A A A A A

2 Korintiyawa 3:1-18
1. Yabon kanmu ne kuma muka fara yi? Ko kuwa muna bukatar wasiƙun yabo ne zuwa gare ku, ko daga gare ku, kamar yadda waɗansu suke yi?
2. Ai, ku kanku ku ne wasiƙarmu, wadda aka rubuta a zukatanku, domin kowa yǎ san ta, yǎ kuma karanta ta.
3. Kun nuna cewa ku wasiƙa ce daga Kiristi, sakamakon hidimarmu, ba wadda aka rubuta da inki ba, sai dai da Ruhun Allah mai rai. Ba kuma a kan allunan dutse ba, sai dai a kan allunan zukatan mutane.
4. Amincewa kamar wannan shi ne namu ta wurin Kiristi a gaban Allah.
5. Ba mu da wani abin da za mu nuna cewa da iyawarmu ne muke aikin nan. Iyawarmu daga wurin Allah ne.
6. Shi ya sa muka gwaninta a matsayinmu na masu hidimar sabon alkawari-ba ta rubutacciyar Dokar ba, amma ta Ruhu; don Dokar, kisa take yi, Ruhu kuwa yana ba da rai.
7. To, in hidimar da ta kawo mutuwa, wadda an rubuta a kan allon dutse, ta zo da ɗaukaka har Israʼilawa suka kāsa duban fuskar Musa saboda tsananin haskenta, ko da yake mai shuɗewa ce,
8. ashe, hidimar Ruhu ba za ta fi wannan ɗaukaka ba?
9. In hidimar da take jawo wa mutane hukunci tana da ɗaukaka haka, to, lalle, hidimar da take kawo adalci za ta fi ta ɗaukaka nesa!
10. Gama abin da dā take da ɗaukaka, ba ta da ɗaukaka a yanzu, in aka kwatantata da mafificiyar ɗaukaka ta yanzu.
11. In kuma aba mai shuɗewa ta zo da ɗaukaka, ashe, abin da yake dawwamamme, lalle ne yǎ kasance da ɗaukakar da ta fi haka nesa!
12. Da yake muna da bege irin wannan, to, muna da ƙarfin zuciya sosai ke nan.
13. Mu ba kamar Musa ba ne, wanda ya rufe fuskarsa da lulluɓi, don kada Israʼilawa su ga ƙarewar ɗaukakan nan mai shuɗewa.
14. Amma aka sa hankulansu suka dushe, gama har yǎ zuwa yau akwai lulluɓin nan a duk saʼad da ake karatun tsohon alkawari. Ba a kawar da shi ba, sai a cikin Kiristi ne kaɗai ake kawar da shi.
15. Har yǎ zuwa yau, duk saʼad da ake karatun littattafan Musa, lulluɓin nan yakan rufe zukatansu.
16. Amma duk saʼad da wani ya juyo ga Ubangiji, akan kawar da lulluɓin.
17. Ubangiji fa, shi ne Ruhu, kuma duk inda Ruhun Ubangiji yake, a nan ʼyanci yake.
18. Mu da ba mu da lulluɓi a fuskokinmu duk muna nuna ɗaukakar Ubangiji, ana sauya mu mu ɗauki kamanninsa cikin ɗaukaka mai hauhawa. Ubangiji wanda yake ruhu kuwa shi ne mai zartar da haka.