English
A A A A A

Ayyukan Manzanni 1:1-26
1. A littafina na farko, Tiyofilus, na rubuta game da dukan abin da Yesu ya fara yi da abin da ya koyar
2. har zuwa ranar da aka ɗauke shi zuwa sama, bayan ya ba da umarnai ta wurin Ruhu Mai Tsarki ga manzannin da ya zaɓa.
3. Bayan wahalarsa, ya bayyana kansa ga waɗannan mutane ya kuma ba da tabbatattun alamu masu yawa cewa yana da rai. Ya bayyana a gare su har kwana arbaʼin ya kuma yi musu magana game da mulkin Allah.
4. A wani lokaci, yayinda yake ci tare da su, ya ba su wannan umarni: “Kada ku bar Urushalima, amma ku jira kyautar da Ubana ya yi alkawari, wadda kuka ji na yi magana a kai.
5. Gama Yohanna ya yi baftisma da ruwa, amma a cikin ʼyan kwanaki za a yi muku baftisma da Ruhu Mai Tsarki.”
6. Saboda haka, saʼad da suka taru, sai suka tambaye shi, “Ubangiji, a wannan lokaci za ka mayar da mulki ga Israʼila?”
7. Ya ce musu: “Ba naku ba ne ku san lokatai ko ranakun da Uban ya shirya cikin ikonsa.
8. Amma ku za ku karɓi iko saʼad da Ruhu Mai Tsarki ya sauka a kanku; za ku kuma zama shaiduna cikin Urushalima, da kuma cikin dukan Yahudiya da Samariya, zuwa kuma iyakar duniya.”
9. Bayan ya faɗi wannan, sai aka ɗauke shi sama a idanunsu sai wani girgije ya rufe shi daga ganinsu.
10. Suna zuba ido a bisa, zuwa cikin sararin sama yayinda yake tafiya, nan da nan, sai ga mutane biyu saye da fararen riguna tsaye kusa da su.
11. Sai suka ce, “Mutanen Galili, don me kuke tsaye a nan kuna duban sararin sama? Wannan Yesu, wanda aka ɗauke daga gare ku zuwa sama, zai komo daidai yadda kuka ga ya tafi sama.”
12. Sai suka koma Urushalima daga tudun da ake kira Dutsen Zaitun, tafiyar ranar Asabbaci guda daga birnin.
13. Da suka iso, sai suka hau gidan sama, zuwa ɗakin da suke zama. Waɗanda suka kasance kuwa su ne: Bitrus, Yohanna, Yaƙub da Andarawus; Filibus da Toma, Bartolomeyu da Mattiyu; Yaƙub ɗan Alfayus da Siman Zilot, da kuma Yahuda ɗan Yaƙub.
14. Waɗannan duka suka duƙufa cikin adduʼa, tare da waɗansu mata da Maryamu mahaifiyar Yesu, da kuma tare da ʼyanʼuwansa.
15. A waɗancan kwanakin Bitrus ya miƙe tsaye cikin ʼyanʼuwa masu bi (taron da ya yi kusan mutum ɗari da ashirin)
16. ya ce, “ʼYanʼuwana, dole a cika Nassin nan da Ruhu Mai Tsarki ya yi magana tun da daɗewa ta bakin Dawuda game da Yahuda, wanda ya zama jagora ga waɗanda suka kama Yesu— 
17. dā shi ɗaya ne cikinmu, ya kuma yi hidima a cikin aikin nan.”
18. (Da ladar da ya samu saboda muguntarsa Yahuda ya sayi wani fili; a can ya fāɗi da kā, jikinsa ya fashe, hanjinsa kuma duk suka zubo.
19. Kowa a Urushalima ya ji game da wannan, saboda haka suka kira wannan filin Akeldama, da yarensu, wato, Filin Jini.)
20. Bitrus ya ce, “Gama yana a rubuce a cikin Zabura cewa, “ ‘Bari a wurinsa ya zama babu kowa; kada kowa ya zauna a cikinsa,’ kuma, “ ‘Bari wani ya ɗauki matsayinsa na shugabanci.’
21. Saboda haka dole a zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da suke tare da mu duk lokacin da Ubangiji Yesu yake shiga da fita a cikinmu,
22. farawa daga baftisma ta Yohanna har zuwa saʼad da aka ɗauke Yesu daga gare mu. Gama dole ɗaya daga waɗannan ya zama shaidar tashinsa daga matattu tare da mu.”
23. Saboda haka suka gabatar da mutane biyu: Yusuf mai suna Barsabbas (da aka kuma sani da Yustus) da kuma Mattiyas.
24. Sai suka yi adduʼa suka ce, “Ubangiji, ka san zuciyar kowa. Nuna mana wanne a cikin waɗannan biyu da ka zaɓa
25. ya karɓi wannan aikin manzanci, wanda Yahuda ya bari don ya tafi wurin da yake nasa.”
26. Saʼan nan suka jefa ƙuriʼu, ƙuriʼar kuwa ta fāɗo a kan Mattiyas; sai aka sa shi cikin manzannin nan goma sha ɗaya.