English
A A A A A

1 Korintiyawa 1:1-31
1. Wasiƙa daga Bulus, wanda aka kira domin yǎ zama manzon Kiristi Yesu, bisa ga nufin Allah, da kuma ɗanʼuwanmu Sostenes,
2. Zuwa ga ikkilisiyar Allah da take a Korinti, da waɗanda aka tsarkake cikin Kiristi Yesu, aka kuma kira domin su zama masu tsarki, tare da dukan waɗanda suke koʼina da suke kiran sunan Ubangijinmu Yesu Kiristi, Ubangijinsu da kuma namu:
3. Alheri da salama zuwa gare ku daga Allah Ubanmu, da Ubangiji Yesu Kiristi.
4. Ina gode wa Allah kullum dominku, saboda alherinsa da aka ba ku a cikin Kiristi Yesu.
5. Gama a cikinsa kuka sami wadata ta kowace hanya, a cikin dukan maganarku, da kuma cikin dukan saninku— 
6. gama shaidarmu game da Kiristi ta tabbata a cikinku.
7. Saboda haka, ba ku rasa kowace baiwa ta ruhaniya ba, yayinda kuke jira da marmari, saboda bayyanuwar Ubangijinmu Yesu Kiristi.
8. Zai ƙarfafa ku har zuwa ƙarshe, domin ku zama marasa aibi a ranar Ubangijinmu Yesu Kiristi.
9. Allah, wanda ya kira ku zuwa ga zumunci tare da Ɗansa Yesu Kiristi Ubangijinmu, shi mai aminci ne.
10. Ina roƙonku ʼyanʼuwa, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu Kiristi, dukanku ku yarda da juna, domin kada a sami tsattsaguwa a cikinku, domin kuma ku zama ɗaya, cikakku a cikin halinku da tunaninku.
11. ʼYanʼuwana, waɗansu daga iyalin gidan Kulos sun gaya mini cewa, akwai faɗa a cikinku.
12. Abin da nake nufi shi ne, ɗaya daga cikinku na cewa, “Ni ina bin Bulus,” wani na cewa, “Ni ina bin Afollos,” wani kuma, “Ni ina bin Kefas,” har wa yau wani kuma, “Ni ina bin Kiristi.”
13. Kiristi a rabe ne? Bulus ne aka gicciye dominku? An yi muku baftisma a cikin sunan Bulus ne?
14. Ina godiya domin ban yi wa wani baftisma a cikinku ba, sai dai Kirisbus da Gayus kaɗai.
15. Don haka, ba wanda na iya cewa an yi muku baftisma a cikin sunana.
16. (I, na kuma yi wa iyalin gidan Istifanus baftisma, ban da wannan, ban tuna da wani da na yi masa baftisma ba).
17. Gama Kiristi bai aike ni yin baftisma ba, sai dai waʼazin bishara-ba da kalmomin hikimar mutum ba, domin kada gicciyen Kiristi ya rasa ikonsa.
18. Gama saƙon gicciye wauta ne ga waɗanda suke hallaka, amma a gare mu, mu da ake ceto, ikon Allah ne.
19. Gama a rubuce yake cewa: “Zan rushe hikimar mai hikima, basirar mai azanci kuma zan rikita shi.”
20. Ina mai hikima? Ina mai zurfin bincike? Ina masana na wannan zamani? Ashe, Allah bai wofinta hikimar duniya ba?
21. Gama tun da a cikin hikimar Allah, duniya a cikin hikimarta ba ta san shi ba, Allah ya ji daɗin ceton waɗanda suka ba da gaskiya ta wurin wautar waʼazin bishara.
22. Yahudawa suna neman abubuwan banmamaki, Helenawa kuma suna neman hikima,
23. amma mu, muna waʼazin Kiristi wanda aka gicciye ne, wanda ya zama dutsen tuntuɓe ga Yahudawa, wauta kuma ga Alʼummai,
24. amma ga su waɗanda Allah ya kira, Yahudawa da Helenawa, Kiristi ikon Allah ne, da kuma hikimar Allah.
25. Gama wautar Allah ta fi hikimar mutum, kuma rashin ƙarfin Allah ya fi ƙarfin mutum.
26. ʼYanʼuwa, ku tuna yadda kuke saʼad da aka kira ku. Babu masu hikima da yawa a cikinku, bisa ga ganin mutum; babu masu iko da yawa, babu masu martaba da yawa bisa ga haihuwa.
27. Amma Allah ya zaɓi abubuwa masu wautata duniya, don ya kunyata masu hikima. Allah ya zaɓi abubuwa marasa ƙarfi na duniya, domin ya ba wa masu ƙarfi kunya.
28. Ya zaɓi abubuwa marasa martaba na wannan duniya da kuma abubuwan da aka rena-da abubuwan da ba a-ɗauka a bakin kome ba, domin a wofinta abubuwan da ake ganinsu da daraja,
29. domin kada wani ya yi taƙama a gabansa.
30. Saboda Allah ne kuke cikin Kiristi Yesu, shi wanda ya zama hikima a gare mu daga Allah. Kiristi shi ne adalcinmu, da tsarkinmu, da kuma fansarmu.
31. Saboda haka, kamar yadda yake a rubuce cewa, “Duk mai taƙama, ya yi taƙama a cikin Ubangiji.”