A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Deireadh Fómhair 18

Irimia 21:1-14
1. An briathar a tháinig chun Irimia ón Tiarna nuair a chuir an rí Zidicíá chuige Paischiúr mac Mhailcíá in éineacht leis an sagart Zafainiá mac Mhásaeiá, á rá:
2. «Iarraimid d' achainí ort fiafraí den Tiarna ar ár son ó tharla Nabúcadnazar ag déanamh cogaidh orainn; b' fhéidir go n-oibreodh an Tiarna a mhíorúiltí uile ar ár son agus go dtabharfadh sé ar an namhaid imeacht uainn.»
3. Dúirt Irimia leo: «Beirigí an freagra seo chuig Zidicíá:
4. ' Is mar seo a deir an Tiarna, Dia Iosrael: Tógfaidh mé ar ais na hairm chogaidh atá in bhur lámha anois, lena dtroideann sibh in aghaidh rí na Bablóine agus na gCaildéach a shuíonn mórthimpeall oraibh anois taobh amuigh de na ballaí; déanfaidh mé carn díobh i lár na cathrach seo.
5. Agus troidfidh mé féin in bhur n-aghaidh le láimh sínte amach agus le rí láidir, i bhfearg, i mbuile agus i ndíbheirg mhór.
6. Buailfidh mé muintir na cathrach seo, idir dhuine agus bheithíoch, le plá scanrúil: gheobhaidh siad bás.
7. Ina dhiaidh sin an Tiarna a labhraíonn tabharfaidh mé Zidicíá, rí Iúdá, lena sheirbhísigh agus an méid de mhuintir na cathrach seo a fágadh ón bplá, ón gclaíomh nó ón ngorta, i láimh a namhad agus i láimh na ndaoine a iarrann a mbás; buailfidh sé iad le faobhar an chlaímh, ní choigleoidh sé iad, ní mó a bheidh trua ná trócaire aige dóibh.'
8. «Agus déarfaidh tú leis an bpobal seo: 'Is mar seo a deir an Tiarna: Cuirim romhaibh anois slí na beatha agus slí an bháis.
9. An té an fhanfaidh sa chathair seo éagfaidh sé leis an gclaíomh, leis an ngorta nó leis an bplá; ach mairfidh an té a rachaidh amach agus a ghéillfidh do na Caildéigh atá anois ag cur léigir ar an gcathair; beidh a bheatha aige sin mar éadáil.
10. Óir tá m' aghaidhse curtha in éadan na cathrach seo chun oilc agus ní chun maitheasa an Tiarna a labhraíonn. Tabharfar i láimh rí na Bablóine í, agus dófaidh sé go talamh í.'»
11. «Le rítheaghlach Iúdá. Éistigí le briathar an Tiarna.
12. rí theaghlaigh Dháiví! Is mar seo a deir an Tiarna: ' Gach maidin tabhair breith cheart, tarrthaigh an té a ndearnadh éigeart air as láimh fhear a ansmachta, nó léimfidh m' fhearg amach ar nós tine, loscfaidh sí agus ní bheidh fear a múchta le fáil.
13. Is libhse a dhéanaim achrann, libhse a d' imigh chun cónaithe ag Carraig an Réitigh an Tiarna a labhraíonn libhse a deir: Cé bhéarfadh fogha fúinne agus a dhéanfadh a bhealach isteach inár ndaingean?
14. (Smachtóidh mé sibh de réir sochar bhur ngníomhartha an Tiarna a labhraíonn.) Cuirfidh mé tine lena fhoraois; dófaidh sí an dúiche uile máguaird.'»

Irimia 22:1-30
1. Is é a dúirt an Tiarna: «Imigh síos go pálás rí Iúdá agus tabhair an teachtaireacht seo ansin.
2. ' Éist le briathar an Tiarna, a rí Iúdá, a shuíonn i ríchathaoir Dháiví, thusa agus do sheirbhísigh agus do mhuintir a théann na geataí seo isteach.
3. Is mar seo a deir an Tiarna: Cleachtaigí macántacht agus fíréantacht; saoraigí an truán as láimh an té a dhéanann leatrom air; ná déanaigí éagóir ar an gcoimhthíoch, ar an dílleachta, ar an mbaintreach; ná déan éigean; ná doirt fuil neamhchiontach san áit seo.
4. Má dhéanann sibh amhlaidh go coinsiasach, leanfaidh ríthe atá ina suí ar ríchathaoir Dháiví orthu ag dul geataí an pháláis seo isteach, ag marcaíocht i gcarbaid agus ar eachra, iad féin a seirbhísigh agus a muintir.
5. Ach mura n-éisteann sibh leis na briathra seo, mionnaim dar mé féin an Tiarna a labhraíonn go mbeidh an pálás seo ina fhásach.
6. Sea, is mar seo a deir an Tiarna i dtaobh pálás rí Iúdá: Ba Ghileád thú agamsa, Ba bheann de chuid na Liobáine thú; mar sin féin, déanfaidh mé fásach díot, baile gan áitritheoir ann.
7. Tá fir do mhillte tofa agam, ag gach uile fhear acu tá a thua; gearrfaidh siad anuas na céadair is fearr agat, agus teilgfidh sa tine iad.
8. «' Nuair a ghabhfaidh sluaite na náisiún thar an gcathair seo, déarfaidh siad lena chéile: Cad chuige go ndearna an Tiarna é seo leis an gcathair mhór seo?
9. Is é an freagra a thabharfar: Mar thréig siad conradh an Tiarna a nDia chun déithe eile a adhradh agus fónamh a dhéanamh dóibh.'
10. Ná golaigí ar son an mhairbh, ná caoinigí é. Ach golaigí go géar ar son an té a d' imigh, óir ní thiocfaidh sé ar ais go deo, ní fheicfidh sé a thír dhúchais arís go brách.
11. «Óir is mar seo a dúirt an Tiarna i dtaobh Sealúm mac Ióisíá, rí Iúdá, a bhí ina rí i ndiaidh a athar Ióisíá agus arbh éigean dó imeacht ón áit seo: 'Ní fhillfidh sé ar an áit seo níos mó
12. ach éagfaidh sé san áit a ndearna siad cime de é; agus ní fheicfidh sé an tír seo arís.'»
13. «Is mairg don té a leagann dúshraith a pháláis le héigeart, agus a sheomraí uachtair le héagóir, a thógann seirbhís a chomharsan gan tuarastal, agus nach n-íocann é ar son a shaothair,
14. a deir: 'Déanfaidh mé dom féin pálás fairsing le seomraí leathana in airde', a ghearrann fuinneoga amach ann a chumhdaíonn sé le céadar agus a phéinteálann le flanndearg.
15. An móide de rí thú daoine eile a shárú le céadair? D' ith d' athair agus d' ól sé, mar a dhéanann tusa, ach chleacht seisean macántacht agus ceart; mar sin bhíothas go maith aige.
16. Dhéanadh sé breithiúnas ar chúis an bhoicht agus an easpaithigh, ansin bhíothas go maith aige. Nach é sin mise a aithint? an Tiarna a labhraíonn.
17. Ach níl do shúilese ná do chroí ach ar son do shainte féin, a dhoirteadh fuil neamhchiontaigh agus chun sáraithe, agus foréigean a dhéanamh.»
18. Ar an ábhar sin is mar seo a deir an Tiarna i dtaobh Iahóiácaím mac Ióisíá, rí Iúdá: «Bás don fhear sin! Ná caoinigí é: ' Uch a dheartháir!' ' Uch a dheirfiúr!' Ná caoinigí ar a shon: ' Uch, a thiarna!' ' Uch, a mhórgacht!'
19. Adhlacfar é le hadhlacadh asail, á tharraingt ar shiúl agus á chaitheamh amach as geataí Iarúsailéim.»
20. «Imigh suas chuig an Liobáin agus éigh, tóg suas do ghuth i mBáiseán, scread as Abáraím anall, óir do scriosadh d' aos grá uile!
21. Labhair mise leat i do shonas, ach dúirt tú: 'Ní éistfidh mé.' Ba é seo do bhéasa ó d' óige; níor umhlaigh tú do mo ghuthsa.
22. Séidfidh an ghaoth do thréadaithe uile go malairt féaraigh; rachaidh d' aos grá i mbraighdeanas. Go deimhin féadann náire agus ceann faoi a bheith ort anois ag smaoineamh duit ar do chionta uile.
23. Tusa a rinne cónaí sa Liobáin, a neadaigh i measc na gcéadar, cé mar a dhéanfaidh tú cneadach nuair a thiocfaidh na doitheacha ort, an phian amhail bean in íona.»
24. «Faoi mar a mhairim an Tiarna a labhraíonn dá mbeadh Coiniá mac Iahóiácaím rí Iúdá, ina fháinne séala ar mo dheasláimh, mar sin féin tharraingeoinn as sin é.
25. Tabharfaidh mé thú i lámha na muintire a iarrann do bhás, i láimh an dreama a bhfuil eagla ort rompu, i láimh Nabúcadnazar rí na Bablóine, i láimh na gCaildéach.
26. Tusa agus do mháthair a rug thú, caithfidh mé amach sibh go tír eile; ní ann a rugadh sibh ach is ann a gheobhaidh sibh beirt bás.
27. Ní fhillfidh siad chun na tíre inar mian leo filleadh.»
28. An pota briste, beagmhaitheasach é, an fear seo Coiniá, an soitheach é gan dúil ag aon duine ann? Cad chuige ar teilgeadh amach iad, é féin agus a shliocht, ar teilgeadh iad do thír nach aithnid dóibh?
29. Ó a thalaimh, a thalaimh, a thalaimh, éist le briathar an Tiarna!
30. Is mar seo a deir an Tiarna «Scríobhaigí an fear seo faoin teideal: gan chlann; duine nár rug biseach lena laethanta, óir ní thiocfaidh le haon fhear dá shliocht suí i ríchathaoir Dháiví, ná rialú arís in Iúdá.»

Salm 119:9-16
9. Beth Conas a mhairfidh an t-ógánach go glan, ach le d' aitheanta a chomhlíonadh?
10. Iarraim thú le mo chroí go hiomlán; nár imí mé ó d' aitheanta.
11. Cuirim do bhriathar i bhfolach i mo chroí; sula ndéanfainn peaca ort.
12. Is beannaithe atá tú, a Thiarna; múin do reachtanna dom.
13. Is amhlaidh a d' admhaigh mé le mo bhruasa foraitheanta uile do bhéil.
14. Gairdím i slí d' fhorálacha amhail san uile shaibhreas.
15. Déanfaidh mé machnamh ar do theagasc; agus breithneoidh mé do shlite.
16. Tabharfaidh mé taitneamh do do reachtanna; ní dhéanfad dearmad ar do bhriathra.

Seanfhocal 27:14-14
14. An té a chuirfidh a bheannacht os ard ar a chomharsa i mochóirí na maidine, áireofar é a bheith ag mallachtú.

1 Teasalónaigh 5:1-28
1. Maidir le hamanna agus uaineacha, a bhráithre, ní gá scríobh chugaibh ina dtaobh.
2. Tá a fhios agaibh féin go beacht gur mar a bheadh bithiúnach san oíche a thiocfaidh an Lá úd an Tiarna.
3. Nuair a bheidh daoine á rá: «Táthar slán sábháilte,» ansin gan choinne is ea a thiocfaidh an tubaiste, mar a thagann an tinneas ar bhean atá trom, agus ní bheidh aon éalú acu uaithi.
4. Ní sa dorchacht atá sibhse, áfach, a bhráithre, go dtiocfadh an lá úd aniar aduaidh oraibh mar a bheadh bithiúnach.
5. Is clann an tsolais sibhse go huile, clann an lae. Ní leis an oíche ná leis an dorchacht sinn.
6. Ná bímis inár gcodladh, dá bhrí sin, ar nós daoine eile, ach bímis inár ndúiseacht agus ar ár gciall.
7. Istoíche is ea a chodlaíonn na codlatánaigh agus istoíche a bhíonn na meisceoirí ar meisce.
8. Ach ós den lá sinne, fanaimis ar ár gciall; cuirimis umainn an creideamh agus an grá mar lúireach agus dóchas ár slánaithe mar chafarr.
9. Ní hí an fhearg atá ceaptha dúinn ag Dia ach go mbainfimis ár slánú amach trínár dTiarna Íosa Críost,
10. a fuair bás ar ár son chun go mbeimis beo ina theannta, cibé acu beo nó marbh dúinn.
11. Dá bhrí sin, leanaigí ag spreagadh a chéile agus ag treisiú le chéile faoi mar atá sibh a dhéanamh cheana.
12. Iarraimid oraibh, a bhráithre, ómós a thabhairt dóibh siúd atá ag saothrú go dian in bhur measc agus atá do bhur stiúradh in ainm an Tiarna agus atá ag tabhairt comhairle daoibh.
13. Bíodh meas agus cion as cuimse agaibh orthu mar gheall ar a gcuid oibre.
14. Mairigí le chéile go síochánta. Impímid oraibh, a bhráithre, foláireamh a thabhairt do na daoine neamhchúiseacha, na daoine faiteacha a spreagadh, cabhrú leis na laga agus bheith foighneach le cách uile.
15. Féachaigí chuige nach ndéanfaidh aon duine agaibh an t-olc in aghaidh an oilc. Cuirigí romhaibh an mhaith a dhéanamh i gcónaí dá chéile agus do chách eile.
16. Bíodh lúcháir oraibh i gcónaí.
17. Bígí ag guí gan staonadh
18. agus ag gabháil buíochais as gach ní; sin é an ní is áil le Dia uaibh in Íosa Críost.
19. Ná múchaigí an Spiorad;
20. ná déanaigí neamhshuim de na ráite fáidhiúla.
21. Déanaigí gach ní a thástáil; cloígí leis an maith
22. agus seachnaígí gach aon sórt oilc.
23. Go ndéana Dia na síochána féin, sibh a naomhú go smior; agus go gcoimeádtar slán gan locht sibh idir spiorad agus anam agus chorp i gcomhair theacht ár dTiarna Íosa Críost.
24. Mar is intaofa an té úd atá ag glaoch oraibh agus déanfaidh sé é sin.
25. A bhráithre, bígí ag guí orainne chomh maith.
26. Beannaígí do na bráithre uile leis an bpóg naofa.
27. Cuirim oraibh as ucht an Tiarna an litir seo a léamh do na bráithre uile.
28. Grásta ár dTiarna Íosa Críost go raibh agaibh.