A A A A A
התנך בשנה אחת
פברואר 26

מרקוס 5:21-43
21. וישב ישוע לעבר באניה אל־עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על־שפת הים׃
22. והנה־בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃
23. ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד־למות אנא בוא־נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה׃
24. וילך אתו וילכו אחריו המון רב וידחקהו׃
25. ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה׃
26. והיא סבלה הרבה תחת ידי רפאים רבים והוציאה את־כל אשר־לה ולא להועיל ויהי חליה חזק מאד׃
27. ויהי כשמעה את־שמע ישוע ותבוא בהמון העם מאחריו ותגע בבגדו׃
28. כי אמרה רק אם־אגע בבגדיו אושע׃
29. וייבש מקור דמיה פתאם ותבן בבשרה כי נרפא נגעה׃
30. וברגע ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו ויפן בתוך העם ויאמר מי נגע בבגדי׃
31. ויאמרו אליו תלמידיו אתה ראה את־ההמון דוחק אותך ואמרת מי־נגע בי׃
32. ויבט סביב לראות את־אשר עשתה זאת׃
33. ותירא האשה ותחרד כי ידעה את־אשר נעשה לה ותבא ותפל לפניו ותגד־לו את האמת כלה׃
34. ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
35. עודנו מדבר והנה באים מבית־ראש הכנסת לאמר בתך מתה למה תטריח־עוד את־המורה׃
36. וכשמע ישוע את־הדבר אשר דברו ויאמר אל־ראש הכנסת אל־תירא רק האמינה׃
37. ולא הניח לאיש ללכת אתו בלתי אם־לפטרוס וליעקב וליוחנן אחי יעקב׃
38. ויבא בית־ראש הכנסת וירא המון הבוכים והמיללים הרבה׃
39. ובבאו אמר אליהם מה־תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך־ישנה היא׃
40. וישחקו לו והוא גרש את־כלם ויקח את־אבי הנערה ואת־אמה ואת־אשר אתו ויבא החדרה אשר־שם שכבת הנערה׃
41. ויאחז ביד הנערה ויאמר אליה טליתא קומי אשר פרושו הילדה אני אמר לך קומי נא׃
42. ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת־שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה׃
43. ויזהר אותם מאד שלא יודע הדבר לאיש ויאמר לתת לה לאכול׃