A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Eanáir 4

Geineasas 7:1-24
1. Ansin dúirt an Tiarna le Naoi: «Gabh isteach san áirc, tusa agus do theaghlach go léir, óir is tú amháin den ghlúin seo, i mo bhreithse, a fheicim atá fíréanta.
2. Beir leat de na hainmhithe glana seacht gcúpla, an fireann agus an baineann, de gach cineál; agus de na hainmhithe neamhghlana cúpla, fireannach agus baineannach;
3. agus d' éanlaith an aeir chomh maith seacht gcúpla, an fireann agus an baineann, de gach cineál, d' fhonn a gcineál a choimeád beo ar chlár na talún.
4. Óir faoi chionn seacht lá seolfaidh mé uiscí ar talamh ar feadh daichead lá agus daichead oíche; agus scriosfaidh mé gach dúil bheo dá ndearna de chlár na talún.»
5. Agus rinne Naoi ar ordaigh an Tiarna dó.
6. Bhí Naoi sé chéad bliain nuair a tháinig na huiscí díleann ar an talamh.
7. Chuaigh Naoi agus a chlann mhac agus a bhean agus mná a mhac in éineacht leis isteach san áirc ag teitheadh ó uiscí na díleann.
8. Na hainmhithe glana agus neamhghlana, an éanlaith agus gach a sníonn ar talamh,
9. chuaigh dhá cheann de gach cineál díobh, fireann agus baineann isteach san áirc le Naoi, de réir mar d' ordaigh Dia do Naoi.
10. Agus tar éis seacht lá tháinig uiscí na díleann ar an talamh.
11. Sa bhliain sé chéad d' aois Naoi, sa dara mí, agus sa seachtú lá déag den mhí sin an lá sin féin phléasc toibreacha uile an duibheagáin mhóir, agus osclaíodh comhlaí uisce neimhe.
12. Bhí sé ag fearthainn ar an talamh ar feadh daichead lá agus daichead oíche.
13. An lá sin féin is ea a chuaigh Naoi isteach san áirc lena mhic Séam, Hám agus Iáfat, agus triúr ban a mhac,
14. agus in éineacht leo gach ainmhí de réir a gcineáil, an t-eallach go léir de réir a gcineáil, gach péist a shníonn ar talamh de réir a gcineáil, an éanlaith go léir de réir a gcineáil, gach éan de gach sórt.
15. Chuaigh isteach san áirc le Naoi cúpla ar chúpla de gach feoil ina bhfuil anáil na beatha.
16. Chuaigh isteach, más ea, fireannach agus baineannach den uile chineál is feoil, mar a d' ordaigh Dia dó. Agus dhún an Tiarna an doras ar Naoi.
17. Mhair an díle daichead lá ar an talamh. Mhéadaigh ar na huiscí agus d' ardaíodar an áirc agus tógadh suas os cionn na talún í.
18. Bhorr agus d' at na huiscí go tréan agus bhí an áirc ar snámh ar uachtar na n-uiscí.
19. D' ardaigh agus d' ardaigh na huiscí ar talamh i dtreo gur folaíodh na sléibhte arda go léir faoin spéir.
20. D' éirigh an t-uisce cúig bhanlámh déag suas thar na sléibhte a d' fholaigh sé.
21. D' éag an uile fheoil dár chorraigh ar talamh idir éanlaith agus eallach, agus ainmhithe allta agus na dúile go léir a shníonn ar talamh, agus na daoine go léir.
22. Agus an uile ní ar talamh tirim ina raibh anáil na beatha trína pholláirí, fuair sé bás.
23. Scrios [an Tiarna] an uile dhúil bheo dá raibh ar chlár na talún daoine agus ainmhithe, péisteanna agus éanlaith an aeir; scuab sé de dhroim na talún iad agus níor fágadh ach Naoi agus a raibh fairis san áirc.
24. Ar feadh céad go leith lá bhí an lámh in uachtar ag na huiscí ar an talamh.

Geineasas 8:1-22
1. Ach chuimhnigh Dia ar Naoi agus ar na hainmhithe go léir agus ar an eallach go léir a bhí fairis san áirc. Agus sheol Dia gaoth thar an talamh agus ceansaíodh na huiscí.
2. Dúnadh toibreacha an duibheagáin agus comhlaí uisce neimhe: coisceadh an fhearthainn ó neamh.
3. Chúlaigh na huiscí ón talamh de réir a chéile; faoi chionn céad go leith lá bhí na huiscí tráite.
4. Sa seachtú mí, ar an seachtú lá déag den mhí sin, luigh an áirc ar shléibhte Ararat.
5. Bhí na huiscí ag trá leo go dtí an deichiú mí; agus sa deichiú mí, ar an gcéad lá den mhí, nocht mullaí na sleibhte.
6. Faoi chionn daichead lá d' oscail Naoi an fhuinneog a bhí déanta aige san áirc
7. agus scaoil uaidh amach an fiach dubh. D' imigh seisean leis agus bhí ag guardal thart go dtí gur thriomaigh na huiscí den talamh.
8. Ansin scaoil sé colm uaidh amach féachaint ar thráigh na tuilte de dhroim na talún.
9. Ach ní bhfuair an colm aon áit ar a leagfadh sé a chos agus d' fhill sé ar ais air san áirc, mar bhí na huiscí ar uachtar na talún ar fad fós. Chuir [Naoi] a lámh amach, rug greim air agus thug ar ais isteach san áirc é.
10. Tar éis moill seacht lá eile ansin, scaoil sé an colm amach as an áirc arís.
11. Agus d' fhill an colm ar ais air tráthnóna, agus féach! bhí craobh úr olóige ina ghob. Thuig Naoi ansin go raibh na huiscí tráite ón talamh.
12. D' fhan sé seacht lá eile, mar sin, agus scaoil an colm uaidh arís; agus níor fhill sé air a thuilleadh.
13. Sa bhliain sé chéad agus a haon d' aois Naoi, ar an gcead mhí, ar an gcéad lá den mhí is ea a triomaíodh na huiscí den talamh, agus d' oscail Naoi comhla na háirce, agus d' fhéach amach. Bhí clár na talún tirim!
14. Sa dara mí, ar an seachtú lá fichead den mhí, bhí an talamh tirim.
15. Agus dúirt Dia le Naoi:
16. «Amach leat as an áirc! tú féin agus do chlann mhac, agus mná do mhac mar aon leat!
17. Beir leat amach a bhfuil farat d' ainmhithe, an uile ní d' fheoil idir éanlaith agus ainmhithe agus phéisteanna a shníonn ar talamh. Téidís i líonmhaire ar talamh; bíodh toradh orthu agus síolaidís ar talamh.»
18. Tháinig Naoi amach mar sin agus a chlann mhac, a bhean agus mná a mhac.
19. Agus na hainmhithe allta go léir, agus an t-eallach go léir, an éanlaith go léir, agus na péisteanna go léir a shníonn ar talamh, amach leo as an áirc, cineál ar chineál.
20. Agus rinne Naoi altóir don Tiarna, agus thoirbhir sé mar íobairt dhóite ar an altóir a rogha féin de na hainmhithe glana agus den éanlaith ghlan.
21. Fuair an Tiarna an boladh cumhra agus dúirt sé leis féin: «Ní baol go gcuirfidh mé mallacht ar an talamh go brách arís de bharr an duine, óir is ar an olc atá a chroí meáite ag an duine óna óige. Ní bhuailfidh mé an uile dhúil bheo mar a rinne mé go deo arís.
22. Fad a bheidh an talamh ann, ní rachaidh stad arís ar shíolchur ná ar fhómhar, ar fhuacht ná ar theas, ar shamhradh ná ar gheimhreadh, ar lá ná ar oíche.»

Salm 3:1-4
1. 1 Salm Dháiví an uair a theith sé óna mhac Aibseálóm. 2 A Thiarna, nach líonmhar iad mo naimhde! Tá mórán daoine ag éirí amach i m' éadan!
2. 3 Is iomaí duine a deir mar gheall orm: «Níl slánú ar bith dó i nDia.»
3. 4 Ach is tú, a Thiarna, mo sciath; mo ghlóir a thógann mo cheann.
4. 5 Nuair a ghlaoim ar an Tiarna os ard tugann sé freagra orm óna shliabh naofa.

Seanfhocal 1:20-22
20. Glaonn an eagna os ard ar na sráideanna, agus cuireann a gáir suas i bhfaichí an mhargaidh;
21. Éann sí ar bharr na mballaí, agus labhraíonn ag geataí na cathrach:
22. «A dhaoine saonta, an fada eile a thabharfaidh sibh gean do bhur saontacht? An fada eile a bhainfidh scigirí taitneamh as a scigireacht agus a bheidh drochmheas ag amadáin ar an eolas?

Matha 4:1-25
1. Ansin, seoladh Íosa isteach san fhásach ag an Spiorad le promhadh ag an diabhal.
2. Rinne sé troscadh ar feadh daichead lá agus daichead oíche, agus ina dhiaidh sin bhí ocras air.
3. Tháinig an cathaitheoir ina aice agus dúirt: «Más tú Mac Dé, abair arán a dhéanamh de na clocha seo.»
4. Dúirt sé á fhreagairt: «Tá sé scríofa: 'Ní ar arán amháin a mhairfidh an duine, ach ar an uile fhocal a thagann as béal Dé.'»
5. Rug an diabhal leis ansin é isteach sa chathair naofa agus chuir sé ar bhinn an Teampaill é
6. agus dúirt leis: «Más tú Mac Dé, caith thú féin síos: óir tá sé scríofa: ' Tabharfaidh sé ordú dá aingil i do thaobh agus iompróidh siad thú lena lámha, sula mbuailfeá do chos in aghaidh cloiche.'»
7. Dúirt Íosa leis: «Tá sé scríofa freisin: 'Ní bhainfidh tú triail as an Tiarna do Dhia.'»
8. Rug an diabhal leis arís é faoi shliabh a bhí an-ard, thaispeáin dó ríochtaí uile an domhain agus a nglóir agus dúirt leis:
9. «Tabharfaidh mé iad sin uile duit ach go n-umhlóidh tú síos do m' adhradh.»
10. Dúirt Íosa leis ansin: «Imigh leat, a Shátain! óir tá sé scríofa: 'Adharfaidh tú an Tiarna do Dhia, agus is dó amháin a bheidh tú ag seirbhís.'»
11. Ansin d' fhág an diabhal é, agus tháinig na haingil chuige agus bhí siad ag freastal air.
12. Na Chéad Deisceabail
13. D' fhág sé Nazarat agus chuir faoi i gCafarnáum cois na farraige, i gcríocha Zabúlun agus Naftáilím
14. chun go gcomhlíonfaí a ndúradh trí Íseáia fáidh:
15. «Talamh Zabúlun, talamh Naftáilím, bóthar na farraige, an taobh eile den Iordáin, Gailíl na gciníocha,
16. an pobal a bhí ina suí sa dorchadas, chonaic siad solas mór, an mhuintir a chónaigh i dtír scáilmhear an bháis, d' éirigh solas chucu.»
17. Ón am sin amach, thosaigh Íosa ag seanmóir agus ag rá: «Déanaigí aithrí, mar tá ríocht na bhflaitheas in achmaireacht.»
18. Ag siúl dó cois farraige na Gailíle, chonaic sé beirt dearthár, Síomón ar a dtugtar Peadar agus Aindrias a dheartháir, ag caitheamh eangacha san fharraige, mar iascairí a bhí iontu.
19. Labhair sé leo: «Tagaigí i mo dhiaidh, agus déanfaidh mé iascairí ar dhaoine díbh.»
20. D' fhág siad na líonta láithreach agus lean siad é.
21. Bhuail sé ar aghaidh, agus chonaic sé beirt dearthár eile, Séamas mac Zeibidé agus Eoin a dheartháir: bhí siad sa bhád in éineacht lena n-athair, Zeibidé, ag cóiriú a gcuid líonta; agus ghlaoigh sé iad.
22. D' fhág siad an bád agus a n-athair láithreach agus lean siad é.
23. Agus ghabh Íosa ar fud na Gailíle go léir, ag teagasc sna sionagóga, ag fógairt dea-scéil na ríochta, agus ag leigheas gach galar agus gach éagruas i measc an phobail.
24. Chuaigh a chlú ar fud na Síre go léir, agus tugadh cách a bhí tinn ó gach sort galair nó ag fulaingt piolóidí, daoine a raibh deamhain iontu, nó an titimeas orthu nó an phairilis, agus leigheas sé iad.
25. Agus lean sluaite móra é ón nGailíl, ó Dheacapoil, ó Iarúsailéim, ó Iúdáia agus ó thar an Iordáin.