A A A A A

Ruʼuya ta Yohanna 6:1-17
1. Na ƙalli yayinda Ɗan Ragon ya buɗe hatimin farko na hatimai bakwai ɗin nan. Sai na ji ɗaya daga cikin halittu huɗun nan masu rai ya yi magana da murya mai kama da tsawa ya ce, “Zo!”
2. Na duba, can kuwa a gabana ga wani farin doki! Mai hawansa yana riƙe da baka, aka kuma ba shi rawani, ya yi sukuwa ya fito kamar mai nasara da ya kutsa don nasara.
3. Saʼad da Ɗan Ragon ya buɗe hatimi na biyun, sai na ji halitta mai rai na biyu ya ce, “Zo!”
4. Sai wani doki ya fito, ja wur. Aka ba wa mai hawansa iko yǎ ɗauke salama daga duniya yǎ kuma sa mutane su kashe juna. Aka ba shi babban takobi.
5. Saʼad da Ɗan Ragon ya buɗe hatimi na uku, sai na ji halitta mai rai na uku ya ce, “Zo!” Na duba, can a gabana kuwa ga wani baƙin doki! Mai hawansa yana riƙe da abubuwan awo guda biyu a hannunsa.
6. Sai na ji wani abu mai ƙara kamar wata murya a tsakiyar halittu huɗun nan masu rai tana cewa, “Kwatan alkama don albashin aikin yini, da kuma kwata uku na shaʼir don albashin yini guda, kada kuwa ka ɓata man da ruwan inabi!”
7. Saʼad da Ɗan Ragon ya buɗe hatimi na huɗu, sai na ji muryar halitta mai rai na huɗu ya ce, “Zo!”
8. Na duba, can a gabana kuwa ga koɗaɗɗen doki! An ba wa mai hawansa suna Mutuwa, Hades kuwa yana biye da shi. Aka ba su iko a kan kashi ɗaya bisa huɗu na duniya don su yi kisa da takobi, yunwa da annoba, har ma da namomin jeji na duniya.
9. Saʼad da ya buɗe hatimi na biyar, sai na ga a ƙarƙashin bagaden rayukan waɗanda aka kashe saboda maganar Allah da kuma shaidar da suka yi.
10. Suka yi kira da babbar murya suka ce, “Ya Ubangiji Mai Iko Duka, mai tsarki da kuma mai gaskiya, har yaushe za ka shariʼanta mazaunan duniya ka kuma ɗauki mana fansar jininmu?”
11. Sai aka ba wa kowannensu farin riga, aka kuma faɗa musu su ɗan jira kaɗan sai an cika adadin abokansu masu hidima da kuma ʼyanʼuwansu waɗanda za a kashe kamar yadda su ma aka kashe su.
12. Ina ƙallo yayinda ya buɗe hatimi na shida. Sai aka yi babban girgizar ƙasa. Rana ta zama baƙa kamar gwado na gashin akuya, wata kuma gaba ɗaya ya zama ja wur kamar jini,
13. taurarin sararin sama suka fāffāɗi a ƙasa, kamar yadda ɗanyun ʼyaʼyan ɓaure suke fāɗuwa daga itacen ɓaure saʼad da iska mai ƙarfi ta jijjiga shi.
14. Sararin sama kuwa ya janye kamar naɗaɗɗen littafi, ya yi ta naɗewa, aka kuma kawar da kowane dutse da kowane tsibiri daga wurinsa.
15. Saʼan nan sarakunan duniya, hakimai, jarumawa, masu arziki, masu ƙarfi, da kowane bawa da kuma kowane ʼyantacce ya ɓoye a cikin koguna da kuma cikin duwatsun tsaunuka.
16. Suka kira duwatsu da tsaunuka suna cewa, “Ku fāɗi a kanmu ku kuma ɓoye mu daga fuskar wannan mai zama a kan kursiyi da kuma daga fushin Ɗan Ragon nan!
17. Gama babbar ranar fushinsu ta zo, wa kuwa zai iya tsayawa?”