Alkitab dalam satu tahun


Oktober 15


Yesaya 53:1-12
1. Siapa gerangan telah percaya akan kabar kami, dan kepada siapa tangan Tuhan dinyatakan?
2. Karena ia telah tumbuh di hadapan hadirat-Nya seperti taruk muda, seperti sebuah akar dari pada tanah yang kering; maka tiadalah padanya barang keelokan atau kemuliaan, sehingga kita pandang akan dia, dan tiada pula rupanya, sehingga kita rindu akan dia.
3. Bahwa ia dicelakan dan terhina di antara segala manusia, seorang yang kena sengsara dan yang biasa dalam kesukaran; seperti seorang yang dari padanya juga ditudungi oranglah mukanya, demikianlah ia dicelakan, maka kitapun tiada mengindahkan dia.
4. Sebenarnya ditanggungnya segala kelemahan kita dan diangkutnya segala penyakit kita, tetapi pada sangka kita bahwa disengsarakan dan dipalu dan direndahkan Allah akan dia.
5. Tetapi ia sudah kena luka karena sebab segala kesalahan kita, dan iapun dihancurkan karena sebab segala kejahatan kita; bahwa siksa yang mengadakan selamat bagi kita itu berlaku atas dia dan oleh segala bilurnya kitapun disembuhkan.
6. Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba, masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri, tetapi segala kejahatan kita ditempuhkan Tuhan kepadanya.
7. Apabila ia itu ditagih maka iapun disengsarakan, tetapi tiada dibukakannya mulutnya; seperti seekor anak domba ia dihantar akan dibantai dan seperti seekor kambing biri-biri kelu di hadapan orang yang mengguntingi bulunya, demikianpun tiada dibukakannya mulutnya.
8. Bahwa iapun diangkat dari dalam kepicikan dan dari dalam pehukuman, maka di antara segala orang zamannya siapakah memperhatikannya, bahwa ia dikerat dari negeri orang yang hidup; karena sebab kesalahan segala umat-Ku maka bala itu sudah berlaku atasnya.
9. Bahwa ditentukan oranglah kuburnya di antara segala orang fasik, tetapi dalam hal matinya adalah ia di antara orang kaya-kaya, karena iapun tiada berbuat dosa, dan tipupun tiada terdapat dari pada mulutnya.
10. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia dan mempersakiti dia. Apabila sudah diserahkannya nyawanya akan korban karena salah, iapun akan melihat benih dan melanjutkan umur, maka keridlaan Tuhanpun akan beruntung oleh tangannya.
11. Karena sebab kesukaran jiwanya iapun akan melihatnya dan hatinya akan berpuas; dengan pengajarannya juga hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan banyak orang, karena akan ditanggungnya segala dosa mereka itu.
12. Maka sebab itu Aku akan mengaruniakan kepadanya suatu bahagian dari pada orang banyak dan diambilnya akan dirinya orang-orang yang berkuasa seolah-olah barang jarahan, sebab sudah dicurahkannya nyawanya ke dalam maut dan iapun dibilang dengan orang durhaka dan sudah ditanggungnya dosa orang banyak dan sudah dipintanya doa akan orang durhaka.

Yesaya 54:1-17
1. Bersoraklah dengan sukahati, hai engkau yang mandul, yang belum tahu beranak! bertempik soraklah, hai engkau yang belum tahu menyakiti akan beranak! karena orang yang sunyi itu terlebih banyak anaknya dari pada orang yang bersuami, demikianlah firman Tuhan.
2. Luaskanlah tempat kemahmu, hendaklah kelambu kediamanmu dibentangkan makin lebar, janganlah ia itu ditegahkan, panjangkanlah segala talimu dan lantakkanlah segala pasakmu.
3. Karena engkau akan bertambah-tambah ke kiri dan ke kanan dan benihmu akan memusakai segala orang kafir dan meramaikan pula segala negeri yang rusak itu.
4. Janganlah takut, karena tiada engkau akan dipermalukan; janganlah berbera mukamu, karena tiada engkau akan kena aib, melainkan engkau kelak terlupa akan kehinaan hal mudamu dan tiada teringat pula akan kecelaan hal engkau lagi janda.
5. Karena Khalikmu itulah suamimu, Tuhan serwa sekalian alam itulah nama-Nya, dan Yang Mahasuci orang Israel itulah Penebusmu; maka disebut akan Dia kelak Allah semesta alam sekalian.
6. Karena dipanggil Tuhan akan dikau, seperti akan seorang yang ditinggalkan dan yang berdukacita hatinya; kendatilah engkau juga isterinya pada masa mudanya, jikalau engkau sudah dibuang sekalipun; demikianlah firman Allahmu!
7. Sesaat jua lamanya sudah engkau Kutinggalkan, tetapi dengan kasihan yang amat besar Aku mengangkat akan dikau pula.
8. Oleh kehangatan murka-Ku sudah Kusamarkan wajah-Ku dari padamu sesaat jua lamanya, tetapi dengan kemurahan yang kekal Aku akan mengasihankan dikau, demikianlah firman Tuhan, yaitu Penebusmu.
9. Maka seperti pada zaman Nuh begitu juga hal-Ku sekarang ini; pada zaman itu Aku sudah bersumpah bahwa tiada lagi air Nuh itu akan meliputi bumi, maka sekarangpun Aku bersumpah, bahwa tiada lagi Aku murka akan dikau dan tiada lagi Aku menistakan dikau.
10. Karena jikalau segala gunung undur dan segala bukitpun goncang sekalipun, tetapi kemurahan-Ku tiada akan undur dari padamu dan perjanjian selamat-Kupun tiada akan tergoncang, demikianlah firman Tuhan, Murahimmu!
11. Hai engkau yang teraniaya dan terhambat oleh ribut dan yang tiada terhiburkan! bahwasanya Aku akan mematutkan segala batumu dengan indahnya dan mengalaskan dikau di atas permata nilam;
12. segala baluartimu Kujadikan dari pada hablur dan segala pintu gerbangmu dari pada permata intan dan segala perhinggaan tanahmu dari pada batu yang indah-indah.
13. Maka segala anakmu akan diajar oleh Tuhan dan besarlah kelak selamat segala anakmu.
14. Maka oleh kebenaran juga engkau akan ditetapkan, dan engkau akan jauh dari pada aniaya, karena tiada engkau akan takut, dan engkau akan jauh dari pada kegentaran, karena tiada ia itu akan menghampiri engkau.
15. Bahwasanya tidak dapat tiada mereka itu akan berkerumun, tetapi tiada dari pada pihakku; barangsiapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, ia itu akan jatuh karena sebabmu.
16. Bahwasanya Aku sudah menjadikan tukang besi, yang menghembuskan bara dalam api, dan yang memperbuat senjata dengan kelelahannya, dan lagi Aku menjadikan si pembinasa akan membinasakan,
17. tetapi segala senjata yang diperbuat akan melawan dikau, ia itu tiada akan beruntung dan segala lidah orang yang berbangkit dalam hukum akan melawan dikau, ia itu akan dihukumkan olehmu; maka inilah bahagian pusaka segala hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu asal dari pada-Ku juga; demikianlah firman Tuhan!

Mazmur 113:1-4
1. Haleluyah! pujilah, hai kamu hamba Tuhan! pujilah kamu akan nama Tuhan.
2. Segala puji bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.
3. Maka dari pada terbit matahari sampai kepada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji-puji.
4. Bahwa tinggilah Tuhan di atas segala bangsa, dan kemuliaan-Nyapun di atas segala langit.

Amsal 26:17-19
17. Orang yang memasukkan dirinya dalam perbantahan orang lain, ia itu seperti orang menangkap anjing yang berjalan lalu pada telinganya.
18. Seperti orang yang pura-pura main gila, tetapi dilontarkannya api dan anak panah dan segala perkakas kematian berkeliling,
19. demikianlah peri orang yang menipu kawannya sambil katanya: Bukankah sahaya bergurau juga?

Ef 3:1-21
1. Maka itulah sebabnya aku ini, Paulus, yang terbelenggu karena Kristus Yesus oleh sebab kamu orang kafir asalnya,
2. (kamu memang sudah mendengar dari hal peraturan menjalankan anugerah Allah, yang dikaruniakan kepadaku untuk kamu),
3. yaitu, bahwa rahasia itu sudah dinyatakan kepadaku dengan jalan wahyu, seperti yang telah kusuratkan di atas dengan ringkasnya.
4. Dengan itu, apabila kamu membaca, bolehlah kamu mengetahui pengertianku atas rahasia Kristus,
5. (yang pada zaman dahulu belum diberitakan kepada segala anak Adam, seperti sekarang sudah dinyatakan oleh Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus),
6. yaitu bahwa orang kafir itu menjadi sama waris dan sama anggota daripada satu tubuh dan sama teman bahagian daripada perjanjian di dalam Kristus Yesus oleh sebab Injil.
7. Aku telah dijadikan pelayan Injil menurut karunia anugerah Allah yang dikaruniakan kepadaku menurut seperti kuat kuasa-Nya itu.
8. Maka kepada aku ini, yang terlebih hina daripada segala orang suci, sudah dikaruniakan anugerah ini akan memberitakan kepada orang kafir kekayaan Kristus yang tiada terkira-kira itu,
9. dan akan menerangkan kepada orang sekalian bagaimana halnya menjalankan rahasia yang telah beberapa zaman lamanya tersembunyi di dalam Allah, yang menjadikan semesta sekalian,
10. supaya sekarang berbagai-bagai hikmat Allah diberitakan oleh sidang jemaat kepada segala pemerintah dan penguasa yang di surga,
11. menurut seperti maksud-Nya yang kekal, yang ditetapkan-Nya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
12. Di dalam Dia itu kita beroleh keluasan hati, dan jalan menghampiri Allah dengan harap oleh sebab iman kita kepada Dia.
13. Sebab itu aku pinta, supaya jangan kamu tawar hati di dalam kesukaranku karena kamu, yang menjadi kemuliaan bagimu.
14. Maka itulah sebabnya aku bertelut sambil memohonkan kepada Bapa itu,
15. yang daripada-Nyalah tiap-tiap bangsa di surga dan di atas bumi ada nama,
16. kiranya Ia mengaruniai kamu, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, supaya kamu dikuatkan dengan kuasa-Nya oleh Roh-Nya di dalam hatimu,
17. supaya Kristus diam di dalam hatimu oleh iman, dan kamu berakar dan beralas di dalam kasih,
18. supaya kamu dapat mengerti dengan segala orang suci itu berapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya,
19. dan lagi mengetahui kasih Kristus yang melebihi makrifat, supaya kamu dipenuhi dengan segala kelimpahan Allah.
20. Maka bagi Allah, yang berkuasa melakukan dengan berlebih-lebihan daripada barang apa yang kita pohonkan atau sangkakan, menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita.
21. Bagi-Nyalah kemuliaan di dalam sidang jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun selama-lamanya. Amin.