English
A A A A A

Ruʼuya ta Yohanna 2:1-29
1. “Zuwa ga malaʼikan ikkilisiya a Afisa, ka rubuta: Waɗannan su ne kalmomi na wannan wanda yake riƙe da taurari bakwai a hannunsa na dama yana kuma tafiya a tsakanin alkukan fitilu bakwai na zinariya:
2. Na san ayyukanka, faman aikinka da ɗaurewarka. Na san cewa ba ka iya haƙuri da mugayen mutane, ka gwada waɗanda suke cewa su manzanni ne, alhali kuwa ba haka ba ne, ka kuwa tarar cewa su na ƙarya ne.
3. Kai kam ka ɗaure ka kuma jimre da wahala saboda sunana, ba ka kuwa gaji ba.
4. Duk da haka ina riƙe da wannan game da kai: Ka watsar da ƙaunarka ta farko.
5. Ka tuna da matsayinka a dā kafin ka fāɗi! Ka tuba ka kuma yi ayyukan da ka yi da fari. In ba ka tuba ba, zan zo wajenka in ɗauke alkukinka daga inda yake.
6. Sai dai kana da wannan abu mai kyau: Ka ƙi ayyukan Nikolaitawa da ni ma nake ƙi.
7. Duk mai kunnen ji, yǎ ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara, zan ba shi ikon ci daga itacen rai, da yake cikin aljannar Allah.
8. “Zuwa ga malaʼikan ikkilisiya a Simirna, ka rubuta: Waɗannan su ne kalmomin wannan da yake na Farko da na Ƙarshe, wanda ya mutu ya kuma sāke tashi da rai.
9. Na san wahalarka da kuma talaucinka-duk da haka kai mai arziki ne! Na san ɓata suna da waɗannan suke yi maka waɗannan da suke cewa su Yahudawa ne alhali kuwa ba haka ba ne, su dai majamiʼar Shaiɗan ne.
10. Kada ka ji tsoron wahalar da kake gab da sha. Ina gaya maka, Iblis zai sa waɗansunku a kurkuku don yǎ gwada ku. Za ku sha tsanani na kwana goma. Ka yi aminci ko da za a kashe ka, ni kuwa zan ba ka rawanin rai.
11. Duk mai kunnen ji, yǎ ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara mutuwa ta biyu ba za ta cuce shi ba ko kaɗan.
12. “Zuwa ga malaʼikan ikkilisiya a Fergamum, ka rubuta: Waɗannan su ne kalmomin wannan wanda yake da takobi mai kaifi biyu.
13. Na san inda kake da zama-inda Shaiɗan yana da gadon sarautarsa. Duk da haka ka riƙe sunana da gaske. Ba ka yi mūsun bangaskiyarka gare ni ba, har ma a kwanakin Antifas, amintaccen mashaidina, wanda aka kashe a birninku-inda Shaiɗan yake zama.
14. Duk da haka, ina da abubuwa kima game da kai: Kana da mutane a can waɗanda suke riƙe da koyarwar Balam, wanda ya koya wa Balak yǎ ja hankalin Israʼilawa su yi zunubi ta wurin cin abincin da aka miƙa wa gumaka hadaya, su kuma yi fasikanci.
15. Haka ma kana da waɗanda suke riƙe da koyarwar Nikolaitawa.
16. Saboda haka ka tuba! In ba haka ba, zan zo wajenka ba da daɗewa ba in yaƙe su da takobin bakina.
17. Duk mai kunnen ji, yǎ ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara zan ba shi kaɗan daga cikin ɓoyayyiyar manna. Zan kuma ba shi farin dutse tare da sabon suna a rubuce a bisansa, sananne kawai ga mai karɓan dutsen.
18. “Zuwa ga malaʼikan ikkilisiya a Tiyatira, ka rubuta: Waɗannan su ne kalmomin Ɗan Allah, wanda idanunsa suna kama da harshen wuta wanda kuma ƙafafunsa suna kama da tagullar da aka goge.
19. Na san ayyukanka, ƙaunarka da bangaskiyarka, hidimarka da ɗaurewarka, kuma cewa kana yin abubuwa a yanzu fiye da abin da ka yi da farko.
20. Duk da haka, ina da wannan game da kai: Kana haƙuri da matan nan Yezebel, wadda take kira kanta annabiya. Ta wurin koyarwarta tana ɓad da bayina ga yin fasikanci suka kuma ci abincin da aka miƙa wa gumaka.
21. Na ba ta lokaci ta tuba daga fasikancinta, amma ba ta da niyya.
22. Don haka zan jefa ta a kan gadon wahala, zan kuma sa waɗanda suke zina da ita, su sha azaba ƙwarai, sai dai in sun tuba daga hanyoyinta.
23. Zan kashe ʼyaʼyanta. Saʼan nan dukan ikkilisiyoyi za su san cewa ni ne mai bincika zukata da tunani, zan kuwa sāka wa kowannenku gwargwadon ayyukansa.
24. Yanzu, ina ce wa sauranku da kuke a Tiyatira, ku da ba ku riƙe da koyarwarta ba kuma ba ku koyi abin da suke kira zurfafan asiran Shaiɗan (ba zan ƙara muku wani nauyi ba):
25. Sai dai ku riƙe abin da kuke da shi har sai na zo.
26. Gare shi wanda ya ci nasara ya kuma aikata nufina har ƙarshe, zan ba shi iko a kan alʼummai— 
27. ‘Zai yi mulki a kansu da sandar sarauta ta ƙarfe, zai farfashe su, kamar tukwanen yumɓu’  — kamar yadda na karɓi iko daga Ubana.
28. Zan kuma ba shi tauraron asubahi.
29. Duk mai kunnen ji, yǎ ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi.