התנך בשנה אחת


יָנוּאָר 28


בראשית 1:1-31
1. בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:
2. והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים:
3. ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור:
4. וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך:
5. ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד:
6. ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים:
7. ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן:
8. ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני:
9. ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן:
10. ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב:
11. ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן:
12. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב:
13. ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי:
14. ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים:
15. והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן:
16. ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים:
17. ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ:
18. ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב:
19. ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי:
20. ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים:
21. ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב:
22. ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ:
23. ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי:
24. ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן:
25. ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב:
26. ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:
27. ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:
28. ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:
29. ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:
30. ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן:
31. וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי:

בראשית 2:1-25
1. ויכלו השמים והארץ וכל צבאם:
2. ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה:
3. ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:
4. אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים:
5. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה:
6. ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה:
7. וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה:
8. ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר:
9. ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע:
10. ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים:
11. שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב:
12. וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם:
13. ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש:
14. ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת:
15. ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה:
16. ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל:
17. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות:
18. ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו:
19. ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו:
20. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו:
21. ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה:
22. ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם:
23. ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת:
24. על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד:
25. ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו:

תהילים 1:1-6
1. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב:
2. כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה:
3. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח:
4. לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח:
5. על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים:
6. כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד:

משלי 1:1-7
1. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל:
2. לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה:
3. לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים:
4. לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה:
5. ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה:
6. להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם:
7. יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו:

מתי 1:1-25
1. ספר תולדת ישוע המשיח בן דוד בן אברהם:
2. אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו:
3. ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם:
4. ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון:
5. ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי:
6. וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה:
7. ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא:
8. ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו:
9. ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו:
10. ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו:
11. ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל:
12. ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל:
13. וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור:
14. ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד:
15. ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב:
16. ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח:
17. והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות:
18. והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש:
19. ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר:
20. הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא:
21. והיא ילדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעונותיהם:
22. ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר יהוה ביד הנביא לאמר:
23. הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו:
24. וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צוהו מלאך יהוה ויקח אליו את אשתו:
25. ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע: