A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Deireadh Fómhair 17

Irimia 19:1-15
1. Ansin dúirt an Tiarna le Irimia: «Imigh agus ceannaigh crúsca cré. Beir leat roinnt de sheanóirí an phobail agus de na sagairt.
2. Imigh amach i dtreo Gleann Bhein Hionnom, go béal Gheata na Sligí Cré. Fógair ansin na briathra a inseoidh mise duit.
3. Abair: 'Éistigí le briathar an Tiarna, a ríthe Iúdá agus a áitritheoirí Iarúsailéim! Is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: Táim ag breith a leithéid d' anachain ar an áit seo, agus cibé duine a chluinfidh é, beidh tormán ina chluasa.
4. De bhrí gur thréig siad mise, gur thruailligh an áit seo, gur loisc túis inti do dhéithe eile nárbh aithnid dóibh féin, ná dá n-aithreacha, ná do ríthe Iúdá riamh cheana. Líon siad an áit seo le fuil neamhchiontaigh.
5. Thóg siad áiteanna arda do Bhál san áit do loscadh a gclann mhac, rud nár aithin ná nár achtaigh mise, ná nár tháinig riamh i m' intinn.
6. Mar sin tá na laethanta ag teacht anois an Tiarna a labhraíonn nach dtabharfar Toifit, ná Gleann Bhein Hionnom níos mó ar an áit seo, ach Gleann an Áir.
7. Mar gheall ar an áit seo, taoscfaidh mé dea-chomhairle as Iúdá agus Iarúsailéim; tabharfaidh mé orthu titim le claíomh a naimhde, le láimh na droinge a iarrann a mbás; tabharfaidh mé a gcoirp mar bhia d' éanlaith an aeir agus do bheithígh na talún.
8. Déanfaidh mé an chathair seo uaigneach, ina hábhar scige; beidh uafás ar an té a ghabhfaidh thairsti agus ligfidh sé fead iontais as faoina leithéid de thubaiste.
9. Tabharfaidh mé orthu feoil a mac agus a n-iníonacha féin a ithe; íosfaidh siad a chéile i rith an léigir, sa chruóg lena gcúnglóidh a naimhde iad le fonn a maraithe.»
10. Brisfidh tú an crúsca seo i radharc na bhfear atá in éineacht leat,
11. agus déarfaidh tú leo: 'Is mar seo a deir Tiarna na Slua: Brisfidh mé an pobal seo agus an chathair seo díreach mar a bhriseann duine crúsca an photaire, nach féidir a dhéanamh slán arís.
12. Déanfar áit adhlactha de Thoifit, d' uireasa spáis. Is amhlaidh sin a dhéanfaidh mé leis an áit seo an Tiarna a labhraíonn. Agus déanfaidh mé an chathair seo mar Thoifit.
13. Saileofar tithe Iarúsailéim agus tithe ríthe Iúdá, mar an áit seo, Toifit; na tithe seo uile ar loisc siad túis ar a ndíonta do shlua neimhe uile, agus ar ar dhoirt siad deochanna do dhéithe eile.'»
14. Ar a theacht ar ais do Irimia as Toifit mar ar chuir an Tiarna é a fháidheoireacht, sheas sé i gcúirt Theampall an Tiarna agus dúirt leis an bpobal uile:
15. «Is mar seo a deir Tiarna na Slua, Dia Iosrael: 'Tabharfaidh mé ar an gcathair seo go cinnte agus ar a bailte uile máguaird an uile thubaiste dar fhógair mé, mar gur éirigh siad chomh ceanndána sin agus nach n-éistfidís le mo bhriathra.'»

Irimia 20:1-18
1. Anois chuala Paischiúr mac Iméar an sagart, a bhí i gceannas na bpóilíní i dTeampall an Tiarna, an tairngreacht seo á déanamh ag Irimia.
2. D' ordaigh Paischiúr Irimia a bhualadh agus a chur sna ceapa ag Geata Bhiniáimin, geata uachtair Theampall an Tiarna.
3. An lá dár gcionn d' ordaigh Paischiúr Irimia a thógáil as na ceapa; dúirt Irimia leis: «Ní Paischiúr an t-ainm a thugann an Tiarna ort ach Uafás.
4. Óir is mar seo a deir an Tiarna: 'Déanfaidh mé uafás díot, tú féin agus do chairde uile; titfidh siad le claíomh a naimhde; feicfidh do shúile féin é sin. Tabharfaidh mé Iúdá uile freisin i láimh rí na Bablóine; tabharfaidh sé i mbraighdeanas iad chun na Bablóine agus maróidh sé iad leis an gclaíomh.
5. Tabharfaidh mé fós maoin uile na cathrach seo, a huile shaothar, gach uile ní mórluaigh agus stór uile ríthe Iúdá i láimh a naimhde a chreachfaidh agus a thógfaidh iad agus a bhéarfaidh leo don Bhablóin iad.
6. Maidir leatsa, a Phaischiúr, rachaidh tusa agus do líon tí uile i mbraighdeanas; gheobhaidh tú bás ansin agus is ann a adhlacfar thú, thú féin agus do chairde uile dár thairngir tú bréaga.'»
7. Mheall tú mé, a Thiarna, agus cheadaigh mé mo mhealladh; rug tú bua orm; ba thú ba threise. Níl lá nach mbíonn siad ag gáire fúm, is ceap magaidh mé ag gach aon duine.
8. Níl uair dá labhraim an briathar nach mbíonn orm a fhógairt in ard mo chinn: «Éigean agus díobháil!» Tá briathar an Tiarna tar éis éirí ina mhasla domsa agus ina ábhar magaidh ar feadh an lae.
9. Deirinn: «Ní smaoineoidh mé air, ní labhróidh mise níos mó ina ainm.» Ansin chonacthas dom go raibh tine loiscneach i mo chroí, í dúnta istigh i mo chnámha. Tá mé tuirseach ó bheith ag iarraidh í a chosc. Ní fhéadaim é a fhulaingt.
10. Cluinim mórán do mo tharcaisniú: «Eagla ar gach aon taobh! Sceithigí air! Sceithimis air!» Ag a raibh de chairde agam uair bhí súil in airde le mo threascairt: «Meallfar é b' fhéidir, ansin béarfaimid bua air agus imreoimid díoltas air!»
11. Ach tá an Tiarna liomsa, curadh cumhachtach; ar an ábhar sin tuisleoidh lucht m' ionsaithe; ní chloífidh siad mé; brisfear orthu; beidh siad trína chéile. ní dhéanfar dearmad go brách ar a náire shíoraí.
12. Ach, a Thiarna na Slua, a scrúdaíonn le fírinne, a ransaíonn na háranna agus an croí, feicim do dhíoltas orthu mar is duitse a d' fhoilsigh mé mo chúis.
13. Canaigí don Tiarna, molaigí an Tiarna, óir shaor sé anam an bhoicht ó láimh lucht déanta an oilc.
14. Gura mallaithe an lá a rugadh mé, nára beannaithe an lá a rug mo mháthair mé!
15. Gura mallaithe an fear a thug scéala chun m' athar: «Rugadh leanbh mic duit!» á dhéanamh rólúcháireach.
16. Bíodh an fear sin cosúil leis na bailte a scrios an Tiarna gan trócaire; go gcluine sé an scread ar maidin, agus an gháir chatha ar uair an mheán lae,
17. de bhrí nár mharaigh sé mise sa bhroinn, go mbeadh mo mháthair ina huaigh agam fad a bheadh a broinn torrach orm.
18. Cad chuige ar tháinig mé as an mbroinn riamh, a thabhairt aghaidh ar shaothar agus doilíos agus go gcríochnófaí mo laethanta faoi náire?

Salm 119:1-8
1. Aleph Is aoibhinn a mbíonn a slí gan mháchail, a shiúlann i ndlí an Tiarna. Salm 118
2. Is aoibhinn dá gcoimeádann a fhorálacha, á lorg ó lanchroí.
3. An mhuintir nach ndéanann urchóid; ach a shiúlann ina shlite.
4. Thug tú do phroiceapta dúinn go gcomhlíonfaí go beacht iad.
5. Nár mhéanar mo shlite a bheith go daingean, d' fhonn do reachtanna a choimeád.
6. Ní dhéanfar mo náiriú nuair a ghéillfidh mé do d' aitheanta uile.
7. Molfaidh mé thú le dílseacht chroí ag foghlaim d' fhoraitheanta dom.
8. Déanfaidh mé de réir do reachtanna; ná tréig mé ar fad.

Seanfhocal 27:13-13
13. Tóg brat duine nuair a théann sé i mbannaí le strainséir, bíodh sé féin mar gheall agat nuair a théann sé in urrús le coimhthígh.

1 Teasalónaigh 4:1-18
1. Rud eile de, a bhráithre, fuair sibh le fios uainne conas ba chóir daoibh bhur saol a thabhairt chun Dia a shásamh agus tá sibh ag déanamh amhlaidh cheana. Táim á iarraidh d' achainí anois oraibh in ainm an Tiarna Íosa, déanamh níos fearr fós.
2. Tá a fhios agaibh cad iad na treoracha a thugamar daoibh ar údarás an Tiarna Íosa.
3. Is é is toil le Dia go mbeadh sibh naofa, go seachnódh sibh an drúis,
4. go dtuigfeadh gach duine agaibh conas a chorp a choimeád go naofa agus faoi urraim
5. agus gan a bheith tugtha do na paisin ainrianta ar nós na bpágánach nach bhfuil aon aithne ar Dhia acu;
6. gan éagóir ná calaois a dhéanamh ar bhráthair i gcúis dlí, mar go n-agraíonn an Tiarna na nithe sin uile ar dhaoine faoi mar a dúramar agus mar a dhearbhaíomar daoibh cheana.
7. Ní chun na neamhghlaine a ghlaoigh Dia sinn ach chun na naofachta.
8. Más ea, an té a dhiúltaíonn don teagasc seo, ní do dhaoine a dhiúltaíonn sé ach do Dhia a thugann a Naomh-Spiorad daoibh.
9. Maidir leis an ngrá bráthar ní gá aon ní a scríobh chugaibh ina thaobh mar go bhfuil teagasc faighte agaibh féin ó Dhia i dtaobh grá a thabhairt dá chéile.
10. Sin é go díreach atá á dhéanamh agaibh do na bráithre uile ar fud na Macadóine. Ach táimidne á iarraidh oraibh, a bhráithre, déanamh níos fearr fós,
11. agus é bheith ina aidhm agaibh saol suaimhneach a chaitheamh, bhur ngnó féin a dhéanamh agus oibriú le bhur lámha féin de réir mar a dúramar libh cheana.
12. Sa tslí sin beidh meas ag na díchreidmhigh oraibh agus ní bheidh sibh ag brath ar dhuine ar bith.
13. Níor mhaith liom, a bhráithre, go mbeadh sibh aineolach i dtaobh na marbh i dtreo nach mbeadh sibh dobrónach ar nós na ndaoine eile atá gan aon dóchas.
14. Creidimid go bhfuair Íosa bás agus gur aiséirigh sé; ar an gcuma chéanna an mhuintir a fuair bás i bpáirt le Críost, tabharfaidh Dia iad siúd leis ón mbas chomh maith.
15. Agus tá an méid seo le rá againn libh ar fhocal an Tiarna féin: an méid a fhágfar beo dínn go dtí teacht an Tiarna, ní bheidh aon bhuntáiste againn orthu sin a bheidh tar éis bháis:
16. mar nuair a thabharfar an fógra le glór an ardaingil agus le trumpa Dé, tiocfaidh an Tiarna féin anuas ó neamh agus ar dtús éireoidh na mairbh i gCríost.
17. Ansin an méid a bheidh fágtha beo dínn, ardófar chun siúil sinn mar aon leo trí na néalta in airicis an Tiarna sa spéir, agus ar an gcuma sin beimid i dteannta an Tiarna go deo.
18. Déanaigí a chéile a mhisniú, más ea, leis na briathra sin.