A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Deireadh Fómhair 21

Irimia 27:1-22
1. I dtosach réim Zidicíá, rí Iúdá, tháinig an briathar seo go Irimia ón Tiarna.
2. Dúirt an Tiarna é seo liomsa: «Déan duit féin rópaí agus cuing agus buail ar do mhuineál iad.
3. Cuir scéala ansin go rí Eadóm, go rí Mhóáb, go rí na nAmónach, go rí Tuíre agus go rí na Síodóine, le béal a dteachtaí a thagann go Iarúsailéim go Zidicíá rí Iúdá.
4. Ordaigh dóibh a rá lena máistri: 'Is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: Seo a ndéarfaidh sibh le bhur máistrí:
5. Le mo mhórchumhacht agus le mo láimh sínte amach rinne mé an talamh, an duine agus na hainmhithe ar talamh. Agus féadaim é a thabhairt don té is maith liom.
6. Tá na tíortha seo uile tugtha agam faoi láthair i láimh Nabúcadnazar rí na Bablóine, mo sheirbhíseach; thug mé dhó fiú na beithígh allta le fónamh dó.
7. Beidh na ciníocha uile umhal dó féin, dá mhac agus do mhac a mhic, nó go dtaga am cinnte a thíre féin ar a seal agus go gcuirfidh náisiúin chumhachtacha agus ríthe móra é féin i ndaoirse.
8. Cibé cine nó ríocht nach ngéillfidh do Nabúcadnazar rí na Bablóine, agus nach gcromfaidh a muineál faoi chuing rí na Bablóine, smachtóidh mise an cine sin leis an gclaíomh, leis an ngorta, leis an bplá a deir an Tiarna go dtuga mé ina láimh é.
9. Mar sin, ná héistigí le bhur bhfáithe, le bhur n-asarlaithe, le bhur bhfísithe, ná le bhur ndraoithe, ná le bhur ngreasadóiri a deir libh: Ní bheidh sibh faoi smacht rí na Bablóine.
10. Is fáidheoireacht bhréige a dhéanann siad daoibh, agus dá bharrsan tógfar ó bhur ndúiche sibh, díbreoidh mise sibh agus caillfear sibh.
11. An cine, áfach, a chromann a mhuineál faoi chuing rí na Bablóine agus a dhéanann fónamh dó, fágfaidh mé faoi shíocháin iad ina dtír féin a deir an Tiarna saothróidh siad í agus fanfaidh siad ann.'»
12. Labhair mé mar an gcéanna le Zidicíá rí Iúdá: «Tugaigí bhur muiníl,» dúirt mé leis, «faoi chuing rí na Bablóine; géilligí dó féin agus dá mhuintir agus mairfidh sibh.
13. Cad chuige a n-éagfadh sibh, tú féin agus do mhuintir, leis an gclaíomh, leis an ngorta, leis an bplá a bhagair an Tiarna ar an gcine nach ngéillfidh do rí na Bablóine?
14. Ná héistigí le briathra na bhfáithe a deir libh: 'Ní bheidh sibh faoi smacht rí na Bablóine.' Is fáidheoireacht bhréige a dhéanann siad daoibh.
15. Óir ní mise a chuir uaim iad a deir an Tiarna tairngríonn siad bréaga i m' ainm. Dá bharr sin díbreoidh mise sibh, caillfear sibh féin agus mar an gcéanna na fáithe a thairngríonn daoibh.»
16. Ansin labhair mé leis na sagairt agus leis an bpobal uile: «Is mar seo a deir an Tiarna: 'Ná héistigí le briathra bhur bhfáithe a fháistiníonn daoibh á rá: Féach! tabharfar ar ais go luath soithí Theampall an Tiarna ón mBablóin; tairngríonn siad bréaga daoibh.
17. Ná héistigí leo; géilligí do rí na Bablóine agus mairfidh sibh; cad chuige a bhfágfaí an chathair seo ina fásach?
18. Dá mba fháithe iad agus dá mbeadh briathar an Tiarna leo, bheidís anois ag guí Tiarna na Slua nach dtógfaí don Bhablóin na soithí atá fágtha i dTeampall an Tiarna, i bpálás rí Iúdá agus in Iarúsailéim.
19. Óir is mar seo a deir an Tiarna i dtaobh (na gcolún, na farraige, na seastán agus) na soithí eile atá fós sa chathair seo,
20. na cinn nár rug Nabúcadnazar rí na Bablóine leis nuair a rug sé Iacoiniá mac Iahóiácaím, rí Iúdá, i láimh leis ó Iarúsailéim don Bhablóin mar aon le maithe uile Iúdá agus Iarúsailéim.
21. Is ea, is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael, faoi na soithí atá fágtha fós i dTeampall an Tiarna, i bpálás rí Iúdá agus in Iarúsailéim:
22. Tabharfar don Bhablóin iad, agus beidh siad ann nó go dté mise faoina ndéin an Tiarna a labhraíonn. Tabharfaidh mise ar ais iad ansin agus cuirfidh san áit seo iad.'»

Irimia 28:1-17
1. An bhliain chéanna sin, i dtús réim Zidicíá mhic Ióisíá, rí Iúdá, an cúigiú mí den cheathrú bliain labhair Hanainiá fáidh, mac Azúr, as Gibeón, mar leanas le [Irimia] i dTeampall an Tiarna i láthair na sagart agus an phobail uile:
2. «Seo mar a deir an Tiarna, Dia Iosrael: 'Tá cuing rí na Bablóine briste agam.
3. Taobh istigh de dhá bhliain tabharfaidh mé liom ar ais chuig an áit seo soithí uile Theampall an Tiarna a rug Nabúcadnazar rí na Bablóine leis as an áit seo agus a d' iompair sé chuig an mBablóin.
4. Tabharfaidh mé ar ais freisin Iacoiniá mac Iahóiácaím, rí Iúdá, agus deoraithe uile Iúdá a chuaigh chuig an mBablóin an Tiarna a labhraíonn. Sea, brisfidh mé cuing rí na Bablóine.'»
5. Ansin thug Irimia fáidh freagra ar an bhfáidh Hanainiá i bhfianaise na sagart agus an phobail uile a bhí i dTeampall an Tiarna.
6. «Bíodh sé amhlaidh,» a dúirt Irimia fáidh. «Go gcomhlíona an Tiarna an tairngreacht a rinne tú, soithí Theampall an Tiarna agus na deoraithe uile a thabhairt ar ais ón mBablóin go dtí an áit seo.
7. Ach éist anois leis an bhfocal seo a déarfaidh mise i do chluasa agus i gcluasa an phobail uile.
8. Na fáithe a bhí ann romhamsa agus romhatsa anallód, rinne siad tairngreacht faoi chogadh, faoi ghorta, faoi phlá, in aghaidh mórán tíortha agus in aghaidh ríochtaí móra;
9. ach an fáidh a thairngríonn síocháin, aithneofar gurb é an Tiarna go fírinneach a chuir uaidh é nuair a thiocfaidh briathra an fháidh i gcrích.»
10. Ansin bhain Hanainiá fáidh an chuing de mhuineál Irimia fáidh agus bhris í.
11. Labhair Hanainiá ansin i bhfianaise an phobail uile: «Seo mar a deir an Tiarna: 'Is mar seo a bhrisfidh mé i gcionn dhá bhliain, cuing Nabúcadnazar rí na Bablóine, agus bainfidh mé í de mhuineál na gciníocha uile.» ' D' imigh Irimia leis ag an bpointe sin.
12. Nuair a bhí Hanainiá fáidh tar éis an chuing, a thóg sé de mhuineál Irimia fáidh, a bhriseadh, tháinig briathar an Tiarna go Irimia:
13. «Imigh leat go Hanainiá agus abair seo leis: 'Is mar seo a deir an Tiarna: Tig leat cuingeacha maide a bhriseadh? Más ea, déanfaidh mise cuingeacha iarainn dóibh ina n-áit.
14. Óir seo mar a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: Is cuing iarainn a chuirim anois ar mhuineál na gciníocha seo uile le go mbeidh siad faoi chois ag Nabúcadnazar rí na Bablóine. Beidh siad faoina smacht; fiú na mbeithíoch allta, tá siad tugtha agam dó.'»
15. Dúirt Irimia fáidh le Hanainiá fáidh: «Éist liom go haireach; a Hanainiá: níor chuir an Tiarna uaidh thú; mar gheall ortsa tá an pobal seo anois ag cur a ndóchais i mbréag.
16. Ar an ábhar sin seo mar a deir an Tiarna: 'Tá fúm thusa a theilgean d' aghaidh na talún: éagfaidh tú i mbliana, [de bhrí gur sheanmóir tú easumhlaíocht in aghaidh an Tiarna].'»
17. D' éag Hanainiá an bhliain chéanna sin, sa seachtú mí.

Salm 119:33-40
33. Hé Múin dom slí do reachtanna, a Thiarna; agus comhlíonfaidh mé go cruinn iad.
34. Déan mo theagasc d' fhonn do dhlí a chomhlíonadh agus a choimeád ó chroí.
35. Treoraigh mé ar chosán d' aitheanta, óir is ann atá mo thaitneamh.
36. Claon mo chroí i leith d' fhorálacha; agus ná claon chun sainte é.
37. Iompaigh mo shúile chun nach bhfeicfidh siad díomhaointeas; déan mo bheochan trí do shlíse.
38. Cuir le do ghealltanas do do ghiolla; le go mbeadh eagla ar a thuilleadh romhat.
39. Coinnigh i bhfad uaim an aithis is eagal liom, óir is aoibhinn iad d' fhoraitheanta.
40. Féach, is mian liom do phroiceapta; tabhair dom an bheatha i d' fhíréantacht.

Seanfhocal 27:18-18
18. An té a shaothraíonn an crann fígí, íosfaidh sé a thoradh; an té a thugann aire dá mháistir, tabharfar onóir dó.

2 Teasalónaigh 3:1-18
1. Mar fhocal scoir, a bhráithre, bígí ag guí orainne, le súil go leathfadh scéala an Tiarna go luath agus go mbeadh meas air faoi mar tharla agaibh féin.
2. Agus bígí ag guí chomh maith go saorfar sinne ó dhrochdhaoine mallaithe, mar ní hé gach duine a bhfuil an creideamh acu.
3. Ach tá an Tiarna dílis agus treiseoidh sé libh agus cosnóidh sé ar an olc sibh.
4. Táimid cinnte de sa Tiarna go bhfuil sibh ag déanamh rud orainn cheana agus go leanfaidh sibh á dhéanamh.
5. Go stiúra an Tiarna bhur gcroí ar ghrá Dé agus ar sheasmhacht Chríost.
6. Táim ag tabhairt foláirimh daoibh, a bhráithre, in ainm ár dTiarna Íosa Críost, fanacht amach ó bhráthair ar bith a chaitheann a shaol díomhaoin agus nach leanann an treoir a fuair sibh uainne.
7. Tá a fhios agaibh féin cad atá agaibh le déanamh chun aithris a dhéanamh orainne. Ní raibh aon díomhaointeas orainne fad a bhíomar in bhur measc,
8. ná níor ghlacamar cothú in aisce ó dhuine ar bith. Is amhlaidh a bhímis ag obair le dua agus saothar, de lá is d' oíche, ar shlí nach mbeimis inár muirín ar dhuine ar bith agaibh.
9. Ní hé nach bhfuilimid i dteideal ár gcoda ach d' fhonn sampla a thabhairt daoibhse chun go leanfadh sibh ár lorg.
10. Go deimhin nuair a bhíomar in bhur measc, seo é an foláireamh a thugaimis daoibh: «An té nach bhfuil fonn oibre air, ná caitheadh sé bia ach oiread.»
11. Tá sé á chloisteáil againn go bhfuil daoine áirithe oraibh a chaitheann a saol go díomhaoin, gan aon ní acu á dhéanamh ach a ladar a chur i ngnó daoine eile.
12. Táimid ag tabhairt foláirimh dá leithéidí sin agus ag moladh dóibh in ainm an Tiarna Íosa Críost, bheith ag obair go ciúin dóibh féin agus a gcuid bia féin a ithe.
13. I dtaca libhse de, áfach, a bhráithre, ná héirígí cortha go deo den mhaith a dhéanamh.
14. Duine ar bith nach ngéilleann do theachtaireacht na litreach seo againn, tugaigí suntas dó agus ná bíodh caidreamh ar bith agaibh leis ionas go dtiocfadh náire air.
15. Ná tugaigí meas namhad air, áfach, ach é a cheartú mar a cheartófaí deartháir.
16. Tiarna na síochána é féin go dtuga sé síocháin daoibh gach uair agus gach slí. Go raibh an Tiarna libh go léir.
17. Beannacht oraibh uaimse Pól faoi mo láimh féin. Sin é an síniú a chuirim ar gach litir de mo chuid; is mar sin a scríobhaim.
18. Grásta ár dTiarna Íosa Críost agaibh go léir.