A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Eanáir 10

Geineasas 19:1-38
1. Shroich an dá aingeal Sodom an tráthnóna sin, agus bhí Lót ina shuí ag geata Shodom. Nuair a chonaic Lót iad, d' éirigh sé chun bualadh leo agus shléacht go talamh rompu.
2. «A mhaithe,» ar sé, «iarraim oraibh teacht i leataobh go teach bhur searbhónta, agus an oíche a chaitheamh ann, agus bhur gcosa a ionladh. Ar maidin ansin ní miste daoibh éirí go moch agus cur chun bóthair arís.» «Ní dhéanfaimid,» ar siadsan, «ach an oíche a chaitheamh ar an tsráid.»
3. Ach d' áitigh sé go dian orthu agus chasadar abhaile leis agus chuadar isteach ina theach. Chóirigh sé béile dóibh, bhácáil arán slim dóibh agus d' itheadar bia.
4. Ach sula ndeachadar a luí, tháinig timpeall an tí fir na cathrach go léir idir óg agus aosta i Sodom, an pobal go léir gan easnamh fir.
5. Agus ghlaodar ar Lót á rá: «Cá bhfuil na fir a tháinig chugat anocht? Seol amach chugainn iad chun go mbainfimis sásamh astu.»
6. Chuaigh Lót amach sa doras chucu, agus dhún an doras ina dhiaidh,
7. agus dúirt: «A bhráithre, impím oraibh gan aon ní chomh holc sin a dhéanamh.
8. Féach, tá beirt iníon agam nár luigh le fear. Ligigí dom iad a thabhairt chugaibh amach agus déanaigí leo mar is mian libh. Ach maidir leis na fir seo, ná déanaigí aon ní leo, óir tháinig siadsan faoi dhíon mo thíse.»
9. «Druid siar!» ar siadsan leis agus leanadar orthu á rá: «Níl anseo ach duine iasachta thar tír isteach, agus b' áil leis a bheith ina bhreitheamh! Is measa an íde a thabharfaimid ortsa anois na orthusan!» Agus ansin bhrúdar go dian ar Lót agus dhruid siad i gcóngar an dorais chun é a bhriseadh.
10. Ach shín an bheirt a lámha amach agus tharraing siad Lót chucu isteach, agus dhún an doras.
11. Agus an mhuintir a bhí ag an doras, bhaineadar radharc na súl díobh go léir idir óg agus aosta i dtreo gur theip orthu an doras a aimsiú.
12. Agus dúirt na fir le Lót: «An bhfuil aon duine eile anseo agat? Do chleamhnaithe, do mhic, d' iníonacha, agus do dhaoine muinteartha go léir sa chathair, beir leat ón áit iad.
13. Óir táimid ar tí an áit seo a scrios mar is éachtach é an liú atá éirithe in aghaidh a mhuintire agus shroich sé i láthair an Tiarna, agus chuir an Tiarna sinn chun é a scrios.»
14. Amach le Lót dá bhrí sin agus dúirt lena chleamhnaithe a bhí chun a iníonacha a phósadh: «Téanam,» ar sé, «fágaimis an áit seo mar tá an Tiarna ar tí an chathair seo a scrios.» Ach mheas a chleamhnaithe gur ag magadh a bhí sé.
15. Le breacadh an lae bhí na haingil ag brostú Lót agus á rá: «Éirigh, beir leat do bhean agus do bheirt iníon anseo, nó bascfar thú nuair a imreofar pionós ar an gcathair seo.»
16. Ach bhí sé ag déanamh moille agus rug na fir ar láimh air féin agus ar a bhean agus ar a bheirt iníon mar go raibh trua ag an Tiarna dó. Sheoladar amach é agus d' fhágadar lasmuigh den chathair é.
17. Á dtreorú amach dóibh dúirt sé: «Rith le d' anam! Ná féach i do dhiaidh agus ná stad in aon áit sa mhachaire. Teith chun na gcnoc le heagla do bhasctha.»
18. «Uch, ná habraigí é sin, a fhlatha,» arsa Lót leo.
19. «Féach, fuair do shearbhónta fabhar i do láthair agus thaispeáin tú trócaire mhór dom nuair a shaor tú on mbás mé. Ach ní fhéadfainn teitheadh chun na gcnoc le heagla go mbéarfadh an anachain orm agus go gcaillfí mé.
20. Féach anois an chathair sin thall, tá sí cóngarach go leor chun teitheadh chúici agus níl aon toirt inti. Lig dom teitheadh ansiúd nach beag í? agus tiocfaidh mé slán le m' anam.»
21. Dúirt sé leis: «Féach, deonaím an fabhar seo duit chomh maith, nach scriosfaidh mé an chathair a luaigh tú.
22. Brostaigh ort! Teith inti isteach mar nach dtig liom aon ní a dhéanamh go mbainfir amach an chathair sin.» Uime sin a tugadh Zoar (Beag) mar ainm ar an gcathair.
23. Bhí an ghrian éirithe de dhroim talún nuair a ghabh Lót isteach i Zoar.
24. Ansin d' fhear an Tiarna ruibh agus tine anuas ar Shodom agus ar Ghomorá ón Tiarna.
25. Dhíothaigh sé na cathracha sin, agus an gleann go léir, agus lucht na gcathracha go léir, agus a raibh ag fás ar an talamh.
26. Ach, d' fhéach bean Lót siar agus rinneadh gallán salainn di.
27. Agus chuaigh Abrahám go moch ar maidin chun na háite inar sheas sé i láthair an Tiarna.
28. D' fhéach sé uaidh síos i dtreo Shodom agus Gomorá agus an ghleanna mar a rith sé, agus chonaic sé an deatach ag éirí on talamh, mar dheatach ó fhoirnéis.
29. Sin mar a bhí nuair a scrios Dia cathracha an ghleanna agus gur chuimhnigh sé ar Abrahám agus gur shaor sé Lót ón díothú nuair a dhíothaigh sé na cathracha mar ar chónaigh Lót.
30. D' imigh Lót amach as Zoar agus chuir sé faoi sna cnoic fara a bheirt iníon mar bhí eagla air fanacht i Zoar. Mhair sé in uaimh é féin agus a bheirt iníon.
31. Agus dúirt an té ba shine leis an té a ba óige: «Tá ár n-athair anonn san aois, agus níl fear sa dúiche chun céileachas a dhéanamh linn mar a dhéantar ar fud an domhain mhóir.
32. Téanam, cuirimis ar meisce le fíon é agus luímis leis agus beidh sliocht orainn ónár n-athair.»
33. Chuireadar an t-athair ar meisce le fíon an oíche sin, más ea, agus chuaigh an té ba shine isteach agus luigh sí lena hathair cé nár bhraith sé í ag teacht chun luí leis ná ag imeacht arís.
34. Lá arna mhárach dúirt an té ba shine leis an té a ba óige: «Féach, luigh mé aréir le d' athair; cuirimis ar meisce le fíon arís anocht é; ansin téighse isteach chuige agus luigh leis. Ar an tslí sin, beidh sliocht orainn ónár n-athair.»
35. Chuireadar an t-athair ar meisce le fíon arís an oíche sin, más ea, agus d' éirigh an té a ba óige agus isteach léi agus luigh leis cé nár bhraith sé í chuige ná uaidh.
36. Ghabh beirt iníon Lót clann óna n-athair ar an gcuma sin.
37. Rug an té ba shine mac ar a dtug sí Móáb; agus eisean sinsear Móábach an lae inniu.
38. Agus rug an té ab óige mac ar dtug sí Bein Amaí; agus eisean sinsear Beiné Amón an lae inniu.

Geineasas 20:1-18
1. D' imigh Abrahám ón ait sin go dúiche an Neigib agus chuir faoi idir Cáidéis agus Siúr agus tamall á chaitheamh aige i nGearár.
2. Is é a dúirt Abrahám faoina chéile Sárá: «Is í mo dheirfiúr í,» agus chuir Aibímeilic rí Ghearár fios ar Shárá agus ghabh chuige féin í.
3. Ach tháinig Dia i bhfís oíche chun Aibímeilic: «Tá an bás chugat,» ar sé leis, «de bharr na mná seo a ghabh tú chugat, mar tá fear céile aici.»
4. Ach ní raibh aon chaidreamh fós ag Aibímeilic uirthi agus dúirt sé: «A Thiarna, an marófá an mhuintir atá gan chionta, chomh maith?
5. Nach ndúirt sé féin: 'Is í mo dheirfiúr í' agus dúirt sí féin: 'Is é mo dheartháir é.' Rinne mé é seo le hionracas croí agus le glaine lámh.»
6. Ansin dúirt Dia leis san fhís: «Is fíor duit. Tá a fhios agam gur le hionracas croí a rinne tú é seo; agus is mise a choinnigh tú ó pheaca a dhéanamh i m' aghaidh. Uime sin níor cheadaigh mé duit baint léi.
7. Tabhair an bhean ar ais, más ea, dá fear céile anois, óir is fáidh é agus guífidh sé ar do shon agus mairfidh tú. Ach mura dtabharfaidh tú ar ais í, bíodh a fhios agat go bhfaighidh tú féin agus cách is leat bás na mbás.»
8. D' éirigh Aibímeilic go moch ar maidin agus ghlaoigh chuige ar a shearbhóntaí go léir agus d' inis na nithe sin go léir dóibh; bhuail eagla mhór na fir.
9. Agus ghlaoigh Aibímeilic chuige ar Abrahám chomh maith agus dúirt leis: «Cad a rinne tú orainn? Cén éagóir a rinneamar ort go dtarraingeofá a leithéid de pheaca mór orm féin agus ar mo ríocht? Rinne tú liom faoi mar nár chóir.»
10. Ansin d' fhiafraigh Aibímeilic d' Abrahám: «Cad a bhí á thaibhreamh duit go ndearna tú an rud seo?»
11. «Rinne mé é,» arsa Abrahám, «mar gur mheas mé nach mbeadh aon eagla Dé ar aon chor san áit seo agus go maródh na daoine mé de bharr mo mhná.
12. Agus fairis sin is deirfiúr dom í go deimhin, iníon do m' athair, ach nach iníon do mo mháthair í; agus tugadh dom í mar chéile.
13. Nuair a thug Dia orm imeacht liom ó theach m' athar dúirt mé léi: 'Tá gar is féidir duit a dhéanamh dom: cibé áit ina mbeidh ár dtriall, abair i mo thaobhsa: Is é mo dheartháir é.'»
14. Ansin fuair Aibímeilic caoirigh agus eallach agus daoir fir agus mná agus bhronn iad ar Abrahám agus thug sé Sárá a bhean ar ais dó.
15. Dúirt Aibímeilic: «Sin iad mo chríocha os do chomhair; cuir fút mar ar mian leat.»
16. Agus dúirt sé le Sárá: «Féach, thug mé míle píosa airgid do do dheartháir. Is éiric duit é i súile a bhfuil in éineacht leat; [sin deireadh an ghnó].»
17. Ansin, ar achainí Abrahám leigheas Dia Aibímeilic agus a bhean agus a dhaoir mná i dtreo gur rugadh clann dóibh.
18. Óir is amhlaidh a dhún an Tiarna an uile bhroinn i dteach Aibímeilic de bharr Shárá bean Abrahám.

Salm 6:1-5
1. 1 Do stiúrthóir an chóir. Le gléasanna téad. Ar chláirseach na n-ocht dtéad. [Salm le] Dáiví. 2 A Thiarna, ná lochtaigh mé i d' fhearg agus ná cuir pionós orm is tú ar buile chugam.
2. 3 Déan trócaire orm, a Thiarna, óir is lagbhríoch mé; slánaigh mé, óir tá mo chorp á chiapadh,
3. 4 agus tá m' anam á chéasadh go géar, ach tusa, a Thiarna, cá fhad??
4. 5 Fill, a Thiarna, fuascail m' anam agus saor mé as ucht do bhuanghrá.
5. 6 Óir níl cuimhne ag aon neach ort i measc na marbh; cé a thabharfaidh moladh duit san uaigh?

Seanfhocal 3:1-4
1. Ná déan dearmad de mo theagasc, a mhic, agus coinníodh do chroí greim ar m' aitheanta.
2. Óir bronnfaidh siadsan fad saoil ort, blianta breise saoil agus sonas go fial.
3. Ná tréigeadh dílseacht agus cneastacht go brách thú, ceangail faoi do bhráid iad, agus scríobh ar chláracha do chroí iad.
4. Beidh fabhar agus dea-cháil ort dá bharrsan, i láthair Dé agus daoine.

Matha 8:1-17
1. Tháinig sé anuas ón sliabh agus lean sluaite móra é.
2. Agus tháinig lobhar chuige ag umhlú síos ina láthair agus dúirt: «A Thiarna, más áil leat é, is féidir duit mé a ghlanadh.»
3. Agus shín sé amach a lámh, agus bhain leis, ag rá: «Is áil, glantar thú»; agus leigheasadh ón lobhra é láithreach.
4. Dúirt Íosa leis ansin: «Ná hinis do dhuine ar bith é, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart thú féin, agus déan an ofráil a d' ordaigh Maois, mar fhianaise dóibh.»
5. Tar éis dul isteach i gCafarnáum dó, tháinig taoiseach céad chuige ag achainí air:
6. «A Thiarna,» ar seisean, «tá mo ghiolla ina luí sa bhaile ina phairiliseach agus é á chrá go léanmhar.»
7. Dúirt Íosa leis: «Rachaidh mé ann á leigheas.»
8. Ach dúirt an taoiseach céad á fhreagairt: «A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá isteach faoi dhíon mo thí. Ná déan ach an focal a rá agus beidh mo ghiolla leigheasta.
9. Óir is duine mé féin atá i mo ghearroifigeach agus tá saighdiúirí agam fúm, agus deirim leis seo: 'Imigh!' agus imíonn, agus leis seo eile: 'Tar!' agus tagann, agus le mo sheirbhíseach: 'Déan seo!' agus déanann.»
10. Nuair a chuala Íosa é, bhí ionadh air, agus dúirt leo seo a bhí á leanúint: «Deirim libh go fírinneach, ní bhfuair mé a leithéid seo de chreideamh ag duine ar bith in Iosrael.
11. Deirim libh, tiocfaidh mórán anoir agus aniar agus beidh siad ina súí chun boird le hAbrahám agus le hÍosác agus le Iacób i ríocht na bhflaitheas;
12. ach clann na ríochta féin, caithfear amach sa dorchadas iad; is ann a bheidh gol agus díoscán fiacla.»
13. Dúirt sé leis an taoiseach céad ansin: «Imigh leat; agus bíodh agat de réir mar a chreid tú.» Agus ar an nóiméad sin féin, leigheasadh an giolla.
14. agus Mórán eile á Leigheas
15. Chuir sé a lámh ar a láimh, d' fhág an fiabhras í, d' éirigh sí agus rinne sí freastal air.
16. Nuair a bhí an tráthnóna ann, thug siad chuige mórán a raibh deamhain iontu, agus thiomáin sé na spioraid amach lena fhocal, agus iad seo uile a bhí tinn leigheas sé iad,
17. chun go gcomhlíonfaí a ndúradh trí Íseáia fáidh: «Thóg sé ár n-éagruais, agus d' iompair sé ualach ár ngalar.»