A A A A A
התנך בשנה אחת
אַפּרִיל 20

לוקס 15:1-10
1. ויהי בקרב אליו כל־המוכסים והחטאים לשמע אותו׃
2. וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה־זה מקבל את־החטאים ואכל אתם׃
3. וידבר אליהם את־המשל הזה לאמר׃
4. מי זה האיש מכם אשר־לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את־התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי־ימצאהו׃
5. והיה כמצאו אתו ישימנו על־כתפיו בשמחה׃
6. ובא אל־ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את־שיי האבד׃
7. אני אמר לכם כי־כן תהיה שמחה בשמים על־חוטא אחד השב יותר מעל־תשעים ותשעה צדיקים אשר לא־יצטרכו לתשובה׃
8. או מי האשה אשר־לה עשרה דרכמונים ואבד לה דרכמון אחד ולא־תדליק נר ותטאטא את־הבית ותחפש היטב עד כי־תמצאהו׃
9. והיה כמצאה אותו תקרא לרעותיה ולשכנותיה לאמר שמחנה אתי כי מצאתי את הדרכמון אשר אבד לי׃
10. כן אני אמר לכם תהיה שמחה לפני מלאכי אלהים על־חוטא אחד אשר־שב מחטאו׃