A A A A A
התנך בשנה אחת
מרץ 4

מרקוס 8:22-38
22. בהגיעם לבית-צידה הביאו אליו מספר אנשים אדם עיוור, והתחננו לפניו שיגע בו וישיב לו את ראייתו.
23. ישוע אחז ביד העיוור והוציאו אל מחוץ לכפר, שם ירק בעיניו והניח עליהן את ידיו. "האם אתה רואה עכשיו?" שאל ישוע.
24. האיש הביט סביבו והשיב: "כן! אני רואה אנשים; אבל הם נראים מטושטשים — כמו עצים מהלכים!"
25. ישוע הניח שוב את ידיו על עיני האיש, והן נרפאו כליל. עתה יכול היה האיש לראות למרחוק בבירור.
26. ישוע שלח אותו הביתה אל משפחתו ואמר: "אל תלך לספר את הדבר לאנשי הכפר; לך ישר הביתה."
27. ישוע ותלמידיו עזבו את הגליל והלכו לכפרי קיסריה של פיליפוס. בדרך שאל ישוע את תלמידיו: "מה אומרים עלי אנשים? למי הם חושבים אותי?"
28. "יש אנשים שחושבים שאתה יוחנן המטביל," ענו התלמידים, "ואחרים חושבים שאתה אליהו הנביא או נביא אחר שקם לתחייה."
29. "מי אתם חושבים שאני?" המשיך ישוע לשאול. "אתה המשיח!" קרא פטרוס.
30. אולם ישוע הזהיר אותם שלא יגלו זאת לאיש.
31. רק מאז החל ישוע לספר להם על הייסורים המצפים לו, והוא עוד סיפר שראשי הכוהנים, הסופרים והזקנים יגרמו למותו, אך יקום לתחייה לאחר שלושה ימים.
32. ישוע דיבר אתם בגלוי לב, אולם פטרוס לקח אותו הצידה והוכיח אותו: "אל תדבר כך!"
33. ישוע הביט בפטרוס ואמר לו בחומרה: "סור ממני, שטן שכמותך! אתה מסתכל על כך מנקודת ראות אנושית, ולא מנקודת ראותו של אלוהים."
34. ישוע ביקש מתלמידיו להתקרב אליו ולהקשיב. "מי שרוצה להיות תלמידי עליו להתכחש לעצמו, לשאת את צלבו וללכת אחרי.
35. מי שחפץ להציל את חייו — יאבד אותם, אולם מי שיתכחש לחייו למעני ולמען הבשורה — יציל אותם.
36. "איזה רווח יש לאדם שיכול להשיג את כל העולם אבל מפסיד את חייו?
37. מה כבר יכול בן-אדם לתת בתמורה לחייו?
38. דעו לכם, שכל מי שמתבייש בי ובדברי בדור החוטא וחסר האמונה הזה, הוא יהיה לבושה לבן האדם בבואו בכבוד אלוהים עם המלאכים הקדושים."