A A A A A
התנך בשנה אחת
אַפּרִיל 19

לוקס 14:25-35
25. והמון עם־רב הלכים אתו ויפן ויאמר אליהם׃
26. איש כי־יבוא אלי ולא ישנא את־אביו ואת־אמו ואת־אשתו ואת־בניו ואת־אחיו ואת־אחיתיו ואף גם־את־נפשו לא יוכל להיות תלמידי׃
27. ואשר לא ישא את־צלבו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי׃
28. כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את־ההוצאות אם־השג תשיג ידו להשלימו׃
29. פן־ישים את־היסוד ולא־יוכל לכלותו והיה כל־הראים יקומו להלעיג־לו לאמר׃
30. כי־זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות׃
31. או מי־הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם־יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃
32. ואם־לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃
33. ככה כל־איש מכם אשר לא־נפטר מכל־רכושו לא יוכל להיות תלמידי׃
34. טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן׃
35. לא יצלח גם לאדמה גם לדמן החוצה ישליכהו מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃