A A A A A

Ruʼuya ta Yohanna 15:1-8
1. Na ga wata babbar alama mai banmamaki a sama: malaʼiku bakwai da annobai bakwai na ƙarshe-na ƙarshe, domin da su ne fushin Allah ya cika.
2. Sai na ga abin da ya yi kamar tekun gilashi gauraye da wuta kuma tsaye kusa da teku, waɗanda suka ci nasara bisan dabbar da siffarta da bisan lambar sunanta. Suna riƙe da garayu waɗanda Allah ya ba su
3. suka rera waƙar Musa bawan Allah da kuma waƙar Ɗan Ragon suna cewa: “Ayyukanka suna da girma da kuma banmamaki, ya Ubangiji Maɗaukaki. Alʼamuranka suna da aminci da kuma gaskiya, ya Sarkin zamanai.
4. Wane ne ba zai ji tsoronka, yǎ kuma kawo ɗaukaka ga sunanka ba, Ya Ubangiji? Gama kai kaɗai ne mai tsarki. Dukan alʼummai za su zo su yi sujada a gabanka, gama an bayyana ayyukan adalcinka.”
5. Bayan wannan sai na duba, a cikin sama kuwa sai ga haikali, wato, Wuri mai tsarki na Shaida, a buɗe.
6. Daga cikin haikalin malaʼiku bakwai tare da annobai bakwai suka fito. Suna saye da tufafin lilin masu tsabta masu walƙiya, suna kuma saye da ɗamarar zinariya a ƙirjinsu.
7. Sai ɗaya daga cikin halittu huɗun nan masu rai, ya ba wa malaʼiku bakwai nan kwanonin zinariya bakwai cike da fushin Allah, wanda yake raye har abada abadin.
8. Aka kuma cika haikalin da hayaƙi daga ɗaukakar Allah da kuma daga ikonsa, kuma ba wanda ya iya shiga haikalin sai da aka cika annobai bakwai nan na malaʼiku bakwai.