A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Eanáir 5

Geineasas 9:1-28
1. Bheannaigh an Tiarna Naoi agus a chlann mhac agus dúirt sé leo: «Bíodh an rath oraibh, téigí i líonmhaire agus líonaigí an talamh.
2. Bíodh scéin agus eagla romhaibh ar na hainmhithe allta go léir, ar éanlaith an aeir go léir, ar gach a shníonn ar talamh, agus ar iasc na farraige go léir; faoi bhur lámha a cuireadh iad go léir.
3. Gach dúil bheo ina bhfuil lúth, bídís agaibh mar bhia, chomh maith leis na luibheanna glasa. Tugaim gach ní daoibh,
4. ach ná hithigí feoil ina bhfuil an t-anam, sé sin an fhuil.
5. Éileoidh mé cuntas ar fhuil bhur n-anama; éileoidh mé é sin ó gach ainmhí agus ó gach duine. Éileoidh mé cuntas ar anam gach duine óna chomhdhuine.
6. Cibé a dhoirtfidh fuil duine is le duine a dhoirtfear a fhuil, óir is ar dheilbh Dé a rinneadh an duine.
7. Ach sibhse, bígí torthach agus téigí i líonmhaire; bíodh an rath go raidhseach oraibh ar an talamh agus bíodh smacht agaibh air.»
8. Dúirt Dia le Naoi agus lena chlann mhac:
9. » Féach, daingním mo Chonradh leatsa agus le do shíol i do dhiaidh;
10. agus mar an gcéanna le gach uile dhúil bheo dá bhfuil faraibh, an éanlaith, an t-eallach, agus gach ainmhí allta atá faraibh, a dtáinig amach as an áirc, a bhfuil beo ar talamh.
11. Daingním mo Chonradh libh; go deo arís ní scriosfar an uile fheoil le huiscí díleann, ná ní bheidh go deo arís díle ann chun an domhan a scrios.»
12. Agus dúirt Dia: «Seo é comhartha an Chonartha a dhéanaim idir mé féin agus sibhse agus gach dúil bheo atá faraibh ar feadh na nglún go léir le teacht.
13. Cuirim mo bhogha sna néalta i gcomhartha an Chonartha idir mise agus an talamh.
14. Nuair a chruinneoidh mé na néalta os cionn na talún agus go bhfeicfear an bogha sna néalta,
15. cuimhneoidh mé ar an gConradh atá idir mise agus sibhse, agus gach dúil bheo den uile fheoil; agus ní dhéanfaidh díle go deo arís de na huiscí chun an uile fheoil a scrios.
16. Nuair a bheidh an bogha sna néalta, féachfaidh mé air agus cuimhneoidh mé ar an gConradh síoraí atá idir Dia agus an uile dhúil bheo den uile fheoil dá bhfuil ar talamh.»
17. Dúirt Dia le Naoi: «É seo comhartha an Chonartha a dhaingnigh mé idir mé agus an uile fheoil dá bhfuil ar talamh.»
18. Ba iad Séam, Hám agus Iáfat clann mhac Naoi a tháinig as an áirc; ó Hám a shíolraigh Canán.
19. Ba iadsan clann mhac Naoi agus is é a síol a leath ar fud an domhain go léir.
20. Saothróir talún Naoi agus ba é an chéad duine é a phlandaigh fíonghort.
21. D' ól sé cuid den fhíon agus fad bhí an mheisce air, bhí sé nochta ina bhoth.
22. Chonaic Hám, an té ónár shíolraigh Canán, a athair agus é nochta agus dúirt sé é lena bheirt dearthár lasmuigh.
23. Ansin thóg Séam agus Iáfat brat, chuir ar a slinneáin é, agus isteach leo i ndiaidh a gcúil agus d' fholaíodar baill nochta a n-athar. Bhí a n-aghaidh iompaithe uaidh i dtreo nach bhfacadar baill nochta a n-athar.
24. Nuair a tháinig Naoi chuige féin ón meisce fhíona agus go bhfaca sé cad a rinne an mac a ba óige leis,
25. dúirt sé: «Go raibh mallacht ar Chanán! Beidh sé ina dhaor na ndaor ag a dheartháireacha.»
26. Lean sé air: «Go raibh beannacht ar Shéam ón Tiarna Dia. Go raibh Canán aige ina dhaor.
27. Go méadaí Dia Iáfat! Go lonnaí sé i mbothanna Shéam. Go raibh Canán aige ina dhaor.»
28. Mhair Naoi trí chéad go leith bliain tar éis na díleann.

Geineasas 10:1-32
1. Seo anois sliocht chlann Naoi, Séam, Hám agus Iáfat. Rugadh clann mhac dóibh tar éis na díleann.
2. Clann Iáfat: Gómar agus Mágóg agus Iáván agus Túbál agus Meisic agus Tíoras.
3. Clann Ghómar: Aisceanaz agus Rífeat agus Togarmá.
4. Clann Iáván: Eilíseá agus Tairsís agus Citím agus Dodáiním.
5. Uathusan a leath na daoine amach ar oileáin na nginte. [Sin iad clann mhac Iáfat] de réir a dtíortha, agus a dteangacha faoi leith, de réir a dtreibheanna agus a gciníocha.
6. Clann mhac Hám: Cúis agus Miosráím agus Pút agus Canán.
7. Clann mhac Chúis: Sabá agus Havalá agus Sabtá agus Rámá agus Sabtacá. Clann mhac Rámá: Seabá agus Deadán.
8. Ghin Cúis Niomrod, an chéad fhear ar talamh a ndearnadh flaith de.
9. Fiagaí éachtach a ba ea é i láthair an Tiarna, agus uime sin a deir an seanfhocal: «Fiagaí éachtach i láthair an Tiarna mar Niomrod.»
10. Thosaigh a ríocht le Báibil agus Eiric agus Acad, agus iad seo uile i dtír Shionár.
11. Ón tír sin a tháinig Aisiúr a thóg Nínivé agus Rahobot Ír agus Cálach,
12. agus Reisen idir Nínivé agus Cálach; cathair mhór í sin.
13. Ghin Miosráím muintir Lúd agus Anám agus Laháb agus Naftúch
14. agus Patrús agus Caslúch, ónar shíolraigh na Filistínigh, agus Caftór.
15. Ghin Canán Síodón a chéad mhac, agus Héat,
16. agus na Iabúsaigh, na hAmóraigh, na Giorgáisigh,
17. na Hivigh, na hArcaigh, na Suínigh,
18. na hArvadaigh, na Zamáraigh, agus na Hamátaigh. Ina dhiaidh sin, leath treibheanna na gCanánach amach.
19. Ghabh críocha Chanán ó Shíodón i dtreo Ghearár go Gazá agus i dtreo Shodom agus Gomorá agus Adamá agus Zabóím go Laise.
20. Sin iad clann Hám de réir a dtreibheanna agus a dteangacha, de réir a gcríoch agus a gciníocha.
21. Rugadh clann chomh maith do Shéam, an té ónar shíolraigh clann Éibir ar fad, agus sinsear a dhearthár Iáfat.
22. Clann Shéam: Éalam agus Aisiúr agus Arpaicsead, agus Lúd agus Arám.
23. Clann Arám: Úz agus Húl agus Geitir agus Mais.
24. Ghin Arpaicsead Seálach, agus ghin Seálach Éibir.
25. Agus rugadh beirt mhac do Éibir; tugadh Roinnt ar an gcéad duine mar gur lena linn a roinneadh an talamh, agus tugadh Ioctán ar a dheartháir.
26. Ghin Ioctán Almódád agus Seilif agus Hazarmávat agus Iárach
27. agus Hadórám agus Úzál agus Dicleá,
28. agus Óbál agus Abamáél agus Seabá
29. agus Óifir agus Havalá agus Ióbáb; clann Ioctán iadsan go léir.
30. Bhí cónaí orthu sa dúiche ó Mhéiseá i dtreo Shafar, an tír chnocach lastoir.
31. Sin iad clann mhac Shéam de réir a dtreibheanna agus a dteangacha, de réir a gcríoch agus a gciníocha.
32. Sin iad treibheanna chlann Naoi de réir a síol agus a gciníocha. Uathusan a leath na ciníocha ar fud an domhain tar éis na díleann.

Salm 3:5-8
5. 6 Chuaigh mé a luí agus chodail mé; agus dhúisigh mé toisc gur chosain an Tiarna mé.
6. 7 Ní eagal liom na mílte daoine atá cruinnithe do gach leith i mo thimpeall.
7. 8a Éirigh, a Thiarna! Fóir orm, a Dhia! Óir buaileann tú mo naimhde uile sa phus agus briseann tú fiacla na bpeacach.
8. 8b A Thiarna an tslánaithe, beannaigh do mhuintir!

Seanfhocal 1:23-27
23. Tugaigí aird ar mo rabhadh; déanfaidh mé smaointe mo chroí a roinnt libh, agus mo theachtaireacht a chur in bhur láthair.
24. De bhrí gur ghlaoigh mé oraibh agus gur dhiúltaigh sibh éisteacht, gur shín mé mo lámh agus nár thug aon duine aird orm;
25. De bhrí nár thóg sibh ceann d' aon chomhairle do mo chuid, agus gur dhiúltaigh sibh do gach rabhadh uaim,
26. Déanfaidh mise gáire faoi bhur gcruachás agus magadh fúibh nuair a thiocfaidh an tubaiste oraibh,
27. Nuair a bhuailfidh an tubaiste sibh dála stoirme, agus a thiocfaidh an mí-ádh agus an anachain sa mhullach oraibh.

Matha 5:1-26
1. Nuair a chonaic sé na sluaite, chuaigh sé an sliabh suas. Shuigh sé síos agus tháinig a dheisceabail chuige.
2. Thosaigh sé ag caint leo á dteagasc agus dúirt:
3. «Is méanar dóibh seo atá bocht ó spiorad, óir is leo ríocht na bhflaitheas.
4. «Is méanar do lucht an dobróin, óir sólásófar iad.
5. «Is méanar dóibh seo atá ceansa, óir gheobhaidh siad an talamh mar oidhreacht.
6. «Is méanar dóibh seo a bhfuil ocras agus tart chun na fíréantachta orthu, óir sásófar iad.
7. «Is méanar do lucht na trócaire, óir déanfar trócaire orthu.
8. «Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí, óir feicfidh siad Dia.
9. «Is méanar do lucht síochána a dhéanamh, óir glaofar clann Dé orthu.
10. «Is méanar dóibh seo a d' fhulaing géarleanúint mar gheall ar an bhfíréantacht, óir is leo ríocht na bhflaitheas.
11. «Is méanar daoibh féin nuair a thabharfar aithis daoibh agus a ghéarleanfar sibh, agus nuair a chuirfear gach sórt drochrud in bhur leith go bréagach mar gheall ormsa.
12. «Bíodh áthas oraibh agus gairdeas, mar is mór é bhur dtuarastal ar neamh; óir is mar sin a rinneadh géarleanúint ar na fáithe a chuaigh romhaibh.
13. an Sean-Dlí agus an Dlí Nua
14. Is sibhse solas an domhain. Cathair ar mhullach cnoic ní féidir í a cheilt.
15. Ná ní lastar lampa chun é a chur faoi bhéal na peice, ach in airde ar an gcrann solais mar a dtugann sé solas dá mbíonn sa teach.
16. Sibhse mar an gcéanna, bíodh bhur solas ag taitneamh os comhair daoine chun go bhfeicfidís bhur ndeaghníomhartha agus go nglóireoidís bhur nAthair atá ar neamh.
17. «Ná bígí ag ceapadh gur chun an dlí agus na fáithe a chur ar ceal a tháinig mé. Ní á gcur ar ceal a tháinig mé ach á gcur i gcrích.
18. Óir deirim libh go fírinneach, is túisce a imeoidh neamh agus talamh ná mar a imeoidh aon litir ná aon ghiota den dlí gan gach aon ní a bheith tagtha i gcrích.
19. Dá bhrí sin, an té a chuirfidh aon aithne ar ceal den chuid is lú de na haitheanta seo, agus a mhúinfidh do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh, measfar é sin ar an té is lú i ríocht na bhflaitheas. Ach an té a choimeádfaidh iad agus a mhúinfidh, measfar eisean ina dhuine mór i ríocht na bhflaitheas.
20. Óir deirim libh, mura mbíonn barr fíréantachta agaibh ar a mbíonn ag na scríobhaithe agus ag na Fairisínigh, is cinnte nach rachaidh sibh isteach i ríocht na bhflaitheas.
21. «Chuala sibh go ndúradh leis na sinsir: 'Ná déan marú; agus má dhéanann duine marú beidh air freagairt ann don bhreithiúnas.'
22. Ach is é a deirimse libh, duine ar bith a bhíonn i bhfeirg lena bhráthair, beidh air freagairt ann don bhreithiúnas, agus má deir aon duine lena bhráthair ' Ceann baoth', beidh air freagairt ann don tsainidrín; agus má deir sé ' Amadán' leis, beidh air freagairt ann i dtine ifrinn.
23. Dá réir sin, má bhíonn tú ag tabhairt d' ofrála chun na haltóra agus go gcuimhneoidh tú ansin go bhfuil cúis ghearáin éigin ag do bhráthair ort,
24. fág d' ofráil ansiúd os comhair na haltóra, imigh leat ar dtús agus déan síocháin le do bhráthair, agus tar ansin ag déanamh na hofrála.
25. An duine a chúisíonn thú, tar chun réitigh leis gan mhoill agus tú ag gabháil na slí leis, le heagla go dtabharfadh fear do chúisithe suas don bhreitheamh thú, agus an breitheamh don phóilín, agus go gcuirfí i bpriosún thú.
26. Deirim leat go fírinneach, ní thiocfaidh tú amach as sin go mbeidh an cianóigín deireanach díolta agat.