A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Samhain 4

Leabhar na n-Olagón 3:1-66
1. Mise an fear a d' fhulaing cruatan faoi shúiste a dhíbheirge.
2. Ní sa solas ach sa dorchadas a thiomáin agus a sheol sé mé.
3. I m' aghaidhse amháin a ardaíonn sé a lámha ar feadh an lae go léir.
4. Tá mo chorp agus mo chraiceann tnáite aige bhris sé mo chnámha go léir.
5. Thóg sé balla i m' aghaidh agus thimpeallaigh mé le domlas agus duainéis.
6. Thug sé orm cónaí sa dorchadas ar nós na marbh a d' éag fadó.
7. Thóg sé múr i mo thimpeall chun nach n-éalóinn agus chuir sé le meáchan mo shlabhra.
8. Fiú amháin nuair a scread mé air ag lorg cabhrach, thug sé an chluas bhodhar do m' achainí.
9. Dhún sé na bealaí orm le clocha soghearrtha; chuir sé cor i mo bhóithre go léir.
10. Mar bhéar i luíochán nó mar leon in eadarnaí bhí sé in oirchill orm.
11. Chuir sé amú mé agus rinne sé ciorrú orm agus d' fhág sé treascartha tréigthe mé.
12. Theann sé a bhogha agus chuir sé i mo sheasamh mé mar sprioc dá shaighead.
13. Scaoil sé lán a bholgáin de shaigheada isteach i m' áranna.
14. Ceap magaidh ab ea mé ag an bpobal go léir, mé i m' ábhar aoire acu ar feadh an lae.
15. Líon sé mé le luibheanna searbha agus chuir sé masmas orm le mormónta.
16. Thug sé orm gairbhéal a mheilt faoi m' fhiacla, agus chlúdaigh sé mé le luaithreach.
17. Is fada ó mo chroí a dhíbir tú an tsíocháin sa chaoi nach cuimhin liom céard is sonas ann.
18. Is é a deirim: «Tá mo bhuaine curtha ó chrích; tá deireadh leis an dóchas a mhúscail an Tiarna ionam.»
19. Cuimhnigh ar m' angar agus ar mo chuid fánaíochta, ar an mormónta agus ar an domlas.
20. Is cuimhin liomsa go sármhaith iad agus tá mo chroí spíonta istigh orm dá bharr.
21. Ach tabharfaidh mé an smaoineamh seo chun mo chuimhne, mar is é fáth mo dhóchais é:
22. Tuile gan trá is ea buanghrá an Tiarna agus ní théann tobar a thrócaire i ndísc.
23. Athnuaitear iad gach maidin; óir is daingean í a dhílseacht.
24. «Is é an Tiarna mo chuid den saol,» a deirim, «is ann mar sin a chuirim mo dhóchas.»
25. Is maith é an Tiarna don té a choimeádann súil in airde leis, don duine a bhíonn á lorg.
26. Is maith an ní é fanacht go foighneach le slánú an Tiarna.
27. Is é leas an duine an chuing a iompar le linn a óige.
28. Agus suí go tostach ar leithrigh, nuair a chuirtear air í,
29. agus luí síos béal faoi sa luaithreach b' fhéidir go bhfuil ábhar dóchais ann fós
30. agus a leiceann a iompú chun an té a bhuaileann é agus masla ar mhuin masla a fhulaingt.
31. Óir ní go síoraí seasta a shéanfaidh an Tiarna a phobal;
32. má chránn sé féin, is truachroíoch é leis de réir iomadúlacht a bhuanghrá;
33. mar ní óna chroí a dhéanann sé an Ádhamhchlann a chiapadh agus a chrá.
34. Nuair a ghabhtar de chosa i gcimí uile na tíre,
35. nuair a sháraítear cearta an duine i láthair an Té is Airde;
36. nuair a thugtar cambhreith ar dhuine i gcúis dlí, an amhlaidh nach bhfeiceann an Tiarna é?
37. Cé a labhraíonn agus go ndéantar beart dá réir, mura gceadaíonn an Tiarna é?
38. Nach ó bhéal an Té is Airde a thagann an t-olc agus an mhaith?
39. Cén fáth a ndéanfadh duine ar bith gearán, go háirithe an fear atá ann fós d' ainneoin a pheacaí?
40. Scrúdaímis agus iniúchaimis ár mbéasa agus fillimis ar ais ar an Tiarna.
41. Tógaimis ár gcroíthe agus ár lámha araon chun Dé atá sna flaithis go hard.
42. «Tá peacaí agus ceannairc déanta againne; níor thug tú féin maithiúnas dúinn.
43. Chuaigh tú sa tóir orainn agus feisteas feirge umat agus rinne tú sléacht orainn gan trua.
44. D' fholaigh tú thú féin i néal ionas nach bpollfadh ár n-urnaí tríd.
45. Rinne tú dramhaíl agus bruscar dínn i measc na náisiún.
46. D' oscail ár naimhde go léir a mbéal inár n-aghaidh.
47. Scanradh agus clais ghábhála is dán dúinn, léirscrios agus lot.
48. Tá linnte uisce le mo shúile de dheasca dhíothú mo phobail ionúine.
49. Sileann deora ó mo shúile gan stad, mar ní bhfaighidh mé faoiseamh ar bith
50. go mbreathnóidh an Tiarna anuas ó neamh chun feachaint orm.
51. Is crá croí dom a bhfeiceann mo shúile dá bhfuil á fhulaingt ag iníonacha uile mo chathrach.
52. An dream a bhí ina naimhde agam gan chúis, chuaigh siad sa tóir orm mar éan.
53. Chaith siad beo mé síos sa charcair agus dhún siad le cloch orm í.
54. D' éirigh an t-uisce os mo chionn agus dúirt mé: 'Tá deireadh liom!'
55. Ghlaoigh mé ar d' ainm, a Thiarna, ó íochtar na carcrach doimhne.
56. Chuala tú mo ghuí: 'Ná tabhair an chluas bhodhar do m' éamh agus mé ag iarraidh faoisimh.'
57. Dhruid tú i mo leith an lá a ghlaoigh mé ort agus dúirt: 'Ná bíodh eagla ort.'
58. D' agair tusa, a Thiarna, an chúis a raibh mo bhás ag brath uirthi agus d' fhuascail tú m' anam.
59. Chonaic tú, a Thiarna, an éagóir a rinneadh orm; seas ceart dom.
60. Chonaic tú conas mar a lig siad a nimh amach orm, a ndrochbheartaíocht uile i m' aghaidh.
61. Chuala tú, a Thiarna, faoina gcuid achasán, faoina ndrochiompar uile i mo choinne,
62. faoi cháineadh agus faoi chogarnaíl lucht m' ionsaithe ar feadh an lae go léir.
63. Bíodh siad ina suí nó ina seasamh, féach gur mise is ábhar aoire acu.
64. Bain sásamh astu, a Thiarna, de réir a ndrochbheart;
65. tabhair stuacacht chroí dóibh: bíodh do mhallacht orthu;
66. le teann feirge déan iad a thóraíocht agus a scrios de dhruim na talún, a Thiarna.»

Leabhar na n-Olagón 4:1-22
1. Ochón! Nach murtallach a d' éirigh an t-ór! Cad é mar a d' athraigh an mínór agus mar atá clocha an tsanctóra scaipthe ag cúinne gach sráide!
2. Clann mhac oirirc Shíón, ar fiú a gcothrom féin den ór is fearr iad, mo léan, áirítear iad mar chrúscaí cré, mar dhéantúis lámh an photaire.
3. Fiú amháin na seacáil nochtann siad a n-ucht agus tugann siad an chíoch dá gcoileáin; ach tá mo phobal ionúin éirithe chomh cruachroíoch le hostraisí an fhásaigh.
4. Greamaíonn teanga an naíonáin chíche dá charball leis an tart; iarrann na leanaí arán, ach ní thugtar dóibh é.
5. An dream nach n-itheadh ach bia beadaí, tá siad ag fáil bháis sna sráideanna; iad siúd a tógadh in éadach corcra, luíonn siad go faon ar charn dramhaíle.
6. Is mó pionósú mo phobail ionúin ná smachtú Shodom, a scriosadh ar an toirt gan aon duine a leagan lámh uirthi.
7. Ba ghile a flatha ná an sneachta; ba bháine iad ná bainne; ba dheirge corp iad ná an coiréal agus ba chosúil le saifír a gcló.
8. Ach anois is duibhe a ndealramh ná súiche; ní aithnítear iad sna sráídeanna; tá an craiceann craptha ar a gcnámha; tá sé chomh seargtha le giota adhmaid.
9. B' ámharaí iad siúd a maraíodh le claíomh ná iad siúd a fuair bás den ghorta, a bhíodh á snoí agus á n-ídiú go mall righin cheal torthaí na talún.
10. Fiú amháin na mná, arb í an taise is dual dóibh, bhruith siad a leanaí lena lámha féin; is iad a bhíodh mar bhia acu, nuair a bhí mo phobal ionúin á scrios.
11. Lig an Tíarna a racht cuthaigh amach; tháinig lasair feirge fíochmhaire ann; d' adhain sé tine i Síón, a loisc a bunsraitheanna.
12. Níor chreid ríthe an domhain mhóir ná duine ar bith dá maireann ar an saol go rachadh namhaid nó eascara dá laghad isteach trí gheataí Iarúsailéim.
13. A mhilleán sin ar pheacaí a fáithe agus ar chionta a sagart, a dhoirt amach laistigh di fuil na bhfíréan.
14. D' imigh siad ar fán trí na sráideanna ina ndaill; bhí siad truaillithe le fuil, sa chaoi nárbh fhéidir le haon duine baint lena mbaill éadaigh.
15. «Greadaigí libh, a neamhghlana!» a scairteadh leo, «Greadaigí libh, greadaigí libh, ná bainigí linn!» Theith siad leo chun fáin agus dúradh i measc na náisiún: «Ní féidir leo cónaí anseo níos mó.»
16. Chuir an Tiarna é féin scaipeadh orthu; níor chuimhnigh sé orthu níos mó; níor tugadh urraim do na sagairt ná ómós do na seanóirí.
17. Mheath ár súile orainn, ag feitheamh dúinn ar chabhair nár tugadh; bhíodh súil in airde againn ónár dtúir faire le náisiún nach bhféadfadh linn a shlánú dáiríre.
18. Coinníodh lenár sála sa chaoi nárbh fhéidir siúl trínár sráideanna; bhí ár ndeireadh buailte linn agus ár laethanta caite; níorbh fhada uainn ár dturnamh.
19. Bhí ár lucht géarleanúna níos mire ná iolair an aeir; chuaigh siad sa tóir orainn thar na sléibhte agus rinne siad luíochán romhainn san fhásach.
20. Ungthach an Tiarna, arbh ionann agus beatha dúinn é, gabhadh ina bpollghaiste é, an té a ndúramar faoi: «Is faoina scáthsan a mhairfimid i measc na náisiún.»
21. Déan áthas agus gairdeas, a iníon Eadóm, tusa, a chónaíonn i dtír Úz; sínfear an cupán chugatsa chomh maith; beidh tú ar meisce agus caithfidh tú díot anuas.
22. Tá do phionósú curtha ar ceal, a iníon Shíón; ní dhíbreoidh sé thar tír amach thú choíche arís; ach smachtóidh sé thusa, a iníon Eadóm, de dheasca d' urchóide agus nochtfaidh sé do chuid peacaí.

Leabhar na n-Olagón 5:1-22
1. Cuimhnigh, a Thiarna, ar ar tharla dúinn; Breathnaigh agus féach ar na maslaí a thugtar dúinn.
2. Tá ár dtailte oidhreachta i seilbh strainséirí agus ár dtithe i seilbh allúrach.
3. Dílleachtaí is ea sinn de cheal athar; baintreacha is ea ár máithreacha.
4. An t-uisce a ólaimid, caithfimid é a cheannach; bíonn orainn íoc as ár n-adhmad féin.
5. Tá [cuing] ar ár muineál agus tiomáintear go róghéar sinn; nuair a bhímid traochta, ní thugtar sos dúinn.
6. Ghéilleamar, seal do na hÉigiptigh, seal do na hAsaírigh, chun ár ndóthain bia a fháil.
7. Pheacaigh ár n-aithreacha; ach níl siadsan ann níos mó; is orainne a agraítear a gcionta.
8. Tá sclábhaithe dár rialú; agus níl duine ann chun sinn a fhuascailt uathu.
9. Is i mbaol ár n-anama a fhaighimid soláthar bia mar gheall ar shladaithe an fhásaigh.
10. Tá beirfean inár gcraiceann faoi mar a bheimis i sorn toisc cuthach ocrais a bheith dár gciapadh.
11. Rinneadh éigniú ar an mbantracht i Síón agus ar na maighdeana i gcathracha Iúdá.
12. Crochadh ár bhflatha; ní thugtar ómós do sheandaoine.
13. Bíonn na hógfhir ag oibriú na bró agus na garsúin ag tuisliú faoi ualaí adhmaid.
14. Ní bhíonn siúl na seanóirí ar an ngeata níos mó agus tá an t-aos óg tar éis éirí as an gceol.
15. Tá deireadh leis an áthas a bhíodh inár gcroí agus rinneadh caoineadh dár gcuid rinnceoireachta.
16. Tá an choróin tar éis titim dár gceann; is mairg dúinn de bhrí gur pheacaíomar.
17. Is é fáth a bhfuil ár gcroíthe go dona tinn agus ár súile go dúdhorcha dall:
18. toisc go bhfuil Sliabh Shíón treascartha tréigthe agus go mbíonn seacáil ag smúrthacht thart ann.
19. Ach maireann tusa, a Thiarna, i do rí go brách; beidh do ríchathaoir ann ó ghlúin go glúin.
20. Cén fáth a ligfeá sinne i ndearmad go deo agus a dtréigfeá sinn go síoraí suthain?
21. Cas ar ais chugat féin sinn, a Thiarna, agus fillfimid ort; athbhunaigh an réim a bhíodh againn anallód.
22. Óir tá tú tar éis sinn a shéanadh amach agus amach, is an-mhór ar fad an fhearg a ghlac tú linn.

Salm 119:145-152
145. Qof Glaoim ó chroí ort; éist liom, a Thiarna; coimeádfaidh mé do reachtanna.
146. Glaoim ort; déan mé a tharrtháil; agus coinneoidh mé d' fhorálacha.
147. I moiche na maidine bím ag glaoch ort; cuirim mo dhóchas i do bhriathar.
148. Bím ag faire i gcaitheamh na hoíche, ag déanamh mo mharana ar do bhriathar.
149. Éist liom, a Thiarna, de réir do bhuanghrá; beoigh mé de réir d' aithne.
150. Tá lucht mo ghéarleanúna ag druidim liom, agus iad i bhfad ó do dhlí.
151. Ach tá tusa i ngar dom, a Thiarna; agus is dílis iad d' aitheanta.
152. Is fadó a d' aithin mé ar d' fhorálacha gur dhaingnigh tú iad go brách.

Seanfhocal 28:11-11
11. Is críonna é an saibhir, dar leis féin, ach béarfaidh an bocht air má bhíonn tuiscint ann.

Filéamón 1:1-25
1. Mise Pól, géibheannach ar son Íosa Críost, agus an bráthair Tiomóid, beannaímid dár gcara agus dár gcomhoibrí Filéamón,
2. don tsiúr Aipfia agus dár gcomhshaighdiúir, Airchipeas, agus don eaglais a bhíonn i do theach agat.
3. Grásta chugaibh agus síocháin ó Dhia ár nAthair agus ón Tiarna Íosa Críost.
4. Gabhaim buíochas le mo Dhia gach uair dá gcuimhním ort i m' urnaithe.
5. Mar tá iomrá á chlos agam ar an gcreideamh agus ar an ngrá atá agat i leith an Tiarna Íosa agus an phobail naofa uile.
6. Is é mo ghuí go gcuirfidh an creideamh atá i bpáirt againn ar do chumas duit gach maith atá againn i gCríost a thuiscint.
7. Ba mhór an lúcháir agus an sólás domsa an grá sin agatsa, a bhráthair, mar go bhfuil croí á thabhairt agat don phobal naofa.
8. Más ea, cé go bhfuil misneach mo dhóthain agam i gCríost chun ordú a thabhairt duit an rud ceart a dhéanamh, mar sin féin
9. is fearr liom as ucht an mhuintearais é a iarraidh d' achainí ort mise Pól, atá i mo thoscaire agus i mo ghéibheannach freisin faoi láthair thar ceann Íosa Críost,
10. tá achainí le hiarraidh agam ort ar son Onaesamas, ar son an mhic úd agam a ghineas i ngéibheann.
11. Ba bheag an chabhair duitse tráth é ach is fóinteach duitse agus domsa anois é.
12. Is é cnú mo chroí é ach táim á chur ar ais chugat,
13. cé go mb' fhearr liom é a choimeád agam chun freastal orm thar do cheannsa, fad atáim i ngéibheann ar son an dea-scéil.
14. Ach níor mhaith liom aon ní a dhéanamh gan do cheadsa, le heagla gur faoi éigean a dhéanfá an mhaith agus nach de do dheoin féin é.
15. B' fhéidir gurb é fáth a raibh sé scartha leat ar feadh tamaill, i dtreo go bhfaighfeá seilbh shíoraí air,
16. ach ní chun go mbeadh sé ina dhaor agat feasta é ach, rud is fearr ná sin, chun go mbeadh sé ina bhráthair ionúin. Mar dá ansa liomsa é nach mó is ansa leatsa é, mar dhuine agus mar Chríostaí.
17. Dá bhrí sin, a dhuine na páirte, fáiltigh roimhe mar a d' fháilteofá romham féin.
18. Agus cibé eágóir a rinne sé ort nó cibé fiacha atá air, cuir ar mo chuntas-sa é.
19. Agus dearbhaímse, Pól, duit, faoi mo láimh féin, go gcúiteoidh mé leat é; agus ní áirím go bhfuil d' anam féin mar fhiacha agam ort.
20. Is ea, a bhráthair, táim ag iarraidh aisce ort sa Tiarna; tabhair tógáil chroí dom i gCríost.
21. Agus mé á scríobh seo táim cinnte go ndéanfaidh tú rud orm; ní hea, ach tá a fhios agam go ndéanfaidh tú thar mar a deirim.
22. Rud amháin eile, ar mhiste leat seomra aíochta a ullmhú dom, mar tá súil agam go scaoilfear ar ais chugaibh mé de thoradh bhur n-urnaithe.
23. Cuireann Eipeafras, mo chomhghéibheannach i gCríost Íosa, a bheannacht chugaibh, agus mo chomhoibrithe
24. Marcas, Arastarachas, Déamas agus Lúcás mar an gcéanna.
25. Grásta an Tiarna Íosa Críost go raibh agaibh.