A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Deireadh Fómhair 8

Irimia 1:1-19
1. Briathra Irimia mac Hilciá, de chlann shagartúil i dtír Bhiniáimin.
2. Tháinig briathar an Tiarna chuige i laethanta Ióisíá mac Amón, rí Iúdá, sa tríú bliain déag dá réim.
3. Tháinig sé mar an gcéanna i laethanta Iahóiácaím mac Ióisíá, rí Iúdá, go deireadh an aonú bliain déag de Zidicíá mac Ióisíá, rí Iúdá, go breith Iarúsailéim ar shiúl i mbraighdéanas sa chúigiú mí.
4. Glao Irimia
5. «Sular chum mé thú sa bhroinn bhí aithne agam ort; sular rugadh thú choisric mé thú; d' ordaigh mé thú i d' fháidh do na ciníocha.»
6. Ansin dúirt mise: «Ó a Thiarna Dia, féach, ní fhéadaim labhairt, óir is leanbh mé.»
7. Ach dúirt an Tiarna liom: «Ná habair, ' Is leanbh mé.' Téigh anois chuig gach duine chuig a gcuirfidh mise thú, agus cibé ní a ordóidh mise duit, déarfaidh tú é.
8. Ná bíodh faitíos ort rompu, óir tá mise leat agus tusa faoi mo choimirce, is é an Tiarna a labhraíonn.»
9. Ansin shín an Tiarna a lámh amach agus bhain le mo bhéal agus dúirt liom: «Féach, táim ag cur mo bhriathra i do bhéal. Ceapaim thú inniu os cionn ciníocha agus os cionn ríochtaí,
10. a réabadh aníos agus a leagan síos, a mhilleadh agus a scriosadh, a thógáil agus a phlandú.»
11. Tháinig briathar an Tiarna chugam: «rí Irimia, céard a fheiceann tú?» «Feicim slat almóinne,» arsa mise.
12. Ansin dúirt an Tiarna liom: «Is maith a chonaic tú, óir déanaimse faire ar mo bhriathar go gcomhlíonfar é.»
13. Tháinig briathar an Tiarna chugam an dara huair: «Céard a fheiceann tú?» Arsa mise: «Feicim pota ar fiuchadh agus a aghaidh anall ón Tuaisceart.»
14. Ansin dúirt an Tiarna: «Is é an Tuaisceart an áit a bhfuil an tubaiste ag cur thar maoil le haghaidh an uile dhuine a chónaíonn sa tír seo;
15. óir táim anois ag cur fios ar threibheanna ríochtaí uile an Tuaiscirt is é an Tiarna a labhraíonn. Tiocfaidh siad, agus suífidh gach aon díobh a ríchathaoir i mbéal geataí Iarúsailéim, in aghaidh a ballaí uile maguaird, agus in aghaidh bailte uile Iúdá.
16. Tabharfaidh mise mo bhreithiúnas ina n-aghaidh i ndíol an uile oilc a rinne siad; mar thréig siad mise chun túis a loscadh do dhéithe eile agus oibreacha a lámh féin a adhradh.
17. Tusa, crioslaigh thú féin mar sin chun comhraic. Éirigh agus abair leo gach a n-ordaímse duit. Ná bíodh eagla ort ina bhfianaise, ar fhaitíos go gcuirfinnse eagla ort ina bhfianaise.
18. I dtaca liomsa de, déanfaidh mise díot inniu cathair dhaingean, cuaille iarainn, agus balla práis in aghaidh na tíre seo go hiomlán, in aghaidh ríthe Iúdá, in aghaidh a prionsaí, a sagart agus mhuintir na tíre.
19. Troidfidh siad i d' aghaidh, ach ní bhéarfaidh siad bua ort, óir táimse leat agus tusa faoi mo choimirce is é an Tiarna a labhraíonn.»

Irimia 2:1-37
1. Tháinig briathar an Tiarna chugam:
2. «Imigh agus fógair é seo in éisteacht Iarúsailéim: Seo mar a deir an Tiarna: ' Cuimhním ar dhíograis d' óige, do ghean brídeoige an t-am ar shiúil tú i mo dhiaidh san fhásach, i bhfearann nár cuireadh.
3. Bhí Iosrael coisricthe don Tiarna, céadtorthaí a fhómhair; Ní raibh aon duine, dár bhlais de, nár íoc as; tháinig an anachain orthu, is é an Tiarna a labhraíonn.'»
4. Éistigí le briathar an Tiarna, a theach Iacóib, agus sibhse, a mhuintir uile theach Iosrael.
5. Seo mar a deir an Tiarna: «Cén t-easnamh a bhraith bhur n-aithreacha ormsa a thug orthu mise a thréigean? Shiúladar ar lorg díomhaointis, agus rinneadh díomhaoin iad.
6. Ní dúirt siad riamh: 'Cá bhfuil an Tiarna, a thug aníos sinn as tír na hÉigipte, a threoraigh sinn tríd an bhfiántas, trí fhearann lom fásaigh, tír thriomaigh dhorcha, tír nach siúlann aon taistealaí agus nach bhfuil cónaí duine ann?'
7. Thug mé sibh go tír thorthúil, a ithe a torthaí agus a maitheasa; ach níor luaithe sibh ann ná gur thruailligh sibh mo dhúiche go ndearna sibh m' oidhreacht fuafar.
8. Níor fhiafraigh na sagairt riamh: 'Cá bhfuil an Tiarna?' Lucht riartha an dlí ní eol dóibh mé. D' éirigh na tréadaithe amach i m' aghaidh; rinne na fáithe tairngreacht trí Bhál, ag leanúint nithe nach dtairbhíonn.
9. Ar an ábhar sin cuirfidh mé triail arís oraibh an Tiarna a labhraíonn agus ar chlann bhur gclainne cuirfidh mé triail.
10. Seolaigí go hoileáin Chitím nó cuirigí fios go Céadár. Meabhraígí go cúramach féachaint ar tharla a leithéid seo riamh.
11. An malartaíonn cine a ndéithe? agus ní déithe in aon chor iad seo! Ach mhalartaigh mo phobalsa a nglóir ar rud gan mhaith.
12. Bíodh uafás oraibh, a neamha; faoin ní seo bíodh uamhan oraibh crithigí le heagla an Tiarna a labhraíonn.
13. Mar rinne mo phobalsa coir dhúbalta: thréig siad mise, foinse an uisce bheo, agus thochail siad dabhcha dóibh féin, dabhcha pollta nach gcoinníonn uisce.
14. An sclábhaí mar sin Iosrael? Nó an le haghaidh na daoirse a rugadh é, go ndéantar é a chreachadh mar seo?
15. Bhúir na leoin air, thógadar a nguth in ard a gcinn. Rinneadar fásach dá dhúiche; tá a bhailte dóite, gan áitritheoirí.
16. Bhearr muintir Nof agus Thachpanaes fiú baithis do chinn!
17. Nár tharraing tú é seo ort féin, mar gur thréig tú an Tiarna do Dhia?
18. Cén mhaith duit anois do thriall ar an Éigipt, a ól uisce na Níle? Cén mhaith duit do thriall ar an Asaír, a ól uisce na hAbhann?
19. Tá d' olc féin do do smachtú, do shleamhnú thar n-ais do do cheartú; bíodh a fhios go maith agat gur searbh agus gurb olc an mhaise duit an Tiarna do Dia a thréigean agus gan m' eagla a bheith ionat is é Tiarna na Slua a labhraíonn.
20. Is fada ó shin anois ó bhris tú do chuing, ó réab tú do chuibhreacha, á rá: 'Ní bheidh mise i mo shearbhónta.' Ina dhiaidh sin, áfach, ar an uile chnoc ard agus faoi gach crann craobhach luigh tú siar mar a dhéanfadh meirdreach.
21. Ach phlandaigh mise thú i d' fhíniúin uasal, ceap fírinneach tríd agus tríd. Conas, más ea, ar éirigh tú i do phlanda fiáin, a fhíniúin thruaillithe?
22. Bíodh go nífeá thú féin i mbuac agus go dtógfá chugat mórán gallúnaí, bhraithfinn ina dhiaidh sin sal do choire is é an Tiarna Dia a labhraíonn.
23. Conas a fhéadann tú a rá: 'Níl mise truaillithe, ní dheachaigh mise i ndiaidh na mBálaím'? Féach, lorg do chos sa ghleann, agus admhaigh céard tá déanta agat. Camall baineann anonn agus anall,
24. déanann sí ar an bhfásach ag smúrthacht ar an ngaoth go macnasach. Cé a fhéadann í siúd a smachtú agus í ar dáir? Ní bheidh stró ar an té a bheidh á lorg. Gheofar í [ag cúpláil].
25. Fainic! Ní fada go siúla do chosa féin gan bhróga, go mbeidh do theanga féin ina spalladh le tart. Ach dúirt tú: 'Nach cuma? Óir táim i ngrá le strainséirí agus is ar a lorg siúd a rachaidh mé.'
26. Mar a bhíonn náire ar ghadaí nuair a bheirtear air, is mar sin a bheidh ag teach Iosrael; iad uile, a ríthe, a bprionsaí, a sagairt, a bhfáithe,
27. a deir le smután adhmaid: 'Is tú m' athair,' le cloch: 'Is tú a thug ar an saol mé.' Iompaíonn siad a ndroim liomsa agus ní hé a n-aighthe; ach in am a mbuartha béiceann siad: ' Éirigh agus sábháil sinn.'
28. Cá bhfuil na déithe sin leat a rinne tú duit féin? Éirídís siúd, má fhéadann siad do shábháil in am do bhuartha! Óir ní lia bailte agat, a Iúdá, ná déithe; ní lia sráideanna ag Iarúsailéim ná altóirí ag Bál.
29. Cén chúis ghearáin atá agaibh orm? D' éirigh sibh uile amach i m' aghaidh is é an Tiarna a labhraíonn.
30. Is go díomhaoin a bhuail mé síos bhur gclann mhac; níor ghabh sibh aon cheartú; bhur gclaíomh féin, mar leon craosach, a mharaigh bhur bhfáithe.
31. A bhaicle gan náire! Éistigí le briathar an Tiarna Dia: An raibh mise i m' fhásach do Iosrael, nó i m' fhearann dlúth dorcha? Cad chuige mar sin go n-abrann mo phobalsa: ' Tá cead ár gcos againn, ní thiocfaimid chugat feasta'?
32. An ndéanann maighdean dearmad ar a hornáidí, nó brídeog dearmad ar a feisteas pósta? Ach ina dhiaidh sin dhearmad mo phobal mise laethanta gan áireamh.
33. Nach maith is eol duit an tslí ar lorg grá! Go deimhin shiúil tú chomh eolach sin i slí na gciontach,
34. go léiríonn do lámha lorg fola na neamhchiontach. Agus ní i gcionn tochailte a rug tú orthu siúd! Ach freagróidh tú astu seo uile go cinnte.
35. Deir tú: 'Táimse saor ó locht, tá a fhearg iompaithe uaim.' Agus féach anois mé ag tabhairt breithe ort mar go n-abrann tú: 'Níor pheacaigh mé.'
36. Nach guagach a thugann tú faoi mhalairt chúrsa! Ach cuirfear as do dhóchas thú ag an Éigipt díreach faoi mar cuireadh thú as do dhóchas ag an Asaír.
37. Beidh ort imeacht as an áit sin freisin agus do lámha ar do chloigeann agat, mar tá fir do dhóchais caite uaidh ag an Tiarna, agus ní dhéanfaidh tú biseach leo.»

Salm 116:5-14
5. Is ceansa an Tiarna agus is cóir; is trócaireach é ár nDia.
6. Caomhnaíonn sé an dream gan chealg; bhí mé ar lár agus shaor sé mé.
7. Glac do shuaimhneas arís, a anam liom, mar roinn an Tiarna go maith leat.
8. Óir sciob sé m' anam ón mbás, agus mo shúile ó dheora, agus mo chosa ó thuisliú.
9. Beidh mé ag siúl i láthair an Tiarna; i bhfearann na mbeo.
10. Bhí muinín agam fiú amháin nuair a dúirt mé: «Tá mé buartha go mór.»
11. Nuair a dúirt mé le corp eagla: «Is bréagach gach aon neach.»
12. Cén cúiteamh a dhéanfaidh mé leis an Tiarna ina ndearna sé dom?
13. Glacfaidh mé cupán an tslánaithe, gairfidh mé ainm an Tiarna.
14. Díolfaidh mé mo mhóideanna leis an Tiarna i bhfianaise a phobail.

Seanfhocal 27:1-1
1. Ná bí ag maíomh i dtaobh an lae amárach, mar ní eol duit cad a thiocfaidh mar chuid leis an lá.

Filipigh 3:1-21
1. Agus mar fhocal scoir, a bhráithre liom, bíodh áthas oraibh sa Tiarna. Níl leisce ar bith orm a bhfuil scríofa cheana agam a scríobh arís chugaibh mar is é bhur leas é.
2. Seachnaígí na gadhair! Seachnaígí lucht na mioscaise! Seachnaígí lucht ciorraithe an choirp!
3. Is againne atá an fíorthimpeallghearradh mar is faoi anáil an Spioraid a adhraímid Dia agus is as Íosa Críost atá ár maíomh in ionad dul i muinín na colainne,
4. siúd is go bhféadfainnse bheith teann as an gcolainn chomh maith le cách. Go deimhin cibé duine eile atá teann as an gcolainn, is mó ná sin an bun atá agamsa le bheith amhlaidh:
5. de shliocht Iosrael mé, de threibh Bhiniáimin, Eabhrach den fhíorfhuil Eabhrach, agus timpeallghearradh mé ar an ochtú lá. I dtaca leis an dlí bhí mé i m' Fhairisíneach;
6. i dtaca le díograis chreidimh bhí mé i mo ghéarleantóir ar an Eaglais, agus i dtaca le fíréantacht dhlithiúil bhí mé gan cháim.
7. Na buntáistí seo a bhí agam, áfach, tá áirithe anois agam gur caillteanas glan iad mar gheall ar Chríost.
8. Agus ní hé sin amháin é ach áirím gur caillteanas gach uile ní le hais an bhua thar barr atá faighte agam: aithne a chur ar Íosa Críost, mo Thiarna. Ar mhaithe leis sin ligeas an t-iomlán ar ceal, agus tuigtear dom nach raibh ann ach truflais, le go ndéanfainn Críost a ghnóthú
9. agus mé a bheith aontaithe leis. Ní hí m' fhíréantacht féin atá anois agam, is é sin le rá an fhíréantacht a ghabhann le comhlíonadh an dlí, ach an fhíréantacht a ghabhann le creideamh i gCríost, an fhíréantacht a thagann ó Dhia féin agus atá bunaithe ar an gcreideamh.
10. Níl uaim anois ach aithne a chur ar [Chríost] agus ar éifeacht a aiséirí, ar bheith páirteach leis ina phiolóidí agus bheith cosúil leis ina bhás
11. le hionchas go dtiocfainn ar shlí éigin chun an aiséirí ó mhairbh.
12. Ní hé go bhfuil mo chuspóir bainte amach agam go fóill ná go bhfuilim tagtha chun foirfeachta go fóill; ach leanaim orm ag iarraidh an duais a bhreith liom mar go bhfuil beirthe orm féin ag Íosa Críost.
13. Sea, a bhráithre, ní dóigh liom go bhfuil an báire liom go fóill: níl á dhéanamh amháin agam ach an bóthar atá gafa a ligean i ndearmad agus luí amach go dícheallach ar an mbóthar atá romham
14. agus leanúint orm faoi dhéin na sprice nó go mbeidh an duais bainte agam an ghairm in airde a tháinig ó Dhia in Íosa Críost.
15. An méid againn atá tagtha in inmhe fir, bíodh an dearcadh sin againn. Ach má tá a mhalairt de dhearcadh agaibhse faoi rud ar bith, cuirfidh Dia ar an eolas sibh faoi sin freisin.
16. Cibé scéal é leanaimis den bhóthar atá gafa againn go dtí seo.
17. Déanaigí aithris ormsa le chéile, a bhráithre. Bígí ag faire ar na daoine a dhéanann de réir an tsampla a thugaimid daoibh.
18. Is minic ráite agam cheana libh agus deirim libh anois é go deorach go bhfuil mórán ag imeacht ina naimhde do chros Chríost.
19. Is é a mbascadh is dán dóibh sin; níl de Dhia acu ach a mbolg agus iad bródúil as a gcuid mínáire agus gan ach nithe saolta ina gceann acu.
20. Ar neamh atá ár mbaile dúchais againne, áfach, agus is ó neamh atáimid ag súil lenar bhfuasclóir a theacht, an Tiarna Íosa Críost.
21. Déanfaidh seisean an corp uiríseal seo againn a athmhúnlú ar aon dul lena chorp glórmhar féin as ucht na cumhachta lena bhféadann sé gach uile ní a thabhairt faoina smacht.