A A A A A

Romawa 3:1-31
1. To, mece ce ribar zama Bayahude, ko kuwa mene ne amfanin kaciya?
2. Akwai riba ƙwarai ta kowace hanya! Da farko dai, su ne aka danƙa wa kalmomin nan na Allah.
3. Amma a ce waɗansu ba su da bangaskiya fa? Rashin bangaskiyarsu nan zai shafe amincin Allah?
4. Ko kaɗan! Bari Allah yǎ zama mai gaskiya, kowane mutum kuma yǎ zama maƙaryaci. Kamar yadda yake a rubuce cewa, “Gama a tabbatar kana da gaskiya, saʼad da ka yi magana, ka kuma yi nasara saʼad da ka yi shariʼa.”
5. Amma in rashin adalcinmu ya bayyana adalcin Allah a fili, me za mu ce ke nan? Za mu ce Allah ya yi rashin adalci ke nan da ya saukar da fushinsa a kanmu? (Ina magana kamar yadda mutum zai yi ne.)
6. Sam, ko kusa! Da a ce haka ne, ta yaya Allah zai shariʼanta duniya?
7. Wani zai iya ce, “In a dalilin ƙaryata, gaskiyar Allah ta ƙara bayyana, har aka ƙara ɗaukaka shi, to, don yaya zan zama mai zunubi, in ƙaryata tana kawo ɗaukaka ga Allah?”
8. In haka ne, ba sai mu yi ta yin mugunta don yǎ zama hanyar samun nagarta ba? Kamar yadda dai waɗansu suke mana zagi, cewa haka muke faɗa. Tabbatacce za a hukunta irin waɗannan da hukuncin da ya dace da su.
9. To, me za mu ce ke nan? Mun fi su ke nan? Ina, ko kaɗan! Mun riga mun zartar cewa da Yahudawa da Alʼummai duk suna a ƙarƙarshin zunubi.
10. Kamar yadda yake a rubuce cewa: “Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya;
11. babu wani mai fahimta, babu wani mai neman Allah.
12. Duk sun kauce gaba ɗaya, sun zama marasa amfani; babu wani mai aikata nagarta, babu ko ɗaya.”
13. “Maƙogwaronsu kamar buɗaɗɗun kaburbura ne, harsunansu suna yin ƙarya.” “Dafin mugun maciji yana a leɓunansu.”
14. “Bakunansu sun cike da laʼana da ɗacin rai.”
15. “Ƙafafunsu suna saurin kai su zuwa ga zub da jini;
16. hallaka da baƙin ciki suna koʼina a hanyoyinsu,
17. ba su kuma san hanyar salama ba.”
18. “Ba sa tsoron Allah sam.”
19. Yanzu mun san cewa dukan abin da doka ta ce, tana magana ne ga waɗanda suke ƙarƙarshin doka, saboda a rufe kowane baki; dukan duniya kuma ta ba da lissafin kanta a gaban Allah.
20. Saboda haka babu wanda Allah zai ce da shi mai adalci ta wurin kiyaye doka kawai; a maimako, ta wurin doka ne muke sane da zunubi.
21. Amma yanzu an bayyana wani adalci daga Allah, wannan adalcin bai danganta ga doka ba, Doka da Annabawa suna ba da shaida game da wannan adalci.
22. Wannan adalcin Allah yana zuwa ta wurin bangaskiya a cikin Yesu Kiristi ga dukan waɗanda suka ba da gaskiya ne. Ba bambanci,
23. gama duka su yi zunubi suka kuma kāsa ga ɗaukakar Allah,
24. an kuma kuɓutar da su kyauta ta wurin alherinsa bisa ga aikin fansar da ya zo ta wurin Yesu Kiristi.
25. Allah ya miƙa Yesu Kiristi a matsayin hadayar kafara, ta wurin bangaskiya cikin jininsa. Ya yi haka domin yǎ nuna adalcinsa, domin a cikin haƙurinsa bai hukunta zunuban da aka aikata a dā ba— 
26. ya yi haka domin yǎ nuna adalcinsa a wannan lokaci, saboda yǎ zama mai adalci da mai kuɓutar da waɗanda suke ba da gaskiya a cikin Yesu.
27. To, me za mu yi taƙama a kai? Babu wani abin da zamu yi taƙama a kai. A kan wace ƙaʼida ce za mu yi taƙama? Ta hanyar bin doka ne? Aʼa, sai dai ta wurin bangaskiya.
28. Gama mun tsaya a kan cewa ta wurin bangaskiya ne ake kuɓutar da mutum, ba ta wurin kiyaye doka ba.
29. Allah ɗin, Allahn Yahudawa ne kaɗai? Shi ba Allahn Alʼummai ba ne? I, shi Allahn Alʼummai ne ma,
30. da yake Allah ɗaya ne kaɗai, shi kuma zai kuɓutar da masu kaciya bisa ga bangaskiya da kuma marasa kaciya ta wurin wannan bangaskiya ɗin.
31. To, za mu soke dokar saboda wannan bangaskiyar ne? Ko kaɗan! A maimako, sai ma tabbatar da ita muke yi.