English
A A A A A

1 Korintiyawa 13:1-13
1. In ina iya yin magana da harsunan mutane, da na malaʼiku, amma ba ni da ƙauna, na zama kamar kuge mai yawan ƙara, ko kuma ƙararrawa mai amo kawai.
2. In ina da baiwar annabci, ina kuma iya fahimtar dukan asirai da dukan ilimi, in kuma ina da bangaskiyar da zan iya kawar da manyan duwatsu, amma ba ni da ƙauna, ni ba kome ba ne.
3. In na ba wa matalauta dukan abin da nake da shi, na kuma miƙa jikina a ƙone, amma ba ni da ƙauna, ban yi riban kome ba.
4. Ƙauna tana da haƙuri, ƙauna tana da kirki. Ba ta kishi, ba ta burga, ba ta da girmankai.
5. Ba ta rashin ladabi, ba ta sonkai, ba ta da saurin fushi, ba ta riƙe mutum a zuciya.
6. Ƙauna ba ta jin daɗin mugunta, sai dai ta ji daɗin gaskiya.
7. Tana kāriya kullum, tana amincewa kullum, tana bege kullum, tana jimrewa kullum.
8. Ƙauna kam ba ta taɓa ƙarewa. Annabci dai zai shuɗe, harsuna su ɓace, ilimi kuma yǎ ƙare.
9. Gama saninmu ba cikakke ba ne, annabcinmu kuma ba cikakke ba ne.
10. Sai dai saʼad da cikakken ya zo, sai wanda ba cikakke yǎ shuɗe.
11. Saʼad da nake yaro, na yi magana kamar yaro, na yi tunani kamar yaro, na yanke shawara kamar yaro. Da na isa mutum kuwa, sai na bar halin yarantata.
12. Yanzu kam muna ganin abubuwa kamar a madubi sai dai ba sosai ba, amma a ranan nan za mu gani fuska da fuska. Yanzu kam sanina ba cikakke ba ne, amma a ranan nan zan kasance da cikakken sani, kamar dai yadda Allah ya san ni a yanzu.
13. Yanzu kam abubuwan nan uku sun tabbata: bangaskiya, bege, da kuma ƙauna. Sai dai mafi girma a cikinsu ita ce ƙauna.