A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Eanáir 3

Geineasas 5:1-32
1. Leabhar na nginealach ó Ádhamh anseo: An lá a chruthaigh Dia Ádhamh, rinne sé é ar chosúlacht Dé.
2. Fireann agus baineann a chruthaigh sé iad. Bheannaigh sé iad agus thug an t-ainm An Duine orthu an lá a cruthaíodh iad.
3. Nuair a bhí Ádhamh céad agus a tríocha bliain d' aois rugadh mac dó ar a dheilbh agus ar a chosúlacht féin, agus thug sé Séat air.
4. Mhair Ádhamh ocht gcéad bliain tar éis Séat a shaolú, agus ghin sé mic agus iníonacha.
5. Mhair Ádhamh naoi gcéad agus a tríocha bliain ar fad; ansin fuair sé bas.
6. Nuair a bhí Séat céad agus a cúig bliana d' aois ghin sé Eanóis,
7. agus mhair sé ocht gcéad agus a seacht mbliana tar éis Eanóis a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
8. Mhair Séat naoi gcéad agus dosaen bliain ar fad; ansin fuair sé bás.
9. Nuair a bhí Eanóis nócha bliain d' aois, ghin sé Céanán,
10. agus mhair sé ocht gcéad agus cúig bliana déag tar éis Céanán a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
11. Mhair Eanóis naoi gcéad agus a cúig bliana ar fad; ansin fuair sé bás.
12. Nuair a bhí Céanán deich mbliana agus trí fichid, ghin sé Mahalalael.
13. Mhair Céanán ocht gcéad agus a daichead bliain tar éis Mahalalael a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
14. Mhair Céanán naoi gcéad agus a deich mbliana ar fad; ansin fuair sé bás.
15. Nuair a bhí Mahalalael cúig bliana agus trí fichid ghin sé Iárad.
16. Mhair Mahalalael ocht gcéad agus a tríocha bliain tar éis Iárad a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
17. Mhair Mahalalael ocht gcéad agus a nócha cúig bliana ar fad; ansin fuair sé bás.
18. Nuair a bhí Iárad céad agus a seasca dó bliain d' aois, ghin sé Eineoc
19. agus mhair sé ocht gcéad bliain tar éis Eineoc a ghiniúint, agus ghin sé mic agus iníonacha.
20. Mhair Iárad naoi gcéad agus seasca dó bliain ar fad; ansin fuair sé bás.
21. Nuair a bhí Eineoc cúig bliana agus trí fichid ghin sé Matúsalach.
22. Bhí Eineoc ag siúl fara Dia. Mhair sé trí chéad bliain tar éis Matúsalach a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
23. Mhair Eineoc trí chéad agus a seasca cúig bliana ar fad.
24. Bhí Eineoc ag siúl fara Dia. Ansin d' imigh sé as radharc daoine, óir rug Dia leis é.
25. Nuair a bhí Matúsalach céad agus a hochtó seacht bliain d' aois ghin sé Láimic.
26. Mhair Matúsalach seacht gcéad agus a hochtó dó bliain tar éis Láimic a shaolú, agus ghin sé mic agus iníonacha.
27. Mhair Matúsalach naoi gcéad agus a seasca naoi mbliana ar fad; ansin d' éag sé.
28. Nuair a bhí Láimic dhá bhliain agus ceithre fichid, ghin sé mac
29. agus thug sé Naoi air, mar a dúirt sé: «Seo duine a thabharfaidh sólás dúinn ón talamh, ar ar chuir an Tiarna a mhallacht, agus sinn i mbun ár saothair agus ár n-oibre.»
30. Mhair Láimic cúig céad agus a nócha cúig bliain tar éis Naoi a shaolú agus ghin sé mic agus iníonacha.
31. Mhair Láimic seacht gcéad agus seachtó seacht bliain ar fad; ansin fuair sé bás.
32. Nuair a bhí Naoi cúig chéad bliain d' aois ghin sé Séam, Hám agus Iáfat.

Geineasas 6:1-22
1. Nuair a thosaigh na daoine ar dhul i líonmhaire ar chlár na talún agus gur rugadh iníonacha dóibh,
2. chonaic mic Dé gur sciamhach iad iníonacha na ndaoine agus thógadar chucu a rogha díobh mar mhná.
3. Dúirt an Tiarna: «Ní foláir gan mo spiorad a fhágáil faoi tháire i gcónaí sa duine, mar nach bhfuil ann ach feoil; ní bheidh ach céad agus a fiche bliain d' fhad saoil aige feasta.»
4. Bhí fathaigh ar an talamh an uair sin, agus níos déanaí ná sin, nuair a rinne mic Dé céileachas le hiníonacha na ndaoine agus gur rugadarsan clann dóibh. Sin iad laochra an tseansaoil, na fir mhórchlú.
5. Chonaic an Tiarna gurbh éachtach é olc an duine ar an talamh agus nach raibh á thaibhreamh dó ina smaointe de shíor ach an t-olc.
6. Ghabh aithreachas an Tiarna de bhrí go ndearna sé an duine ar an talamh agus ghoill sé air ó chroí.
7. Agus dúirt an Tiarna: «Scriosfaidh mé de dhroim na talún an duine a chruthaigh mé, agus mar aon leis an duine na hainmhithe, na péisteanna agus éanlaith an aeir, óir is aithreach liom a ndéanamh.»
8. Bhí gnaoi an Tiarna ar Naoi.
9. Dála Naoi anseo: Fear fíréanta a ba ea Naoi, fear gan locht i measc lucht a linne, agus shiúil sé fara Dia.
10. Agus ghin Naoi triúr mac, Séam, Hám agus Iáfat.
11. Truaillíodh an talamh i bhfianaise Dé agus líonadh é d' fhoréigean.
12. D' fhéach Dia ar an talamh agus, féach, bhí sé truaillithe, óir thruailligh an uile fheoil a slí ar talamh.
13. Dúirt Dia le Naoi: «Chinn mé deireadh a chur leis an uile fheoil, óir tá an talamh lán d' fhoréigean dá mbarr. Féach, scriosfaidh mé iad agus an talamh mar aon leo.
14. Déan áirc duit féin de chrann gófar; déan seomraí inti agus cuir brat pice uirthi laistigh agus lasmuigh.
15. Seo é an tomhas ar a ndéanfaidh tú í: Fad na háirce trí chéad banlámh; a leithead caoga banlámh, agus a hairde deich mbanlámh fichead.
16. Déan díon don áirc agus é banlámh ina stuaic. Cuir doras na háirce ina taobh; déan trí boird inti: bord íochtair, bord láir agus bord uachtair.
17. Féach, tabharfaidh mé díle liom agus seolfaidh mé na huiscí ar an talamh chun an uile fheoil faoin spéir ina bhfuil anáil na beatha a scrios; caillfear a bhfuil ar talamh.
18. Ach daingneoidh mé mo chonradh leatsa. Téighse isteach san áirc, tú féin, do chlann mhac, do bhean, agus mná do mhac in éineacht leat.
19. Agus an uile dhúil bheo agus an uile fheoil, tabhair leat cúpla de gach cineál díobh isteach san áirc le coimeád beo farat; fireann agus baineann ní foláir iad a bheith.
20. An éanlaith de réir a gcineáil, ainmhithe uile na talún de réir a gcineáil, péisteanna uile na talún de réir a gcineáil, rachaidh cúpla díobh isteach san áirc in éineacht leat le coimeád beo.
21. Agus tabhair leat chomh maith gach sort bia dá n-itear agus cuir i dtaisce é agus beidh sé mar bhia agatsa agus acusan.»
22. Rinne Naoi é sin, rinne sé ar ordaigh an Tiarna dó.

Salm 2:7-12
7. Foilseoidh mé reacht an Tiarna. «Is tú mo mhac,» a dúirt an Tiarna liom, «inniu is ea a ghin mé thú.
8. Iarr orm agus tiomnóidh mé na ciníocha duit agus críocha na cruinne mar oidhreacht duit.
9. Déanfaidh tú iad a bhriseadh le slat iarainn; brisfidh tú ina mbloghanna iad amhail soitheach cré.»
10. Bígí críonna, dá bhrí sin, a ríthe; aire chugaibh! a rialtóirí na cruinne.
11. 11a Déanaigí fónamh don Tiarna le heagla agus tugaigí ómós dó go creathnach,
12. 11b sula gcuirfí fearg air, is go dtéadh sibh ar ceal nuair a bhladhmfaidh a fhearg go tobann. Is aoibhinn dá gcuireann a ndóchas ann.

Seanfhocal 1:10-19
10. Má bhíonn peacaigh do do mhealladh, a mhic ó, ná géill dóibh.
11. Má deir siad: «Tar linn; téimis i luíochán le fonn fola; tugaimis fogha gan choinne faoi na neamhurchóidigh;
12. Déanaimis iad a shlogadh ina mbeatha mar a dhéanfadh Seól, iad a shlogadh hólasbólas mar iad siúd a théann sa chuithe.
13. Gheobhaimid maoin de gach sórt, agus líonfaimid ár dtithe le creach.
14. Fág do chuid roinne fúinne; ní bheidh againn go léir ach an t-aon sparán.»
15. A mhic, ná gabh an bealach leo, agus ná leag do chos ar a gcosán.
16. (Óir tá siad ar cosa in airde chun an oilc, agus deifir orthu le fuil a dhoirteadh.)
17. Is fánach é an líon a leathadh agus an t-éan ag faire.
18. Is ar a bhfuil féin a chuireann na fir seo luíochán; orthu féin a dhéanann siad eadarnaí.
19. Sin mar a bhíonn ag an muintir go léir a bhíonn ar thóir an tsaibhris le láimh láidir; sciobann an foréigean an t-anam ón dream ar leo é.

Matha 3:1-17
1. Sna laethanta sin, tháinig Eoin Baiste i láthair agus é ag seanmóir i bhfásach Iúdáia:
2. «Déanaigí aithrí,» deireadh sé, «mar tá ríocht na bhflaitheas in achmaireacht.»
3. Ag tagairt dó seo a bhí an chaint a dúirt Íseáia fáidh: «Glór duine ag éamh san fhásach: ' Réitígí bóthar an Tiarna, déanaigí díreach a chasáin.'»
4. Agus Eoin féin, bhí éadach de rón camaill air, agus crios leathair faoina choim, agus is é bia a bhíodh aige, lócaistí agus mil fhiáin.
5. Ansin, bhí na daoine ag teacht amach chuige ó Iarúsailéim agus ó Iúdáia go léir agus ó cheantar uile na hIordáine,
6. agus iad ag fáil bhaiste uaidh in abhainn na hIordáine ag admháil a bpeacaí.
7. Nuair a chonaic sé mórán de na Fairisínigh agus de na Sadúcaigh ag teacht chun baisteadh chuige, dúirt sé leo: «A sceith na bpéisteanna, cé thug leid daoibhse teitheadh ón díbheirg atá le teacht?
8. Tugaigí, más ea, toradh uaibh is dual don aithrí,
9. agus nárab áil libh a rá libh féin: 'Tá Abrahám mar athair againn,' óir deirim libh gur féidir le Dia clann a thógáil d' Abrahám as na clocha seo.
10. Anois féin, tá an tua le fréamh na gcrann, agus gach crann nach dtugann toradh fónta uaidh, gearrfar anuas agus caithfear sa tine é.
11. Táimse do bhur mbaisteadh le huisce, i gcomhair na haithrí; ach an té atá ag teacht i mo dhiaidh is treise é ná mise, agus ní fiú mé a bhróga a bhaint de: baistfidh seisean sibh leis an Spiorad Naomh agus le tine.
12. Tá a cháiteog ina láimh aige agus déanfaidh sé a láithreán buailte a léirghlanadh; cruinneoidh sé a chuid arbhair isteach sa scioból, ach dófaidh sé an lóchán le tine dhomhúchta.»
13. Tháinig Íosa i láthair ansin: ón nGailíl a tháinig, go dtí an Iordáin ag triall ar Eoin chun baisteadh a fháil uaidh.
14. Ach bhí Eoin ag iarraidh é stop. «Is domsa is gá baisteadh a fháil uaitse,» ar seisean, «agus an bhfuil tusa ag teacht chugamsa?»
15. Dúirt Íosa leis á fhreagairt: «Lig dó anois: is mar seo is cuí dúinn an fhíréantacht a chur i gcrích go hiomlán. Lig sé dó ansin.
16. An túisce is a baisteadh é, tháinig Íosa aníos as an uisce, agus osclaíodh na flaithis dó, agus chonaic sé Spiorad Dé ag teacht anuas mar a bheadh colm agus é ag tuirlingt air.
17. Agus tháinig glór ó na flaithis a dúirt: «Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi.»