A A A A A

Ruʼuya ta Yohanna 20:1-15
1. Na kuma ga wani malaʼika yana saukowa daga sama, yana da mabuɗin Abis yana kuma riƙe da ƙaton sarƙa a hannunsa.
2. Ya kama macijin, wannan tsohon maciji, wanda yake shi ne Iblis, ko kuwa Shaiɗan, aka kuma ɗaura shi har shekara dubu.
3. Ya jefa shi cikin Abis, ya kuma kulle ya sa hatimi a kansa, don a hana kada yǎ ƙara ruɗin alʼummai, sai shekarun nan dubu sun cika. Bayan wannan, dole a sake shi na ɗan lokaci.
4. Na ga kursiyai inda waɗanda aka ba su ikon shariʼa suke zama a kai. Sai na ga rayukan waɗanda aka yanke kawunansu saboda shaidarsu don Yesu saboda kuma maganar Allah. Ba su yi wa dabban nan ko siffarta sujada ba, ba su kuma sami alamarta a goshinsu ko a hannuwansu ba. Suka sāke rayuwa daga matattu, suka yi mulki tare da Kiristi shekaru dubu.
5. (Sauran matattu ba su sāke rayuwa ba, sai da shekaru dubun nan suka cika). Wannan fa shi ne tashin matattu na farko.
6. Masu albarka da kuma tsarki ne waɗanda suke da rabo a tashin matattu na farko. Mutuwa ta biyu ba ta da iko a kansu, sai dai za su zama firistocin Allah da kuma na Kiristi za su kuma yi mulki tare da shi na shekaru dubu.
7. Saʼad da shekaru dubun nan suka cika, za a saki Shaiɗan daga kurkukun da yake,
8. zai kuma fito don yǎ ruɗi alʼummai da suke a kursuyoyi huɗu na duniya-Gog da Magog-yǎ tattara su don yaƙi. Yawansu kuwa ya yi kamar yashi a bakin teku.
9. Suka yi mamaye duk fāɗin duniya suka kuma kewaye sansanin mutanen Allah, birnin da yake ƙauna. Amma wuta ta fito daga sama ta cinye su.
10. Aka jefa Iblis da ya ruɗe su cikin tafkin farar wuta, inda aka jefa dabban nan da annabin ƙaryan nan. Za a ba su azaba dare da rana har abada abadin.
11. Saʼan nan na ga babban farin kursiyi da kuma wannan da yake zama a kansa. Duniya da sararin sama kuwa suka ɓace daga gabansa, babu wuri kuwa dominsu.
12. Sai na ga matattu, babba da yaro tsaye a gaban kursiyin, aka kuma buɗe littattafai. Aka buɗe wani littafi, wanda yake shi ne littafin rai. Aka yi wa matattu shariʼa bisa ga abin da suka aikata yadda yake a rubuce a cikin littattafai.
13. Teku ya ba da matattu da suke cikinsa, mutuwa da Hades kuma suka ba da matattu da suke cikinsu, aka kuma yi wa kowane mutum shariʼa bisa ga abin da ya aikata.
14. Saʼan nan aka jefar da mutuwa da kuma Hades cikin tafkin wuta. Tafkin wutan nan kuwa shi ne mutuwa ta biyu.
15. Duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a cikin littafin rai ba, an jefar da shi cikin tafkin wutan nan.