A A A A A

Romawa 15:1-24
1. Mu da muke da ƙarfi ya kamata mu yi haƙuri da kāsawar marasa ƙarfi ba kawai mu gamshi kanmu ba.
2. Ya kamata kowannenmu yǎ faranta wa maƙwabcinsa rai don kyautata zamansa domin kuma yǎ gina shi.
3. Gama ko Kiristi ma bai gamshi kansa ba, amma kamar yadda yake a rubuce cewa: “Zage-zagen da waɗansu suka yi maka, duk sun fāɗo a kaina.”
4. Gama duk abin da aka rubuta a dā an rubuta ne domin yǎ koya mana, don ta wurin jimrewa da kuma ƙarfafawar Nassosi mu kasance da bege.
5. Bari Allah mai ba da haƙuri da kuma ƙarfafawa yǎ ba ku ruhun haɗin kai da juna yayinda kuke bin Kiristi Yesu,
6. don da zuciya ɗaya da kuma baki ɗaya kuke ɗaukaka Allah da kuma Uban Ubangijinmu Yesu Kiristi.
7. Ta haka sai ku karɓi juna kamar yadda Kiristi ya karɓe ku, don a yabi Allah.
8. Ina dai gaya muku cewa Kiristi ya zama bawan Yahudawa a madadin gaskiyar Allah, don yǎ tabbatar da alkawaran da aka yi wa kakannin kakanninmu
9. domin Alʼummai su ɗaukaka Allah saboda jinƙansa, kamar yadda yake a rubuce: “Saboda haka zan yabe ka a cikin Alʼummai; zan rera waƙoƙi ga sunanka.”
10. Ya kuma ce, “Ku yi farin ciki, Ya Alʼummai, tare da mutanensa.”
11. Da kuma, “Ku yabi Ubangiji, dukanku Alʼummai, ku kuma rera masa yabo, dukanku mutanen duniya.”
12. Kuma Ishaya ya ce, “Tushen Yesse zai tsiro, wanda zai taso yǎ yi mulkin alʼummai; Alʼummai za su sa bege a gare shi.”
13. Bari Allah na bege yǎ cika ku da matuƙar farin ciki da salama yayinda kuke dogara gare shi, domin ku yalwata cikin bege ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki.
14. Ni kaina na tabbata, ʼyanʼuwana, cewa ku kanku kuna cike da kirki, cikakku cikin sani da kuma ƙwararru don yin wa juna gargaɗi.
15. Na rubuta muku gabagaɗi a kan waɗansu batuttuwa, don in sāke tuna muku su, saboda alherin da Allah ya ba ni
16. in zama mai hidimar Kiristi Yesu ga Alʼummai da aikin firist na yin shelar bisharar Allah, don Alʼummai su zama hadaya mai karɓuwa ga Allah, tsattsarka ta wurin Ruhu Mai Tsarki.
17. Saboda haka ina taƙama cikin Kiristi Yesu a cikin hidimata ga Allah.
18. Ba zan yi karambani in faɗi kome ba sai dai abin da Kiristi ya aikata ta wurina a jagorantar da Alʼummai su yi biyayya ga Allah ta wurin abin da na faɗa da kuma aikata
19. ta wurin ikon alamu da ayyukan banmamaki, da kuma ikon Ruhu. Ta haka daga Urushalima har yǎ zuwa kewayen Illirikum, na yi waʼazin bisharar Kiristi.
20. Labudda, burina shi ne in yi waʼazin bishara inda ba a san Kiristi ba, don kada yǎ zama ina gini ne a kan tushen da wani ya kafa.
21. Sai dai kamar yadda yake a rubuce: “Waɗanda ba a faɗa musu labarinsa ba za su gani, waɗanda kuma ba su ji ba za su fahimta.”
22. Wannan ne ya sa sau da yawa aka hana ni zuwa wurinku.
23. Amma yanzu da babu sauran wurin da ya rage mini in yi aiki a waɗannan yankuna, da yake kuma shekaru masu yawa ina da marmari in gan ku,
24. ina shirin yin haka in na tafi Sifen. Ina fata in ziyarce ku yayinda nake wucewa don ku raka ni can, bayan na ji daɗin zama tare da ku na ɗan lokaci.