A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Deireadh Fómhair 20

Irimia 25:1-38
1. An briathar a tháinig go Irimia i dtaobh phobal Iúdá uile sa cheathrú bliain de Iahóiácaím mac Ióisíá, rí Iúdá (b' í sin an chéad bhliain de réimeas Nabúcadnazar rí na Bablóine).
2. D' fhógair an fáidh Irimia é i láthair phobal uile Iúdá agus i láthair mhuintir Iarúsailéim uile:
3. «Le trí bliana agus fiche, ón treas bliain déag de réimeas Ióisíá mac Ámón, rí Iúdá, go dtí inniu, tháinig briathar an Tiarna chugamsa agus labhair mé libhse gan scor (ach níor éist sibh.
4. Agus chuir an Tiarna chugaibh gan scor a sheirbhísigh uile na fáithe, ach níor éist sibh, ná níor thug sibh aird).
5. Ba é a dúirt siad: 'Filligí gach aon agaibh óna dhrochshlí, agus ó olc bhur ngníomhartha, agus fanfaidh sibh ar an talamh a thug an Tiarna anallód daoibh féin agus do bhur n-aithreacha le saol na saol.
6. (Agus ná himígí i ndiaidh déithe eile d' fhónamh dóibh agus á n-adhradh; ná brostaigí mise chun feirge le hoibreacha bhur lámh féin; agus ní dhéanfaidh mé dochar daoibh.')
7. Ach níor éist sibh liom (an Tiarna a labhraíonn agus bhrostaigh sibh anois mé chun feirge le hoibreacha bhur lámh, chun bhur ndochair féin).
8. Ar an ábhar sin, is mar seo a deir Tiarna na Slua, de bhrí nár éist sibh le mo bhriathar,
9. cuirfidh mé fios anois ar chlann uile an tuaiscirt (an Tiarna a labhraíonn ag tagairt do Nabúcadnazar rí na Bablóine, mo sheirbhíseach) agus tabharfaidh mé anuas ar an tír seo iad agus ar a háitritheoirí (agus ar na ciníocha seo uile máguaird); scriosfaidh mé iad agus déanfaidh mé uafás díobh, agus scige agus náire shíoraí.
10. «Tógfaidh mé uathu gáir an tsúgartha agus na meidhre, gártha an fhir nuaphósta agus na brídeoige, tormán na brón muilinn agus solas an lóchrainn.
11. Scriosfar an tír ar fad agus beidh sí ina fásach, fad a fhanfaidh siad ina sclábhaithe i measc na gciníocha go ceann seachtó bliain.
12. (Ach nuair a bheidh an seachtó bliain istigh, gearrfaidh mé pionós ar rí na Bablóine agus ar an gcine sin an Tiarna a labhraíonn san éigeart a rinne siad, agus pionós ar thír na gCaildéach freisin, agus déanfaidh mé fásach síoraí di.)
13. Tabharfaidh mé ar an tír sin na briathra go léir a labhair mé ina haghaidh, an uile ní dá bhfuil scríofa sa leabhar seo.»
14. Réamhrá (cf. cc. 46-51): Fís an Chupáin
15. Is mar seo a labhair an Tiarna, Dia Iosrael, liomsa: «Glac an cupán fíona seo as mo láimh agus tabhair ar an uile chine chuig a gcuirfidh mise thú, ól as;
16. ólaidís agus luascaidís agus bídís ar mearbhall mar gheall ar an gclaíomh a chuirfidh mé ina measc.»
17. Ghlac mise an cupán as láimh an Tiarna agus thug mé ar na ciníocha uile chuig ar chuir an Tiarna mé, a ól,
18. (Iarúsailéim agus bailte Iúdá, a ríthe siúd agus a bprionsaí a dhéanamh fásaigh agus uafáis díobh, agus magaidh agus mallaithe mar atá inniu);
19. Forann rí na hÉigipte, mar aon lena sheirbhísigh, a uaisle agus a dhaoine uile.
20. Na heachtrannaigh uile lena gcois (ríthe uile thír Úz); ríthe uile thír na bhFilistíneach, Aiscileon, Gazá, Eacrón agus fuílleach Aisdeod,
21. Eadóm, Móáb, agus clann Ámón;
22. ríthe uile Thuíre, ríthe uile Shíodón, agus ríthe na n-insí taobh thall d' fharraige,
23. Déadán, Téamá, agus Búz, agus na Bearracháin uile,
24. ríthe uile na hAráibe a chónaíonn san fhásach,
25. (ríthe uile Zimrí) agus ríthe uile Éalám, agus ríthe uile Méide,
26. ríthe uile an tuaiscirt i bhfogas agus i gcéin, ceann ar cheann; agus na ríochtaí uile atá ar chlár na talún. (Maidir le rí Shéiseac, ólfaidh seisean ar deireadh.)
27. «Déarfaidh tú leo: 'Is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: Ólaigí! Bígí ar meisce! Sceithigí! Titigí, agus ná héirigí níos mó, de bharr an chlaímh atáim a chur in bhur measc.'
28. Má dhiúltaíonn siad an cupán a ghlacadh as do láimh agus a ól, déarfaidh tú é seo leo: 'Is mar seo a deir Tiarna na Slua: Is éigean daoibh ól!
29. Ó tá mé ag tosú ar olc a thabhairt ar an gcathair ar a dtugtar m' ainm, an dóigh libh go rachaidh sibhse gan smachtú? Go deimhin ní rachaidh, óir ansin glaofaidh mé ar chlaíomh in aghaidh áitritheoirí uile na talún Tiarna na Slua a labhraíonn.'
30. «Tairngir thusa ina n-aghaidh na briathra seo uile, agus abair leo: ' Nuallann an Tiarna ón ard, labhraíonn sé óna shanctóir naofa; béiceann os ard in aghaidh a chró caorach; ligeann gáir amhail an dream a shiúlann ar na caora. Cluineann áitritheoirí uile na talún an tormán;
31. sroicheann sé imill imigéiniúla an domhain. Óir tá an Tiarna ag cúisiú na náisiún, ag tabhairt an uile fheoil chun breithiúnais; tugann sé don chlaíomh na hurchóidigh an Tiarna a labhraíonn.'
32. Is mar seo a deir Tiarna na Slua: ' Féach, leathnaíonn an t-olc ó chine go cine éiríonn anfa mór ó imill imigéiniúla an domhain.'
33. «Beidh mairbh an Tiarna sa lá sin scaipthe ó cheann ceann na cruinne. Ní chaoinfear iad; ní chruinneofar iad ná ní mó a adhlacfar iad; fanfaidh siad ar éadan na talún mar aoileach.
34. Uailligí a thréadaithe na gcaorach, éimhigí, únfairtigí ar an talamh, a thiarnaí na dtréad, óir tá laethanta bhur n-eirligh ar láimh, fearacht na reithí is deise, titfidh sibh.
35. Níl dídean anois ag na haoirí, níl éalú ag tiarnaí na dtréad!
36. Éist! uaill éimhe na n-aoirí, guthanna thiarnaí na dtréad! Óir mhill an Tiarna a n-iníor,
37. tá a gceapóga ciúine scriosta, [de bharr díbheirg fhíochmhar an Tiarna].
38. Tá an leon tar éis a uachais a fhágáil, anois tá a dtír ina fhásach, de bharr an chlaímh mhillte, de bharr díbheirg fhíochmhar an Tiarna.»

Irimia 26:1-24
1. Gabháil agus Daoradh Irimia
2. «Seo mar a deir an Tiarna: 'Seas i gcúirt Theampall an Tiarna. Le muintir uile chathracha Iúdá a thagann go Teampall an Tiarna a adhradh, abair na briathra uile a d' ordaigh mise duit a labhairt leo; ná fág siolla ar lár.
3. B' fhéidir go n-éistfidh siad agus go bhfillfidh gach aon duine óna dhrochshlí; má fhilleann, tiocfaidh aithreachas ormsa faoin olc atá ar intinn agam a dhéanamh orthu mar gheall ar a míghníomhartha.
4. Abair leo: Seo mar a deir an Tiarna: Mura n-éisteann sibh liomsa trí mo dhlí a chuir mé romhaibh a chomhlíonadh,
5. trí aird a thabhairt ar bhriathra mo sheirbhíseach, na fáithe, a sheolaim chugaibh gan scor agus nár éist sibh leo,
6. déanfaidh mise an Teampall seo cosúil le Sileo, agus déanfaidh mé an chathair seo ina mallacht do chiníocha uile an domhain.'»
7. Chuala na sagairt agus na fáithe agus an pobal uile Irimia ag rá na mbriathar sin i dTeampall an Tiarna.
8. Nuair a bhí gach rud ráite ag Irimia a d' ordaigh an Tiarna dó a rá leis an bpobal uile, rug na sagairt agus na fáithe air agus dúirt siad: «Go deimhin cuirfear chun báis thú.
9. Cad chuige ar thairngir tú in ainm an Tiarna á rá: 'Beidh an Teampall seo cosúil le Sileo, agus beidh an chathair seo uaigneach agus gan áitreabhach'?» Agus bhí an pobal uile ag plódú thart ar Irimia i dTeampall an Tiarna.
10. Nuair a chuala feidhmeannaigh Iúdá é seo tháinig siad aníos ó phálás an rí go dtí Teampall an Tiarna agus shuigh síos i mbéal Gheata Nua Theampall an Tiarna.
11. Ansin labhair na sagairt agus na fáithe leis na feidhmeannaigh agus leis an bpobal uile: «Tá breithiúnas báis tuillte ag an bhfear seo, óir thairngir sé in aghaidh na cathrach seo mar a chuala sibh le bhur gcluasa féin.»
12. Ach thug Irimia freagra ar na feidhmeannaigh agus ar an bpobal uile mar seo: «Chuir an Tiarna féin mise a fháidheoireacht na mbriathra uile a chuala sibh in aghaidh an Teampaill seo agus in aghaidh na cathrach seo.
13. Mar sin leasaigí bhur n-iompar agus bhur ngníomhartha; umhlaígí do ghuth an Tiarna bhur nDia; má dhéanann sibh sin, beidh aithreachas air agus, an t-olc a d' fhógair sé in bhur n-aghaidh, ní dhéanfaidh sé é.
14. Maidir liomsa, féach, táim in bhur lámha. Déanaigí liom mar is maith agus is cóir libh.
15. Ach bíodh a fhios agaibh seo go dearfa, má chuireann sibh chun báis mé, go dtabharfaidh sibh go deimhin fuil neamhchiontach oraibh féin, ar an gcathair seo agus ar a muintir, óir go fírinneach sheol an Tiarna mise chugaibh a labhairt na mbriathra seo uile in bhur gcluasa.»
16. Ansin dúirt na feidhmeannaigh agus an pobal uile leis na sagairt agus na fáithe: «Ní cóir an fear seo a chur chun báis, óir labhair sé linn in ainm an Tiarna, ár nDia.»
17. D' éirigh roinnt de sheanóirí na tíre ina seasamh agus labhair siad le hoireachtas uile an phobail.
18. «Thairngir Míocá an Móirisiteach i laethanta Hiziciá rí Iúdá,» a dúirt siad, «agus ba é a dúirt sé le muintir uile Iúdá: 'Mar seo a deir an Tiarna: Déanfar fearann treafa de Shíón, agus carnán bruscair de Iarúsailéim, beidh cnoc an Teampaill ina ardán coillteach.'
19. «Ar chuir Hiziciá rí Iúdá agus pobal uile Iúdá chun báis é mar gheall air sin? Nár mhó, agus eagla roimh an Tiarna orthu, a d' iarr siad fabhar air go mb' aithreach leis an t-olc a bhí fógraithe aige ina n-aghaidh? An gcuirfimidne anois an choir seo mar ualach ar ár n-anamacha?»
20. Bhí fear eile ann freisin a thairngir in ainm an Tiarna, Úiríá mac Sheamaiá, ó Chiriat Iáraím. Thairngir seisean in aghaidh na cathrach seo agus in aghaidh na tíre seo na nithe céanna díreach agus a thairngir Irimia.
21. Nuair a chuala Iahóiácaím an rí, mar aon lena airí agus a fheidhmeannaigh uile, a bhriathra, theastaigh uaidh é a chur chun báis. Nuair a chuala Úiríá é sin tháinig eagla air agus theith sé don Éigipt.
22. Ach chuir Iahóiácaím an rí, Ealnátán mac Acbór agus daoine eile leis don Éigipt.
23. Thug siad Úiríá amach as an Éigipt agus rug siad go Iahóiácaím an rí é; mharaigh seisean leis an gclaíomh é agus theilg a chorpán isteach i reilig na ndaoine coitianta.
24. Ach sheas Irimia faoi choimirce Aichíceám mhic Sheáfán, agus níor tugadh é ar láimh don phobal le cur chun báis.

Salm 119:25-32
25. Daleth Tá m' anam ar lár sa luaithreach; athbheoigh mé le do bhriathar.
26. Mhínigh mé mo shlite, agus d' éist tú liom; múin do reachtanna dom.
27. Tabhair treoir dom i slí do phroiceapt, agus déanfaidh mé machnamh ar d' iontais.
28. Bíonn m' anam ag sileadh deor le neart bróin; tabhair misneach dom le do bhriathar.
29. Coinnigh mé ó shlí na hearráide, agus tabhair dom do dhlí.
30. Rinne mé rogha de shlí na fírinne; chuir mé d' aitheanta os mo chomhair.
31. Bím ag cloí de shíor le d' fhorálacha; ná clis orm, a Thiarna.
32. Rithfidh mé ar shlí d' aitheanta; nuair a cheansóidh tú mo chroí.

Seanfhocal 27:17-17
17. Iarann a chuireann faobhar ar iarann; agus cuireann fear faobhar ar fhear eile.

2 Teasalónaigh 2:1-17
1. Maidir le téarnamh ár dTiarna Íosa Críost agus lenár mbailiú le chéile ina airicis, impímid oraibh, a bhráithre,
2. gan bheith suaite go héasca in bhur n-aigne ná scéin a ghlacadh ó spiorad nó ó scéal nó litir a cuireadh síos domsa, mar dhea go bhfuil lá an Tiarna tagtha cheana féin.
3. Ná mealladh aon duine sibh ar aon tsli, mar ní foláir don cheannairc teacht ar dtús, agus ní foláir d' fhear an oilc é féin a nochtadh is é sin mac an léirscriosta,
4. an t-áibhirseoir a ardaíonn é féin os cionn gach neach atá in ainm bheith ina Dhia nó ina dhíol ómóis, go dtí go suíonn sé faoi i dteampall Dé agus é a mhaíomh gur Dia é féin.
5. Nach cuimhin libh mé á rá sin libh agus mé fós in bhur measc?
6. Agus tá a fhios agaibh anois cad atá á choinneáil gan a nochtadh nó go mbeidh a ionú ann.
7. Tá cumhacht dhiamhair an oilc ag obair cheana féin agus gan í ach ag fanacht go dtógfar as an tslí an té úd atá á cosc.
8. Agus ansin taispeánfaidh an mac mallachta é féin, ach déanfaidh an Tiarna Íosa é a bhascadh le hanáil a bhéil agus díothóidh é le niamhracht a theachta.
9. Faoi mar is dual do ghníomhaireacht Shátain, tiocfaidh [an mac mallachta] faoi lánchumhacht, le comharthaí agus le fearta bréige,
10. agus le teann urchóide cuirfidh sé cluain orthu siúd atá ar bhealach a n-aimhleasa, de bhrí nach nglacfaidís leis an ngrá don fhírinne a chuirfeadh ar láimh shábháilte iad.
11. Agus sin é an fáth a gcuireann Dia an mearbhall ag obair orthu sa tslí go gcreideann siad an t-éitheach.
12. Dá réir sin, gach duine acu nár ghéill don fhírinne ach gurb é an t-olc is áil leis, daorfar é.
13. Tá sé d' fhiacha orainne bheith ag gabháil buíochais le Dia gan stad mar gheall oraibh, a bhráithre, a bhfuil gnaoi an Tiarna oraibh, de bhrí gur roghnaigh Dia ó thús sibh chun go slánófaí sibh trí naomhú ón Spiorad agus trí chreidiúint san fhírinne.
14. Is é fáth ar ghlaoigh sé oraibh tríd an dea-scéal seo againne, chun go mbainfeadh sibh amach daoibh féin glóir ár dTiarna Íosa Críost.
15. Seasaigí an fód go daingean dá bhrí sin, a bhráithre, agus coinnigí an teagasc a d' fhoghlaim sibh uainne le briathar béil nó trí bhíthin litreach.
16. Agus go gcuire Íosa Críost féin ár dTiarna agus Dia ár nAthair, a thug grá dúinn agus a bhronn orainn in aisce sólás síoraí agus dóchas daingean,
17. go gcuire siad sólás croí oraibh agus go dtreisí siad libh i ngach gníomh agus briathar fónta.