
19. Is eol dom d' oibreacha, agus do ghrá agus do chreideamh, agus do sheirbhís agus d' fhoighne, agus go sáraíonn d' oibreacha le déanaí ar d' oibreacha a chéaduair.
20. Ach tá sé seo agam i d' aghaidh, go scaoileann tú leis an mbean Ízeibil a thugann banfháidh uirthi féin, agus a mhúineann agus a mheallann mo sheirbhísigh chun adhaltranas a dhéanamh agus bia íobartha d' íola a ithe.
21. Thug mé cairde di chun aithrí a dhéanamh, ach ní háil léi aithrí a dhéanamh ina hadhaltranas.
22. Féach! caithfidh mé ar leaba péine í agus lucht déanta striapachais léi i nduainéis mhór mura ndéana siad aithrí ina hoibreacha;
23. agus imreoidh mé bás ar a clann, agus beidh fhios ag na heaglaisí uile gur mise a scrúdaíonn an aigne agus an croí, agus tabharfaidh mé do gach duine agaibh díol de réir bhur ngníomhartha.
24. An chuid agaibhse i dTíaitíora, áfach, atá fágtha, iadsan uile nár ghlac leis an teagasc seo agus nár chuir eolas ar dhiamhra Shátain mar a thugann siad orthu, ní chuirfidh mé, a deirim libh, aon ualach eile oraibh;
25. ach coinnígí greim daingean ar a bhfuil agaibh go dtaga mé.
26. Agus an té a bheireann bua agus a choimeádann m' oibreacha go dtí an deireadh, tabharfaidh mé údarás dó ar na ciníocha,
27. mar a fuair mise ó m' athair, agus déanfaidh sé iad a rialú le slat iarainn, faoi mar a bheadh soithí cré á mbascadh;
28. agus tabharfaidh mé dó réalta na maidne.
29. An té a bhfuil cluas air, éisteadh sé lena bhfuil á rá ag an Spiorad leis na heaglaisí.'